Pháp Luật

Quy định về tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Thông tư 241/2017 / TT-BQP quy định nguyên lý, nhân vật, điều kiện, luật lệ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng; phận sự của cơ quan, tổ chức, đơn vị và tư nhân.

Thông tư 224/2017 / TT-BQP quy định phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động, nhân viên quốc phòng

Lương và các lợi quyền trong Quân đội và Công an 5 2017

nhân vật được chọn

1. Quân nhân nhiều năm kinh nghiệm tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.

2. Người lao động, nhân viên quốc phòng tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.

Điều kiện chọn lựa

Đối với bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, tiến hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 14; đối với người lao động, nhân viên quốc phòng tiến hành theo quy định tại tiểu mục 3 Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động, nhân viên quốc phòng và các quy định sau đây:

 • Quân đội quần chúng cần biên chế.
 • Đang giữ chức phận theo cắt cử bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động nhân viên quốc phòng, chức danh nghề nghiệp nhân viên quốc phòng.
 • Có trình độ chuyên môn kỹ thuật thích hợp với chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động viên quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp sĩ quan quốc phòng.

Tiêu chí chọn lựa

Người có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn làm phận sự quân sự nhiều năm kinh nghiệm, người lao động, nhân viên quốc phòng:

a) Phẩm chất chính trị, đạo đức tiến hành theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 50/2016 / TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị để xét chọn. của công dân dùng cho trong Quân đội quần chúng Việt Nam (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 50/2016 / TTLT-BQP-BCA); Điều 10 Thông tư số 263/2013 / TT-BQP ngày 31 tháng 12 5 2013 của Bộ Quốc phòng quy định về thành lập cơ quan, đơn vị và các địa điểm quan trọng, bí hiểm của Quân đội (sau đây gọi là Thông tư số). 263/2013 / TT-BQP) và các tiêu chuẩn sau:

 • Có lòng can đảm chính trị trung kiên, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
 • Có năng lực, phận sự chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao, chuẩn bị đấu tranh, hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cơ chế xã hội chủ nghĩa, độc lập, chủ quyền, vẹn toàn cương vực và an ninh tổ quốc.
 • Tinh thần tổ chức kỷ luật nghiêm minh, ý thức cảnh giác cách mệnh cao, giữ giàng và bảo vệ bí hiểm quân sự, nhà nước.

b) Sức khỏe:

Đạt tiêu chuẩn vệ sinh loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016 / TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về khám bệnh, chữa bệnh. khám phận sự quân sự (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 16/2016 / TTLT-BYT-BQP).

c) Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp tiểu học trở lên.

Không tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng thuộc các trường hợp quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2016 / TTLT-BQP-BCA; Điều 11 Thông tư số 263/2013 / TT-BQP.

Dành đầu tiên chọn lựa

Việc dành đầu tiên xét tuyển nhân vật sẽ được điều chỉnh theo quy định tại tiểu mục 5, điều 8, tiểu mục 4, điều 14, tiểu mục 4, Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng và quy định như sau:

 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ đạt thành tựu hoàn hảo trong tiến hành nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên.
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học thuộc ngành chuyên môn, kỹ thuật, nghề ko do Quân đội huấn luyện thích hợp với chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, chức danh người lao động viên quốc phòng, chức danh nghề nghiệp sĩ quan quân đội.
 • Có năng khiếu, năng khiếu đặc thù phục vụ đề xuất nhiệm vụ, biên chế của Quân đội quần chúng trong lĩnh vực thể dục, thể thao, nghệ thuật.
 • Là người dân tộc thiểu số.

giấy má tuyển chọn

 • Giđó đề xuất tự nguyện dùng cho Quân đội nhiều năm kinh nghiệm, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động nhân viên quốc phòng theo Mẫu số 1 Phụ lục Thông tư 241/2017 / TT-BQP.
 • Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ kinh nghiệm chuyên môn kỹ thuật và bảng điểm toàn khóa học. Văn bằng, bảng điểm do cơ sở huấn luyện nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận theo quy định của luật pháp.
 • Bình chọn, nhận xét của cấp có thẩm quyền xếp loại kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
  • Phiếu bình chọn, phân loại đối với sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.
  • Phiếu nhận xét đối với hạ sĩ quan, đấu sĩ.

Trình tự, thủ tục tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng

Nhân vật quy định tại Điều 6 Thông tư 241/2017 / TT-BQP có nhu cầu tiến hành 01 bộ giấy má tuyển chọn, gồm các giấy má quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Thông tư 241/2017 / TT – Lực lượng dân phòng trực tiếp đơn vị cử cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ lúc ngày nhận đủ giấy má tuyển chọn, các đơn vị cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương có phận sự:

a) Bình chọn chừng độ thích hợp, năng lực chuyên môn, kỹ thuật của từng ứng cử viên để chọn lựa.

b) Tổ chức rà soát điều kiện, tiêu chí, đề xuất đối với chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động viên quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp sĩ quan quốc phòng.

c) Xác minh văn bằng, chứng chỉ của từng ứng cử viên để tuyển chọn.

d) Tổng hợp trình cấp ủy, cán bộ điều hành phê duyệt và báo cáo cấp trên trực tiếp bằng văn bản theo đúng phân cấp điều hành.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ lúc ngày thu được báo cáo đề xuất của cấp ủy, đơn vị trực thuộc. rà soát điều kiện, tiêu chuẩn và sức khỏe; các văn chứng cứ chỉ; sử dụng thiết kế của mỗi người nộp đơn cho các nhu cầu chọn lựa đơn vị và nhân sự; trình cấp ủy, tư lệnh đồng ý và công bố bằng văn bản cho cấp trên trực tiếp của quân khu, quân đoàn, quân đoàn, tổng cục và tương đương.

Trong thời hạn 20 ngày, tính từ lúc ngày thu được báo cáo của đơn vị cấp dưới trực tiếp: Cơ quan quân sự đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có phận sự tổng hợp, bình chọn; tham khảo các điều kiện và định mức; các văn chứng cứ chỉ; tận dụng thiết kế đơn vị và nhu cầu nhân sự; trình Đảng ủy, chỉ đạo duyệt và có văn bản báo cáo Cục Quân nhu.

Trong thời hạn 45 ngày, tính từ lúc ngày thu được báo cáo đề xuất của đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục ĐBQH nhận định, tổng hợp báo cáo Tổng Tham mưu trưởng trình Bộ trưởng. của Quốc phòng. theo quyết định

Sau lúc thu được quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng, chậm nhất là 15 ngày, Trung trưởng đoàn và tương đương phải: Ban bố và trao quyết định cho các nhân vật được tuyển chọn.

Đối với người tốt nghiệp trung cấp chuyên môn kỹ thuật trong các cơ sở giáo dục, huấn luyện theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh; Sau lúc tốt nghiệp, cấp ủy, chỉ đạo cơ sở giáo dục, huấn luyện phê chuẩn, phê duyệt báo cáo cấp trên trực tiếp theo phân cấp điều hành, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

Tuyển chọn dùng cho theo cơ chế bộ đội dự bị nhiều năm kinh nghiệm đối với hạ sĩ quan, đấu sĩ dùng cho trong ngạch dự thụ động viên do Ban chỉ đạo quân sự huyện, quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương chịu phận sự chính. phối hợp với đơn vị dự thụ động viên tiến hành đúng quy định.

Báo cáo yêu cầu và thời kì tiến hành chọn lựa

1. Báo cáo về đề xuất tuyển chọn:

a) Báo cáo đề xuất tuyển chọn dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động viên quốc phòng và sĩ quan đại đội trưởng, tiểu đoàn và cấp tương đương trở lên đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

b) Danh sách cử tuyển vào dùng cho cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động, nhân viên quốc phòng.

c) Giấy tờ tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động, nhân viên quốc phòng theo quy định tại Điều 10 Thông tư 241/2017 / TT-BQP.

2. Thời gian tiến hành:

a) Việc xét tuyển chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và sĩ quan quốc phòng đối với hạ sĩ quan, đấu sĩ hết thời hạn dùng cho tại ngũ được tiến hành vào quý I hàng 5.

b) Tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động, nhân viên quốc phòng đối với sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng tiến hành trong quý III 5 nay.

c) Việc tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm dự bị của hạ sĩ quan, đấu sĩ dùng cho trong ngạch dự thụ động viên của Quân đội được tiến hành vào quý IV hàng 5.

Xem thêm thông tin Quy định về tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Quy định về tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng

Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định nguyên lý, nhân vật, điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục tuyển chọn, tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng; phận sự của cơ quan, tổ chức, đơn vị và tư nhân.
Thông tư 224/2017/TT-BQP về cơ chế phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng
Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an 5 2017
Nhân vật tuyển chọn
1. Quân nhân nhiều năm kinh nghiệm tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.
2. Người lao động và nhân viên quốc phòng tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.
Điều kiện tuyển chọn
Đối với bộ đội nhiều năm kinh nghiệm tiến hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 14; đối với người lao động và nhân viên quốc phòng tiến hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng và các quy định sau:
Quân đội quần chúng có nhu cầu biên chế.
Đang đảm nhận chức danh thuộc diện xếp đặt là bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm là người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp là nhân viên quốc phòng.
Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ thích hợp với chức danh của bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm của người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của nhân viên quốc phòng.
Tiêu chuẩn tuyển chọn
Người có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng:
a) Phẩm chất chính trị, đạo đức tiến hành theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào dùng cho trong Quân đội quần chúng Việt Nam (sau đây gọi chung là Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA); Điều 10 Thông tư số 263/2013/TT-BQP ngày 31 tháng 12 5 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về cơ quan, đơn vị và địa điểm xung yếu, cơ mật trong Quân đội (sau đây gọi chung là Thông tư số 263/2013/TT-BQP) và các quy định sau:
Có khả năng chính trị bền chí vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Có năng lực, phận sự chấm dứt nhiệm vụ được giao, chuẩn bị đấu tranh hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cơ chế xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền vẹn toàn cương vực, an ninh tổ quốc.
Tinh thần tổ chức kỷ luật nghiêm, tinh thần cảnh giác cách mệnh cao, giữ giàng và bảo vệ bí hiểm quân sự, bí hiểm nhà nước.
b) Sức khỏe:
Đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe tiến hành phận sự quân sự (sau đây gọi chung là Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP).
c) Trình độ huấn luyện: Tốt nghiệp huấn luyện từ sơ cấp trở lên.
Không tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng đối với người thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA; Điều 11 Thông tư số 263/2013/TT-BQP.
Dành đầu tiên trong tuyển chọn
Dành đầu tiên trong tuyển chọn đối với các nhân vật được tiến hành theo quy định tại Khoản 5 Điều 8, Khoản 4 Điều 14, Khoản 4 Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng và các quy định sau:
Hạ sĩ quan, đấu sĩ đạt thành tựu hoàn hảo trong tiến hành nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các đơn vị quản lý, nghề chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ Quân đội ko huấn luyện, thích hợp với chức danh của bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm của người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của nhân viên quốc phòng.
Có tài năng, năng khiếu đặc thù phục vụ đề xuất nhiệm vụ và biên chế của Quân đội quần chúng trong các đơn vị quản lý, lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật.
Là người dân tộc thiểu số.
Giấy tờ tuyển chọn
Đơn tình nguyện dùng cho Quân đội theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc người lao động quốc phòng hoặc nhân viên quốc phòng theo Mẫu số 1 Phụ lục Thông tư 241/2017/TT-BQP.
Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa. Trường hợp văn bằng, bảng điểm do cơ sở huấn luyện nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận trình độ huấn luyện theo quy định của luật pháp.
Bản bình chọn, nhận xét của cấp có thẩm quyền phân loại kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
Phiếu bình chọn, phân loại đối với sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.
Phiếu nhận xét đối với hạ sĩ quan, đấu sĩ.

Trình tự, thủ tục tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng
Các nhân vật quy định tại Điều 6 Thông tư 241/2017/TT-BQP, có ước vọng lập 01 bộ giấy má tuyển chọn, gồm các tài liệu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Thông tư 241/2017/TT-BQP gửi trực tiếp tới đơn vị cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ lúc ngày nhận đủ giấy má tuyển chọn, đơn vị cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương có phận sự:
a) Bình chọn trình độ, năng lực chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của từng người đề xuất tuyển chọn.
b) Tổ chức rà soát điều kiện, tiêu chuẩn và đề xuất địa điểm chức danh của bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm của người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của nhân viên quốc phòng.
c) Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ của từng người đề xuất tuyển chọn.
d) Tổng hợp trình cấp ủy, chỉ đạo xét duyệt và báo cáo cấp trên trực tiếp bằng văn bản theo phân cấp điều hành.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ lúc ngày thu được báo cáo đề xuất của cơ quan, đơn vị thuộc quyền: Cơ quan binh lực cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương trở lên có phận sự tổng hợp, nhận định báo cáo đề xuất của đơn vị thuộc quyền; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, sức khỏe; văn bằng, chứng chỉ; diện xếp đặt sử dụng của từng người đăng ký tuyển chọn và nhu cầu biên chế của đơn vị; trình cấp ủy, chỉ đạo xét duyệt, báo cáo cấp trên trực tiếp bằng văn bản tới cấp quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương.
Chậm nhất 20 ngày, tính từ lúc ngày tiếp thu được báo cáo của đơn vị cấp dưới trực tiếp: Cơ quan binh lực đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có phận sự tổng hợp, nhận định; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; văn bằng, chứng chỉ; diện xếp đặt sử dụng và nhu cầu biên chế của đơn vị; trình cấp ủy, chỉ đạo xét duyệt, báo cáo bằng văn bản về Cục Quân lực.
Trong thời hạn 45 ngày, tính từ lúc ngày tiếp thu báo cáo đề xuất của đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Cục Quân lực chịu phận sự nhận định, tổng hợp báo cáo Tổng Tham mưu trưởng trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.
Sau lúc thu được quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng, chậm nhất 15 ngày, chỉ đạo cấp trung đoàn và tương đương phải ban bố, trao quyết định cho nhân vật được tuyển chọn.
Đối với học viên tốt nghiệp huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục huấn luyện theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng; sau lúc tốt nghiệp, cấp ủy, chỉ đạo cơ sở giáo dục huấn luyện xét duyệt báo cáo cấp trên trực tiếp theo phân cấp điều hành trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.
Tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm dự bị đối với hạ sĩ quan, đấu sĩ đang dùng cho trong ngạch dự bị của Quân đội do Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với đơn vị dự thụ động viên tiến hành theo quy định..
Báo cáo đề xuất và thời kì tiến hành tuyển chọn
1. Báo cáo đề xuất tuyển chọn:
a) Báo cáo đề xuất tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng của chỉ đạo cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương trở lên tới đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
b) Danh sách đề xuất tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.
c) Giấy tờ tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng của từng người theo quy định tại Điều 10 Thông tư 241/2017/TT-BQP.
2. Thời gian tiến hành:
a) Tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng đối với hạ sĩ quan, đấu sĩ hết thời hạn dùng cho tại ngũ tiến hành trong Quý 1 hằng 5.
b) Tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng đối với các nhân vật sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động quốc phòng, nhân viên quốc phòng tiến hành trong Quý 3 hằng 5,
c) Tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm dự bị đối với hạ sĩ quan, đấu sĩ dùng cho trong ngạch dự bị của Quân đội tiến hành trong Quý 4 hằng 5.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quy #định #về #tuyển #chọn #quân #nhân #chuyên #nghiệp #công #nhân #và #viên #chức #quốc #phòng

Quy định về tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng

Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định nguyên lý, nhân vật, điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục tuyển chọn, tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng; phận sự của cơ quan, tổ chức, đơn vị và tư nhân.
Thông tư 224/2017/TT-BQP về cơ chế phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng
Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an 5 2017
Nhân vật tuyển chọn
1. Quân nhân nhiều năm kinh nghiệm tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.
2. Người lao động và nhân viên quốc phòng tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.
Điều kiện tuyển chọn
Đối với bộ đội nhiều năm kinh nghiệm tiến hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 14; đối với người lao động và nhân viên quốc phòng tiến hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng và các quy định sau:
Quân đội quần chúng có nhu cầu biên chế.
Đang đảm nhận chức danh thuộc diện xếp đặt là bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm là người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp là nhân viên quốc phòng.
Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ thích hợp với chức danh của bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm của người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của nhân viên quốc phòng.
Tiêu chuẩn tuyển chọn
Người có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng:
a) Phẩm chất chính trị, đạo đức tiến hành theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào dùng cho trong Quân đội quần chúng Việt Nam (sau đây gọi chung là Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA); Điều 10 Thông tư số 263/2013/TT-BQP ngày 31 tháng 12 5 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về cơ quan, đơn vị và địa điểm xung yếu, cơ mật trong Quân đội (sau đây gọi chung là Thông tư số 263/2013/TT-BQP) và các quy định sau:
Có khả năng chính trị bền chí vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Có năng lực, phận sự chấm dứt nhiệm vụ được giao, chuẩn bị đấu tranh hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cơ chế xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền vẹn toàn cương vực, an ninh tổ quốc.
Tinh thần tổ chức kỷ luật nghiêm, tinh thần cảnh giác cách mệnh cao, giữ giàng và bảo vệ bí hiểm quân sự, bí hiểm nhà nước.
b) Sức khỏe:
Đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe tiến hành phận sự quân sự (sau đây gọi chung là Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP).
c) Trình độ huấn luyện: Tốt nghiệp huấn luyện từ sơ cấp trở lên.
Không tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng đối với người thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA; Điều 11 Thông tư số 263/2013/TT-BQP.
Dành đầu tiên trong tuyển chọn
Dành đầu tiên trong tuyển chọn đối với các nhân vật được tiến hành theo quy định tại Khoản 5 Điều 8, Khoản 4 Điều 14, Khoản 4 Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng và các quy định sau:
Hạ sĩ quan, đấu sĩ đạt thành tựu hoàn hảo trong tiến hành nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các đơn vị quản lý, nghề chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ Quân đội ko huấn luyện, thích hợp với chức danh của bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm của người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của nhân viên quốc phòng.
Có tài năng, năng khiếu đặc thù phục vụ đề xuất nhiệm vụ và biên chế của Quân đội quần chúng trong các đơn vị quản lý, lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật.
Là người dân tộc thiểu số.
Giấy tờ tuyển chọn
Đơn tình nguyện dùng cho Quân đội theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc người lao động quốc phòng hoặc nhân viên quốc phòng theo Mẫu số 1 Phụ lục Thông tư 241/2017/TT-BQP.
Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa. Trường hợp văn bằng, bảng điểm do cơ sở huấn luyện nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận trình độ huấn luyện theo quy định của luật pháp.
Bản bình chọn, nhận xét của cấp có thẩm quyền phân loại kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
Phiếu bình chọn, phân loại đối với sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.
Phiếu nhận xét đối với hạ sĩ quan, đấu sĩ.

Trình tự, thủ tục tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng
Các nhân vật quy định tại Điều 6 Thông tư 241/2017/TT-BQP, có ước vọng lập 01 bộ giấy má tuyển chọn, gồm các tài liệu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Thông tư 241/2017/TT-BQP gửi trực tiếp tới đơn vị cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ lúc ngày nhận đủ giấy má tuyển chọn, đơn vị cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương có phận sự:
a) Bình chọn trình độ, năng lực chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của từng người đề xuất tuyển chọn.
b) Tổ chức rà soát điều kiện, tiêu chuẩn và đề xuất địa điểm chức danh của bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm của người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của nhân viên quốc phòng.
c) Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ của từng người đề xuất tuyển chọn.
d) Tổng hợp trình cấp ủy, chỉ đạo xét duyệt và báo cáo cấp trên trực tiếp bằng văn bản theo phân cấp điều hành.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ lúc ngày thu được báo cáo đề xuất của cơ quan, đơn vị thuộc quyền: Cơ quan binh lực cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương trở lên có phận sự tổng hợp, nhận định báo cáo đề xuất của đơn vị thuộc quyền; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, sức khỏe; văn bằng, chứng chỉ; diện xếp đặt sử dụng của từng người đăng ký tuyển chọn và nhu cầu biên chế của đơn vị; trình cấp ủy, chỉ đạo xét duyệt, báo cáo cấp trên trực tiếp bằng văn bản tới cấp quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương.
Chậm nhất 20 ngày, tính từ lúc ngày tiếp thu được báo cáo của đơn vị cấp dưới trực tiếp: Cơ quan binh lực đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có phận sự tổng hợp, nhận định; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; văn bằng, chứng chỉ; diện xếp đặt sử dụng và nhu cầu biên chế của đơn vị; trình cấp ủy, chỉ đạo xét duyệt, báo cáo bằng văn bản về Cục Quân lực.
Trong thời hạn 45 ngày, tính từ lúc ngày tiếp thu báo cáo đề xuất của đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Cục Quân lực chịu phận sự nhận định, tổng hợp báo cáo Tổng Tham mưu trưởng trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.
Sau lúc thu được quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng, chậm nhất 15 ngày, chỉ đạo cấp trung đoàn và tương đương phải ban bố, trao quyết định cho nhân vật được tuyển chọn.
Đối với học viên tốt nghiệp huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục huấn luyện theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng; sau lúc tốt nghiệp, cấp ủy, chỉ đạo cơ sở giáo dục huấn luyện xét duyệt báo cáo cấp trên trực tiếp theo phân cấp điều hành trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.
Tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm dự bị đối với hạ sĩ quan, đấu sĩ đang dùng cho trong ngạch dự bị của Quân đội do Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với đơn vị dự thụ động viên tiến hành theo quy định..
Báo cáo đề xuất và thời kì tiến hành tuyển chọn
1. Báo cáo đề xuất tuyển chọn:
a) Báo cáo đề xuất tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng của chỉ đạo cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương trở lên tới đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
b) Danh sách đề xuất tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.
c) Giấy tờ tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng của từng người theo quy định tại Điều 10 Thông tư 241/2017/TT-BQP.
2. Thời gian tiến hành:
a) Tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng đối với hạ sĩ quan, đấu sĩ hết thời hạn dùng cho tại ngũ tiến hành trong Quý 1 hằng 5.
b) Tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng đối với các nhân vật sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động quốc phòng, nhân viên quốc phòng tiến hành trong Quý 3 hằng 5,
c) Tuyển chọn chuyển sang dùng cho theo cơ chế bộ đội nhiều năm kinh nghiệm dự bị đối với hạ sĩ quan, đấu sĩ dùng cho trong ngạch dự bị của Quân đội tiến hành trong Quý 4 hằng 5.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quy #định #về #tuyển #chọn #quân #nhân #chuyên #nghiệp #công #nhân #và #viên #chức #quốc #phòng


#Quy #định #về #tuyển #chọn #quân #nhân #chuyên #nghiệp #công #nhân #và #viên #chức #quốc #phòng

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button