Biểu Mẫu

Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập

Biểu mẫu phản hồi sinh viên đơn vị tập sự là biểu mẫu phản hồi từ viên chức cơ quan chỉ dẫn sinh viên tập sự. nhằm bình chọn lại giai đoạn làm việc của học trò có hiệu quả hay ko theo các mục tiêu như tinh thần tổ chức kỷ luật, ý thức học tập, thái độ, lối sống và quan hệ với mọi người.

Sau đây là nội dung cụ thể của 3 mẫu phiếu bình chọn tập sự, mời các bạn xem và tải mẫu tại đây.

Phiếu bình chọn tập sự của sinh viên – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

SÁCH NHẬN XÉT CỦA HỌC SINH
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Họ và tên sinh viên: …………………………………………………….

Lớp: Khoa: …………………… trực thuộc Trường ……………… ..

Trong thời kì từ ngày …… .. tới ngày …… ..

Trên :………………………………………………………………………………

Địa chỉ nhà:…………………………………………………………………………

Sau thời kì tập sự tại đơn vị sinh viên, chúng tôi có 1 số nhận xét bình chọn như sau:

1. Về ý nghĩa của kỷ luật:

………………………………………………

………………………………………………

2. Về ý thức, thái độ học tập:

………………………………………………

………………………………………………

3. Về quan hệ, lối sống:

………………………………………………

………………………………………………

4. Các quan điểm ​​khác:

………………………………………………

………………………………………………

Bình chọn chung sau đợt tập sự:

………………………………………………

………………………………………………

Ngày tháng 5………….
định hướng viên chức
(Ký và ghi rõ họ tên)
Công nhận của đơn vị hành nghề
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu bình chọn tập sự của sinh viên – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ, BÌNH LUẬN QUỐC TẾ

Họ và tên người chỉ dẫn học viên: ……………………

Đơn vị thực hành: ……………………………………………… .. ……

Dế yêu liên hệ: …………………………………………………

Tên sinh viên tập sự: ………… .. MSSV: ………… ..

Thời gian tập sự: Từ ngày …………………… tới ngày ………….

nội dung phân loạiTốtKhácông cụ, công cụÍt hơn
Thực hiện nội quy làm việc trong doanh nghiệp.
thực hành thái độ
tinh thần kỷ luật
Tác phong
Chuyên môn
Khả năng kết thúc công tác
Khả năng hòa nhập và thích nghi với công tác.
Năng động và thông minh trong công tác.

Nhận xét chung:…………………………………………………

…………………… ..

Điểm bình chọn tập sự (theo thang điểm 10): ………….

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI QUẢN LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

………… ..

Tải bảng tài liệu để xem nội dung cụ thể

.

Xem thêm thông tin Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập

Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị tập sự

Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị tập sự là mẫu phiếu nhận xét của cán bộ cơ quan chỉ dẫn sinh viên tập sự nhằm bình chọn lại giai đoạn làm việc của sinh viên có đạt hiệu quả hay chưa theo các mục tiêu như ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ học tập, lối sống quan hệ với mọi người.
Sau đây là nội dung cụ thể 3 mẫu phiếu bình chọn tập sự, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu phiếu tại đây.
Phiếu nhận xét sinh viên tập sự – Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————-
PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊNCỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên:………………………………………………………..
Lớp: Khóa Khoa:…………………… trực thuộc Trường……………..
Trong thời gian từ ngày tháng 5….. .. đến ngày tháng 5……..
Tại :………………………………………………………………………………
Địa chỉ :…………………………………………………………………………
Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau :
1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Về tinh thần thái độ học tập:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Về quan hệ, lối sống:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Các nhận xét khác:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Đánh giá chung sau lúc tập sự:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Ngày …..tháng ….5………….
Cán bộ hướng dẫn(Ký và ghi rõ họ và tên)
Xác nhận của đơn vị thực tập (Ký và ghi rõ họ và tên)
Phiếu nhận xét sinh viên tập sự – Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————-
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT THỰC TẬP
Họ và tên cán bộ chỉ dẫn tập sự: …………………
Đơn vị tập sự:……………………………………………..……
Dế yêu liên lạc:…………………………………………………
Tên sinh viên tập sự:……………………….. MSSV:………..
Thời gian tập sự: Từ ngày………………Tới ngày………….
Nội dung bình chọn
Tốt
Khá
Trung bình
Kém
Thực hiện nội quy làm việc tại doanh nghiệp

Thái độ tập sự

Tinh thần kỷ luật

Tác phong

Kiến thức chuyên môn

Khả năng kết thúc công tác

Khả năng hòa nhập và thích ứng công tác

Công dụng động và thông minh trong công tác

Nhận xét chung:…………………………………………………
………………………………………………………………………..
Điểm bình chọn giai đoạn tập sự (theo thang điểm 10):………….

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG(Ký, ghi rõ họ tên)

…………..
Tải file tài liệu để xem nội dung cụ thể

TagsNhận xét của đơn vị tập sự

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phiếu #nhận #xét #sinh #viên #của #đơn #vị #thực #tập

Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị tập sự

Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị tập sự là mẫu phiếu nhận xét của cán bộ cơ quan chỉ dẫn sinh viên tập sự nhằm bình chọn lại giai đoạn làm việc của sinh viên có đạt hiệu quả hay chưa theo các mục tiêu như ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ học tập, lối sống quan hệ với mọi người.
Sau đây là nội dung cụ thể 3 mẫu phiếu bình chọn tập sự, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu phiếu tại đây.
Phiếu nhận xét sinh viên tập sự – Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————-
PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊNCỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên:………………………………………………………..
Lớp: Khóa Khoa:…………………… trực thuộc Trường……………..
Trong thời gian từ ngày tháng 5….. .. đến ngày tháng 5……..
Tại :………………………………………………………………………………
Địa chỉ :…………………………………………………………………………
Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau :
1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Về tinh thần thái độ học tập:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Về quan hệ, lối sống:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Các nhận xét khác:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Đánh giá chung sau lúc tập sự:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Ngày …..tháng ….5………….
Cán bộ hướng dẫn(Ký và ghi rõ họ và tên)
Xác nhận của đơn vị thực tập (Ký và ghi rõ họ và tên)
Phiếu nhận xét sinh viên tập sự – Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————-
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT THỰC TẬP
Họ và tên cán bộ chỉ dẫn tập sự: …………………
Đơn vị tập sự:……………………………………………..……
Dế yêu liên lạc:…………………………………………………
Tên sinh viên tập sự:……………………….. MSSV:………..
Thời gian tập sự: Từ ngày………………Tới ngày………….
Nội dung bình chọn
Tốt
Khá
Trung bình
Kém
Thực hiện nội quy làm việc tại doanh nghiệp

Thái độ tập sự

Tinh thần kỷ luật

Tác phong

Kiến thức chuyên môn

Khả năng kết thúc công tác

Khả năng hòa nhập và thích ứng công tác

Công dụng động và thông minh trong công tác

Nhận xét chung:…………………………………………………
………………………………………………………………………..
Điểm bình chọn giai đoạn tập sự (theo thang điểm 10):………….

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG(Ký, ghi rõ họ tên)

…………..
Tải file tài liệu để xem nội dung cụ thể

TagsNhận xét của đơn vị tập sự

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phiếu #nhận #xét #sinh #viên #của #đơn #vị #thực #tập


#Phiếu #nhận #xét #sinh #viên #của #đơn #vị #thực #tập

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button