Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 2022

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị năm 2022. Việc sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng được quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và đã được thực hành từ lâu. . Nếu có thì tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị văn phòng, nguyên tắc áp dụng như thế nào? Xem bài viết về Dữ liệu lớn bên dưới.

Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị văn phòng là gì?

Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước và tổ chức đảng. , các tổ chức chính trị – xã hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.

Vì vậy, tiêu chuẩn và định mức sử dụng máy móc thiết bị là cơ sở để lập kế hoạch và ngân sách. phân bổ kinh phí đầu tư, mua sắm và kinh phí khoán sử dụng máy móc, thiết bị; Chăm sóc và sử dụng máy móc thiết bị.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng bình thường máy móc, thiết bị văn phòng do từng vị trí, chức vụ quy định. Trường hợp cá nhân sở hữu nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn của chức danh có tiêu chuẩn, tiêu chuẩn sử dụng cao nhất.

3. Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg

Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg Tải xuống Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động các quỹ, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án Sử dụng vốn nhà nước xem tại đường dẫn sau. https://hoatieu.vn/quyet-dinh-50-2017-qd-ttg-935

4. Quy định mới nhất về mua sắm bất động sản

Quyết định bán tài sản 50.

Việc mua sắm tài sản công phải tuân theo quy định của pháp luật.
Việc mua sắm tài sản công phải tuân theo quy định của pháp luật.

Theo quy định mới nhất về mua sắm tài sản theo Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg, việc mua sắm tài sản nhà nước được thực hiện theo phương thức sau:

 • Mua sắm tài sản tập trung

Nghị định số Theo quy định tại Điều 67 Điều 67 của 151/2017 / NĐ-CP thì tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung là tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây: Nghị định của Chính phủ quy định một số điều khoản trong luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, các yêu cầu về bảo tồn của đảng và nhà nước, chống lãng phí và chống tham nhũng, cũng như các điều kiện phát triển về khả năng cung cấp tài sản của đơn vị mua sắm trung ương trong thị trường.

 • Việc mua sắm được thực hiện bởi một đơn vị được chỉ định để quản lý và sử dụng tài sản.

Cơ quan được giao nhiệm vụ mua sắm được nhà nước cấp ngân sách mua sắm để thực hiện công việc phù hợp với quyền hạn và nghĩa vụ của nhà nước. Việc mua sắm này phải thực hiện theo quy định về đấu thầu mua sắm tài sản sử dụng ngân sách nhà nước.

Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và công trình quy định tại Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg.

5. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng bình thường máy móc, thiết bị văn phòng do từng vị trí, chức vụ quy định. Trường hợp cá nhân sở hữu nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn của chức danh có tiêu chuẩn, tiêu chuẩn sử dụng cao nhất.

Quyết định này không. Định lượng và đơn giá máy móc, thiết bị văn phòng tổng hợp lắp đặt trong phòng chức danh, phòng chức danh quy định tại 50/2017 / QĐ-TTg là giá trị tối đa.

Ví dụ:

Cụ thể, các chức danh Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương là chức danh. Hệ số từ 0,7 đến dưới 1,25. :

 • Tiêu chuẩn, định mức chung về máy móc, thiết bị văn phòng cho từng chức danh (01 người) như sau. 01 Bộ bàn ghế có giá tối đa 10 triệu đồng; 02 tủ tài liệu, giá cao nhất mỗi tủ 5 triệu đồng. 01 bộ hoặc 01 máy vi tính để bàn, máy tính xách tay hoặc thiết bị điện tử tương đương có giá tối đa là 15 triệu đồng; 01 điện thoại cố định.
 • Tiêu chuẩn, định mức phổ cập máy móc, thiết bị văn phòng cho các chức danh (01 phòng) bao gồm: 01 Máy in trị giá đến 10 triệu đồng.

Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các chức vụ, chức vụ tương đương có hệ số lương chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,0:

 • Tiêu chuẩn, định mức chung về máy móc, thiết bị văn phòng cho từng chức danh (01 người) như sau. 01 Bộ bàn ghế có giá tối đa 10 triệu đồng; 01 Tủ tài liệu có giá tối đa là 5 triệu đồng / tủ. 01 bộ hoặc 01 máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay (giá tối đa 15 triệu đồng); 01 điện thoại cố định.
 • Tiêu chuẩn, định mức chung đối với máy móc, thiết bị văn phòng tại Phòng Chức danh (đối với Phòng 01) như sau: 01 bộ bàn ghế quầy lễ tân; 01 Máy in (Áp dụng cho văn phòng dưới 10 người. Văn phòng có trên 10 người thì cứ tăng 10 người thì thêm 01 máy in.), 01 điện thoại cố định.

Tiêu chuẩn, định mức trang bị, dụng cụ văn phòng chung tính cho một người ở cấp xã bao gồm: Bàn và 1 bộ ghế, giá tối đa là 3 triệu đồng. , một bộ máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có thể lên tới 15 triệu đồng.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

6. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được quy định tại Điều 4 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg, có 5 nguyên tắc.

 • Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị trong quyết định này là cơ sở để lập kế hoạch và dự toán kinh phí. Thỏa thuận phân bổ, đầu tư, mua, cho thuê, tài trợ để sử dụng máy móc thiết bị, quản lý và sử dụng máy móc thiết bị.
 • Tiêu chuẩn, định mức sử dụng bình thường máy móc, thiết bị văn phòng do từng vị trí, chức vụ quy định. Trường hợp cá nhân sở hữu nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn của chức danh có tiêu chuẩn, tiêu chuẩn sử dụng cao nhất. Trường hợp người tiền nhiệm nghỉ hưu, chuyển công tác mà máy móc, thiết bị đã lắp đặt không đủ điều kiện thanh lý theo quy định thì người được thay thế tiếp tục sử dụng và không phải sử dụng thiết bị mới.
 • Đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại, có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng và giá cả của máy móc, thiết bị sử dụng trong công trình công cộng. Việc quản lý dự án phải tuân thủ theo hợp đồng đã ký kết hoặc hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trừ khi được quy định cụ thể trong hợp đồng hoặc tài liệu dự án, các tiêu chuẩn và định mức sử dụng máy móc và thiết bị nêu trong quyết định này sẽ được áp dụng.
 • Số lượng, đơn giá các chức danh, văn phòng và máy móc, thiết bị văn phòng tổng hợp trang bị cho các chức danh quy định tại quyết định này là giá trị tối đa. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được ủy quyền quyết định đầu tư, mua sắm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng sử dụng các nguồn kinh phí để quyết định số lượng và giá cả của công cụ dụng cụ công trình công cộng. Có thể phù hợp để đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Phòng làm việc có tên quy định tại Quyết định này là phòng làm việc theo thiết kế của trụ sở hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp (không phải là phòng làm việc theo cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, v.v.). .
 • Thiết bị tủ đựng hồ sơ sẽ được sản xuất với số lượng và giá quy định tại Phụ lục I, II, III và IV ban hành kèm theo quyết định này. Nếu bạn thiết lập một hộp cho nhiều tác phẩm được sử dụng chung hoặc có ít chương hơn cho mỗi tác phẩm, giá mua không được vượt quá tổng giá của mỗi tác phẩm.

7. Quyết định số 50/2017 QĐ-TTg còn hiệu lực không?

Quyết định số QĐ-TTg số 50/2017 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 và Quyết định số 58/2015 / Thay thế QĐ-TTg. Quyết định số Hệ thống quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Hiện tại, quyết định này vẫn còn hiệu lực pháp luật và sẽ được áp dụng trên thực tế.

Bài viết này cung cấp thông tin về các quy định mới nhất đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị năm 2022. Câu hỏi thường gặp về pháp lý và quản trị của Vik News trong lĩnh vực pháp lý là gì? Xem các bài viết liên quan trong chuyên mục.

 • Quy định về sử dụng thiết bị làm việc
 • Báo cáo mẫu phác thảo việc chăm sóc và sử dụng thiết bị giáo dục vào năm 2022
 • Hướng dẫn Sử dụng Sách giáo khoa Toán lớp Một

Xem thêm thông tin Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 2022

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 2022

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị năm 2022. Việc sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng được quy định cụ thể trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và được thực hiện trên thực tế từ lâu. Vậy tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị văn phòng là gì và nguyên tắc áp dụng như thế nào? Hãy cùng Vik News tham khảo bài viết dưới đây.
Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2017.1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị văn phòng là gì?
Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng. , tổ chức chính trị – xã hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.
Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được lấy làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; bố trí kinh phí đầu tư, mua sắm và khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý và sử dụng máy móc thiết bị.
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng thông thường được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức của chức danh có tiêu chuẩn, định mức sử dụng cao nhất.
3. Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg
Tải xuống Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án các ban sử dụng vốn nhà nước tại đường dẫn sau: https://hoatieu.vn/quyet-dinh-50-2017-qd-ttg-935
4. Các quy định mới nhất về mua sắm tài sản
Quyết định 50 về việc mua bán tài sản.
Việc mua sắm tài sản công phải thực hiện theo quy định của pháp luật.Quy định mới nhất về mua sắm tài sản theo Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg, việc mua sắm tài sản nhà nước được thực hiện theo các phương thức sau:
Mua sắm tài sản tập trung
Căn cứ Điều 67 Nghị định số 151/2017 / NĐ-CP, tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung là tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và đáp ứng các điều kiện sau: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số các điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, năng lực của đơn vị mua sắm tập trung, điều kiện phát triển của thị trường cung ứng tài sản.
Cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản thực hiện việc mua sắm.
Cơ quan được giao mua sắm được Nhà nước cấp ngân sách mua sắm để thực hiện các nhiệm vụ thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Việc mua sắm này phải thực hiện theo quy định về đấu thầu mua sắm tài sản ngân sách nhà nước.
Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và công việc quy định tại Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg.
5. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng thông thường được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức của chức danh có tiêu chuẩn, định mức sử dụng cao nhất.
Số lượng và đơn giá máy móc, thiết bị văn phòng thông dụng trang bị cho các chức danh và phòng của các chức danh quy định tại Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg này là mức tối đa.
Ví dụ:
Cụ thể đối với tiêu chuẩn chức danh Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương là các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,25. :
Tiêu chuẩn, định mức chung về máy móc, thiết bị văn phòng cho từng chức danh (cho 01 người) gồm: 01 bộ bàn ghế có giá tối đa 10 triệu đồng; 02 tủ tài liệu giá tối đa mỗi tủ 5 triệu đồng; 01 bộ hoặc 01 máy vi tính để bàn hoặc máy tính xách tay hoặc thiết bị điện tử tương đương có giá tối đa là 15 triệu đồng; 01 điện thoại cố định.
Tiêu chuẩn, định mức phổ biến máy móc, thiết bị văn phòng cho các chức danh (tính cho 01 phòng) gồm: 01 bộ bàn ghế tiếp khách có giá tối đa là 10 triệu đồng; 01 máy in có giá lên đến 10 triệu đồng.
Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,0:
Tiêu chuẩn, định mức chung về máy móc, thiết bị văn phòng cho từng chức danh (cho 01 người) gồm: 01 bộ bàn ghế có giá tối đa 10 triệu đồng; 01 tủ tài liệu giá tối đa mỗi tủ 5 triệu đồng; 01 bộ hoặc 01 máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có giá tối đa là 15 triệu đồng; 01 điện thoại cố định.
Tiêu chuẩn, định mức chung về máy móc, thiết bị văn phòng cho phòng chức danh (đối với 01 phòng) gồm: 01 bộ bàn ghế quầy lễ tân; 01 máy in (áp dụng đối với văn phòng dưới 10 người. Trường hợp văn phòng có từ 10 người trở lên thì bổ sung theo nguyên tắc cứ tăng 10 người thì thêm 01 máy in), 01 điện thoại cố định.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, tiêu chuẩn, định mức trang bị, dụng cụ văn phòng chung, tính cho 1 người gồm: 1 bộ bàn ghế, giá tối đa là 3 triệu đồng. , 1 bộ máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có giá tối đa là 15 triệu đồng.
……….
6. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được quy định tại Điều 4 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg, theo đó có 5 nguyên tắc:
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định này được dùng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán kinh phí; giao, đầu tư, mua, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý và sử dụng máy móc thiết bị.
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng thông thường được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức của chức danh có tiêu chuẩn, định mức sử dụng cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu, chuyển công tác mà máy móc, thiết bị được trang bị không đủ điều kiện thanh lý theo quy định thì người thay thế tiếp tục sử dụng, không cần trang bị mới.
Đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, giá cả máy móc, thiết bị phục vụ công việc. việc quản lý dự án thực hiện theo các Thỏa thuận đã ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp Hiệp định hoặc văn kiện dự án không quy định cụ thể thì áp dụng các tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định này.
Số lượng, đơn giá máy móc, thiết bị văn phòng thông dụng trang bị cho các chức danh, văn phòng các chức danh quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng sử dụng nguồn kinh phí được phép quyết định số lượng, giá mua công cụ. thể phù hợp, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Phòng làm việc của các chức danh quy định tại Quyết định này là phòng làm việc theo thiết kế của trụ sở chính, cơ sở hoạt động sự nghiệp (không phải phòng làm việc theo cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị). .
Trang thiết bị tủ đựng hồ sơ được làm theo số lượng và giá quy định tại Phụ lục I, II, III và IV ban hành kèm theo Quyết định này. Trường hợp trang bị tủ tài liệu sử dụng chung cho nhiều chức danh hoặc trang bị số lượng tủ ít hơn cho mỗi chức danh thì giá mua không quá tổng giá của từng chức danh.
7. Quyết định số 50/2017 QĐ-TTg còn hiệu lực không?
Quyết định số 50/2017 QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 58/2015 / QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng của máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
Hiện tại, quyết định này vẫn còn hiệu lực pháp luật và được áp dụng trên thực tế.
Bài viết đã cung cấp thông tin về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị mới nhất năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Là gì ?, Quản trị trong lĩnh vực Hỏi đáp pháp luật và Phổ biến pháp luật của Vik News.
Quy định về sử dụng thiết bị làm việc
Mẫu báo cáo tổng kết công tác quản lý và sử dụng thiết bị dạy học 2022
Hướng dẫn sử dụng đồ dùng dạy học môn Toán lớp 1

#Quy #định #tiêu #chuẩn #định #mức #sử #dụng #máy #móc #thiết #bị

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị năm 2022. Việc sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng được quy định cụ thể trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và được thực hiện trên thực tế từ lâu. Vậy tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị văn phòng là gì và nguyên tắc áp dụng như thế nào? Hãy cùng Vik News tham khảo bài viết dưới đây.
Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2017.1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị văn phòng là gì?
Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng. , tổ chức chính trị – xã hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.
Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được lấy làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; bố trí kinh phí đầu tư, mua sắm và khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý và sử dụng máy móc thiết bị.
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng thông thường được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức của chức danh có tiêu chuẩn, định mức sử dụng cao nhất.
3. Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg
Tải xuống Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án các ban sử dụng vốn nhà nước tại đường dẫn sau: https://hoatieu.vn/quyet-dinh-50-2017-qd-ttg-935
4. Các quy định mới nhất về mua sắm tài sản
Quyết định 50 về việc mua bán tài sản.
Việc mua sắm tài sản công phải thực hiện theo quy định của pháp luật.Quy định mới nhất về mua sắm tài sản theo Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg, việc mua sắm tài sản nhà nước được thực hiện theo các phương thức sau:
Mua sắm tài sản tập trung
Căn cứ Điều 67 Nghị định số 151/2017 / NĐ-CP, tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung là tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và đáp ứng các điều kiện sau: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số các điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, năng lực của đơn vị mua sắm tập trung, điều kiện phát triển của thị trường cung ứng tài sản.
Cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản thực hiện việc mua sắm.
Cơ quan được giao mua sắm được Nhà nước cấp ngân sách mua sắm để thực hiện các nhiệm vụ thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Việc mua sắm này phải thực hiện theo quy định về đấu thầu mua sắm tài sản ngân sách nhà nước.
Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và công việc quy định tại Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg.
5. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng thông thường được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức của chức danh có tiêu chuẩn, định mức sử dụng cao nhất.
Số lượng và đơn giá máy móc, thiết bị văn phòng thông dụng trang bị cho các chức danh và phòng của các chức danh quy định tại Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg này là mức tối đa.
Ví dụ:
Cụ thể đối với tiêu chuẩn chức danh Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương là các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,25. :
Tiêu chuẩn, định mức chung về máy móc, thiết bị văn phòng cho từng chức danh (cho 01 người) gồm: 01 bộ bàn ghế có giá tối đa 10 triệu đồng; 02 tủ tài liệu giá tối đa mỗi tủ 5 triệu đồng; 01 bộ hoặc 01 máy vi tính để bàn hoặc máy tính xách tay hoặc thiết bị điện tử tương đương có giá tối đa là 15 triệu đồng; 01 điện thoại cố định.
Tiêu chuẩn, định mức phổ biến máy móc, thiết bị văn phòng cho các chức danh (tính cho 01 phòng) gồm: 01 bộ bàn ghế tiếp khách có giá tối đa là 10 triệu đồng; 01 máy in có giá lên đến 10 triệu đồng.
Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,0:
Tiêu chuẩn, định mức chung về máy móc, thiết bị văn phòng cho từng chức danh (cho 01 người) gồm: 01 bộ bàn ghế có giá tối đa 10 triệu đồng; 01 tủ tài liệu giá tối đa mỗi tủ 5 triệu đồng; 01 bộ hoặc 01 máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có giá tối đa là 15 triệu đồng; 01 điện thoại cố định.
Tiêu chuẩn, định mức chung về máy móc, thiết bị văn phòng cho phòng chức danh (đối với 01 phòng) gồm: 01 bộ bàn ghế quầy lễ tân; 01 máy in (áp dụng đối với văn phòng dưới 10 người. Trường hợp văn phòng có từ 10 người trở lên thì bổ sung theo nguyên tắc cứ tăng 10 người thì thêm 01 máy in), 01 điện thoại cố định.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, tiêu chuẩn, định mức trang bị, dụng cụ văn phòng chung, tính cho 1 người gồm: 1 bộ bàn ghế, giá tối đa là 3 triệu đồng. , 1 bộ máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có giá tối đa là 15 triệu đồng.
……….
6. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được quy định tại Điều 4 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg, theo đó có 5 nguyên tắc:
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định này được dùng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán kinh phí; giao, đầu tư, mua, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý và sử dụng máy móc thiết bị.
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng thông thường được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức của chức danh có tiêu chuẩn, định mức sử dụng cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu, chuyển công tác mà máy móc, thiết bị được trang bị không đủ điều kiện thanh lý theo quy định thì người thay thế tiếp tục sử dụng, không cần trang bị mới.
Đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, giá cả máy móc, thiết bị phục vụ công việc. việc quản lý dự án thực hiện theo các Thỏa thuận đã ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp Hiệp định hoặc văn kiện dự án không quy định cụ thể thì áp dụng các tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định này.
Số lượng, đơn giá máy móc, thiết bị văn phòng thông dụng trang bị cho các chức danh, văn phòng các chức danh quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng sử dụng nguồn kinh phí được phép quyết định số lượng, giá mua công cụ. thể phù hợp, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Phòng làm việc của các chức danh quy định tại Quyết định này là phòng làm việc theo thiết kế của trụ sở chính, cơ sở hoạt động sự nghiệp (không phải phòng làm việc theo cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị). .
Trang thiết bị tủ đựng hồ sơ được làm theo số lượng và giá quy định tại Phụ lục I, II, III và IV ban hành kèm theo Quyết định này. Trường hợp trang bị tủ tài liệu sử dụng chung cho nhiều chức danh hoặc trang bị số lượng tủ ít hơn cho mỗi chức danh thì giá mua không quá tổng giá của từng chức danh.
7. Quyết định số 50/2017 QĐ-TTg còn hiệu lực không?
Quyết định số 50/2017 QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 58/2015 / QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng của máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
Hiện tại, quyết định này vẫn còn hiệu lực pháp luật và được áp dụng trên thực tế.
Bài viết đã cung cấp thông tin về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị mới nhất năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Là gì ?, Quản trị trong lĩnh vực Hỏi đáp pháp luật và Phổ biến pháp luật của Vik News.
Quy định về sử dụng thiết bị làm việc
Mẫu báo cáo tổng kết công tác quản lý và sử dụng thiết bị dạy học 2022
Hướng dẫn sử dụng đồ dùng dạy học môn Toán lớp 1

#Quy #định #tiêu #chuẩn #định #mức #sử #dụng #máy #móc #thiết #bị


#Quy #định #tiêu #chuẩn #định #mức #sử #dụng #máy #móc #thiết #bị

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button