Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tiếp thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái nào?

Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tục thì 2021 sẽ là chữ cái gì? Đây là 1 vấn đề kiếm tìm thư. Dạng toán này giúp học trò tăng trưởng kĩ năng tư duy và áp dụng kiến ​​thức về phép chia và số dư. Hãy cùng Vik News VN tham khảo đáp án bài toán

1. Nếu từ “HEODAT” được viết tắt liên tục thì ký tự nào sẽ là ký tự của 5 2021?

Trong chuỗi HEODATHEODATHEODAT… chúng ta phải tìm ký tự 2021

Tôi có HEODAT với 6 chữ cái

5 2021 chia cho 6 thì thương là 336, dư 5

=> Với 2021 chữ cái, ta viết được HEODAT 336 lần và còn lại 5 chữ cái

=> Chữ cái 5 2021 là chữ cái thứ 5

Vì thế, nếu từ “HEODAT” được viết tắt trong 1 hàng, ký tự 2021 là ký tự A

2. Cách làm bài toán tìm chữ cái.

Loại thẻ này bản chất là phép chia có phần mềm phần dư. Để tìm chữ cái x, ta chỉ cần chia x cho số chữ cái trong từ bài toán, số dư là bao lăm thì đấy chính là chữ cái.

3. Bài toán tìm chữ cái

Sau đây, Vik News VN gửi tới bạn đọc những bài toán kiếm tìm thư gần giống.

Bài 1: 1 học trò viết dãy HOCSINHGIOITINH vào dãy HOCSINHGIOITINHHOCSINHGIOITINHOCSINHGIOITINH … 2020 là chữ cái gì?

Phần thưởng

Ta có, dãy HOCSINHGIOITINH có 15 chữ cái

2020 chia cho 15 có dư là 10 => Chữ 2020 là chữ cái thứ mười của dãy HOCSINHGIOITINH

Vì thế nếu bạn viết HOCSINHGIOITIN liên tục thì chữ 2020 là chữ O.

Bài 2: 1 người viết nhóm chữ CHAM HOC CHAM LAM theo dãy CHAMHOCCHAMLAM. Chữ cái thứ 1000 trong dãy là gì?

Phần thưởng

Nhóm chữ CHAM HOC CHAM LAM có 14 chữ cái.

1000 chia cho 14 có dư là 6

=> Chữ cái thứ 1000 của dãy là chữ cái thứ 6

Vậy nếu viết dãy CHAM HOC CHAM LAM liên tục thì chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ Ô.

Bài 3: Người ta viết những chữ VUI VẺ, VUI VẺ HỌC TẬP… trong 1 loạt các chữ cái. Thư 5 2002 là gì?

Phần thưởng:

DẠY TỐT, HỌC TỐT dãy có 12 chữ cái

Ta có 2002 lúc chia cho 12, trừ 10

=> Thẻ 5 2002 là thẻ thứ mười

Vậy viết các từ DẠY TỐT, HỌC TỐT … theo 1 dãy chữ cái thì chữ 2002 là chữ T

Bài 4:

1 người viết liên tục dòng chữ quê hương Việt Nam vào hàng loạt chữ quê hương Việt Nam quê hương Việt Nam…

a, Chữ cái thứ 1996 nằm trong dãy nào?

b, Nếu người ta đếm được trong dãy có 50 chữ T thì dãy đấy có bao lăm chữ O? cái này giá bao lăm?

c, An đếm được trong dãy có 1995 chữ O. Hỏi bạn đó đếm đúng hay sai. Gicửa ải thích tại sao?

d, Người ta tô màu các chữ cái trong dãy theo quy trình: xanh, đỏ, tím, vàng; xanh đỏ,. .. Chữ cái của 5 1995 có màu gì trong dãy số?

Phần thưởng:

1. Bảng chữ cái quê hương Việt Nam có 13 chữ cái

Ta có 1996 chia cho 13 dư 7

=> Chữ cái 1996 trong dãy là chữ số 7

=> Nếu gõ liên tục nhóm quê hương Việt Nam thì chữ cái 1996 trong dãy là chữ V

B. Trong tập truyện Quê hương Việt Nam, cứ 2 chữ T thì có 2 chữ O và 1 chữ I.

=> Nếu dãy số có 50 T thì có 50 O và 25 I

C. Bạn An đếm sai vì số chữ O trong dãy phải là số chẵn.

D. Xanh, đỏ, tím, vàng là 4 màu.

1995 chia 4 dư 3

=> Lá bài 1995 trong bộ truyện có màu tím

Trên đây, Vik News VN đã gửi tới độc giả lời giải cho vấn đề. Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tục thì 2021 sẽ là chữ cái gì? Mời các bạn đón đọc thêm các bài viết liên can tại mục Tài liệu.

Bài viết liên can:

  • Lan vào siêu thị sắm 12 hộp sữa mà bữa nay siêu thị khuyến mãi mỗi hộp 25%. Với số tiền dự kiến sắm 12 hộp sữa thì Lan sẽ sắm được bao lăm hộp sữa?
  • Tìm số thiên nhiên bé nhất vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 4, 5, 6 thì dư là 3?
  • Tìm số thiên nhiên phù hợp để chấm dứt luật lệ sau: 3, 15, 35, 63?
  • Tìm số thiên nhiên X bé nhất nhưng mà dư 1 lúc chia cho 2, dư 1 lúc chia cho 5, dư 3 lúc chia cho 7 và dư 9.
  • 9 đồng: 1 nặng, 8 nhẹ. Với 2 cái cân thì số lần cân tối thiểu để tìm được đồng xu đã cân là bao lăm?
  • Cho 2 số thì tổng là 156. Nếu lấy số to hơn chia cho số nhỏ thì thương là 6 và dư là 9. Tìm số nhỏ?

Xem thêm thông tin Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tiếp thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái nào?

Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tục thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái nào?

Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tục thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái nào? Đây là dạng bài toán tìm chữ cái. Dạng toán này giúp các bạn học trò tăng trưởng bản lĩnh tư duy và áp dụng tri thức chia có dư đã học. Hãy cùng Vik News VN tham khảo đáp án của bài toán
1. Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tục thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái nào?
Trong dãy HEODATHEODATHEODAT… ta phải tìm chữ cái thứ 2021
Ta có HEODAT có 6 chữ cái
2021 chia 6 được thương là 336 dư 5
=> Với 2021 chữ cái ta viết được 336 lần HEODAT và dư 5 chữ cái
=> Chữ cái thứ 2021 là chữ cái thứ 5
Vậy nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tục thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái A
2. Cách làm bài toán tìm chữ cái

Dạng bài này bản chất là phần mềm của việc chia có dư. Để tìm chữ cái thứ x, ta chỉ việc lấy x chia cho số chữ cái của từ nhưng mà đề bài cho, số dư là mấy thì chính là chữ cái thứ đấy
3. Các bài toán tìm chữ cái
Sau đây, Vik News VN gửi tới độc giả các bài toán tìm chữ cái gần giống.
Bài 1: 1 bạn học trò viết dãy HOCSINHGIOITINH thành dãy HOCSINHGIOITINHHOCSINHGIOITINHHOCSINHGIOITINH… Hỏi chữ cái thứ 2020 là chữ cái gì?
Gicửa ải
Ta có, dãy HOCSINHGIOITINH có 15 chữ cái
2020 chia 15 có số dư là 10 => Chữ cái thứ 2020 là chữ cái thứ 10 của dãy HOCSINHGIOITINH
Vậy nếu viết HOCSINHGIOITINH liên tục thành dãy thì chữ cái thứ 2020 là chữ cái O
Bài 2: 1 người viết tiếp nhóm chữ CHAM HOC CHAM LAM thành dãy CHAMHOCCHAMLAM. Hỏi chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ cái gì?
Gicửa ải
Nhóm chữ CHAM HOC CHAM LAM có 14 chữ cái
1000 chia 14 có số dư là 6
=> Chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ cái thứ 6
Vậy nếu viết liên tục dãy CHAM HOC CHAM LAM thì chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ O
Bài 3: Người ta viết các chữ DẠY TỐT, HỌC TỐT… thành 1 dãy chữ cái. Hỏi chữ cái thứ 2002 là chữ gì?
Gicửa ải:
Dãy DẠY TỐT, HỌC TỐT có 12 chữ cái
Ta có 2002 chia 12 dư 10
=> Chữ cái thứ 2002 là chữ cái thứ 10
Vậy, viết các chữ DẠY TỐT, HỌC TỐT… thành 1 dãy chữ cái thì chữ cái thứ 2002 là chữ T
Bài 4:
1 người viết liên tục nhóm chữ Quốc gia Việt Nam thành dãy Quốc gia Việt Nam Quốc gia Việt Nam…
a, Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ gì?
b, Người ta đếm được trong dãy có 50 chữ T thì dãy đấy có bao lăm chữ Ô? bao lăm chữ I?
c, Bạn An đếm được trong dãy có 1995 chữ Ô. Hỏi bạn đó đếm đúng hay sai? Gicửa ải thích vì sao?
d, Người ta tô màu các chữ cái trong dãy theo quy trình: Xanh, đỏ, tím, vàng; xanh, đỏ,. .. Hỏi chữ cái thứ 1995 trong dãy tô màu gì?
Gicửa ải:
a. Nhóm chữ cái Quốc gia Việt Nam có 13 chữ cái
Ta có 1996 chia 13 dư 7
=> Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ cái số 7
=> Nếu viết liên tục nhóm chữ Quốc gia Việt Nam thì chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ cái V
b. Trong 1 dãy Quốc gia Việt Nam thì cứ mỗi 2 chữ T có 2 chữ Ô và 1 chữ I
=> Nếu trong dãy có 50 chữ T thì có 50 chữ Ô và 25 chữ I
c. Bạn An đếm sai vì số chữ Ô trong dãy phải là số chẵn
d. Xanh, đỏ, tím, vàng là 4 màu
1995 chia 4 dư 3
=> Chữ cái thứ 1995 trong dãy tô màu tím
Trên đây, Vik News VN đã gửi tới độc giả lời giải của bài toán Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tục thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái nào? Mời các độc giả thêm các bài viết liên can tại mảng Tài liệu.
Các bài viết liên can:
Lan vào siêu thị để sắm 12 hộp sữa, mà bữa nay siêu thị khuyến mãi mỗi hộp 25%. Hỏi cộng với số tiền định sắm 12 hộp sữa kia Lan sẽ sắm được bao lăm hộp sữa tất cả?
Tìm số thiên nhiên bé nhất chia hết cho 3 và chia cho 4, 5, 6 đều dư 3?
Tìm số thiên nhiên phù hợp để điền tiếp vào quy luật sau: 3, 15, 35, 63?
Tìm số thiên nhiên X bé nhất nhưng mà X chia 2 dư 1, chia 5 dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết cho 9
9 đồng xu: 1 nặng, 8 nhẹ. Với 2 cân đĩa, cần chí ít mấy lần cân để tìm ra đồng xu nặng?
Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số to chia cho số bé được thương là 6 dư 9. Tìm số bé?

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Nếu #viết #tắt #từ #HEODAT #liên #tiếp #thì #chữ #cái #thứ #là #chữ #cái #nào

Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tục thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái nào?

Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tục thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái nào? Đây là dạng bài toán tìm chữ cái. Dạng toán này giúp các bạn học trò tăng trưởng bản lĩnh tư duy và áp dụng tri thức chia có dư đã học. Hãy cùng Vik News VN tham khảo đáp án của bài toán
1. Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tục thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái nào?
Trong dãy HEODATHEODATHEODAT… ta phải tìm chữ cái thứ 2021
Ta có HEODAT có 6 chữ cái
2021 chia 6 được thương là 336 dư 5
=> Với 2021 chữ cái ta viết được 336 lần HEODAT và dư 5 chữ cái
=> Chữ cái thứ 2021 là chữ cái thứ 5
Vậy nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tục thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái A
2. Cách làm bài toán tìm chữ cái

Dạng bài này bản chất là phần mềm của việc chia có dư. Để tìm chữ cái thứ x, ta chỉ việc lấy x chia cho số chữ cái của từ nhưng mà đề bài cho, số dư là mấy thì chính là chữ cái thứ đấy
3. Các bài toán tìm chữ cái
Sau đây, Vik News VN gửi tới độc giả các bài toán tìm chữ cái gần giống.
Bài 1: 1 bạn học trò viết dãy HOCSINHGIOITINH thành dãy HOCSINHGIOITINHHOCSINHGIOITINHHOCSINHGIOITINH… Hỏi chữ cái thứ 2020 là chữ cái gì?
Gicửa ải
Ta có, dãy HOCSINHGIOITINH có 15 chữ cái
2020 chia 15 có số dư là 10 => Chữ cái thứ 2020 là chữ cái thứ 10 của dãy HOCSINHGIOITINH
Vậy nếu viết HOCSINHGIOITINH liên tục thành dãy thì chữ cái thứ 2020 là chữ cái O
Bài 2: 1 người viết tiếp nhóm chữ CHAM HOC CHAM LAM thành dãy CHAMHOCCHAMLAM. Hỏi chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ cái gì?
Gicửa ải
Nhóm chữ CHAM HOC CHAM LAM có 14 chữ cái
1000 chia 14 có số dư là 6
=> Chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ cái thứ 6
Vậy nếu viết liên tục dãy CHAM HOC CHAM LAM thì chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ O
Bài 3: Người ta viết các chữ DẠY TỐT, HỌC TỐT… thành 1 dãy chữ cái. Hỏi chữ cái thứ 2002 là chữ gì?
Gicửa ải:
Dãy DẠY TỐT, HỌC TỐT có 12 chữ cái
Ta có 2002 chia 12 dư 10
=> Chữ cái thứ 2002 là chữ cái thứ 10
Vậy, viết các chữ DẠY TỐT, HỌC TỐT… thành 1 dãy chữ cái thì chữ cái thứ 2002 là chữ T
Bài 4:
1 người viết liên tục nhóm chữ Quốc gia Việt Nam thành dãy Quốc gia Việt Nam Quốc gia Việt Nam…
a, Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ gì?
b, Người ta đếm được trong dãy có 50 chữ T thì dãy đấy có bao lăm chữ Ô? bao lăm chữ I?
c, Bạn An đếm được trong dãy có 1995 chữ Ô. Hỏi bạn đó đếm đúng hay sai? Gicửa ải thích vì sao?
d, Người ta tô màu các chữ cái trong dãy theo quy trình: Xanh, đỏ, tím, vàng; xanh, đỏ,. .. Hỏi chữ cái thứ 1995 trong dãy tô màu gì?
Gicửa ải:
a. Nhóm chữ cái Quốc gia Việt Nam có 13 chữ cái
Ta có 1996 chia 13 dư 7
=> Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ cái số 7
=> Nếu viết liên tục nhóm chữ Quốc gia Việt Nam thì chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ cái V
b. Trong 1 dãy Quốc gia Việt Nam thì cứ mỗi 2 chữ T có 2 chữ Ô và 1 chữ I
=> Nếu trong dãy có 50 chữ T thì có 50 chữ Ô và 25 chữ I
c. Bạn An đếm sai vì số chữ Ô trong dãy phải là số chẵn
d. Xanh, đỏ, tím, vàng là 4 màu
1995 chia 4 dư 3
=> Chữ cái thứ 1995 trong dãy tô màu tím
Trên đây, Vik News VN đã gửi tới độc giả lời giải của bài toán Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tục thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái nào? Mời các độc giả thêm các bài viết liên can tại mảng Tài liệu.
Các bài viết liên can:
Lan vào siêu thị để sắm 12 hộp sữa, mà bữa nay siêu thị khuyến mãi mỗi hộp 25%. Hỏi cộng với số tiền định sắm 12 hộp sữa kia Lan sẽ sắm được bao lăm hộp sữa tất cả?
Tìm số thiên nhiên bé nhất chia hết cho 3 và chia cho 4, 5, 6 đều dư 3?
Tìm số thiên nhiên phù hợp để điền tiếp vào quy luật sau: 3, 15, 35, 63?
Tìm số thiên nhiên X bé nhất nhưng mà X chia 2 dư 1, chia 5 dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết cho 9
9 đồng xu: 1 nặng, 8 nhẹ. Với 2 cân đĩa, cần chí ít mấy lần cân để tìm ra đồng xu nặng?
Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số to chia cho số bé được thương là 6 dư 9. Tìm số bé?

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Nếu #viết #tắt #từ #HEODAT #liên #tiếp #thì #chữ #cái #thứ #là #chữ #cái #nào


#Nếu #viết #tắt #từ #HEODAT #liên #tiếp #thì #chữ #cái #thứ #là #chữ #cái #nào

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button