Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022

Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên năm 2022 như thế nào? Những trường hợp nào thì đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên? Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, hãy đọc bài viết về Dữ liệu lớn dưới đây.

Việc biểu quyết nghị quyết hoặc nghị quyết về kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên. Nếu hạn ngạch biểu quyết không đủ để thông qua nghị quyết hoặc quyết định, kết quả biểu quyết phải được báo cáo đầy đủ cho ủy ban có trách nhiệm để xem xét và quyết định.

Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên 2022

1. Khi xóa tên đảng viên.

Căn cứ Quy định 24-QĐ / TW năm 2021, chi bộ xem xét và đề nghị cấp ủy quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên nếu:

– Đảng viên thôi sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.

– Các hành vi tự ý trả lại hoặc hủy thẻ hội viên của hội viên

– Đảng viên mất động lực, không hoàn thành nhiệm vụ Đảng viên được nâng lên trong chi bộ, nhưng sau 12 tháng phấn đấu không có tiến bộ.

– Khi đảng viên vi phạm đảng viên 2 năm liên tục.

– Đảng viên không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị do Bộ Chính trị quy định.

2. Thủ tục xóa tên đảng viên đại diện vi phạm tư cách.

Nếu một thành viên được ủy quyền vi phạm quyền biểu quyết của họ, thủ tục xóa tên của thành viên đó như sau.

Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên

– Chi bộ có ý kiến ​​nếu từ 2/3 số đảng viên chính thức trở lên quyết định xóa tên đảng viên dự bị thì báo cáo cấp ủy cấp trên sau khi giải quyết.

– Khi có từ 2/3 số đảng viên trở lên khai trừ tên đảng viên dự sinh thì đảng ủy cơ sở báo cáo cấp ủy sau khi giải quyết.

– Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách công tác kết hợp đảng viên quyết định việc sử dụng tên thật nếu được hơn một nửa số cấp ủy viên tán thành.

– Đảng bộ cơ sở có thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên quyết định khai trừ đảng viên dự bị trong thời hạn phải có sự đồng ý của ít nhất hai phần ba tổng số đảng viên đương nhiệm.

3. Thủ tục xóa tên đảng viên chính thức.

Nếu là đảng viên chính thức thì sẽ xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên như sau.

– Đảng viên tự phê bình và tự phê bình trước chi bộ. Kể cả khi cấp ủy yêu cầu lần 3 mà Đảng viên không kiểm điểm hoặc không dự họp sàng lọc thì chi bộ sẽ xem xét, xử lý đối với Đảng viên đó.

Nếu đảng viên cố tình không xác nhận theo yêu cầu của chi bộ thì văn phòng phải tiến hành ngay thủ tục xin xóa tên đảng viên.

– Các chi bộ, đảng bộ (nếu có), đảng bộ cơ sở và các cấp có liên quan tiến hành kiểm điểm xóa tên đảng viên và thực hiện quy trình xác minh như xóa tên đảng viên vi phạm về tư cách.

Xem thêm: Xóa tên đảng viên và khai trừ đảng khác nhau ở điểm nào?

4. Khi đảng viên chính thức xin ra khỏi đảng.

– Chỉ những đảng viên không vi phạm tư cách mới bị xem xét cho ra khỏi đảng. Nếu vi phạm tư cách đảng viên sẽ bị kỷ luật đảng, sau đó sẽ bị coi là ra khỏi đảng.

– Đảng viên có nguyện vọng xin ra khỏi đảng phải có đơn nêu rõ lý do xin ra khỏi đảng và trình báo với chi bộ.

– Các chi bộ, đảng bộ bộ phận (nếu có), đảng bộ cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có liên quan xem xét, quyết định cho ra khỏi đảng và xóa tên trong danh sách đảng viên.

– Đảng ủy cơ sở có thẩm quyền chuẩn y đảng viên, khai trừ đảng viên, quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.

– Đảng viên đã xin rút khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ nếu cần thiết thì được Ban Chấp hành Đảng bộ xác minh tuổi và cấp “Giấy xác nhận độ tuổi”.

5. 3 tháng đảng phí chưa đóng thủ tục xóa tên đảng viên.

Theo Quy định 24-QĐ / TW năm 2021 và Chỉ thị 01-HD / TW năm 2021, thủ tục xóa tên như sau:

Bước 1: Đảng viên tự phê bình và tự phê bình trước chi bộ. Kể cả khi cấp ủy yêu cầu lần 3 mà Đảng viên không kiểm điểm hoặc không dự họp sàng lọc thì chi bộ sẽ xem xét, xử lý đối với Đảng viên đó.

Nếu đảng viên cố tình không xác nhận theo yêu cầu của chi bộ thì văn phòng phải tiến hành ngay thủ tục xin xóa tên đảng viên.

Bước 2: Xem xét xóa tên đảng viên của bạn.

– Chi bộ có ý kiến ​​nếu từ 2/3 số đảng viên chính thức trở lên quyết định xóa tên đảng viên dự bị thì báo cáo cấp ủy cấp trên sau khi giải quyết.

– Khi có từ 2/3 số đảng viên trở lên khai trừ tên đảng viên dự sinh thì đảng ủy cơ sở báo cáo cấp ủy sau khi giải quyết.

– Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách công tác kết hợp đảng viên quyết định tên thật nếu được quá nửa số cấp ủy viên tán thành tên thật.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở có thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên quyết định xóa tên đảng viên thay thế nếu được ít nhất 2/3 tổng số đảng viên đương nhiệm đồng ý.

6. Xử lý khiếu nại về việc xóa tên bên.

Đảng viên có quyền khiếu nại trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định khai trừ Đảng lên cơ quan cấp trên của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cơ quan tổ chức của Thành ủy có trách nhiệm điều tra, hỗ trợ xử lý các khiếu kiện của Thành ủy. Thời hạn giải quyết khiếu nại như sau:

– Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, khu vực và tương đương. Không quá 180 ngày làm việc kể từ ngày gửi đơn khiếu nại đến cấp Trung ương.

Ngoài ra, theo Quy tắc 24-QĐ / TW, các khiếu nại sau sẽ không được giải quyết:

 • 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng viên có quyết định xóa tên.
 • Xem xét và hoàn thiện bởi cơ quan cao nhất.
 • Khiếu nại cá nhân hoặc tập thể của người đại diện
 • Nếu không quyết định xóa tên cấp ủy đó thì làm đơn khiếu nại.

Các quy định riêng được áp dụng để giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc xóa tên đảng viên ở nước ngoài.

7. Bên bị xóa có thể nộp đơn khiếu nại không?

Như đã đề cập trong câu 6 Một đảng viên khuyết danh có thể gửi đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn, kể cả Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tuy nhiên, thời hạn khiếu nại là 30 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi nhận được quyết định xóa tên.

Thời hạn giải quyết khiếu nại kể từ ngày cấp uỷ các cấp nhận được đơn khiếu nại như sau.

 • Cấp địa phương: trong vòng 90 ngày;
 • Cấp Trung ương: 180 ngày trở xuống.

Nếu Đảng viên không đồng ý với quyết định khai trừ của Đảng ủy thì Đảng viên đó có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên. Điều này thể hiện sự minh bạch, công bằng trong quá trình sàng lọc, nâng cao tinh thần tự chủ trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong gương mẫu của người đảng viên.

8. Có thể tham gia lại sau khi bị khai trừ khỏi đảng không?

Người được xét duyệt theo quy định tại Mục 3.5.1 Điều 4 Quy định 24-QĐ / TW phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Bạn phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chí cho những người tham gia bữa tiệc, chẳng hạn như:
 • Chậm nhất 36 tháng kể từ khi ra khỏi đảng (riêng tội nhẹ, 60 tháng trước và sau đó, nếu đảng viên bị khai trừ vì vi phạm chính trị bình dân. Dân số và kế hoạch hóa gia đình theo quy định của bí thư), phục hồi chức vụ đại diện cho đảng. Việc tổ chức này phải được ban thường vụ đảng ủy (hoặc cấp ủy tương đương) toàn quốc hoặc địa phương đồng ý bằng văn bản và phải được cấp ủy (đảng ủy cấp tỉnh và cấp tương đương) xem xét, quyết định.
 • Chúng tôi thực hiện đúng các quy trình nêu tại Điều 4, Khoản 1, 2 và 3 Điều lệ Đảng.

Cũng trong Quy tắc 24-QĐ / TW có điều khoản bỏ qua và phục hồi những người trước đây đã rời đảng vì:

 • chấm dứt độc lập sinh hoạt đảng;
 • Nộp hồ sơ tham gia đảng (trừ trường hợp hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn)
 • Nó gây ra xung đột nội bộ nghiêm trọng.
 • Bị kết tội tham nhũng;
 • bị kết án trọng tội trở lên.

Do đó, bất kỳ người nào bị loại khỏi đảng đều có thể được phục hồi hoàn toàn theo các quy định trên. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp bị cấm trong đoạn trên.

Trong trường hợp có lý do chính đáng, v.v. Nếu bạn bị đuổi học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và không thể nhận hội phí, bạn có thể đăng ký tham gia lại sau khi vượt qua khó khăn. Như các bạn thấy bên mình luôn có những nội quy, quy định để tạo điều kiện cho những ai muốn tham gia tiệc và sinh hoạt.

Bài này nói về quy định và thủ tục xóa tên đảng viên. Khuyến khích độc giả tham khảo các bài viết liên quan trong mục Hỏi đáp Luật Dữ liệu lớn.

 • 09-HD / BTCTW Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên
 • Hướng dẫn Xếp loại và Xếp loại Đảng viên
 • Tỷ lệ đóng góp của đảng viên hiện nay

Thông tin thêm

Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022

Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022 như thế nào? Các trường hợp nào bị xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên? Để tìm hiểu vấn đề này, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây cùng Vik News.
Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết hoặc quyết định đề nghị Kết nạp Đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để ban hành nghị quyết hoặc quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết lên cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 20221. Những trường hợp xóa tên đảng viên
Theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau:
– Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;
– Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên;
– Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;
– Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên;
– Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.
2. Thủ tục xóa tên Đảng viên dự bị vi phạm tư cách
Nếu là đảng viên dự bị vi phạm tư cách thì thủ tục xóa tên đảng viên sẽ được thực hiện như sau:

– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.
– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền Kết nạp Đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định Kết nạp Đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.
3. Thủ tục xóa tên Đảng viên chính thức
Nếu là đảng viên chính thức, việc xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên sẽ được thực hiện như sau:
– Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xóa tên đảng viên, thực hiện thủ tục xem xét như việc xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách.
Tham khảo thêm: Phân biệt xóa tên Đảng viên và khai trừ Đảng viên?
4. Trường hợp Đảng viên chính thức xin ra khỏi Đảng
– Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.
– Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.
– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền Kết nạp Đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.
– Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng” cho những người đó.
5. Trình tự thủ tục xóa tên đảng viên không đóng đảng phí ba tháng
Căn cứ Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 và Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 quy định thủ tục xóa tên như sau:
Bước 1: Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
Bước 2: Xem xét xóa tên Đảng viên.
– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.
– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.
6. Giải quyết khiếu nại về xoá tên đảng viên
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cơ quan tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm nghiên cứu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau:
– Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương; không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Cũng theo Quy định 24-QĐ/TW, không giải quyết những trường hợp khiếu nại sau đây:
Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Đảng viên nhận được quyết định xóa tên;
Đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận;
Cá nhân hoặc tập thể khiếu nại hộ;
Khiếu nại khi chưa có quyết định xóa tên của cấp ủy đảng có thẩm quyền.
Việc giải quyết khiếu nại về xóa tên đối với Đảng viên ở ngoài nước có quy định riêng.
7. Đảng viên bị xóa tên có được thực hiện khiếu nại không?
Như đã đề cập tại mục 6 thì Đảng viên bị xóa tên có thể thực hiện khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
Tuy nhiên thời hạn khiếu nại là trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên.
Thời hạn giải quyết đơn khiếu nại kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của các cấp ủy Đảng là:
Cấp tỉnh: không quá 90 ngày;
Cấp Trung ương: không quá 180 ngày.
Nếu không đồng ý với quyết định khai trừ của cấp ủy, Đảng viên hoàn toàn có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên. Điều này thể hiện tính minh bạch, công bằng trong quy trình xét duyệt, đồng thời nâng cao tinh thần tự giác trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức cũng như tác phong người Đảng viên gương mẫu.
8. Bị xóa tên khỏi Đảng có được kết nạp lại?
Theo quy định tại mục  3.5.1 Điều 4  Quy định 24-QĐ/TW thì người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:
Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng như từ 18 tuổi trở lên, qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm…
Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích; đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.
Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.
Trong Quy định 24-QĐ/TW cũng có quy định không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do:
Tự bỏ sinh hoạt đảng;
Làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn);
Gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng;
Bị kết án vì tội tham nhũng;
Bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.
Do đó, theo quy định trên người bị xóa tên ra khỏi Đảng hoàn toàn có thể được kết nạp lại. Tuy nhiên, phải không thuộc những trường hợp bị cấm theo quy định nêu trên.
Trường hợp Đảng viên bị xóa tên ra khỏi Đảng vì những lý do chính đáng như hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện đóng Đảng phí thì sau khi khắc phục khó khăn hoàn toàn có thể xin vào Đảng lần nữa. Có thể thấy, Đảng ta luôn có những quy định, điều lệ để tạo điều kiện cho những người muốn gia nhập và sinh hoạt trong Đảng.
Bài viết đã cung cấp thông tin về quy định, thủ tục xóa tên Đảng viên. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật của Vik News.
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên
Hướng dẫn đánh giá, phân loại Đảng viên
Mức đóng đảng phí hiện hành của Đảng viên

#Quy #trình #thủ #tục #xóa #tên #Đảng #viên

Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022

Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022 như thế nào? Các trường hợp nào bị xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên? Để tìm hiểu vấn đề này, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây cùng Vik News.
Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết hoặc quyết định đề nghị Kết nạp Đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để ban hành nghị quyết hoặc quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết lên cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 20221. Những trường hợp xóa tên đảng viên
Theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau:
– Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;
– Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên;
– Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;
– Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên;
– Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.
2. Thủ tục xóa tên Đảng viên dự bị vi phạm tư cách
Nếu là đảng viên dự bị vi phạm tư cách thì thủ tục xóa tên đảng viên sẽ được thực hiện như sau:

– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.
– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền Kết nạp Đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định Kết nạp Đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.
3. Thủ tục xóa tên Đảng viên chính thức
Nếu là đảng viên chính thức, việc xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên sẽ được thực hiện như sau:
– Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xóa tên đảng viên, thực hiện thủ tục xem xét như việc xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách.
Tham khảo thêm: Phân biệt xóa tên Đảng viên và khai trừ Đảng viên?
4. Trường hợp Đảng viên chính thức xin ra khỏi Đảng
– Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.
– Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.
– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền Kết nạp Đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.
– Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng” cho những người đó.
5. Trình tự thủ tục xóa tên đảng viên không đóng đảng phí ba tháng
Căn cứ Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 và Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 quy định thủ tục xóa tên như sau:
Bước 1: Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
Bước 2: Xem xét xóa tên Đảng viên.
– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.
– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.
6. Giải quyết khiếu nại về xoá tên đảng viên
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cơ quan tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm nghiên cứu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau:
– Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương; không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Cũng theo Quy định 24-QĐ/TW, không giải quyết những trường hợp khiếu nại sau đây:
Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Đảng viên nhận được quyết định xóa tên;
Đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận;
Cá nhân hoặc tập thể khiếu nại hộ;
Khiếu nại khi chưa có quyết định xóa tên của cấp ủy đảng có thẩm quyền.
Việc giải quyết khiếu nại về xóa tên đối với Đảng viên ở ngoài nước có quy định riêng.
7. Đảng viên bị xóa tên có được thực hiện khiếu nại không?
Như đã đề cập tại mục 6 thì Đảng viên bị xóa tên có thể thực hiện khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
Tuy nhiên thời hạn khiếu nại là trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên.
Thời hạn giải quyết đơn khiếu nại kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của các cấp ủy Đảng là:
Cấp tỉnh: không quá 90 ngày;
Cấp Trung ương: không quá 180 ngày.
Nếu không đồng ý với quyết định khai trừ của cấp ủy, Đảng viên hoàn toàn có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên. Điều này thể hiện tính minh bạch, công bằng trong quy trình xét duyệt, đồng thời nâng cao tinh thần tự giác trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức cũng như tác phong người Đảng viên gương mẫu.
8. Bị xóa tên khỏi Đảng có được kết nạp lại?
Theo quy định tại mục  3.5.1 Điều 4  Quy định 24-QĐ/TW thì người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:
Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng như từ 18 tuổi trở lên, qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm…
Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích; đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.
Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.
Trong Quy định 24-QĐ/TW cũng có quy định không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do:
Tự bỏ sinh hoạt đảng;
Làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn);
Gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng;
Bị kết án vì tội tham nhũng;
Bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.
Do đó, theo quy định trên người bị xóa tên ra khỏi Đảng hoàn toàn có thể được kết nạp lại. Tuy nhiên, phải không thuộc những trường hợp bị cấm theo quy định nêu trên.
Trường hợp Đảng viên bị xóa tên ra khỏi Đảng vì những lý do chính đáng như hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện đóng Đảng phí thì sau khi khắc phục khó khăn hoàn toàn có thể xin vào Đảng lần nữa. Có thể thấy, Đảng ta luôn có những quy định, điều lệ để tạo điều kiện cho những người muốn gia nhập và sinh hoạt trong Đảng.
Bài viết đã cung cấp thông tin về quy định, thủ tục xóa tên Đảng viên. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật của Vik News.
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên
Hướng dẫn đánh giá, phân loại Đảng viên
Mức đóng đảng phí hiện hành của Đảng viên

#Quy #trình #thủ #tục #xóa #tên #Đảng #viên


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button