Tài Liệu

Python cơ bản

Python là 1 trong những tiếng nói lập trình đang lôi cuốn rất nhiều sự ân cần của khách hàng do có nhiều phần mềm nhiều chủng loại và thư viện phong phú. Python căn bản được phân thành 15 chương, mỗi chương sẽ giúp khách hàng hiểu sâu hơn về 1 góc cạnh.

Các chương trong Kiến thức căn bản về Python

 • Chương 1. Hello world
 • Chương 2. Cú pháp
 • Chương 3. Phân chia các học phần
 • Chương 4. Lớp
 • Chương 5. Làm việc trên tệp
 • Chương 6. Xử lý hình ảnh
 • Chương 7. Xử lý tệp JSON
 • Chương 8. Xử lý tệp XML
 • Chương 9. Kết nối MySQL
 • Chương 10. Kết nối lại
 • Chương 11. Kết nối bộ nhớ đệm
 • Chương 12. Kết nối RabbitMQ
 • Chương 13. Khách hàng tĩnh tâm
 • Chương 14. Gửi email bằng SMTP
 • Chương 15. Lập trình Socket

Các kỹ thuật lập trình căn bản trong Python

Chương 1. Hello world

Python là 1 tiếng nói phiên dịch (Interpreter Language), nghĩa là nó ko cần tích hợp vào 1 tệp thực thi nhưng mà được thực thi trực tiếp dưới dạng PHP.

Python hiện có 2 nhánh chính là 2.x và 3.x. Trên 2.x sự tăng trưởng nhánh đã bị ngừng lại và nó là ở bạn dạng 2.7. Nhánh Python 3.x vẫn đang được tăng trưởng.

Trang web chính thức của Python: www.python.org

Điều chỉnh

Python tương xứng với phần lớn các nền móng và rất dễ tìm thấy trên 1 số hệ quản lý như Mac OS …

Để mày mò xem hệ thống của bạn đã setup Python hay chưa, bạn có thể chuyển tới màn hình dòng lệnh và nhập:

$ python --version

Nếu Python được setup, thông tin bạn dạng Python sẽ được hiển thị. Nếu bạn gặp lỗi, điều ấy có tức là bạn chưa setup Python.

Dụng cụ tăng trưởng

Chỉ cần sử dụng trình soạn thảo văn bản là bạn có thể viết mã python hoặc có thể sử dụng các phương tiện phát triển hơn (IDE) như Aptana, PyCharm … IDE thường cung ứng phân tách dòng lệnh, gỡ lỗi, v.v. Phạm vi của tập sách này là cách chạy python bằng dòng lệnh.

Chào toàn cầu

Tạo 1 tệp có tên helloworld.py và có nội dung sau:

print 'Hello world'

print là lệnh căn bản nhất để xuất ra 1 biến (thường là màn hình)

Sau ấy, chuyển tới màn hình dòng lệnh, điều hướng tới folder chứa tệp này và nhập.

$ python helloworld.py

Nếu bạn thấy dòng chữ Hello world hiện ra, bạn đã viết xong phần mềm Python trước hết của mình.

Chương 2. Cú pháp

2.1. Biến đổi

Khai báo biến bằng câu lệnh gán.

a = 1

bạn có thể gán nhiều loại trị giá (số, chuỗi) cho 1 biến.

a = 1

a="Hello World"

a = [1, 2, 3]
a = [1.2, 'Hello', 'W', 2]

2.2. Toán tử số học

Python cũng cung ứng 1 số toán tử toán học bình thường, chả hạn như:

 • + Tổng
 • - Phép trừ
 • * phép nhân
 • / cắt cử
 • % phép chia và phần còn lại (modulo)

23. Toán tử boolean và logic

Giá trị đúng và sai lần là lượt TrueFalse.

 • not để đầu cơ trị giá.
 • and tính toán logic và (AND)
 • or phép tính logic hoặc (HOẶC)

1 số so sánh bình thường như < (ít hơn), <= (ít hơn hoặc bằng), > (to hơn), >= (to hơn hoặc bằng), == (gần giống), != (khác) để so sánh 2 trị giá.

…..

>>> Tải file python căn bản để tham khảo cụ thể!

.

Xem thêm thông tin Python cơ bản

Python căn bản

Python là 1 trong những tiếng nói lập trình đang lôi cuốn được đa phần khách hàng ân cần bởi nhiều chủng loại phần mềm, thư viện phong phú. Python căn bản chia làm 15 chương, mỗi chương sẽ giúp khách hàng hiểu sâu hơn về 1 góc cạnh.
Các chương trong Python căn bản
Chương 1. Hello world
Chương 2. Cú pháp
Chương 3. Phân chia module
Chương 4. Class
Chương 5. Thao tác trên tập tin
Chương 6. Xử lý hình ảnh
Chương 7. Xử lý file JSON
Chương 8. Xử lý file XML
Chương 9. Kết nối MySQL
Chương 10. Kết nối Redis
Chương 11. Kết nối Memcached
Chương 12. Kết nối RabbitMQ
Chương 13. Restful Client
Chương 14. Gởi email với SMTP
Chương 15. Socket Programming
Tài liệu Kỹ thuật lập trình Python căn bản
Chương 1. Hello world
Python là 1 tiếng nói thông dịch (Interpreter Language), nghĩa là ko cần build thành file thực thi nhưng mà chạy trực tiếp như PHP.
Hiện tại Python có 2 nhánh chính là 2.x và 3.x. Ở nhánh 2.x đã ngừng tăng trưởng và đang đứng ở bạn dạng 2.7. Nhánh Python 3.x thì vẫn đang được tiếp diễn tăng trưởng.
Website chính thức của Python: www.python.org
Setup
Python cung ứng phần lớn các nền móng và rất dễ tìm thấy sẵn trên 1 số hệ quản lý như Mac OS…
Để biết là hệ thống của bạn đã cài Python chưa, có thể vào màn hình command line và gõ:
$ python –version
Nếu đã setup python thì sẽ hiển thị thông tin bạn dạng python. Nếu báo lỗi thì đồng nghĩa với bạn chưa setup Python.
Dụng cụ tăng trưởng
Chỉ cần dùng 1 text editor là bạn có thể viết được code python hoặc có thể dùng các phương tiện cao cấp hơn (IDE) như Aptana, PyCharm…Các IDE thường cung ứng thêm giai đoạn phân tách cú pháp dòng lệnh, debug…trong khuôn khổ cuốn sách bé này thì mình hướng tới cách thực thi python bằng dòng lệnh.
Hello world
Tạo 1 file có tên là helloworld.py và có nội dung như sau:
print ‘Hello world’
print là lệnh căn bản nhất để xuất 1 biến ra (thường là màn hình)
Sau ấy, vào màn hình command line, chuyển động tới folder chứa file này và gõ.
$ python helloworld.py
Nếu thấy hiện ra dòng chữ Hello world nghĩa là bạn đã kết thúc việc viết phần mềm python trước hết.
Chương 2. Cú pháp
2.1. Biến số
Khai báo biến bằng 1 câu lệnh gán.
a = 1
bạn có thể gán nhiều loại trị giá (số, chuỗi) cho 1 biến.
a = 1a=”Hello World”a = [1, 2, 3]a = [1.2, ‘Hello’, ‘W’, 2] 2.2. Toán tử số học
Python cũng cung ứng 1 số toán tử toán học thông dụng như:
+ phép cộng
– phép trừ
* phép nhân
/ phép chia
% phép chia lấy dư (modulo)
2.3. Boolean và Toán tử logic
Giá trị đúng và sai tương ứng là True và False.
not để đảo trị giá.
and phép tính logic và (AND)
or phép tính logic hoặc (OR)
1 số phép so sánh thông thường như < (nhỏ hơn), <= (nhỏ hơn hoặc bằng), > (to hơn), >= (to hơn hoặc bằng), == (bằng), != (khác) để so sánh 2 trị giá.
…..
>>> Tải file Python căn bản về tham khảo cụ thể!

TagsPython

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Python #cơ #bản

Python căn bản

Python là 1 trong những tiếng nói lập trình đang lôi cuốn được đa phần khách hàng ân cần bởi nhiều chủng loại phần mềm, thư viện phong phú. Python căn bản chia làm 15 chương, mỗi chương sẽ giúp khách hàng hiểu sâu hơn về 1 góc cạnh.
Các chương trong Python căn bản
Chương 1. Hello world
Chương 2. Cú pháp
Chương 3. Phân chia module
Chương 4. Class
Chương 5. Thao tác trên tập tin
Chương 6. Xử lý hình ảnh
Chương 7. Xử lý file JSON
Chương 8. Xử lý file XML
Chương 9. Kết nối MySQL
Chương 10. Kết nối Redis
Chương 11. Kết nối Memcached
Chương 12. Kết nối RabbitMQ
Chương 13. Restful Client
Chương 14. Gởi email với SMTP
Chương 15. Socket Programming
Tài liệu Kỹ thuật lập trình Python căn bản
Chương 1. Hello world
Python là 1 tiếng nói thông dịch (Interpreter Language), nghĩa là ko cần build thành file thực thi nhưng mà chạy trực tiếp như PHP.
Hiện tại Python có 2 nhánh chính là 2.x và 3.x. Ở nhánh 2.x đã ngừng tăng trưởng và đang đứng ở bạn dạng 2.7. Nhánh Python 3.x thì vẫn đang được tiếp diễn tăng trưởng.
Website chính thức của Python: www.python.org
Setup
Python cung ứng phần lớn các nền móng và rất dễ tìm thấy sẵn trên 1 số hệ quản lý như Mac OS…
Để biết là hệ thống của bạn đã cài Python chưa, có thể vào màn hình command line và gõ:
$ python –version
Nếu đã setup python thì sẽ hiển thị thông tin bạn dạng python. Nếu báo lỗi thì đồng nghĩa với bạn chưa setup Python.
Dụng cụ tăng trưởng
Chỉ cần dùng 1 text editor là bạn có thể viết được code python hoặc có thể dùng các phương tiện cao cấp hơn (IDE) như Aptana, PyCharm…Các IDE thường cung ứng thêm giai đoạn phân tách cú pháp dòng lệnh, debug…trong khuôn khổ cuốn sách bé này thì mình hướng tới cách thực thi python bằng dòng lệnh.
Hello world
Tạo 1 file có tên là helloworld.py và có nội dung như sau:
print ‘Hello world’
print là lệnh căn bản nhất để xuất 1 biến ra (thường là màn hình)
Sau ấy, vào màn hình command line, chuyển động tới folder chứa file này và gõ.
$ python helloworld.py
Nếu thấy hiện ra dòng chữ Hello world nghĩa là bạn đã kết thúc việc viết phần mềm python trước hết.
Chương 2. Cú pháp
2.1. Biến số
Khai báo biến bằng 1 câu lệnh gán.
a = 1
bạn có thể gán nhiều loại trị giá (số, chuỗi) cho 1 biến.
a = 1a=”Hello World”a = [1, 2, 3]a = [1.2, ‘Hello’, ‘W’, 2] 2.2. Toán tử số học
Python cũng cung ứng 1 số toán tử toán học thông dụng như:
+ phép cộng
– phép trừ
* phép nhân
/ phép chia
% phép chia lấy dư (modulo)
2.3. Boolean và Toán tử logic
Giá trị đúng và sai tương ứng là True và False.
not để đảo trị giá.
and phép tính logic và (AND)
or phép tính logic hoặc (OR)
1 số phép so sánh thông thường như < (nhỏ hơn), <= (nhỏ hơn hoặc bằng), > (to hơn), >= (to hơn hoặc bằng), == (bằng), != (khác) để so sánh 2 trị giá.
…..
>>> Tải file Python căn bản về tham khảo cụ thể!

TagsPython

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Python #cơ #bản


#Python #cơ #bản

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button