Pháp Luật

Nghị định 20/2020/NĐ-CP quản lý tiền lương tiền thưởng tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước

Nghị định 20/2020 / NĐ-CP

Nghị định 20/2020 / NĐ-CP của Chính phủ về việc tiến hành thử nghiệm điều hành lao động, tiền công, tiền thưởng đối với các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước.

Tóm lược Nghị định 20/2020 / NĐ-CP

Tính từ lúc ngày 1/4 thử nghiệm điều hành lao động, tiền công tại 03 doanh nghiệp, tổng doanh nghiệp

Ngày 17/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2020 / NĐ-CP về việc tiến hành thử nghiệm điều hành lao động, tiền công, tiền thưởng đối với các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước.
Do đấy, tiến hành thử nghiệm trong điều hành lao động, xây dựng thang lương, bảng lương; tiền công, tiền thưởng của công nhân và của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên 5 2020 trong Tập đoàn, Tổng doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) như sau:

Trước tiên là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Thứ 2, Tổng doanh nghiệp Hàng ko Việt Nam – CTCP.

Thứ 3, Tổng doanh nghiệp Quản lý bay Việt Nam.

Chi tiết, doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch lao động để làm cơ sở cho việc thuê lao động. Trong trường hợp thuê lao động vượt quá nhu cầu, dẫn tới bị đuổi việc, phải xong xuôi hiệp đồng lao động, làm tăng chi tiêu của doanh nghiệp thì Giám đốc điều hành phải chịu bổn phận (kể cả việc cắt giảm tiền công, tiền lương, tiền thưởng) trước Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị của doanh nghiệp.

Trong đấy, tiền công của công nhân và Ban quản lý được khoán theo đơn giá bán lương như sau: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đơn giá là tỉ lệ % trên tổng doanh thu trừ tổng chi tiêu có lương, được xác định trên cơ sở đơn giá bình quân công đoạn 2018 – 2019 và bù chênh lệch lương của công nhân trực tiếp tiến hành thành phầm công nghệ cao nhưng doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức lương bình quân cùng ngành trên thị phần…

Nghị định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 01 tháng 4 5 2020.

Văn bản luật pháp về lĩnh vực tiền công và công tác này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Xem thêm thông tin Nghị định 20/2020/NĐ-CP quản lý tiền lương tiền thưởng tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước

Nghị định 20/2020/NĐ-CP điều hành tiền công tiền thưởng tập đoàn kinh tế tổng doanh nghiệp nhà nước

Nghị định số 20/2020/NĐ-CP
Nghị định 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc tiến hành thử nghiệm điều hành lao động, tiền công, tiền thưởng đối với 1 số tập đoàn kinh tế, tổng doanh nghiệp Nhà nước.
Tóm lược nội dung Nghị định 20/2020/NĐ-CP
Từ 01/04, thử nghiệm điều hành lao động, tiền công tại 03 Tập đoàn, Tổng doanh nghiệp
Ngày 17/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2020/NĐ-CP về việc tiến hành thử nghiệm điều hành lao động, tiền công, tiền thưởng đối với 1 số tập đoàn kinh tế, tổng doanh nghiệp Nhà nước.Theo đấy, thử nghiệm về điều hành lao động, xây dựng thang lương, bảng lương; tiền công, tiền thưởng của công nhân và Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng; tiền công, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên 5 2020 tại Tập đoàn, Tổng doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) sau:
Thứ nhất, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Thứ 2, Tổng doanh nghiệp Hàng ko Việt Nam – CTCP.
Thứ 3, Tổng doanh nghiệp Quản lý bay Việt Nam.
Chi tiết, doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch lao động làm cơ sở để tuyển dụng lao động. Đối với trường tuyển tập dụng lao động vượt quá nhu cầu sử dụng, dẫn tới dôi thừa phải xong xuôi hiệp đồng lao động, làm tăng chi tiêu của doanh nghiệp thì Giám đốc điều hành phải chịu bổn phận (kể cả việc giảm trừ tiền công, tiền thưởng) trước Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị của doanh nghiệp.
Đáng chú tâm, tiền công của công nhân và Ban quản lý được khoán theo đơn giá bán lương như sau: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đơn giá khoán theo tỉ lệ % trên tổng doanh thu trừ tổng chi tiêu chưa có tiền công, được xác định trên cơ sở đơn giá bình quân của công đoạn 2018 – 2019 và có tính bù chênh lệch tiền công của lao động trực tiếp tiến hành thành phầm công nghệ cao nhưng doanh nghiệp trả lương thấp hơn so với mặt bằng tiền công cùng ngành nghề trên thị phần…
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2020.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Lao động tiền công được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Nghị #định #202020NĐCP #quản #lý #tiền #lương #tiền #thưởng #tập #đoàn #kinh #tế #tổng #công #nhà #nước

Nghị định 20/2020/NĐ-CP điều hành tiền công tiền thưởng tập đoàn kinh tế tổng doanh nghiệp nhà nước

Nghị định số 20/2020/NĐ-CP
Nghị định 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc tiến hành thử nghiệm điều hành lao động, tiền công, tiền thưởng đối với 1 số tập đoàn kinh tế, tổng doanh nghiệp Nhà nước.
Tóm lược nội dung Nghị định 20/2020/NĐ-CP
Từ 01/04, thử nghiệm điều hành lao động, tiền công tại 03 Tập đoàn, Tổng doanh nghiệp
Ngày 17/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2020/NĐ-CP về việc tiến hành thử nghiệm điều hành lao động, tiền công, tiền thưởng đối với 1 số tập đoàn kinh tế, tổng doanh nghiệp Nhà nước.Theo đấy, thử nghiệm về điều hành lao động, xây dựng thang lương, bảng lương; tiền công, tiền thưởng của công nhân và Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng; tiền công, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên 5 2020 tại Tập đoàn, Tổng doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) sau:
Thứ nhất, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Thứ 2, Tổng doanh nghiệp Hàng ko Việt Nam – CTCP.
Thứ 3, Tổng doanh nghiệp Quản lý bay Việt Nam.
Chi tiết, doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch lao động làm cơ sở để tuyển dụng lao động. Đối với trường tuyển tập dụng lao động vượt quá nhu cầu sử dụng, dẫn tới dôi thừa phải xong xuôi hiệp đồng lao động, làm tăng chi tiêu của doanh nghiệp thì Giám đốc điều hành phải chịu bổn phận (kể cả việc giảm trừ tiền công, tiền thưởng) trước Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị của doanh nghiệp.
Đáng chú tâm, tiền công của công nhân và Ban quản lý được khoán theo đơn giá bán lương như sau: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đơn giá khoán theo tỉ lệ % trên tổng doanh thu trừ tổng chi tiêu chưa có tiền công, được xác định trên cơ sở đơn giá bình quân của công đoạn 2018 – 2019 và có tính bù chênh lệch tiền công của lao động trực tiếp tiến hành thành phầm công nghệ cao nhưng doanh nghiệp trả lương thấp hơn so với mặt bằng tiền công cùng ngành nghề trên thị phần…
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2020.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Lao động tiền công được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Nghị #định #202020NĐCP #quản #lý #tiền #lương #tiền #thưởng #tập #đoàn #kinh #tế #tổng #công #nhà #nước


#Nghị #định #202020NĐCP #quản #lý #tiền #lương #tiền #thưởng #tập #đoàn #kinh #tế #tổng #công #nhà #nước

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button