Phụ cấp kiêm nhiệm có tính vào thu nhập chịu thuế?

Cách để tính thu nhập chịu thuế hiện nay

Các khoản trợ cấp, thưởng chịu thuế thu nhập tư nhân được tiến hành theo quy định tại Thông tư số 111/2013 / TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư. Để thông suốt những bài tập nào phải chịu thuế TNCN, Vik News VN mời bạn tham khảo bài viết sau.

Chỉ dẫn rõ cách tính thuế TNCN từ tiền công 5 2017

Chỉ dẫn kết thúc nộp thuế TNCN online

16 căn hộ được miễn thuế thu nhập tư nhân 5 2017

Hỏi về:

Ông Nguyễn Văn A công việc tại Sở Giao thông chuyển vận địa phương. Hiện nay, ngoài công tác chuyên môn, anh còn là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm Chỉ huy trưởng dân binh tự vệ cơ quan. Như vậy, em có được sắp đặt bổ sung từ 2 địa điểm công tác nêu trên hay ko?

Hồi đáp:

Ông Nguyễn Văn A cùng lúc giữ các chức phận Chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm Chỉ huy trưởng dân binh tự vệ trong cơ quan thì được phụ cấp thêm 2 chức danh.

Mức cắt cử ông Dũng được lợi như sau::

– Mức trợ cấp của Hội Cựu chiến binh theo Thông tư liên tịch số 10/2007 / TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP là 10% mức lương hiện hưởng cùng với phụ cấp chức phận chỉ huy và tiền làm thêm giờ.

– Mức phụ cấp cho dân binh tự vệ quy định tại Điều 16 Nghị định số 03/2016 / NĐ-CP của Chính phủ là 0,24.

Ông Dũng hỏi, 2 khoản phụ cấp trên có được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập tư nhân (TNCN) hay ko?

Về vấn đề này, Bộ Vốn đầu tư có quan điểm ​​như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật số 26/2012 / QH13 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập tư nhân số 04/2007 / QH12 quy định:

“2. Tiền lương và thu nhập từ tiền công, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền lương và các khoản có thuộc tính tiền công;

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ: Các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của luật pháp về khuyến mại người có công; nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; công tác độc hại, gian nguy đối với ngành, nghề, công tác ở nơi làm việc có nhân tố độc hại, gian nguy; phân bổ lôi cuốn, phân bổ theo vùng theo quy định của luật pháp; trợ cấp gian truân đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp lúc sinh hoặc nhận con nuôi 1 mình, trợ cấp giảm sút bản lĩnh lao động, trợ cấp nghỉ hưu theo tỉ lệ, trợ cấp còn sống, trợ cấp hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của luật pháp về an sinh xã hội; đền bù đuổi việc, trợ cấp mất việc tuân theo quy định của Bộ luật Lao động; trợ cấp có thuộc tính bảo trợ xã hội và các khoản trợ cấp, trợ cấp khác ko có thuộc tính tiền công, tiền lương theo quy định của Chính phủ ”.

Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Vốn đầu tư quy định: “… Các khoản tiền thưởng, trợ cấp và mức tiền thưởng, trợ cấp ngoại trừ vào thu nhập chịu thuế đã chỉ dẫn. tại điểm b, tiểu mục 2 của Điều này phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định ”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp người được giao dân binh tự vệ theo quy định tại Nghị định số 03/2016 / NĐ-CP ngày 05 tháng 01 5 2016 của Chính phủ quy định cụ thể. có giải pháp thi hành 1 số điều của Luật dân binh tự vệ; và phân bổ chi hội cựu chiến binh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2007 / TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 điều chỉnh 1 số điều của Nghị định số 150/2006 / NĐ – CP ngày 12 của Chính phủ. / 12/2006 quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 loạt điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh, các khoản phân bổ này ngoại trừ vào thu nhập chịu thuế lúc tính thuế TNCN đối với tiền công, tiền lương của công nhân.

Xem thêm thông tin Phụ cấp kiêm nhiệm có tính vào thu nhập chịu thuế?

Phụ cấp kiêm nhiệm có tính vào thu nhập chịu thuế?

Cách tính thu nhập chịu thuế mới nhất ngày nay
Các khoản trợ cấp, phụ cấp chịu thuế TNCN được quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ vốn đầu tư. Để nắm được những khoản phụ cấp chịu thuế TNCN là những khoản nào, Vik News VN mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.
Chỉ dẫn rõ cách tính thuế thu nhập tư nhân từ tiền công 2017
Chỉ dẫn nộp quyết toán thuế TNCN qua mạng
16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập tư nhân 5 2017
Hỏi:
Ông Nguyễn Văn A đang làm việc tại Sở Giao thông chuyển vận địa phương. Hiện ngoài công việc chuyên môn, ông kiêm nhiệm Chủ tịch Hội cựu chiến binh và Chỉ huy trưởng dân binh tự vệ tại cơ quan. Vậy ông được lợi thêm phụ cấp của 2 chức danh nêu trên hay ko?
Trả lời:
Do ông Nguyễn Văn A kiêm nhiệm cả 2 chức Chủ tịch Hội cựu chiến binh và Chỉ huy trưởng dân binh tự vệ tại cơ quan nên ông được lợi thêm phụ cấp của 2 chức danh.
Mức phụ cấp ông Dung được lợi chi tiết như sau:
– Phụ cấp Hội cựu chiến binh theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP là 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức phận chỉ huy và thâm niên vượt khung.
– Phụ cấp dân binh tự vệ theo Điều 16 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP của Chính phủ là 0,24.
Ông Dung hỏi, 2 khoản phụ cấp trên có tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập tư nhân (TNCN) hay ko?
Về vấn đề này, Bộ Vốn đầu tư có quan điểm như sau:
Theo Khoản 1, Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định:
“2. Thu nhập từ tiền công, tiền lương, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền lương và các khoản có thuộc tính tiền công, tiền lương;
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: Phụ cấp, trợ cấp theo quy định của luật pháp về khuyến mại người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, gian nguy đối với ngành, nghề hoặc công tác ở nơi làm việc có nhân tố độc hại, gian nguy; phụ cấp lôi cuốn, phụ cấp khu vực theo quy định của luật pháp; trợ cấp gian truân đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp 1 lần lúc sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do giảm sút bản lĩnh lao động, trợ cấp hưu trí 1 lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của luật pháp về bảo hiểm xã hội; trợ cấp nghỉ việc, trợ cấp mất việc tuân theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang thuộc tính bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác ko mang thuộc tính tiền công, tiền lương theo quy định của Chính phủ”.
Tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Vốn đầu tư quy định: “…Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp ngoại trừ vào thu nhập chịu thuế chỉ dẫn tại Điểm b Khoản 2 điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định”.
Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp tư nhân được lợi phụ cấp dân binh tự vệ theo quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định cụ thể và giải pháp thi hành 1 số điều của Luật Dân binh tự vệ; và phụ cấp hội cựu chiến binh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 chỉ dẫn 1 số điều của Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều pháp lệnh cựu chiến binh thì khoản phụ cấp đấy ngoại trừ vào thu nhập chịu thuế lúc tính thuế TNCN từ tiền công, tiền lương của tư nhân.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phụ #cấp #kiêm #nhiệm #có #tính #vào #thu #nhập #chịu #thuế

Phụ cấp kiêm nhiệm có tính vào thu nhập chịu thuế?

Cách tính thu nhập chịu thuế mới nhất ngày nay
Các khoản trợ cấp, phụ cấp chịu thuế TNCN được quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ vốn đầu tư. Để nắm được những khoản phụ cấp chịu thuế TNCN là những khoản nào, Vik News VN mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.
Chỉ dẫn rõ cách tính thuế thu nhập tư nhân từ tiền công 2017
Chỉ dẫn nộp quyết toán thuế TNCN qua mạng
16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập tư nhân 5 2017
Hỏi:
Ông Nguyễn Văn A đang làm việc tại Sở Giao thông chuyển vận địa phương. Hiện ngoài công việc chuyên môn, ông kiêm nhiệm Chủ tịch Hội cựu chiến binh và Chỉ huy trưởng dân binh tự vệ tại cơ quan. Vậy ông được lợi thêm phụ cấp của 2 chức danh nêu trên hay ko?
Trả lời:
Do ông Nguyễn Văn A kiêm nhiệm cả 2 chức Chủ tịch Hội cựu chiến binh và Chỉ huy trưởng dân binh tự vệ tại cơ quan nên ông được lợi thêm phụ cấp của 2 chức danh.
Mức phụ cấp ông Dung được lợi chi tiết như sau:
– Phụ cấp Hội cựu chiến binh theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP là 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức phận chỉ huy và thâm niên vượt khung.
– Phụ cấp dân binh tự vệ theo Điều 16 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP của Chính phủ là 0,24.
Ông Dung hỏi, 2 khoản phụ cấp trên có tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập tư nhân (TNCN) hay ko?
Về vấn đề này, Bộ Vốn đầu tư có quan điểm như sau:
Theo Khoản 1, Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định:
“2. Thu nhập từ tiền công, tiền lương, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền lương và các khoản có thuộc tính tiền công, tiền lương;
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: Phụ cấp, trợ cấp theo quy định của luật pháp về khuyến mại người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, gian nguy đối với ngành, nghề hoặc công tác ở nơi làm việc có nhân tố độc hại, gian nguy; phụ cấp lôi cuốn, phụ cấp khu vực theo quy định của luật pháp; trợ cấp gian truân đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp 1 lần lúc sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do giảm sút bản lĩnh lao động, trợ cấp hưu trí 1 lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của luật pháp về bảo hiểm xã hội; trợ cấp nghỉ việc, trợ cấp mất việc tuân theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang thuộc tính bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác ko mang thuộc tính tiền công, tiền lương theo quy định của Chính phủ”.
Tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Vốn đầu tư quy định: “…Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp ngoại trừ vào thu nhập chịu thuế chỉ dẫn tại Điểm b Khoản 2 điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định”.
Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp tư nhân được lợi phụ cấp dân binh tự vệ theo quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định cụ thể và giải pháp thi hành 1 số điều của Luật Dân binh tự vệ; và phụ cấp hội cựu chiến binh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 chỉ dẫn 1 số điều của Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều pháp lệnh cựu chiến binh thì khoản phụ cấp đấy ngoại trừ vào thu nhập chịu thuế lúc tính thuế TNCN từ tiền công, tiền lương của tư nhân.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phụ #cấp #kiêm #nhiệm #có #tính #vào #thu #nhập #chịu #thuế


#Phụ #cấp #kiêm #nhiệm #có #tính #vào #thu #nhập #chịu #thuế

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button