Tài Liệu

Phiếu kê khai thông tin học sinh Kê khai thông tin trước khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6

Phiếu khai báo thông tin học sinh được giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh ngay từ đầu năm học để phụ huynh điền và ký xác nhận. Mẫu Khai báo Thông tin Học sinh có hai bản cho lớp 1 và lớp 6.

Khi điền đơn phải điền chính xác thông tin theo hộ khẩu, không thể xét tuyển tùy theo phân loại để tránh điền sai thông tin đăng ký. Ngoài ra, vào đầu năm học mới, học sinh cũng nên nghiên cứu thêm thông tin và hồ sơ học sinh để giáo viên dễ dàng quản lý học sinh của mình.

Báo cáo thông tin mẫu giáo

Giao dục va đao tạo…………………………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– o0o ——-

Báo cáo thông tin sinh viên

Lớp học: . .. ………………………………………………………………………………

1) Tên (LÊN LỚP): …… 2) Giới tính (nam / nữ):. …..

3) Dân tộc:… … … … … … … … 4) Đối tượng chính sách:… … … …

5) Ngày sinh:… .. / … / ……………… 6) Nơi sinh (Tỉnh / Thành phố): ………………………………… …… ..

7) Học sinh khuyết tật: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………………………………………………………………… …… …

8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / Thành phố: ………………………… 8b) Huyện / Tỉnh: … … ….. .. ..

8c) Thành phố / Quận / Thành phố:… … … … … … … … … … 8d) Đường / làng:… … … … … … . 8d) Tổ / xóm: …………..

9) Nơi ở hiện tại: 9a) Bang / Thành phố: …………………………… 9b) Quận / Gu: .. …………………………………………

9c) Thành phố / Quận / Thành phố:… … 9đ) Tổ dân phố / thôn:… / 9đ) nhóm / thôn (khu chung cư):… ….

mười) tên trung tâm ngoại ngữ Đảm bảo rằng học sinh của bạn đang theo học các Chương trình Tiếng Anh Bổ sung và kết bạn ở trường. …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………

11) Tên: ………………………………………. 12) Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………….. …… ………….

13) Số CMND của cha: ……… Số điện thoại của cha: ………..…

14) Tên mẹ: ……………………………………… …………. 15) Ngày, tháng, năm sinh: … … ………………………………………………………………………………………………

16) Số CMND của mẹ: ……… Số điện thoại của bố: .. .. .. ..

Tôi xác nhận rằng thông tin được cung cấp trên biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ giữa phóng viên và học sinh
cha / mẹ / ông / bà / cha đỡ đầu …)

Số điện thoại của người gọi: …………………………

202 tháng 5 tại Hà Nội …

tuyên bố
(Ký tên và ghi tên của bạn)

bản ghi nhớ: Nhà trường hướng dẫn kỹ lưỡng và yêu cầu phụ huynh công khai thông tin chính xác khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6 vì liên quan đến quyền lợi của con em mình. cha mẹ của họ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm. (Sinh viên sống trong căn hộ phải cung cấp tên đầy đủ của khu chung cư; Nơi thường trú, nơi đăng ký thường trú phải khai đầy đủ tên của 4 đơn vị hành chính. khu vực; Phường; làng / tổ.
___________________________________________________________________________________________

Tuyên bố Hướng dẫn: Cha mẹ phải viết bằng bút mực xanh.

1) Họ và tên của học sinh: Viết hoa họ, chữ đệm và tên của học sinh.
4) Đối tượng chính sách: gia đình nghèo / gia đình liệt sĩ / gia đình có công với cách mạng / gia đình chiến sĩ cách mạng / gia đình tham gia kháng chiến chống Nhật… Để trống nếu bạn không tuân theo chính sách.
6) Nơi sinh: Chỉ nhập tên tỉnh / thành phố.
7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác /… Để trống nếu không bị vô hiệu hóa.
8) Thẻ Thường trú: Khai báo đầy đủ thông tin theo hộ khẩu của học sinh.
9) Nơi ở hiện tại: Điền đầy đủ thông tin về nơi ở hiện tại của học sinh.
10) Nhập tên trung tâm ngoại ngữ nơi học sinh đăng ký tham gia chương trình tiếng Anh liên kết của trường. Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.

Báo cáo thông tin học sinh vào lớp 6

Giao dục va đao tạo…………………………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– o0o ——-

Báo cáo thông tin sinh viên

Lớp học: . .. ………………………………………………………………………………

1) Tên (LÊN LỚP): …… 2) Giới tính (nam / nữ):. …..

3) Dân tộc:… … … … … … … … 4) Đối tượng chính sách:… … … …

5) Ngày sinh:… .. / … / ……………… 6) Nơi sinh (Tỉnh / Thành phố): ………………………………… …… ..

7) Học sinh khuyết tật: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………………………………………………………………… …… …

8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / Thành phố: ………………………… 8b) Huyện / Tỉnh: … … ….. .. ..

8c) Thành phố / Quận / Thành phố:… … … … … … … … … … 8d) Đường / làng:… … … … … … . 8d) Tổ / xóm: …………..

9) Nơi ở hiện tại: 9a) Bang / Tỉnh: …………………………… 9b) Khu vực: .. …. ……………………………………………………………………………………………………

9c) Thành phố / Quận / Thành phố:… … 9đ) Tổ dân phố / thôn:… / 9đ) nhóm / thôn (khu chung cư):… ….

mười) tên trung tâm ngoại ngữ Đảm bảo rằng học sinh của bạn đang theo học các Chương trình Tiếng Anh Bổ sung và kết bạn ở trường. …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………

Tôi xác nhận rằng thông tin được cung cấp trên biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ giữa phóng viên và học sinh
cha / mẹ / ông / bà / cha đỡ đầu …)

Số điện thoại của người gọi: …………………………

202 tháng 5 tại Hà Nội …

tuyên bố
(Ký tên và ghi tên của bạn)

bản ghi nhớ: Nhà trường hướng dẫn kỹ lưỡng và yêu cầu phụ huynh công khai thông tin chính xác khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6 vì liên quan đến quyền lợi của con em mình. cha mẹ của họ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm. (Sinh viên sống trong căn hộ phải cung cấp tên đầy đủ của khu chung cư; Nơi thường trú, nơi đăng ký thường trú phải khai đầy đủ tên của 4 đơn vị hành chính. khu vực; Phường; làng / tổ.
___________________________________________________________________________________________

Tuyên bố Hướng dẫn: Cha mẹ phải viết bằng bút mực xanh.

1) Họ và tên của học sinh: Viết hoa họ, chữ đệm và tên của học sinh.
4) Đối tượng chính sách: gia đình nghèo / gia đình liệt sĩ / gia đình có công với cách mạng / gia đình chiến sĩ cách mạng / gia đình tham gia kháng chiến chống Nhật… Để trống nếu bạn không tuân theo chính sách.
6) Nơi sinh: Chỉ nhập tên tỉnh / thành phố.
7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác /… Để trống nếu không bị vô hiệu hóa.
8) Thẻ Thường trú: Khai báo đầy đủ thông tin theo hộ khẩu của học sinh.
9) Nơi ở hiện tại: Điền đầy đủ thông tin về nơi ở hiện tại của học sinh.
10) Nhập tên trung tâm ngoại ngữ nơi học sinh đăng ký tham gia chương trình tiếng Anh liên kết của trường. Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.

Xem thêm thông tin Phiếu kê khai thông tin học sinh Kê khai thông tin trước khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6

Phiếu kê khai thông tin học sinh Kê khai thông tin trước khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6

Phiếu khai thông tin học sinh được giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh ngay từ đầu năm học, để phụ huynh điền, sau đó ký xác nhận. Phiếu khai báo thông tin học sinh có 2 bản dành cho lớp 1 và lớp 6.
Khi khai phiếu cần điền chính xác thông tin theo hộ khẩu, tránh tình trạng điền sai thông tin tuyển sinh, học sinh không được vào trường theo phân tuyến. Ngoài ra, đầu năm học mới, các em còn phải làm thêm phiếu điều tra thông tin, lý lịch học sinh để giáo viên làm căn cứ quản lý học sinh dễ dàng hơn.
Mẫu khai báo thông tin học sinh mẫu giáo

Sở Giáo dục và Đào tạo……………………..
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——– o0o ——-

MẪU KHAI BÁO THÔNG TIN HỌC SINH
Trường học: ………………………………………… ………………….. Lớp: ……………………
1) Họ và tên (CHỮ HOA): ………… 2) Giới tính (Nam / Nữ):. …….
3) Dân tộc: …………………………… 4) Đối tượng chính sách: …… .. …
5) Ngày, tháng, năm sinh: …… / …….. / ………………………. …. 6) Nơi sinh (tỉnh / thành phố): …………………….
7) Học sinh khuyết tật: ………………………………………. …………………………………………. ……………….. …………
8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / thành phố: …………….. 8b) Quận / huyện: ……….. ..
8c) Phường / xã / thị trấn: ………………… 8d) Đường / thôn: …………… …. 8đ) Tổ / khu phố: ……….
9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh / thành phố: ……………… .. 9b) Quận / huyện: …………………… ..
9c) Phường / xã / thị trấn:…. …… 9đ) Tổ dân phố / thôn: …………. / 9đ) Tổ / xóm (khu chung cư):….…
mười) Tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang học chương trình tiếng Anh bổ sung, làm quen trong trường học: ……………………………. ……………………………………………… ……………… …..
11) Họ tên: ………………………… 12) Ngày, tháng, năm sinh: …….. ………………….
13) Số chứng minh nhân dân của cha: ………………………. Số điện thoại của cha: ………. …
14) Tên mẹ: ……………………… 15) Sinh ngày: …….. ………………….
16) Số chứng minh nhân dân của mẹ: ………………………. Số điện thoại của bố: ……… .. …
Tôi xác nhận rằng thông tin được nêu trong biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ của người khai báo với sinh viênCha / Mẹ / Ông / Bà / Bố già …)

Số điện thoại của Declarant: …………………

Hà Nội, ngày tháng năm 202….
KHAI BÁO(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các trường hướng dẫn kỹ, yêu cầu phụ huynh học sinh kê khai chính xác thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6. Nếu sai, thông tin tuyển sinh sau này không chính xác, học sinh không được vào trường theo diện của phụ huynh. hoàn toàn chịu trách nhiệm. (Đối với học sinh ở chung cư phải ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần đưa cho phụ huynh tự khai, không được khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú, nơi thường trú bắt buộc phải khai đầy đủ tên 4 đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố; Huyện; Các phường; Làng / tổ.___________________________________________________________________
Hướng dẫn khai báo: Đề nghị phụ huynh viết bằng bút mực BLUE
1) Họ và tên học sinh: Viết chữ in hoa họ, chữ đệm và tên học sinh.4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo / Gia đình liệt sĩ / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình có lão thành cách mạng / Gia đình tham gia kháng chiến…. Để trống nếu không tuân theo chính sách.6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh / thành phố.7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác / … Để trống nếu không bị vô hiệu hóa.8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ các thông tin theo hộ khẩu của học sinh.9) Nơi ở hiện tại: Khai báo đầy đủ thông tin nơi ở hiện tại của học sinh.10) Ghi tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết trong trường; Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.
Mẫu tờ khai thông tin học sinh sắp vào lớp 6

Sở Giáo dục và Đào tạo……………………..
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——– o0o ——-

MẪU KHAI BÁO THÔNG TIN HỌC SINH
Trường học: ………………………………………… ………………….. Lớp: ……………………
1) Họ và tên (CHỮ HOA): ………… 2) Giới tính (Nam / Nữ):. …….
3) Dân tộc: …………………………… 4) Đối tượng chính sách: …… .. …
5) Ngày, tháng, năm sinh: …… / …….. / ………………………. …. 6) Nơi sinh (tỉnh / thành phố): …………………….
7) Học sinh khuyết tật: ………………………………………. …………………………………………. ……………….. …………
8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / thành phố: …………….. 8b) Quận / huyện: ……….. ..
8c) Phường / xã / thị trấn: ………………… 8d) Đường / thôn: …………… …. 8đ) Tổ / khu phố: ……….
9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh / thành phố: …………… .. 9b) Huyện: …………………… ..
9c) Phường / xã / thị trấn:…. …… 9đ) Tổ dân phố / thôn: …………. / 9đ) Tổ / xóm (khu chung cư):….…
mười) Tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang học chương trình tiếng Anh bổ sung, làm quen trong trường học: ……………………………. ……………………………………………… ……………… …..
Tôi xác nhận rằng thông tin được nêu trong biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ của người khai báo với sinh viênCha / Mẹ / Ông / Bà / Bố già …)

Số điện thoại của Declarant: …………………

Hà Nội, ngày tháng năm 202….
KHAI BÁO(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các trường hướng dẫn kỹ, yêu cầu phụ huynh học sinh kê khai chính xác thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6. Nếu sai, thông tin tuyển sinh sau này không chính xác, học sinh không được vào trường theo diện của phụ huynh. hoàn toàn chịu trách nhiệm. (Đối với học sinh ở chung cư phải ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần đưa cho phụ huynh tự khai, không được khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú, nơi thường trú bắt buộc phải khai đầy đủ tên 4 đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố; Huyện; Các phường; Làng / tổ.___________________________________________________________________
Hướng dẫn khai báo: Đề nghị phụ huynh viết bằng bút mực BLUE
1) Họ và tên học sinh: Viết chữ in hoa họ, chữ đệm và tên học sinh.4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo / Gia đình liệt sĩ / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình có lão thành cách mạng / Gia đình tham gia kháng chiến…. Để trống nếu không tuân theo chính sách.6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh / thành phố.7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác / … Để trống nếu không bị vô hiệu hóa.8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ các thông tin theo hộ khẩu của học sinh.9) Nơi ở hiện tại: Khai báo đầy đủ thông tin nơi ở hiện tại của học sinh.10) Ghi tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết trong trường; Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.

#Phiếu #kê #khai #thông #tin #học #sinh #Kê #khai #thông #tin #trước #khi #tuyển #sinh #vào #lớp #lớp

Phiếu khai thông tin học sinh được giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh ngay từ đầu năm học, để phụ huynh điền, sau đó ký xác nhận. Phiếu khai báo thông tin học sinh có 2 bản dành cho lớp 1 và lớp 6.
Khi khai phiếu cần điền chính xác thông tin theo hộ khẩu, tránh tình trạng điền sai thông tin tuyển sinh, học sinh không được vào trường theo phân tuyến. Ngoài ra, đầu năm học mới, các em còn phải làm thêm phiếu điều tra thông tin, lý lịch học sinh để giáo viên làm căn cứ quản lý học sinh dễ dàng hơn.
Mẫu khai báo thông tin học sinh mẫu giáo

Sở Giáo dục và Đào tạo……………………..
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——– o0o ——-

MẪU KHAI BÁO THÔNG TIN HỌC SINH
Trường học: ………………………………………… ………………….. Lớp: ……………………
1) Họ và tên (CHỮ HOA): ………… 2) Giới tính (Nam / Nữ):. …….
3) Dân tộc: …………………………… 4) Đối tượng chính sách: …… .. …
5) Ngày, tháng, năm sinh: …… / …….. / ………………………. …. 6) Nơi sinh (tỉnh / thành phố): …………………….
7) Học sinh khuyết tật: ………………………………………. …………………………………………. ……………….. …………
8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / thành phố: …………….. 8b) Quận / huyện: ……….. ..
8c) Phường / xã / thị trấn: ………………… 8d) Đường / thôn: …………… …. 8đ) Tổ / khu phố: ……….
9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh / thành phố: ……………… .. 9b) Quận / huyện: …………………… ..
9c) Phường / xã / thị trấn:…. …… 9đ) Tổ dân phố / thôn: …………. / 9đ) Tổ / xóm (khu chung cư):….…
mười) Tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang học chương trình tiếng Anh bổ sung, làm quen trong trường học: ……………………………. ……………………………………………… ……………… …..
11) Họ tên: ………………………… 12) Ngày, tháng, năm sinh: …….. ………………….
13) Số chứng minh nhân dân của cha: ………………………. Số điện thoại của cha: ………. …
14) Tên mẹ: ……………………… 15) Sinh ngày: …….. ………………….
16) Số chứng minh nhân dân của mẹ: ………………………. Số điện thoại của bố: ……… .. …
Tôi xác nhận rằng thông tin được nêu trong biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ của người khai báo với sinh viênCha / Mẹ / Ông / Bà / Bố già …)

Số điện thoại của Declarant: …………………

Hà Nội, ngày tháng năm 202….
KHAI BÁO(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các trường hướng dẫn kỹ, yêu cầu phụ huynh học sinh kê khai chính xác thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6. Nếu sai, thông tin tuyển sinh sau này không chính xác, học sinh không được vào trường theo diện của phụ huynh. hoàn toàn chịu trách nhiệm. (Đối với học sinh ở chung cư phải ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần đưa cho phụ huynh tự khai, không được khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú, nơi thường trú bắt buộc phải khai đầy đủ tên 4 đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố; Huyện; Các phường; Làng / tổ.___________________________________________________________________
Hướng dẫn khai báo: Đề nghị phụ huynh viết bằng bút mực BLUE
1) Họ và tên học sinh: Viết chữ in hoa họ, chữ đệm và tên học sinh.4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo / Gia đình liệt sĩ / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình có lão thành cách mạng / Gia đình tham gia kháng chiến…. Để trống nếu không tuân theo chính sách.6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh / thành phố.7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác / … Để trống nếu không bị vô hiệu hóa.8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ các thông tin theo hộ khẩu của học sinh.9) Nơi ở hiện tại: Khai báo đầy đủ thông tin nơi ở hiện tại của học sinh.10) Ghi tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết trong trường; Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.
Mẫu tờ khai thông tin học sinh sắp vào lớp 6

Sở Giáo dục và Đào tạo……………………..
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——– o0o ——-

MẪU KHAI BÁO THÔNG TIN HỌC SINH
Trường học: ………………………………………… ………………….. Lớp: ……………………
1) Họ và tên (CHỮ HOA): ………… 2) Giới tính (Nam / Nữ):. …….
3) Dân tộc: …………………………… 4) Đối tượng chính sách: …… .. …
5) Ngày, tháng, năm sinh: …… / …….. / ………………………. …. 6) Nơi sinh (tỉnh / thành phố): …………………….
7) Học sinh khuyết tật: ………………………………………. …………………………………………. ……………….. …………
8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / thành phố: …………….. 8b) Quận / huyện: ……….. ..
8c) Phường / xã / thị trấn: ………………… 8d) Đường / thôn: …………… …. 8đ) Tổ / khu phố: ……….
9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh / thành phố: …………… .. 9b) Huyện: …………………… ..
9c) Phường / xã / thị trấn:…. …… 9đ) Tổ dân phố / thôn: …………. / 9đ) Tổ / xóm (khu chung cư):….…
mười) Tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang học chương trình tiếng Anh bổ sung, làm quen trong trường học: ……………………………. ……………………………………………… ……………… …..
Tôi xác nhận rằng thông tin được nêu trong biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ của người khai báo với sinh viênCha / Mẹ / Ông / Bà / Bố già …)

Số điện thoại của Declarant: …………………

Hà Nội, ngày tháng năm 202….
KHAI BÁO(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các trường hướng dẫn kỹ, yêu cầu phụ huynh học sinh kê khai chính xác thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6. Nếu sai, thông tin tuyển sinh sau này không chính xác, học sinh không được vào trường theo diện của phụ huynh. hoàn toàn chịu trách nhiệm. (Đối với học sinh ở chung cư phải ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần đưa cho phụ huynh tự khai, không được khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú, nơi thường trú bắt buộc phải khai đầy đủ tên 4 đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố; Huyện; Các phường; Làng / tổ.___________________________________________________________________
Hướng dẫn khai báo: Đề nghị phụ huynh viết bằng bút mực BLUE
1) Họ và tên học sinh: Viết chữ in hoa họ, chữ đệm và tên học sinh.4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo / Gia đình liệt sĩ / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình có lão thành cách mạng / Gia đình tham gia kháng chiến…. Để trống nếu không tuân theo chính sách.6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh / thành phố.7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác / … Để trống nếu không bị vô hiệu hóa.8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ các thông tin theo hộ khẩu của học sinh.9) Nơi ở hiện tại: Khai báo đầy đủ thông tin nơi ở hiện tại của học sinh.10) Ghi tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết trong trường; Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.

#Phiếu #kê #khai #thông #tin #học #sinh #Kê #khai #thông #tin #trước #khi #tuyển #sinh #vào #lớp #lớp


#Phiếu #kê #khai #thông #tin #học #sinh #Kê #khai #thông #tin #trước #khi #tuyển #sinh #vào #lớp #lớp

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button