Pháp Luật

Nghị định 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định số 05/2020 / NĐ-CP

Nghị định 05/2020 / NĐ-CP của Chính phủ về việc huỷ bỏ 1 loạt văn bản quy phạm luật pháp do Chính phủ ban hành.

Ngày 04/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2020 / NĐ-CP về hiệu lực thi hành của 1 loạt văn bản quy phạm luật pháp do Chính phủ ban hành. Chi tiết, các hành vi pháp lý sau đây đều bị huỷ bỏ.

CHÍNH QUYỀN

————-

Số: 05/2020 / NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 5 2020

ÁN LỆNH

Huỷ bỏ hàng loạt văn bản quy phạm luật pháp do Chính phủ ban hành

——————

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp ngày 22 tháng 6 5 2015;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định huỷ bỏ 1 loạt văn bản quy phạm luật pháp do Chính phủ ban hành.

Điều 1. Sự vô hiệu của tất cả các văn bản quy phạm luật pháp.

Các văn bản quy phạm luật pháp sau đây đều huỷ bỏ:

1. Nghị định số 12-CP ngày 01/12/1992 của Chính phủ ban hành Quy chế điều hành các đoàn ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta.

2. Nghị định số 183-CP ngày 18 tháng 11 5 1994 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

3. Nghị định số 81-CP ngày 23 tháng 11 5 1995 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về công nhân là người khuyết tật.

4. Nghị định số 06-CP ngày 21 tháng 01 5 1997 của Chính phủ về việc thanh lý tiền công và trợ cấp 5 1997 đối với công chức, nhân viên hành chính, sự nghiệp nghỉ hưu, khuyết tật; lực lượng vũ trang; tập thể, cán bộ cấp huyện và 1 số nhân vật chế độ xã hội.

5. Nghị định số 34/1999 / NĐ-CP ngày 12 tháng 5 5 1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công thải xây dựng Đất nước 5 1999.

6. Nghị định số 09/2001 / NĐ-CP ngày 02 tháng 3 5 2001 của Chính phủ sửa đổi Điều 21 Nghị định số 05-CP ngày 20 tháng 01 5 1995 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập cao.

7. Nghị định số 20/2001 / NĐ-CP ngày 17 tháng 5 5 2001 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thứ tự bổ nhậm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

8. Nghị định số 21/2001 / NĐ-CP ngày 28 tháng 5 5 2001 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam.

9. Nghị định số 74/2001 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 5 2001 của Chính phủ sửa đổi và hoàn thiện Điều 14 của Nghị định số 183-CP ngày 18 tháng 11 5 1994 quy định cụ thể việc thi hành Lệnh của Pháp về việc cử đại diện ở nước ngoài của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

10. Nghị định số 28/2003 / NĐ-CP ngày 31 tháng 3 5 2003 của Chính phủ quy định việc phát hành công thải xây dựng Đất nước 5 2003 – Công thải giáo dục.

11. Nghị định số 90/2003 / NĐ-CP ngày 12 tháng 8 5 2003 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

12. Nghị định số 91/2003 / NĐ-CP ngày 13 tháng 8 5 2003 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tín ngưỡng Chính phủ.

13. Nghị định số 93/2003 / NĐ-CP ngày 13 tháng 8 5 2003 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước.

14. Nghị định số 144/2003 / NĐ-CP ngày 28 tháng 11 5 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị phần chứng khoán.

15. Nghị định số 22/2004 / NĐ-CP ngày 12 tháng 01 5 2004 của Chính phủ về kiện toàn cơ cấu bộ máy làm công việc tín ngưỡng ở Ban Dân vận các ngành.

16. Nghị định số 105/2004 / NĐ-CP ngày 30 tháng 3 5 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.

17. Nghị định số 116/2004 / NĐ-CP ngày 23 tháng 4 5 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 81-CP ngày 23 tháng 11 5 1995 quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động trên công nhân khuyết tật.

18. Nghị định số 161/2004 / NĐ-CP ngày 07 tháng 9 5 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị phần chứng khoán.

19. Nghị định số 206/2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ quy định về điều hành công tác, tiền công và thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước.

20. Nghị định số 207/2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ quy định cơ chế thù lao, tiền thưởng và nghĩa vụ đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước.

21. Nghị định số 94/2005 / NĐ-CP ngày 15 tháng 7 5 2005 của Chính phủ về thanh lý lợi quyền của công nhân trong doanh nghiệp, cộng tác xã vỡ nợ.

22. Nghị định số 125/2005 / NĐ-CP ngày 07 tháng 10 5 2005 của Chính phủ quy định cơ chế bảo hiểm nghĩa vụ dân sự buộc phải đối với người kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách dễ cháy, nổ bằng đường thủy nội địa.

23. Nghị định số 159/2005 / NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2005 của Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và cấp xã.

24. Nghị định số 06/2006 / NĐ-CP ngày 09 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.

25. Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP ngày 07 tháng 9 5 2006 của Chính phủ về lập, phê chuẩn và điều hành quy hoạch toàn cục tăng trưởng kinh tế xã hội.

26. Nghị định số 05/2007 / NĐ-CP ngày 09 tháng 01 5 2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật.

27. Nghị định số 15/2007 / NĐ-CP ngày 26 tháng 01 5 2007 của Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

28. Nghị định số 81/2007 / NĐ-CP ngày 23 tháng 5 5 2007 của Chính phủ quy định cơ quan, bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.

29. Nghị định số 116/2007 / NĐ-CP ngày 10 tháng 7 5 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng và an ninh.

30. Nghị định số 04/2008 / NĐ-CP ngày 11 tháng 01 5 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP ngày 07 tháng 9 5 2006 về xây dựng, phê chuẩn và điều hành kinh tế xã hội quy hoạch toàn cục tăng trưởng.

31. Nghị định số 43/2008 / NĐ-CP ngày 08 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề.

32. Nghị định số 91/2008 / NĐ-CP ngày 18 tháng 8 5 2008 của Chính phủ về việc công khai kết quả kiểm toán và kết quả thật hiện kết luận, kiến ​​nghị của Kiểm toán nhà nước.

33. Nghị định số 62/2011 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2011 của Chính phủ về việc thành lập thành thị thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện và thành thị trực thuộc trung ương.

34. Nghị định số 65/2011 / NĐ-CP ngày 29/7/2011 của Chính phủ về điều hành tiền công phi công Doanh nghiệp mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội công đoạn 2011-2013.

35. Nghị định số 204/2013 / NĐ-CP ngày 05 tháng 12 5 2013 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về 1 loạt biện pháp quản lý ngân sách nhà nước 5 2013 5 2014.

36. Nghị định số 74/2014 / NĐ-CP ngày 23 tháng 7 5 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 65/2011 / NĐ-CP ngày 29 tháng 7 5 2011 của Chính phủ. điều hành của Doanh nghiệp mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

37. Quyết định số 64B / HĐBT ngày 12 tháng 9 5 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh các địa giới hành chính đối với các huyện và các xã có hạn mức chưa cân đối.

38. Hiệp định số 134-HĐBT ngày 20 tháng 4 5 1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát hành Tín phiếu Kho bạc Nhà nước để xây dựng đường dây tải điện 500 KV Bắc Nam.

39. Nghị quyết số 06/2004 / NQ-CP ngày 19 tháng 5 5 2004 của Chính phủ về 1 loạt biện pháp tăng trưởng lành mạnh thị phần bất động sản.

40. Nghị quyết số 15/2005 / NQ-CP ngày 04 tháng 11 5 2005 của Chính phủ về các giải pháp thúc bách phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và cúm A (H5N1) ở người.

Điều 2. Hành vi pháp lý vô hiệu 1 phần

Huỷ bỏ 1 phần các văn bản quy phạm luật pháp sau đây:

1. Điều 2 Nghị định số 79/2011 / NĐ-CP ngày 05 tháng 9 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện 1 số điều của Nghị định số 36/2008 / NĐ-CP ngày 28 tháng 3 5 2008 của Chính phủ về điều hành của các dụng cụ bay ko người lái và các dụng cụ bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010 / NĐ-CP ngày 01 tháng 6 5 2010 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Phòng vệ.

2. Điều 10 Nghị định số 136/2018 / NĐ-CP ngày 05 tháng 10 5 2018 của Chính phủ sửa đổi 1 số điều của các Nghị định liên can tới điều kiện đầu cơ kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản và môi trường.

Điều 3. Thời hạn

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 03 tháng 01 5 2020.

2. Các Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức sinh vật cấp Bộ, Trưởng ban tổ chức sinh vật thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương chịu nghĩa vụ thi hành Nghị định này. /.

Người nhận:

– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;

– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Hội đồng dân chúng, Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng thư ký;

– Văn phòng chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án dân chúng vô thượng;

– Văn phòng Công tố Nhân dân Vô thượng;

– Ủy ban Gigiết hại Vốn đầu tư Quốc gia;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban Trung ương Chiến trận Đất nước Việt Nam;

– Cơ quan trung ương của công đoàn;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: VT, PL (2b).

TM. CHÍNH QUYỀN

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Quản trị này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.

Xem thêm thông tin Nghị định 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định 05/2020/NĐ-CP huỷ bỏ 1 số văn bản quy phạm luật pháp

Nghị định số 05/2020/NĐ-CP
Nghị định 05/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc huỷ bỏ 1 số văn bản quy phạm luật pháp do Chính phủ ban hành.
Ngày 04/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2020/NĐ-CP về việc huỷ bỏ 1 số văn bản quy phạm luật pháp do Chính phủ ban hành. Chi tiết, huỷ bỏ toàn thể các văn bản quy phạm luật pháp sau đây.

CHÍNH PHỦ
————-
Số: 05/2020/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 04 tháng 01 5 2020

NGHỊ ĐỊNH
Huỷ bỏ 1 số văn bản quy phạm luật pháp do Chính phủ ban hành
—————–
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp ngày 22 tháng 6 5 2015;
Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định huỷ bỏ 1 số văn bản quy phạm luật pháp do Chính phủ ban hành.
Điều 1. Huỷ bỏ toàn thể văn bản quy phạm luật pháp
Huỷ bỏ toàn thể các văn bản quy phạm luật pháp sau đây:
1. Nghị định số 12-CP ngày 01 tháng 12 5 1992 của Chính phủ ban hành Quy chế điều hành các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta.
2. Nghị định số 183-CP ngày 18 tháng 11 5 1994 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
3. Nghị định số 81-CP ngày 23 tháng 11 5 1995 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tật nguyền.
4. Nghị định số 06-CP ngày 21 tháng 01 5 1997 của Chính phủ về việc khắc phục tiền công và trợ cấp 5 1997 đối với công chức, nhân viên hành chính sự nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và 1 số nhân vật hưởng chế độ xã hội.
5. Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 5 1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công thải xây dựng Đất nước 5 1999.
6. Nghị định số 09/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 5 2001 của Chính phủ sửa đổi Điều 21 Nghị định số 05-CP ngày 20 tháng 01 5 1995 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
7. Nghị định số 20/2001/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 5 2001 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhậm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư.
8. Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 5 2001 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam.
9. Nghị định số 74/2001/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 5 2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 183-CP ngày 18 tháng 11 5 1994 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
10. Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 5 2003 của Chính phủ quy định việc phát hành công thải xây dựng Đất nước 5 2003 – Công thải giáo dục.
11. Nghị định số 90/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 5 2003 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
12. Nghị định số 91/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 5 2003 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tín ngưỡng Chính phủ.
13. Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 5 2003 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước.
14. Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 5 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị phần chứng khoán.
15. Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 5 2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công việc tín ngưỡng thuộc Ủy ban dân chúng các ngành.
16. Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 5 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.
17. Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 5 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 81-CP ngày 23 tháng 11 5 1995 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tật nguyền.
18. Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 5 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị phần chứng khoán.
19. Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ quy định điều hành lao động, tiền công và thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước.
20. Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ quy định cơ chế tiền công, tiền thưởng và cơ chế nghĩa vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước.
21. Nghị định số 94/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 5 2005 của Chính phủ về khắc phục lợi quyền của công nhân ở công ty và cộng tác xã bị vỡ nợ.
22. Nghị định số 125/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 5 2005 của Chính phủ quy định cơ chế bảo hiểm buộc phải nghĩa vụ dân sự của người kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa.
23. Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.
24. Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.
25. Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 5 2006 của Chính phủ về lập, phê chuẩn và điều hành quy hoạch toàn cục tăng trưởng kinh tế – xã hội.
26. Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 5 2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật.
27. Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 5 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện.
28. Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 5 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và công ty nhà nước.
29. Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 5 2007 của Chính phủ giáo dục quốc phòng – an ninh.
30. Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 5 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 5 2006 của Chính phủ về lập, phê chuẩn và điều hành quy hoạch toàn cục tăng trưởng kinh tế – xã hội.
31. Nghị định số 43/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề.
32. Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 5 2008 của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thật hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
33. Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2011 của Chính phủ về thành lập thành thị thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn.
34. Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 5 2011 của Chính phủ tiến hành thử nghiệm điều hành tiền công đối với Doanh nghiệp mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội công đoạn 2011 – 2013.
35. Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 5 2013 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về 1 số biện pháp tiến hành ngân sách nhà nước 5 2013, 2014.
36. Nghị định số 74/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 5 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 5 2011 của Chính phủ tiến hành thử nghiệm điều hành tiền công đối với Doanh nghiệp mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
37. Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12 tháng 9 5 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa cân đối.
38. Quyết định số 134-HĐBT ngày 20 tháng 4 5 1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc – Nam 500 KV.
39. Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19 tháng 5 5 2004 của Chính phủ về 1 số biện pháp tăng trưởng lành mạnh thị phần bất động sản.
40. Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP ngày 04 tháng 11 5 2005 của Chính phủ về các giải pháp thúc bách chặn đứng dịch cúm gia cầm (H5N1) và dịch cúm A (H5N1) ở người.
Điều 2. Huỷ bỏ 1 phần văn bản quy phạm luật pháp
Huỷ bỏ 1 phần các văn bản quy phạm luật pháp sau đây:
1. Điều 2 Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 5 2008 của Chính phủ về điều hành phi cơ ko người lái và các dụng cụ bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 5 2010 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Dân binh tự vệ.
2. Điều 10 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 5 2018 của Chính phủ sửa đổi 1 số điều của các Nghị định liên can tới điều kiện đầu cơ kinh doanh thuộc lĩnh vực khoáng sản và môi trường.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 01 5 2020.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương chịu nghĩa vụ thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thánh phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thơ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án dân chúng vô thượng;
– Viện kiểm sát dân chúng vô thượng;
– Ủy ban Gigiết hại nguồn vốn Quốc gia;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Chiến trận Đất nước Việt Nam;
– Cơ quan trung ương cua các đòan thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, PL (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Hành chính được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Nghị #định #052020NĐCP #bãi #bỏ #1 #số #văn #bản #quy #phạm #pháp #luật

Nghị định 05/2020/NĐ-CP huỷ bỏ 1 số văn bản quy phạm luật pháp

Nghị định số 05/2020/NĐ-CP
Nghị định 05/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc huỷ bỏ 1 số văn bản quy phạm luật pháp do Chính phủ ban hành.
Ngày 04/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2020/NĐ-CP về việc huỷ bỏ 1 số văn bản quy phạm luật pháp do Chính phủ ban hành. Chi tiết, huỷ bỏ toàn thể các văn bản quy phạm luật pháp sau đây.

CHÍNH PHỦ
————-
Số: 05/2020/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 04 tháng 01 5 2020

NGHỊ ĐỊNH
Huỷ bỏ 1 số văn bản quy phạm luật pháp do Chính phủ ban hành
—————–
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp ngày 22 tháng 6 5 2015;
Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định huỷ bỏ 1 số văn bản quy phạm luật pháp do Chính phủ ban hành.
Điều 1. Huỷ bỏ toàn thể văn bản quy phạm luật pháp
Huỷ bỏ toàn thể các văn bản quy phạm luật pháp sau đây:
1. Nghị định số 12-CP ngày 01 tháng 12 5 1992 của Chính phủ ban hành Quy chế điều hành các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta.
2. Nghị định số 183-CP ngày 18 tháng 11 5 1994 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
3. Nghị định số 81-CP ngày 23 tháng 11 5 1995 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tật nguyền.
4. Nghị định số 06-CP ngày 21 tháng 01 5 1997 của Chính phủ về việc khắc phục tiền công và trợ cấp 5 1997 đối với công chức, nhân viên hành chính sự nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và 1 số nhân vật hưởng chế độ xã hội.
5. Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 5 1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công thải xây dựng Đất nước 5 1999.
6. Nghị định số 09/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 5 2001 của Chính phủ sửa đổi Điều 21 Nghị định số 05-CP ngày 20 tháng 01 5 1995 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
7. Nghị định số 20/2001/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 5 2001 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhậm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư.
8. Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 5 2001 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam.
9. Nghị định số 74/2001/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 5 2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 183-CP ngày 18 tháng 11 5 1994 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
10. Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 5 2003 của Chính phủ quy định việc phát hành công thải xây dựng Đất nước 5 2003 – Công thải giáo dục.
11. Nghị định số 90/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 5 2003 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
12. Nghị định số 91/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 5 2003 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tín ngưỡng Chính phủ.
13. Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 5 2003 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước.
14. Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 5 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị phần chứng khoán.
15. Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 5 2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công việc tín ngưỡng thuộc Ủy ban dân chúng các ngành.
16. Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 5 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.
17. Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 5 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 81-CP ngày 23 tháng 11 5 1995 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tật nguyền.
18. Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 5 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị phần chứng khoán.
19. Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ quy định điều hành lao động, tiền công và thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước.
20. Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ quy định cơ chế tiền công, tiền thưởng và cơ chế nghĩa vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước.
21. Nghị định số 94/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 5 2005 của Chính phủ về khắc phục lợi quyền của công nhân ở công ty và cộng tác xã bị vỡ nợ.
22. Nghị định số 125/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 5 2005 của Chính phủ quy định cơ chế bảo hiểm buộc phải nghĩa vụ dân sự của người kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa.
23. Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.
24. Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.
25. Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 5 2006 của Chính phủ về lập, phê chuẩn và điều hành quy hoạch toàn cục tăng trưởng kinh tế – xã hội.
26. Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 5 2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật.
27. Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 5 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện.
28. Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 5 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và công ty nhà nước.
29. Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 5 2007 của Chính phủ giáo dục quốc phòng – an ninh.
30. Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 5 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 5 2006 của Chính phủ về lập, phê chuẩn và điều hành quy hoạch toàn cục tăng trưởng kinh tế – xã hội.
31. Nghị định số 43/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề.
32. Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 5 2008 của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thật hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
33. Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2011 của Chính phủ về thành lập thành thị thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn.
34. Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 5 2011 của Chính phủ tiến hành thử nghiệm điều hành tiền công đối với Doanh nghiệp mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội công đoạn 2011 – 2013.
35. Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 5 2013 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về 1 số biện pháp tiến hành ngân sách nhà nước 5 2013, 2014.
36. Nghị định số 74/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 5 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 5 2011 của Chính phủ tiến hành thử nghiệm điều hành tiền công đối với Doanh nghiệp mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
37. Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12 tháng 9 5 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa cân đối.
38. Quyết định số 134-HĐBT ngày 20 tháng 4 5 1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc – Nam 500 KV.
39. Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19 tháng 5 5 2004 của Chính phủ về 1 số biện pháp tăng trưởng lành mạnh thị phần bất động sản.
40. Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP ngày 04 tháng 11 5 2005 của Chính phủ về các giải pháp thúc bách chặn đứng dịch cúm gia cầm (H5N1) và dịch cúm A (H5N1) ở người.
Điều 2. Huỷ bỏ 1 phần văn bản quy phạm luật pháp
Huỷ bỏ 1 phần các văn bản quy phạm luật pháp sau đây:
1. Điều 2 Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 5 2008 của Chính phủ về điều hành phi cơ ko người lái và các dụng cụ bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 5 2010 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Dân binh tự vệ.
2. Điều 10 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 5 2018 của Chính phủ sửa đổi 1 số điều của các Nghị định liên can tới điều kiện đầu cơ kinh doanh thuộc lĩnh vực khoáng sản và môi trường.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 01 5 2020.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương chịu nghĩa vụ thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thánh phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thơ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án dân chúng vô thượng;
– Viện kiểm sát dân chúng vô thượng;
– Ủy ban Gigiết hại nguồn vốn Quốc gia;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Chiến trận Đất nước Việt Nam;
– Cơ quan trung ương cua các đòan thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, PL (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Hành chính được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Nghị #định #052020NĐCP #bãi #bỏ #1 #số #văn #bản #quy #phạm #pháp #luật


#Nghị #định #052020NĐCP #bãi #bỏ #1 #số #văn #bản #quy #phạm #pháp #luật

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button