Pháp Luật

Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn chức danh và tiêu chuẩn bình chọn cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 89 – QĐ / TW về khung tiêu chuẩn chức danh, chỉ dẫn khung tiêu chuẩn bình chọn cán bộ chỉ đạo, điều hành các đơn vị quản lý; Quy định số 90 -QĐ / TW về tiêu chuẩn chức danh và tiêu chuẩn bình chọn cán bộ theo chỉ huy của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ.

Nghị định 88/2017 / NĐ-CP sửa đổi bình chọn, phân loại cán bộ, công chức, nhân viên

Trong Quy định số 90-QĐ / TW, Bộ Chính trị nêu rõ, quy định chung về điều hành cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ điều hành là phải tuyệt đối trung thành với ích lợi của Đảng, của non sông. các thị trấn; bền chí chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiêu chí lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có lập trường, ý kiến, khả năng chính trị vững vàng để giữ vững Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, luật pháp của Nhà nước, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thần thế cừu địch, tổ chức chống chính quyền, phong trào thời cơ và bất bình chính trị. Có lòng yêu nước thâm thúy và nồng thắm; luôn đặt ích lợi của Đảng, của non sông – dân tộc, của quần chúng lên trên ích lợi của ngành, địa phương, cơ quan và tư nhân; chuẩn bị hy sinh quên mình vì sự nghiệp cách mệnh của Đảng, vì độc lập, tự do của Non sông, vì hạnh phúc của quần chúng. Tuyệt đối làm theo sự cắt cử của tổ chức, tĩnh tâm làm việc. Giữ nghiêm kỷ luật nói đúng nguyên lý, điều lệ Đảng.

Về đạo đức, lối sống, hàng ngũ cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ điều hành có phẩm giá đạo đức kiểu mẫu; sống thật thà, khiêm tốn, thật tâm, trắng trong, giản dị, khoan thứ; cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ. Tuyệt đối ko tham vọng quyền lực, đon đả và bổn phận cao với công tác; Là trung tâm cung ứng và kiểu mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, thời cơ, chuộc lợi và cương quyết chiến đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu thị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống quan liêu, tham nhũng, bị động, phí phạm, chống áp bức, ích lợi nhóm; tuyệt đối ko để người nhà, người quen lợi dụng chức phận, quyền hạn của mình để trục lợi. Thực hiện nghiêm các nguyên lý tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên lý dân chủ, tự phê bình và phê bình; công khai, sáng tỏ, khách quan, dân chủ trong công việc cán bộ.

Về năng lực, uy tín, các cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ điều hành có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; bí quyết làm việc khoa học; nhạy bén về chính trị; có năng lực chi tiết hóa và chỉ huy, tổ chức tiến hành có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; có bản lĩnh tổng kết thực tế, tăng trưởng lý thuyết; Kĩ năng phân tách và dự đoán tốt. Nắm chắc tình hình, hiểu biết thâm thúy lĩnh vực, vùng, địa phương, cơ quan, đơn vị được cắt cử gánh vác. Kịp thời phát hiện những tranh chấp, thử thách, cơ hội, cơ hội, những vấn đề mới, gian nan, giảm thiểu, yếu kém trong thực tế; Chủ động đề nghị các nhiệm vụ, biện pháp khả thi, hiệu quả. Năng động, thông minh, siêng năng, chuyên cần, dám nghĩ, dám làm, dám chịu bổn phận; có nỗ lực chính trị cao, dám chống chọi với gian nan, thách thức; nói đi đôi với làm; gắn bó khăng khít với quần chúng, vì quần chúng dùng cho. Là cốt cán và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; được cán bộ, đảng viên và nhân dân quần chúng tín nhiệm, tín nhiệm cao …

Ngoài những quy định chung, Bộ Chính trị cũng quy định những quy định chi tiết đối với từng chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thơ; Tổng thư ký; Chủ tịch; Thủ tướng; Chủ tịch Quốc hội; Các đồng đội Thường trực Ban Bí thơ; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Chiến trường Non sông Việt Nam; Phó Tổng Thống; Phó Chủ tịch Quốc hội; Thứ trưởng thứ nhất; Chánh án Tòa án quần chúng vô thượng; Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng vô thượng; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Chính trị cũng quy định chi tiết đối với các chức danh: Bộ trưởng và tương đương; Người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; Bí thơ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng bình dân tỉnh, thị thành; Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành.

Quy định số 90 -QĐ / TW quy định rõ tiêu chuẩn bình chọn đối với người đứng đầu, điều hành theo chỉ huy của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ.

Tại Quy định số 89 -QĐ / TW, Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, chỉ dẫn khung tiêu chuẩn bình chọn cán bộ chỉ đạo, điều hành các đơn vị quản lý; chỉ tiêu phân loại, thẩm quyền, bí quyết, thứ tự và thời hạn bình chọn cán bộ chỉ đạo, điều hành các đơn vị quản lý. /.

Xem thêm thông tin Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước

Quy định về tiêu chuẩn chức danh, chỉ tiêu bình chọn cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn chức danh, chỉ tiêu bình chọn cán bộ
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 89 – QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung chỉ tiêu bình chọn cán bộ chỉ đạo điều hành các đơn vị quản lý; Quy định số 90 -QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, chỉ tiêu bình chọn cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ điều hành.
Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi bình chọn và phân loại cán bộ, công chức, nhân viên
Tại Quy định số 90 -QĐ/TW, Bộ Chính trị nêu rõ tiêu chuẩn chung cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ điều hành phải tuyệt đối trung thành với ích lợi của Đảng, của non sông – dân tộc và quần chúng; bền chí chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiêu chí lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có lập trường, ý kiến, khả năng chính trị vững vàng để bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và luật pháp của Nhà nước và phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thần thế cừu địch, tổ chức phản động, phần tử thời cơ và bất mãn chính trị. Có ý thức yêu nước nồng thắm, thâm thúy; luôn đặt ích lợi của Đảng, non sông – dân tộc, quần chúng lên trên ích lợi của ngành, địa phương, cơ quan và tư nhân; chuẩn bị hy sinh vì sự nghiệp cách mệnh của Đảng, vì độc lập, tự do của Non sông, vì hạnh phúc của quần chúng. Tuyệt đối chấp hành sự cắt cử của tổ chức, yên tâm công việc. Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên lý, quy định của Đảng.
Về đạo đức, lối sống, cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ điều hành mẫu mực về phẩm giá đạo đức; sống thật thà, khiêm tốn, thật tâm, trắng trong, giản dị, bao dong; cần, kiệm, liêm chính, chí công không lo nghĩ. Tuyệt đối ko tham vọng quyền lực, có tâm huyết và bổn phận cao với công tác; là trung tâm kết đoàn, kiểu mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, thời cơ, chuộc lợi và cương quyết chiến đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu thị ”tự diễn biến”, ’’tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ huy quyết liệt chống tệ quan liêu, tham nhũng, bị động, phí phạm, cửa quyền và ích lợi nhóm; tuyệt đối ko để người nhà, người quen lợi dụng chức phận, quyền hạn của mình để trục lợi. Thực hiện nghiêm các nguyên lý tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên lý dân chủ, tự phê bình và phê bình; công khai, sáng tỏ, khách quan, dân chủ trong công việc cán bộ.
Về năng lực và uy tín, cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ điều hành có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; bí quyết làm việc khoa học; nhạy bén chính trị; có năng lực chi tiết hóa và chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức tiến hành có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; có năng lực tổng kết thực tế, tăng trưởng lý luận; có bản lĩnh phân tách và dự đoán tốt. Nắm chắc tình hình chung và hiểu biết thâm thúy về lĩnh vực, địa bàn, địa phương, cơ quan, đơn vị được cắt cử. Kịp thời phát hiện những tranh chấp, thử thách, cơ hội, vận hội, vấn đề mới, vấn đề khó, giảm thiểu, yếu kém trong thực tế; chủ động đề nghị những nhiệm vụ, biện pháp có tính khả thi và hiệu quả. Năng động, thông minh, siêng năng, chuyên cần, dám nghĩ, dám làm, dám chịu bổn phận; có nỗ lực chính trị cao, dám chống chọi với gian nan, thử thách; nói đi đôi với làm; gắn bó khăng khít với quần chúng và vì quần chúng dùng cho. Là hạt nhân tụ hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; được cán bộ, đảng viên, nhân dân quần chúng tin cậy, tín nhiệm cao…
Ngoài quy định chung, Bộ Chính trị cũng qui định các tiêu chuẩn chi tiết đối với từng chức danh là: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thơ; Tổng Bí thơ; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội; đồng đội Thường trực Ban Bí thơ; Trưởng ban đảng Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Chiến trường Tổ Quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án Nhân dân Vô thượng; Viện trưởng Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bộ Chính trị cũng qui định các tiêu chuẩn chi tiết đối với các chức danh: Bộ trưởng và tương đương; Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội Trung ương; Bí thơ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quần chúng tỉnh, thị thành; Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành.
Quy định số 90 -QĐ/TW nêu rõ các chỉ tiêu bình chọn cán bộ chỉ đạo, điều hành thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ điều hành.
Tại Quy định số 89 -QĐ/TW, Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung chỉ tiêu bình chọn cán bộ chỉ đạo, điều hành các đơn vị quản lý; chỉ tiêu xếp loại, thẩm quyền, bí quyết, thứ tự và thời hạn bình chọn, cán bộ chỉ đạo điều hành các đơn vị quản lý./.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quy #định #về #tiêu #chuẩn #chức #danh #tiêu #chí #đánh #giá #cán #bộ #cao #cấp #của #Đảng #và #Nhà #nước

Quy định về tiêu chuẩn chức danh, chỉ tiêu bình chọn cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn chức danh, chỉ tiêu bình chọn cán bộ
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 89 – QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung chỉ tiêu bình chọn cán bộ chỉ đạo điều hành các đơn vị quản lý; Quy định số 90 -QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, chỉ tiêu bình chọn cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ điều hành.
Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi bình chọn và phân loại cán bộ, công chức, nhân viên
Tại Quy định số 90 -QĐ/TW, Bộ Chính trị nêu rõ tiêu chuẩn chung cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ điều hành phải tuyệt đối trung thành với ích lợi của Đảng, của non sông – dân tộc và quần chúng; bền chí chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiêu chí lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có lập trường, ý kiến, khả năng chính trị vững vàng để bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và luật pháp của Nhà nước và phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thần thế cừu địch, tổ chức phản động, phần tử thời cơ và bất mãn chính trị. Có ý thức yêu nước nồng thắm, thâm thúy; luôn đặt ích lợi của Đảng, non sông – dân tộc, quần chúng lên trên ích lợi của ngành, địa phương, cơ quan và tư nhân; chuẩn bị hy sinh vì sự nghiệp cách mệnh của Đảng, vì độc lập, tự do của Non sông, vì hạnh phúc của quần chúng. Tuyệt đối chấp hành sự cắt cử của tổ chức, yên tâm công việc. Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên lý, quy định của Đảng.
Về đạo đức, lối sống, cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ điều hành mẫu mực về phẩm giá đạo đức; sống thật thà, khiêm tốn, thật tâm, trắng trong, giản dị, bao dong; cần, kiệm, liêm chính, chí công không lo nghĩ. Tuyệt đối ko tham vọng quyền lực, có tâm huyết và bổn phận cao với công tác; là trung tâm kết đoàn, kiểu mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, thời cơ, chuộc lợi và cương quyết chiến đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu thị ”tự diễn biến”, ’’tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ huy quyết liệt chống tệ quan liêu, tham nhũng, bị động, phí phạm, cửa quyền và ích lợi nhóm; tuyệt đối ko để người nhà, người quen lợi dụng chức phận, quyền hạn của mình để trục lợi. Thực hiện nghiêm các nguyên lý tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên lý dân chủ, tự phê bình và phê bình; công khai, sáng tỏ, khách quan, dân chủ trong công việc cán bộ.
Về năng lực và uy tín, cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ điều hành có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; bí quyết làm việc khoa học; nhạy bén chính trị; có năng lực chi tiết hóa và chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức tiến hành có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; có năng lực tổng kết thực tế, tăng trưởng lý luận; có bản lĩnh phân tách và dự đoán tốt. Nắm chắc tình hình chung và hiểu biết thâm thúy về lĩnh vực, địa bàn, địa phương, cơ quan, đơn vị được cắt cử. Kịp thời phát hiện những tranh chấp, thử thách, cơ hội, vận hội, vấn đề mới, vấn đề khó, giảm thiểu, yếu kém trong thực tế; chủ động đề nghị những nhiệm vụ, biện pháp có tính khả thi và hiệu quả. Năng động, thông minh, siêng năng, chuyên cần, dám nghĩ, dám làm, dám chịu bổn phận; có nỗ lực chính trị cao, dám chống chọi với gian nan, thử thách; nói đi đôi với làm; gắn bó khăng khít với quần chúng và vì quần chúng dùng cho. Là hạt nhân tụ hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; được cán bộ, đảng viên, nhân dân quần chúng tin cậy, tín nhiệm cao…
Ngoài quy định chung, Bộ Chính trị cũng qui định các tiêu chuẩn chi tiết đối với từng chức danh là: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thơ; Tổng Bí thơ; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội; đồng đội Thường trực Ban Bí thơ; Trưởng ban đảng Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Chiến trường Tổ Quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án Nhân dân Vô thượng; Viện trưởng Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bộ Chính trị cũng qui định các tiêu chuẩn chi tiết đối với các chức danh: Bộ trưởng và tương đương; Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội Trung ương; Bí thơ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quần chúng tỉnh, thị thành; Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành.
Quy định số 90 -QĐ/TW nêu rõ các chỉ tiêu bình chọn cán bộ chỉ đạo, điều hành thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ điều hành.
Tại Quy định số 89 -QĐ/TW, Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung chỉ tiêu bình chọn cán bộ chỉ đạo, điều hành các đơn vị quản lý; chỉ tiêu xếp loại, thẩm quyền, bí quyết, thứ tự và thời hạn bình chọn, cán bộ chỉ đạo điều hành các đơn vị quản lý./.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quy #định #về #tiêu #chuẩn #chức #danh #tiêu #chí #đánh #giá #cán #bộ #cao #cấp #của #Đảng #và #Nhà #nước


#Quy #định #về #tiêu #chuẩn #chức #danh #tiêu #chí #đánh #giá #cán #bộ #cao #cấp #của #Đảng #và #Nhà #nước

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button