Pháp Luật

Quyết định 1704/QĐ-TTg 2019 giao dự toán ngân sách nhà nước 2020

Quyết định 1704/QĐ-TTg 2019

Quyết định 1704/QĐ-TTg 5 2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 do thủ tướng chính phủ ban hành.

Chi tiết, theo Quyết định này, từ 01/7/2020, tiến hành điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng; cùng lúc, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (nhân vật do NSNN bảo đảm) và trợ cấp khuyến mãi người có công với cách mệnh tăng bằng lương cơ sở.

Kế bên ấy, tiếp diễn tiến hành các quy định hiện hành về cơ chế tạo nguồn để cách tân tiền công trong 5 2020 từ 1 phần nguồn nhận được để lại theo cơ chế của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên gia tăng (trừ các khoản tiền công, phụ cấp theo lương, khoản có thuộc tính lương và các khoản chi cho con người theo cơ chế); nguồn tiến hành cách tân tiền công tới hết 5 2019 còn dư chuyển sang (nếu có).

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1704/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 5 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính ph ngày 19 tháng 6 5 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 5 2015;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV: s 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 5 2019 về dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 và số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 5 2019 về phân bổ ngân sách trung ương 5 2020;

Xét đề xuất của Bộ trưng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020:

1. Giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương (theo các phụ lục đính kèm).

2. Giao cho Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương các nhiệm vụ thu, chi sau:

a) Thu phí, lệ phí thuộc khuôn khổ ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương;

b) Chi sự/nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương;

c) Chi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp đất nước;

d) Chi huấn luyện bồi dưỡng cán bộ công chức;

đ) Chi thường xuyên của các chương trình chỉ tiêu đất nước, chương trình chỉ tiêu cụ thể theo lĩnh vực, dự án của từng chương trình cho các bộ, cơ quan trung ương;

e) Chi nhiệm vụ phân giới cắm mốc Việt Nam – Campuchia, điều hành tuyến biên cương Việt Nam – Lào; kinh phí tiến hành 3 văn kiện biên cương trên lục địa Việt Nam – Trung Quốc.

g) Bổ sung có chỉ tiêu chi thường xuyên ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương theo từng chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình chỉ tiêu theo mức dự toán đã được Quốc hội quyết định;

h) Chi bổ sung có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương để tiến hành chương trình chỉ tiêu đất nước Giảm nghèo vững bền và chương trình chỉ tiêu đất nước Xây dựng nông thôn mới;

i) Tổng mức vay, vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc, mức bội chi của từng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương.

3. Giao cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ:

a) Trên cơ sở Thỏa thuận về kế hoạch hiệp tác hằng 5 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thỏa thuận kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia về hiệp tác kinh tế văn hóa, khoa học kỹ thuật, trước ngày 31 tháng 12 5 2019, giao dự toán chi ngân sách cho các bộ, cơ quan trung ương để tiến hành nhiệm vụ huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ, học trò, sinh viên Lào, Campuchia hiện đang học tập tại Việt Nam theo diện Hiệp định và tiến hành các chương trình, dự án đủ điều kiện khai triển 5 2020, trong ấy dành đầu tiên các chương trình, dự án xong xuôi 5 2020; số kinh phí trợ giúp còn lại, phân bổ và giao dự toán trước ngày 30 tháng 6 5 2020.

b) Giao bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban dân chúng cấp tỉnh chỉ tiêu, tiêu chí và tổng vốn ngân sách trung ương 5 2020 tiến hành từng chương trình chỉ tiêu đất nước cụ thể theo nội dung, dự án thành phần thuộc Chương trình chỉ tiêu đất nước trước ngày 30 tháng 11 5 2019.

Điều 2. Triển khai tiến hành dự toán ngân sách nhà nước 5 2020:

1. Bộ Vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ chỉ dẫn các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương khai triển tiến hành dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật Đầu cơ công.

2. Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên can trong khuôn khổ điều hành được giao, có nhiệm vụ:

a) Đôn đốc các công ty nhà nước nộp đầy đủ vào ngân sách, nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau lúc trích lập các quỹ theo quy định; lãnh đạo người đại diện phần vốn Nhà nước đôn đốc công ty nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước số thu cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp phận sự hữu hạn 2 thành viên trở lên.

b) Phân bổ cụ thể mức vốn kế hoạch đầu cơ vốn ngân sách trung ương 5 2020, danh mục, mức vốn sắp đặt của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban dân chúng cấp dưới trước ngày 31 tháng 12 5 2019, gửi phương án phân bổ cụ thể cho Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ Vốn đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

c) Tiếp tục tiến hành nghiêm chỉnh chủ trương tinh giảm biên chế, sắp đặt, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới chế độ điều hành, chế độ vốn đầu tư, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở ấy, tiến hành cơ cấu lại ngân sách trong từng lĩnh vực, giảm cung ứng trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với ngân sách của các địa phương, phần kinh phí dành ra từ giảm chi cung ứng hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và cung ứng các đơn vị sự nghiệp công lập, được sử dụng theo nguyên lý: dành 50% bổ sung nguồn cách tân tiền công để tiến hành chi trả tiền công gia tăng do tăng mức lương cơ sở trong từng lĩnh vực chi tương ứng; dành 50% còn lại tiến hành chi trả các cơ chế an sinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng nhanh hạ tầng của lĩnh vực tương ứng. Việc quyết định chi cho từng nội dung do địa phương quyết định theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật ngân sách nhà nước.

Sau lúc đã đảm bảo nhu cầu cách tân tiền công, các địa phương chủ động sử dụng nguồn cách tân tiền công còn dư để tiến hành các cơ chế, cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Ngân sách trung ương bổ sung có chỉ tiêu cho ngân sách 1 số địa phương phần nhu cầu kinh phí còn thiếu theo quy định.

Các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương, trường hợp xác định đảm bảo nguồn kinh phí cách tân tiền công và tiến hành các cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành cho cả lịch trình tới 5 2025, ko đề xuất ngân sách trung ương cung ứng, thì được phép trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, quyết định việc sử dụng nguồn làm lương còn dư này để đầu cơ các dự án theo quy định của luật pháp.

d) Hoàn thiện các văn bản quy định và tăng nhanh tiến độ tiến hành về chế độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập của từng lĩnh vực, đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời. Tiếp tục kiểm tra, tổ chức sắp đặt lại, đổi mới chế độ hoạt động của các quỹ vốn đầu tư nhà nước ngoài ngân sách đảm bảo theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

3. Giao Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư:

a) Tổ chức tiến hành đối với các nhiệm vụ chi ngân sách trung ương 5 2020:

Dự toán chi trả nợ; chi trả chi tiêu phát hành trái phiếu Chính phủ trong khuôn khổ dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương;

Chi tiến hành các cơ chế, cơ chế đã được cấp có thẩm quyền quyết định còn hiệu lực theo quy định của luật pháp như: cơ chế chi an sinh xã hội (trợ cấp cho các nhân vật tham dự chiến tranh bảo vệ Đất nước, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dân công hỏa tuyến, người có công định cư ở nước ngoài; viện trợ người dân di trú tự do từ Campuchia về Việt Nam; tiến hành cơ chế miễn giảm học phí, cung ứng chi tiêu học tập, cơ chế nội trú; cung ứng nhân vật nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ điển hình có gieo neo trong cuộc sống; cung ứng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số vùng gieo neo, người có công, thân nhân người có công với cách mệnh, học trò, sinh viên; cung ứng bảo hiểm xã hội tình nguyện; cung ứng tiến hành pháp lệnh bà mẹ Việt Nam người hùng; cung ứng tăng lên hiệu quả chăn nuôi nông hộ; bảo hiểm nông nghiệp; cung ứng tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc thù gieo neo sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;…); chi đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế và trả tiền phí dịch vụ cho hoạt động xếp hạng tín nhiệm đất nước thường niên;

Hợp lý ngoại tệ từ nguồn thu ngân sách bằng ngoại tệ và sắm từ hệ thống nhà băng để phục vụ cho các nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định được tiến hành bằng ngoại tệ. Chỉ dẫn và bổ sung kinh phí nảy sinh thêm trong trường hợp có chênh lệch tỷ giá thực tiễn với tỷ giá tính dự toán ngân sách nhà nước 5 2020.

b) Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương; có giải pháp hăng hái để giảm bội chi. Tăng nhanh rà soát, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các hiệp nghị vay mới, vay nước ngoài, vay có bảo lãnh của Chính phủ nhằm đảm bảo ko vượt quá giới hạn về trần nợ công.

4. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu cơ công vốn ngân sách nhà nước 5 2020 theo tổng mức vốn và cơ cấu vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 30 tháng 11 5 2019.

b) Tổng hợp phương án phân bổ cụ thể kế hoạch đầu cơ công vốn ngân sách trung ương 5 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về danh mục, mức vốn sắp đặt từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban dân chúng cấp dưới để báo cáo Chính phủ, đồng gửi Bộ Vốn đầu tư để kiểm soát việc giải ngân theo dự án.

c) Chỉ dẫn các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu cơ tăng trưởng theo quy trình dành đầu tiên như đã được quy định trong Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên can, dành đầu tiên trả tiền nợ đọng xây dựng căn bản, thu hồi vốn ứng trước; cương quyết cắt giảm số vốn sắp đặt ko đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để nảy sinh nợ đọng xây dựng căn bản; tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu cơ công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

5. Thực hiện thu hợp lý ngân sách nhà nước đối với: Toàn bộ phần lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liên doanh dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro); nguồn lợi nhuận còn lại theo quy định tại Điều 34 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu cơ vào sản xuất, kinh doanh tại công ty của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Xếp đặt chi đầu cơ tăng trưởng ngân sách nhà nước để đầu cơ các dự án trọng tâm trong kế hoạch đầu cơ công trung hạn quá trình 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm vụ quốc phòng được cấp có thẩm quyền coi xét theo Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 5 2019 về phân bổ ngân sách trung ương 5 2020.

6. Tiếp tục tiến hành điều tiết 100% số thu thuế trị giá ngày càng tăng, thuế tiêu thụ đặc thù đối với thành phầm xăng, dầu của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách trung ương, giữ bất biến tỉ lệ % (%) phân chia số thu thuế bảo vệ môi trường đối với thành phầm xăng, dầu trong nước và du nhập như đối với 5 2017.

7. Tiếp tục tiến hành điều tiết tiền thu cấp quyền khai thác khoáng sản nước quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định về cách thức tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nước theo như phân cấp quy định tại Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 5 2019 của Chính phủ quy định về cách thức tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên

8. Tiếp tục tiến hành phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu công cụ oto theo Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14 tháng 11 5 2018 của Quốc hội về phân bổ NSTW 5 2019.

9. Đối với nguồn hỗ trợ ODA và vay khuyến mãi:

a) Đối với vốn cấp phát từ ngân sách trung ương: Trường hợp trong 5 nảy sinh khoản vay mới, hoặc có nhu cầu giải ngân vượt dự toán giao, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu cơ (đối với chi đầu cơ tăng trưởng) và Bộ Vốn đầu tư (đối với chi thường xuyên) để tổng hợp trình Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn, quyết định.

b) Đối với vốn Chính phủ vay về cho Ủy ban dân chúng cấp tỉnh vay lại, tiến hành giải ngân trong khuôn khổ dự toán tổng mức vay và bội chi ngân sách của địa phương đã được Quốc hội quyết định.

10. Đối với tài chính trợ giúp ko hoàn lại:

a) Căn cứ dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương giao cụ thể theo danh mục và mức vốn chi tiết cho từng chương trình, dự án trong tổng mức được giao theo các quyết định tiếp thu và văn kiện trợ giúp đã ký kết.

b) Trường hợp trong quản lý nảy sinh vượt dự toán hoặc nảy sinh mới: Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ (đối với các khoản vốn trợ giúp ko hoàn lại cho chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu cơ tăng trưởng) và Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư (đối với các khoản vốn trợ giúp ko hoàn lại cung ứng trực tiếp ngân sách nhà nước, cung ứng vốn cho chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên, cung ứng phi dự án) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên can, căn cứ vào các thỏa thuận trợ giúp đã ký giữa Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan nhà nước Việt Nam với các nhà tài trợ, báo cáo Chính phủ để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán 5 2020 tài chính trợ giúp này; trên cơ sở ấy, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ Vốn đầu tư công bố cho các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương khai triển tiến hành.

11. Các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương:

a) Căn cứ vào tình hình thực tiễn, quyết định việc tổ chức tiến hành các chương trình cung ứng có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương bảo đảm chỉ tiêu, hiệu quả, đúng quy định của luật pháp; bảo đảm vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định hiện hành để tiến hành các dự án đầu cơ, chương trình chỉ tiêu đất nước do địa phương điều hành, các dự án do Trung ương cung ứng trên khu vực (nếu có).

b) Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu cơ tăng trưởng, trong ấy: Các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên sắp đặt tối thiểu 60%, các tỉnh Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long sắp đặt tối thiểu 50% số thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiết do Hội đồng dân chúng cấp tỉnh quyết định để đầu cơ cho lĩnh vực giáo dục – huấn luyện, dạy nghề và lĩnh vực y tế. Các địa phương sắp đặt tối thiểu 10% dự toán thu để bổ sung vốn cho các nhiệm vụ thuộc Chương trình chỉ tiêu đất nước Xây dựng nông thôn mới. Sau lúc sắp đặt vốn bảo đảm xong xuôi các dự án đầu cơ thuộc các lĩnh vực trên đã được cấp có thẩm quyền coi xét, được sắp đặt cho các dự án đối phó với chuyển đổi khí hậu và các nhiệm vụ quan trọng khác thuộc nhân vật đầu cơ của ngân sách địa phương.

Trong tổ chức tiến hành, nảy sinh tăng thu so với dự toán, địa phương chủ động phân bổ chi đầu cơ tiến hành các nhiệm vụ quan trọng, trong ấy dành đầu tiên chi các lĩnh vực giáo dục – huấn luyện, dạy nghề, y tế, nông nghiệp, nông thôn, đối phó với chuyển đổi khí hậu.

c) Sử dụng kinh phí bổ sung; có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương từ nguồn phí sử dụng đường bộ thu qua đầu công cụ oto, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn đầu tư hợp lí khác để tiến hành điều hành, bảo trì đường bộ thuộc phận sự địa phương theo phân cấp.

d) Bảo đảm sắp đặt kinh phí tiến hành công việc rà soát, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm ko an toàn và đầu cơ trang thiết bị kỹ thuật tương ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thuộc ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tại địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 5 2017 của Quốc hội về tăng nhanh việc tiến hành cơ chế luật pháp về an toàn thực phẩm quá trình 2016-2020.

đ) Căn cứ quy định tại khoản 5, điều 3 Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 5 2019 về dự toán ngân sách nhà nước 5 2020, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh trình Hội đồng dân chúng cấp tỉnh phê chuẩn quyết định việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường cho thích hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

e) Chủ động sử dụng kinh phí bổ sung có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương (nếu có) và nguồn ngân sách địa phương phải bảo đảm theo quy định để tiến hành các cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Chấm dứt 5, địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả thật hiện gửi Bộ Vốn đầu tư tổng hợp, xử lý các trường hợp thừa/thiếu so với dự toán theo quy định về bổ sung có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để tiến hành các cơ chế an sinh xã hội trong quá trình tới 5 2020.

g) Thực hiện sắp đặt các khoản chi để đảm bảo kinh phí tiến hành các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới gia tăng trong 5 2020; sắp đặt kinh phí đầy đủ cho các cơ chế đã ban hành.

h) Khi quyết định ban hành các cơ chế, cơ chế, nhiệm vụ chi có thuộc tính đặc trưng do Hội đồng dân chúng cấp tỉnh quyết định theo quy định, phải có báo cáo bình chọn ảnh hưởng tới ngân sách, địa phương và có biện pháp đảm bảo nguồn vốn đầu tư tiến hành trong khuôn khổ dự toán chi ngân sách địa phương được giao hằng 5 và nguồn vốn đầu tư khác để tiến hành, ngân sách trung ương ko cung ứng.

i) Trong quản lý, quyết tâm tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cách tân tiền công của ngân sách địa phương còn dư (sau lúc đã đảm bảo đủ nhu cầu cách tân tiền công của địa phương) để tiến hành các cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành, giảm đề xuất cung ứng từ ngân sách trung ương để tiến hành các cơ chế an sinh xã hội.

k) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên khu vực, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), chi trả nợ lãi các khoản vay theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. Quyết định dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, dành nguồn cho đầu cơ tăng trưởng, tiến hành cơ cấu lại ngân sách theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 5 2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, biện pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, điều hành nợ công để đảm bảo vốn đầu tư đất nước an toàn, vững bền.

Điều 3. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 5 2020 được giao, Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm bảo: Chi ngân sách nhà nước, bao gồm cả chi từ nguồn hỗ trợ ODA và vay khuyến mãi, được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, trong khuôn khổ dự toán được giao; chống thất thoát, phí phạm; tiến hành nghiêm kỷ luật vốn đầu tư – ngân sách nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm, chống phí phạm và Luật phòng, chống tham nhũng, Luật điều hành, sử dụng của cải công:

1. Phân bổ dự toán chi đầu cơ tăng trưởng từ ngân sách nhà nước theo quy trình dành đầu tiên đã được quy định trong Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên can, dành đầu tiên, trả tiền nợ đọng xây dựng căn bản, thu hồi vốn ứng trước; cương quyết cắt giảm số vốn sắp đặt ko đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để nảy sinh nợ đọng xây dựng căn bản; tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu cơ công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Xếp đặt chi thường xuyên bảo đảm các cơ chế cơ chế cho con người, kinh phí tiến hành các nhiệm vụ quan trọng được giao. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; chống phí phạm, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, dò hỏi nước ngoài; sắp đặt kinh phí sắm sửa trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; ko sắp đặt dự toán chi cho các cơ chế chưa ban hành; chỉ ban hành cơ chế làm tăng chi ngân sách nhà nước lúc thật sự cấp thiết và có nguồn đảm bảo. Tiếp tục tiến hành cách tân thủ tục hành chính, mở mang phần mềm công nghệ thông tin, đảm bảo xây dựng nền hành chính đất nước đương đại, kết nối hiểu rõ, đi đôi với tăng nhanh giám sát trong điều hành thu, chi ngân sách nhà nước.

Điều 4. Điều chỉnh tiền công 5 2020:

1. Từ ngày 01 tháng 7 5 2020, tiến hành điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng; cùng lúc, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (nhân vật do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp khuyến mãi người có công với cách mệnh tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

2. Tiếp tục tiến hành các quy định hiện hành về cơ chế tạo nguồn để cách tân tiền công trong 5 2020 từ 1 phần nguồn nhận được để lại theo cơ chế của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên gia tăng (trừ các khoản tiền công, phụ cấp theo lương, khoản có thuộc tính lương và các khoản chi cho con người theo cơ chế); nguồn tiến hành cách tân tiền công tới hết 5 2019 còn dư chuyển sang (nếu có). Cùng lúc, dành 40% tăng thu tiến hành của ngân sách trung ương và 70% nguồn tăng thu tiến hành của ngân sách địa phương so với dự toán 5 2019, 50% nguồn tăng thu dự toán 5 2020 của ngân sách địa phương so với dự toán 5 2019, 50% phần kinh phí dành ra từ giảm chi cung ứng hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và cung ứng các đơn vị sự nghiệp công lập của ngân sách địa phương 5 2020 để tạo nguồn cách tân tiền công trong 5 2020 và thu thập cho quá trình 2021-2025.

Đối với nguồn tăng thu ngân sách địa phương (ko kê tăng thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết), loại bỏ thêm 1 số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi chi tiết, gồm: thu tiền thuê đất 1 lần được nhà đầu cơ ứng trước để bồi hoàn, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý của cải công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chỉ đầu cơ theo quy định; thu tiền bảo vệ và tăng trưởng đất trồng lúa; phí thăm quan các khu di tích, di sản toàn cầu; phí sử dụng công trình kết cấu cơ sở vật chất, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác tài nguyên; thu từ quỹ đất công ích, thu huê lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê sắm, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (đối với 5 2019 chỉ tính phần tăng thu tiến hành so với dự toán).

3. Giao Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư:

a) Xác định và giao tiêu chí tiết kiệm 10% chi thường xuyên gia tăng 5 2020 để tạo nguồn cách tân tiền công cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương theo quy định.

b) Xác định số tăng thu ngân sách trung ương trình cấp có thẩm quyền; số tăng thu nguồn ngân sách từng địa phương, làm cơ sở để công bố cho các địa phương khai triển tiến hành.

4. Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (nhân vật do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp khuyến mãi người có công với cách mệnh; cung ứng nhu cầu điều chỉnh tiền công gia tăng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương ko hợp lý được nguồn theo quy định của Chính phủ.

Điều 5. Phân bổ kinh phí chi thường xuyên của chương trình chỉ tiêu đất nước, chương trình chỉ tiêu còn lại, các khoản chưa phân bổ của ngân sách trung ương:

1. Phân bổ cụ thể kinh phí sự nghiệp còn lại của Chương trình chỉ tiêu đất nước Xây dựng nông thôn mới và kinh phí sự nghiệp của Chương trình chỉ tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc nhân vật công ích, đảm bảo đề xuất thời kì phân bổ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phân bổ trong quản lý ngân sách đối với 1 số khoản chi đã có chế độ, cơ chế, xác định được nhiệm vụ, nhưng mà chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, sắp đặt cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương ngay từ đầu 5.

2. Giao Bộ Khoáng sản và Môi trường kiểm tra, tổng hợp nhu cầu sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường cho các nhiệm vụ có thuộc tính đầu cơ theo quy định tại khoản 5, điều 3, nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 5 2019 về dự toán ngân sách nhà nước 5 2020, gửi Bộ Vốn đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán cho các bộ, cơ quan trung ương và bổ sung có chỉ tiêu cho địa phương trước 30 tháng 6 5 2020.

3. Đối với các khoản chi thường xuyên chưa phân bổ của dự toán chi ngân sách trung ương 5 2020, ngoài các khoản chi quy định tại tiết b, khoản 3 Điều 2 của Quyết định này, giao Bộ Vốn đầu tư theo công dụng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên can lập phương án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.

Điều 6. Dự toán chi từ khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính của ngân sách trung ương trong lĩnh vực an toàn giao thông:

Bổ sung có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 70% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông phần ngân sách trung ương được lợi nảy sinh trên khu vực từng địa phương 5 2018; giao Hội đồng dân chúng cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về thứ tự an toàn giao thông được điều tiết từ ngân sách trung ương về ngân sách địa phương để tiến hành các nhiệm vụ đảm bảo thứ tự an toàn giao thông, dành đầu tiên cho lực lượng Công an, Thanh tra giao thông chuyên chở và xử lý điểm đen, điểm tiềm tàng tai nạn giao thông. Xếp đặt 30% còn lại cho Bộ Công an để tiến hành chi cho công việc đảm bảo thứ tự an toàn giao thông của các cơ quan trực thuộc, tiến hành sắm sửa 1 số công cụ, trang thiết bị nghiệp vụ cần đảm bảo hợp nhất, đồng bộ chuyên dụng cho công việc của lực lượng cảnh sát giao thông, cùng lúc điều tiết cung ứng cho công an 1 số địa phương có nguồn thu gieo neo để chi chuyên dụng cho công việc đảm bảo thứ tự an toàn giao thông trên khu vực,

Điều 7. Thời hạn phân bổ cụ thể dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 và báo cáo kết quả thật hiện:

1. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương khai triển giao dự toán thu, chi ngân sách 5 2020 tới từng đơn vị trước ngày 31 tháng 12 5 2019, tiến hành công khai và báo cáo Bộ Vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ kết quả phân bổ, giao dự toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Bộ Vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ tổng hợp kết quả phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương, báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội và tiến hành công khai theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ khi ngày ký.

Điều 9. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc điều hành Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc TW;
– Các Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thơ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án dân chúng vô thượng;
– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UB Gisát hại vốn đầu tư Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Chiến trận Đất nước Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc điều hành Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
– Các cơ quan (phụ lục kèm theo);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
– Lưu: VT, KTTH (5). G

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Vốn đầu tư được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Xem thêm thông tin Quyết định 1704/QĐ-TTg 2019 giao dự toán ngân sách nhà nước 2020

Quyết định 1704/QĐ-TTg 2019 giao dự toán ngân sách nhà nước 2020

Quyết định 1704/QĐ-TTg 2019
Quyết định 1704/QĐ-TTg 5 2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 do thủ tướng chính phủ ban hành.
Chi tiết, theo Quyết định này, từ 01/7/2020, tiến hành điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng; cùng lúc, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (nhân vật do NSNN bảo đảm) và trợ cấp khuyến mãi người có công với cách mệnh tăng bằng lương cơ sở.
Kế bên ấy, tiếp diễn tiến hành các quy định hiện hành về cơ chế tạo nguồn để cách tân tiền công trong 5 2020 từ 1 phần nguồn nhận được để lại theo cơ chế của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên gia tăng (trừ các khoản tiền công, phụ cấp theo lương, khoản có thuộc tính lương và các khoản chi cho con người theo cơ chế); nguồn tiến hành cách tân tiền công tới hết 5 2019 còn dư chuyển sang (nếu có).

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1704/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 5 2019

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 5 2015;
Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV: số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 5 2019 về dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 và số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 5 2019 về phân bổ ngân sách trung ương 5 2020;
Xét đề xuất của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020:
1. Giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương (theo các phụ lục đính kèm).
2. Giao cho Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương các nhiệm vụ thu, chi sau:
a) Thu phí, lệ phí thuộc khuôn khổ ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương;
b) Chi sự/nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương;
c) Chi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp đất nước;
d) Chi huấn luyện bồi dưỡng cán bộ công chức;
đ) Chi thường xuyên của các chương trình chỉ tiêu đất nước, chương trình chỉ tiêu cụ thể theo lĩnh vực, dự án của từng chương trình cho các bộ, cơ quan trung ương;
e) Chi nhiệm vụ phân giới cắm mốc Việt Nam – Campuchia, điều hành tuyến biên cương Việt Nam – Lào; kinh phí tiến hành 3 văn kiện biên cương trên lục địa Việt Nam – Trung Quốc.
g) Bổ sung có chỉ tiêu chi thường xuyên ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương theo từng chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình chỉ tiêu theo mức dự toán đã được Quốc hội quyết định;
h) Chi bổ sung có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương để tiến hành chương trình chỉ tiêu đất nước Giảm nghèo vững bền và chương trình chỉ tiêu đất nước Xây dựng nông thôn mới;
i) Tổng mức vay, vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc, mức bội chi của từng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương.
3. Giao cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ:
a) Trên cơ sở Thỏa thuận về kế hoạch hiệp tác hằng 5 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thỏa thuận kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia về hiệp tác kinh tế văn hóa, khoa học kỹ thuật, trước ngày 31 tháng 12 5 2019, giao dự toán chi ngân sách cho các bộ, cơ quan trung ương để tiến hành nhiệm vụ huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ, học trò, sinh viên Lào, Campuchia hiện đang học tập tại Việt Nam theo diện Hiệp định và tiến hành các chương trình, dự án đủ điều kiện khai triển 5 2020, trong ấy dành đầu tiên các chương trình, dự án xong xuôi 5 2020; số kinh phí trợ giúp còn lại, phân bổ và giao dự toán trước ngày 30 tháng 6 5 2020.
b) Giao bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban dân chúng cấp tỉnh chỉ tiêu, tiêu chí và tổng vốn ngân sách trung ương 5 2020 tiến hành từng chương trình chỉ tiêu đất nước cụ thể theo nội dung, dự án thành phần thuộc Chương trình chỉ tiêu đất nước trước ngày 30 tháng 11 5 2019.
Điều 2. Triển khai tiến hành dự toán ngân sách nhà nước 5 2020:
1. Bộ Vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ chỉ dẫn các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương khai triển tiến hành dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật Đầu cơ công.
2. Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên can trong khuôn khổ điều hành được giao, có nhiệm vụ:
a) Đôn đốc các công ty nhà nước nộp đầy đủ vào ngân sách, nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau lúc trích lập các quỹ theo quy định; lãnh đạo người đại diện phần vốn Nhà nước đôn đốc công ty nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước số thu cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp phận sự hữu hạn 2 thành viên trở lên.
b) Phân bổ cụ thể mức vốn kế hoạch đầu cơ vốn ngân sách trung ương 5 2020, danh mục, mức vốn sắp đặt của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban dân chúng cấp dưới trước ngày 31 tháng 12 5 2019, gửi phương án phân bổ cụ thể cho Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ Vốn đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
c) Tiếp tục tiến hành nghiêm chỉnh chủ trương tinh giảm biên chế, sắp đặt, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới chế độ điều hành, chế độ vốn đầu tư, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở ấy, tiến hành cơ cấu lại ngân sách trong từng lĩnh vực, giảm cung ứng trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập.
Đối với ngân sách của các địa phương, phần kinh phí dành ra từ giảm chi cung ứng hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và cung ứng các đơn vị sự nghiệp công lập, được sử dụng theo nguyên lý: dành 50% bổ sung nguồn cách tân tiền công để tiến hành chi trả tiền công gia tăng do tăng mức lương cơ sở trong từng lĩnh vực chi tương ứng; dành 50% còn lại tiến hành chi trả các cơ chế an sinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng nhanh hạ tầng của lĩnh vực tương ứng. Việc quyết định chi cho từng nội dung do địa phương quyết định theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật ngân sách nhà nước.
Sau lúc đã đảm bảo nhu cầu cách tân tiền công, các địa phương chủ động sử dụng nguồn cách tân tiền công còn dư để tiến hành các cơ chế, cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Ngân sách trung ương bổ sung có chỉ tiêu cho ngân sách 1 số địa phương phần nhu cầu kinh phí còn thiếu theo quy định.
Các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương, trường hợp xác định đảm bảo nguồn kinh phí cách tân tiền công và tiến hành các cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành cho cả lịch trình tới 5 2025, ko đề xuất ngân sách trung ương cung ứng, thì được phép trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, quyết định việc sử dụng nguồn làm lương còn dư này để đầu cơ các dự án theo quy định của luật pháp.
d) Hoàn thiện các văn bản quy định và tăng nhanh tiến độ tiến hành về chế độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập của từng lĩnh vực, đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời. Tiếp tục kiểm tra, tổ chức sắp đặt lại, đổi mới chế độ hoạt động của các quỹ vốn đầu tư nhà nước ngoài ngân sách đảm bảo theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.
3. Giao Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư:
a) Tổ chức tiến hành đối với các nhiệm vụ chi ngân sách trung ương 5 2020:
Dự toán chi trả nợ; chi trả chi tiêu phát hành trái phiếu Chính phủ trong khuôn khổ dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương;
Chi tiến hành các cơ chế, cơ chế đã được cấp có thẩm quyền quyết định còn hiệu lực theo quy định của luật pháp như: cơ chế chi an sinh xã hội (trợ cấp cho các nhân vật tham dự chiến tranh bảo vệ Đất nước, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dân công hỏa tuyến, người có công định cư ở nước ngoài; viện trợ người dân di trú tự do từ Campuchia về Việt Nam; tiến hành cơ chế miễn giảm học phí, cung ứng chi tiêu học tập, cơ chế nội trú; cung ứng nhân vật nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ điển hình có gieo neo trong cuộc sống; cung ứng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số vùng gieo neo, người có công, thân nhân người có công với cách mệnh, học trò, sinh viên; cung ứng bảo hiểm xã hội tình nguyện; cung ứng tiến hành pháp lệnh bà mẹ Việt Nam người hùng; cung ứng tăng lên hiệu quả chăn nuôi nông hộ; bảo hiểm nông nghiệp; cung ứng tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc thù gieo neo sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;…); chi đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế và trả tiền phí dịch vụ cho hoạt động xếp hạng tín nhiệm đất nước thường niên;
Hợp lý ngoại tệ từ nguồn thu ngân sách bằng ngoại tệ và sắm từ hệ thống nhà băng để phục vụ cho các nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định được tiến hành bằng ngoại tệ. Chỉ dẫn và bổ sung kinh phí nảy sinh thêm trong trường hợp có chênh lệch tỷ giá thực tiễn với tỷ giá tính dự toán ngân sách nhà nước 5 2020.
b) Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương; có giải pháp hăng hái để giảm bội chi. Tăng nhanh rà soát, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các hiệp nghị vay mới, vay nước ngoài, vay có bảo lãnh của Chính phủ nhằm đảm bảo ko vượt quá giới hạn về trần nợ công.
4. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ:
a) Trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu cơ công vốn ngân sách nhà nước 5 2020 theo tổng mức vốn và cơ cấu vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 30 tháng 11 5 2019.
b) Tổng hợp phương án phân bổ cụ thể kế hoạch đầu cơ công vốn ngân sách trung ương 5 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về danh mục, mức vốn sắp đặt từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban dân chúng cấp dưới để báo cáo Chính phủ, đồng gửi Bộ Vốn đầu tư để kiểm soát việc giải ngân theo dự án.
c) Chỉ dẫn các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu cơ tăng trưởng theo quy trình dành đầu tiên như đã được quy định trong Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên can, dành đầu tiên trả tiền nợ đọng xây dựng căn bản, thu hồi vốn ứng trước; cương quyết cắt giảm số vốn sắp đặt ko đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để nảy sinh nợ đọng xây dựng căn bản; tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu cơ công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
5. Thực hiện thu hợp lý ngân sách nhà nước đối với: Toàn bộ phần lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liên doanh dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro); nguồn lợi nhuận còn lại theo quy định tại Điều 34 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu cơ vào sản xuất, kinh doanh tại công ty của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Xếp đặt chi đầu cơ tăng trưởng ngân sách nhà nước để đầu cơ các dự án trọng tâm trong kế hoạch đầu cơ công trung hạn quá trình 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm vụ quốc phòng được cấp có thẩm quyền coi xét theo Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 5 2019 về phân bổ ngân sách trung ương 5 2020.
6. Tiếp tục tiến hành điều tiết 100% số thu thuế trị giá ngày càng tăng, thuế tiêu thụ đặc thù đối với thành phầm xăng, dầu của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách trung ương, giữ bất biến tỉ lệ % (%) phân chia số thu thuế bảo vệ môi trường đối với thành phầm xăng, dầu trong nước và du nhập như đối với 5 2017.
7. Tiếp tục tiến hành điều tiết tiền thu cấp quyền khai thác khoáng sản nước quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định về cách thức tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nước theo như phân cấp quy định tại Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 5 2019 của Chính phủ quy định về cách thức tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
8. Tiếp tục tiến hành phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu công cụ oto theo Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14 tháng 11 5 2018 của Quốc hội về phân bổ NSTW 5 2019.
9. Đối với nguồn hỗ trợ ODA và vay khuyến mãi:
a) Đối với vốn cấp phát từ ngân sách trung ương: Trường hợp trong 5 nảy sinh khoản vay mới, hoặc có nhu cầu giải ngân vượt dự toán giao, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu cơ (đối với chi đầu cơ tăng trưởng) và Bộ Vốn đầu tư (đối với chi thường xuyên) để tổng hợp trình Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn, quyết định.
b) Đối với vốn Chính phủ vay về cho Ủy ban dân chúng cấp tỉnh vay lại, tiến hành giải ngân trong khuôn khổ dự toán tổng mức vay và bội chi ngân sách của địa phương đã được Quốc hội quyết định.
10. Đối với tài chính trợ giúp ko hoàn lại:
a) Căn cứ dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương giao cụ thể theo danh mục và mức vốn chi tiết cho từng chương trình, dự án trong tổng mức được giao theo các quyết định tiếp thu và văn kiện trợ giúp đã ký kết.
b) Trường hợp trong quản lý nảy sinh vượt dự toán hoặc nảy sinh mới: Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ (đối với các khoản vốn trợ giúp ko hoàn lại cho chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu cơ tăng trưởng) và Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư (đối với các khoản vốn trợ giúp ko hoàn lại cung ứng trực tiếp ngân sách nhà nước, cung ứng vốn cho chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên, cung ứng phi dự án) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên can, căn cứ vào các thỏa thuận trợ giúp đã ký giữa Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan nhà nước Việt Nam với các nhà tài trợ, báo cáo Chính phủ để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán 5 2020 tài chính trợ giúp này; trên cơ sở ấy, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ Vốn đầu tư công bố cho các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương khai triển tiến hành.
11. Các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương:
a) Căn cứ vào tình hình thực tiễn, quyết định việc tổ chức tiến hành các chương trình cung ứng có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương bảo đảm chỉ tiêu, hiệu quả, đúng quy định của luật pháp; bảo đảm vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định hiện hành để tiến hành các dự án đầu cơ, chương trình chỉ tiêu đất nước do địa phương điều hành, các dự án do Trung ương cung ứng trên khu vực (nếu có).
b) Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu cơ tăng trưởng, trong ấy: Các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên sắp đặt tối thiểu 60%, các tỉnh Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long sắp đặt tối thiểu 50% số thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiết do Hội đồng dân chúng cấp tỉnh quyết định để đầu cơ cho lĩnh vực giáo dục – huấn luyện, dạy nghề và lĩnh vực y tế. Các địa phương sắp đặt tối thiểu 10% dự toán thu để bổ sung vốn cho các nhiệm vụ thuộc Chương trình chỉ tiêu đất nước Xây dựng nông thôn mới. Sau lúc sắp đặt vốn bảo đảm xong xuôi các dự án đầu cơ thuộc các lĩnh vực trên đã được cấp có thẩm quyền coi xét, được sắp đặt cho các dự án đối phó với chuyển đổi khí hậu và các nhiệm vụ quan trọng khác thuộc nhân vật đầu cơ của ngân sách địa phương.
Trong tổ chức tiến hành, nảy sinh tăng thu so với dự toán, địa phương chủ động phân bổ chi đầu cơ tiến hành các nhiệm vụ quan trọng, trong ấy dành đầu tiên chi các lĩnh vực giáo dục – huấn luyện, dạy nghề, y tế, nông nghiệp, nông thôn, đối phó với chuyển đổi khí hậu.
c) Sử dụng kinh phí bổ sung; có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương từ nguồn phí sử dụng đường bộ thu qua đầu công cụ oto, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn đầu tư hợp lí khác để tiến hành điều hành, bảo trì đường bộ thuộc phận sự địa phương theo phân cấp.
d) Bảo đảm sắp đặt kinh phí tiến hành công việc rà soát, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm ko an toàn và đầu cơ trang thiết bị kỹ thuật tương ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thuộc ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tại địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 5 2017 của Quốc hội về tăng nhanh việc tiến hành cơ chế luật pháp về an toàn thực phẩm quá trình 2016-2020.
đ) Căn cứ quy định tại khoản 5, điều 3 Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 5 2019 về dự toán ngân sách nhà nước 5 2020, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh trình Hội đồng dân chúng cấp tỉnh phê chuẩn quyết định việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường cho thích hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
e) Chủ động sử dụng kinh phí bổ sung có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương (nếu có) và nguồn ngân sách địa phương phải bảo đảm theo quy định để tiến hành các cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Chấm dứt 5, địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả thật hiện gửi Bộ Vốn đầu tư tổng hợp, xử lý các trường hợp thừa/thiếu so với dự toán theo quy định về bổ sung có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để tiến hành các cơ chế an sinh xã hội trong quá trình tới 5 2020.
g) Thực hiện sắp đặt các khoản chi để đảm bảo kinh phí tiến hành các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới gia tăng trong 5 2020; sắp đặt kinh phí đầy đủ cho các cơ chế đã ban hành.
h) Khi quyết định ban hành các cơ chế, cơ chế, nhiệm vụ chi có thuộc tính đặc trưng do Hội đồng dân chúng cấp tỉnh quyết định theo quy định, phải có báo cáo bình chọn ảnh hưởng tới ngân sách, địa phương và có biện pháp đảm bảo nguồn vốn đầu tư tiến hành trong khuôn khổ dự toán chi ngân sách địa phương được giao hằng 5 và nguồn vốn đầu tư khác để tiến hành, ngân sách trung ương ko cung ứng.
i) Trong quản lý, quyết tâm tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cách tân tiền công của ngân sách địa phương còn dư (sau lúc đã đảm bảo đủ nhu cầu cách tân tiền công của địa phương) để tiến hành các cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành, giảm đề xuất cung ứng từ ngân sách trung ương để tiến hành các cơ chế an sinh xã hội.
k) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên khu vực, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), chi trả nợ lãi các khoản vay theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. Quyết định dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, dành nguồn cho đầu cơ tăng trưởng, tiến hành cơ cấu lại ngân sách theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 5 2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, biện pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, điều hành nợ công để đảm bảo vốn đầu tư đất nước an toàn, vững bền.
Điều 3. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 5 2020 được giao, Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm bảo: Chi ngân sách nhà nước, bao gồm cả chi từ nguồn hỗ trợ ODA và vay khuyến mãi, được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, trong khuôn khổ dự toán được giao; chống thất thoát, phí phạm; tiến hành nghiêm kỷ luật vốn đầu tư – ngân sách nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm, chống phí phạm và Luật phòng, chống tham nhũng, Luật điều hành, sử dụng của cải công:
1. Phân bổ dự toán chi đầu cơ tăng trưởng từ ngân sách nhà nước theo quy trình dành đầu tiên đã được quy định trong Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên can, dành đầu tiên, trả tiền nợ đọng xây dựng căn bản, thu hồi vốn ứng trước; cương quyết cắt giảm số vốn sắp đặt ko đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để nảy sinh nợ đọng xây dựng căn bản; tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu cơ công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
2. Xếp đặt chi thường xuyên bảo đảm các cơ chế cơ chế cho con người, kinh phí tiến hành các nhiệm vụ quan trọng được giao. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; chống phí phạm, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, dò hỏi nước ngoài; sắp đặt kinh phí sắm sửa trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; ko sắp đặt dự toán chi cho các cơ chế chưa ban hành; chỉ ban hành cơ chế làm tăng chi ngân sách nhà nước lúc thật sự cấp thiết và có nguồn đảm bảo. Tiếp tục tiến hành cách tân thủ tục hành chính, mở mang phần mềm công nghệ thông tin, đảm bảo xây dựng nền hành chính đất nước đương đại, kết nối hiểu rõ, đi đôi với tăng nhanh giám sát trong điều hành thu, chi ngân sách nhà nước.
Điều 4. Điều chỉnh tiền công 5 2020:
1. Từ ngày 01 tháng 7 5 2020, tiến hành điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng; cùng lúc, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (nhân vật do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp khuyến mãi người có công với cách mệnh tăng bằng mức tăng lương cơ sở.
2. Tiếp tục tiến hành các quy định hiện hành về cơ chế tạo nguồn để cách tân tiền công trong 5 2020 từ 1 phần nguồn nhận được để lại theo cơ chế của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên gia tăng (trừ các khoản tiền công, phụ cấp theo lương, khoản có thuộc tính lương và các khoản chi cho con người theo cơ chế); nguồn tiến hành cách tân tiền công tới hết 5 2019 còn dư chuyển sang (nếu có). Cùng lúc, dành 40% tăng thu tiến hành của ngân sách trung ương và 70% nguồn tăng thu tiến hành của ngân sách địa phương so với dự toán 5 2019, 50% nguồn tăng thu dự toán 5 2020 của ngân sách địa phương so với dự toán 5 2019, 50% phần kinh phí dành ra từ giảm chi cung ứng hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và cung ứng các đơn vị sự nghiệp công lập của ngân sách địa phương 5 2020 để tạo nguồn cách tân tiền công trong 5 2020 và thu thập cho quá trình 2021-2025.
Đối với nguồn tăng thu ngân sách địa phương (ko kê tăng thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết), loại bỏ thêm 1 số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi chi tiết, gồm: thu tiền thuê đất 1 lần được nhà đầu cơ ứng trước để bồi hoàn, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý của cải công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chỉ đầu cơ theo quy định; thu tiền bảo vệ và tăng trưởng đất trồng lúa; phí thăm quan các khu di tích, di sản toàn cầu; phí sử dụng công trình kết cấu cơ sở vật chất, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác tài nguyên; thu từ quỹ đất công ích, thu huê lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê sắm, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (đối với 5 2019 chỉ tính phần tăng thu tiến hành so với dự toán).
3. Giao Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư:
a) Xác định và giao tiêu chí tiết kiệm 10% chi thường xuyên gia tăng 5 2020 để tạo nguồn cách tân tiền công cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương theo quy định.
b) Xác định số tăng thu ngân sách trung ương trình cấp có thẩm quyền; số tăng thu nguồn ngân sách từng địa phương, làm cơ sở để công bố cho các địa phương khai triển tiến hành.
4. Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (nhân vật do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp khuyến mãi người có công với cách mệnh; cung ứng nhu cầu điều chỉnh tiền công gia tăng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương ko hợp lý được nguồn theo quy định của Chính phủ.
Điều 5. Phân bổ kinh phí chi thường xuyên của chương trình chỉ tiêu đất nước, chương trình chỉ tiêu còn lại, các khoản chưa phân bổ của ngân sách trung ương:
1. Phân bổ cụ thể kinh phí sự nghiệp còn lại của Chương trình chỉ tiêu đất nước Xây dựng nông thôn mới và kinh phí sự nghiệp của Chương trình chỉ tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc nhân vật công ích, đảm bảo đề xuất thời kì phân bổ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phân bổ trong quản lý ngân sách đối với 1 số khoản chi đã có chế độ, cơ chế, xác định được nhiệm vụ, nhưng mà chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, sắp đặt cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương ngay từ đầu 5.
2. Giao Bộ Khoáng sản và Môi trường kiểm tra, tổng hợp nhu cầu sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường cho các nhiệm vụ có thuộc tính đầu cơ theo quy định tại khoản 5, điều 3, nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 5 2019 về dự toán ngân sách nhà nước 5 2020, gửi Bộ Vốn đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán cho các bộ, cơ quan trung ương và bổ sung có chỉ tiêu cho địa phương trước 30 tháng 6 5 2020.
3. Đối với các khoản chi thường xuyên chưa phân bổ của dự toán chi ngân sách trung ương 5 2020, ngoài các khoản chi quy định tại tiết b, khoản 3 Điều 2 của Quyết định này, giao Bộ Vốn đầu tư theo công dụng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên can lập phương án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.
Điều 6. Dự toán chi từ khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính của ngân sách trung ương trong lĩnh vực an toàn giao thông:
Bổ sung có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 70% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông phần ngân sách trung ương được lợi nảy sinh trên khu vực từng địa phương 5 2018; giao Hội đồng dân chúng cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về thứ tự an toàn giao thông được điều tiết từ ngân sách trung ương về ngân sách địa phương để tiến hành các nhiệm vụ đảm bảo thứ tự an toàn giao thông, dành đầu tiên cho lực lượng Công an, Thanh tra giao thông chuyên chở và xử lý điểm đen, điểm tiềm tàng tai nạn giao thông. Xếp đặt 30% còn lại cho Bộ Công an để tiến hành chi cho công việc đảm bảo thứ tự an toàn giao thông của các cơ quan trực thuộc, tiến hành sắm sửa 1 số công cụ, trang thiết bị nghiệp vụ cần đảm bảo hợp nhất, đồng bộ chuyên dụng cho công việc của lực lượng cảnh sát giao thông, cùng lúc điều tiết cung ứng cho công an 1 số địa phương có nguồn thu gieo neo để chi chuyên dụng cho công việc đảm bảo thứ tự an toàn giao thông trên khu vực,
Điều 7. Thời hạn phân bổ cụ thể dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 và báo cáo kết quả thật hiện:
1. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương khai triển giao dự toán thu, chi ngân sách 5 2020 tới từng đơn vị trước ngày 31 tháng 12 5 2019, tiến hành công khai và báo cáo Bộ Vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ kết quả phân bổ, giao dự toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
2. Bộ Vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ tổng hợp kết quả phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương, báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội và tiến hành công khai theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ khi ngày ký.
Điều 9. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc điều hành Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;– HĐND, UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc TW;– Các Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương;– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án dân chúng vô thượng;– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;– Kiểm toán Nhà nước;– UB Gisát hại vốn đầu tư Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách Xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– UBTW Chiến trận Đất nước Việt Nam;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc điều hành Tập đoàn Điện lực Việt Nam;– Các cơ quan (phụ lục kèm theo);– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;– Lưu: VT, KTTH (5). G

THỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Vốn đầu tư được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #1704QĐTTg #giao #dự #toán #ngân #sách #nhà #nước

Quyết định 1704/QĐ-TTg 2019 giao dự toán ngân sách nhà nước 2020

Quyết định 1704/QĐ-TTg 2019
Quyết định 1704/QĐ-TTg 5 2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 do thủ tướng chính phủ ban hành.
Chi tiết, theo Quyết định này, từ 01/7/2020, tiến hành điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng; cùng lúc, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (nhân vật do NSNN bảo đảm) và trợ cấp khuyến mãi người có công với cách mệnh tăng bằng lương cơ sở.
Kế bên ấy, tiếp diễn tiến hành các quy định hiện hành về cơ chế tạo nguồn để cách tân tiền công trong 5 2020 từ 1 phần nguồn nhận được để lại theo cơ chế của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên gia tăng (trừ các khoản tiền công, phụ cấp theo lương, khoản có thuộc tính lương và các khoản chi cho con người theo cơ chế); nguồn tiến hành cách tân tiền công tới hết 5 2019 còn dư chuyển sang (nếu có).

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1704/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 5 2019

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 5 2015;
Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV: số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 5 2019 về dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 và số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 5 2019 về phân bổ ngân sách trung ương 5 2020;
Xét đề xuất của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020:
1. Giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương (theo các phụ lục đính kèm).
2. Giao cho Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương các nhiệm vụ thu, chi sau:
a) Thu phí, lệ phí thuộc khuôn khổ ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương;
b) Chi sự/nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương;
c) Chi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp đất nước;
d) Chi huấn luyện bồi dưỡng cán bộ công chức;
đ) Chi thường xuyên của các chương trình chỉ tiêu đất nước, chương trình chỉ tiêu cụ thể theo lĩnh vực, dự án của từng chương trình cho các bộ, cơ quan trung ương;
e) Chi nhiệm vụ phân giới cắm mốc Việt Nam – Campuchia, điều hành tuyến biên cương Việt Nam – Lào; kinh phí tiến hành 3 văn kiện biên cương trên lục địa Việt Nam – Trung Quốc.
g) Bổ sung có chỉ tiêu chi thường xuyên ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương theo từng chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình chỉ tiêu theo mức dự toán đã được Quốc hội quyết định;
h) Chi bổ sung có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương để tiến hành chương trình chỉ tiêu đất nước Giảm nghèo vững bền và chương trình chỉ tiêu đất nước Xây dựng nông thôn mới;
i) Tổng mức vay, vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc, mức bội chi của từng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương.
3. Giao cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ:
a) Trên cơ sở Thỏa thuận về kế hoạch hiệp tác hằng 5 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thỏa thuận kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia về hiệp tác kinh tế văn hóa, khoa học kỹ thuật, trước ngày 31 tháng 12 5 2019, giao dự toán chi ngân sách cho các bộ, cơ quan trung ương để tiến hành nhiệm vụ huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ, học trò, sinh viên Lào, Campuchia hiện đang học tập tại Việt Nam theo diện Hiệp định và tiến hành các chương trình, dự án đủ điều kiện khai triển 5 2020, trong ấy dành đầu tiên các chương trình, dự án xong xuôi 5 2020; số kinh phí trợ giúp còn lại, phân bổ và giao dự toán trước ngày 30 tháng 6 5 2020.
b) Giao bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban dân chúng cấp tỉnh chỉ tiêu, tiêu chí và tổng vốn ngân sách trung ương 5 2020 tiến hành từng chương trình chỉ tiêu đất nước cụ thể theo nội dung, dự án thành phần thuộc Chương trình chỉ tiêu đất nước trước ngày 30 tháng 11 5 2019.
Điều 2. Triển khai tiến hành dự toán ngân sách nhà nước 5 2020:
1. Bộ Vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ chỉ dẫn các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương khai triển tiến hành dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật Đầu cơ công.
2. Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên can trong khuôn khổ điều hành được giao, có nhiệm vụ:
a) Đôn đốc các công ty nhà nước nộp đầy đủ vào ngân sách, nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau lúc trích lập các quỹ theo quy định; lãnh đạo người đại diện phần vốn Nhà nước đôn đốc công ty nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước số thu cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp phận sự hữu hạn 2 thành viên trở lên.
b) Phân bổ cụ thể mức vốn kế hoạch đầu cơ vốn ngân sách trung ương 5 2020, danh mục, mức vốn sắp đặt của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban dân chúng cấp dưới trước ngày 31 tháng 12 5 2019, gửi phương án phân bổ cụ thể cho Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ Vốn đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
c) Tiếp tục tiến hành nghiêm chỉnh chủ trương tinh giảm biên chế, sắp đặt, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới chế độ điều hành, chế độ vốn đầu tư, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở ấy, tiến hành cơ cấu lại ngân sách trong từng lĩnh vực, giảm cung ứng trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập.
Đối với ngân sách của các địa phương, phần kinh phí dành ra từ giảm chi cung ứng hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và cung ứng các đơn vị sự nghiệp công lập, được sử dụng theo nguyên lý: dành 50% bổ sung nguồn cách tân tiền công để tiến hành chi trả tiền công gia tăng do tăng mức lương cơ sở trong từng lĩnh vực chi tương ứng; dành 50% còn lại tiến hành chi trả các cơ chế an sinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng nhanh hạ tầng của lĩnh vực tương ứng. Việc quyết định chi cho từng nội dung do địa phương quyết định theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật ngân sách nhà nước.
Sau lúc đã đảm bảo nhu cầu cách tân tiền công, các địa phương chủ động sử dụng nguồn cách tân tiền công còn dư để tiến hành các cơ chế, cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Ngân sách trung ương bổ sung có chỉ tiêu cho ngân sách 1 số địa phương phần nhu cầu kinh phí còn thiếu theo quy định.
Các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương, trường hợp xác định đảm bảo nguồn kinh phí cách tân tiền công và tiến hành các cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành cho cả lịch trình tới 5 2025, ko đề xuất ngân sách trung ương cung ứng, thì được phép trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, quyết định việc sử dụng nguồn làm lương còn dư này để đầu cơ các dự án theo quy định của luật pháp.
d) Hoàn thiện các văn bản quy định và tăng nhanh tiến độ tiến hành về chế độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập của từng lĩnh vực, đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời. Tiếp tục kiểm tra, tổ chức sắp đặt lại, đổi mới chế độ hoạt động của các quỹ vốn đầu tư nhà nước ngoài ngân sách đảm bảo theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.
3. Giao Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư:
a) Tổ chức tiến hành đối với các nhiệm vụ chi ngân sách trung ương 5 2020:
Dự toán chi trả nợ; chi trả chi tiêu phát hành trái phiếu Chính phủ trong khuôn khổ dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương;
Chi tiến hành các cơ chế, cơ chế đã được cấp có thẩm quyền quyết định còn hiệu lực theo quy định của luật pháp như: cơ chế chi an sinh xã hội (trợ cấp cho các nhân vật tham dự chiến tranh bảo vệ Đất nước, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dân công hỏa tuyến, người có công định cư ở nước ngoài; viện trợ người dân di trú tự do từ Campuchia về Việt Nam; tiến hành cơ chế miễn giảm học phí, cung ứng chi tiêu học tập, cơ chế nội trú; cung ứng nhân vật nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ điển hình có gieo neo trong cuộc sống; cung ứng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số vùng gieo neo, người có công, thân nhân người có công với cách mệnh, học trò, sinh viên; cung ứng bảo hiểm xã hội tình nguyện; cung ứng tiến hành pháp lệnh bà mẹ Việt Nam người hùng; cung ứng tăng lên hiệu quả chăn nuôi nông hộ; bảo hiểm nông nghiệp; cung ứng tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc thù gieo neo sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;…); chi đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế và trả tiền phí dịch vụ cho hoạt động xếp hạng tín nhiệm đất nước thường niên;
Hợp lý ngoại tệ từ nguồn thu ngân sách bằng ngoại tệ và sắm từ hệ thống nhà băng để phục vụ cho các nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định được tiến hành bằng ngoại tệ. Chỉ dẫn và bổ sung kinh phí nảy sinh thêm trong trường hợp có chênh lệch tỷ giá thực tiễn với tỷ giá tính dự toán ngân sách nhà nước 5 2020.
b) Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương; có giải pháp hăng hái để giảm bội chi. Tăng nhanh rà soát, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các hiệp nghị vay mới, vay nước ngoài, vay có bảo lãnh của Chính phủ nhằm đảm bảo ko vượt quá giới hạn về trần nợ công.
4. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ:
a) Trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu cơ công vốn ngân sách nhà nước 5 2020 theo tổng mức vốn và cơ cấu vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 30 tháng 11 5 2019.
b) Tổng hợp phương án phân bổ cụ thể kế hoạch đầu cơ công vốn ngân sách trung ương 5 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về danh mục, mức vốn sắp đặt từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban dân chúng cấp dưới để báo cáo Chính phủ, đồng gửi Bộ Vốn đầu tư để kiểm soát việc giải ngân theo dự án.
c) Chỉ dẫn các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu cơ tăng trưởng theo quy trình dành đầu tiên như đã được quy định trong Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên can, dành đầu tiên trả tiền nợ đọng xây dựng căn bản, thu hồi vốn ứng trước; cương quyết cắt giảm số vốn sắp đặt ko đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để nảy sinh nợ đọng xây dựng căn bản; tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu cơ công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
5. Thực hiện thu hợp lý ngân sách nhà nước đối với: Toàn bộ phần lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liên doanh dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro); nguồn lợi nhuận còn lại theo quy định tại Điều 34 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu cơ vào sản xuất, kinh doanh tại công ty của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Xếp đặt chi đầu cơ tăng trưởng ngân sách nhà nước để đầu cơ các dự án trọng tâm trong kế hoạch đầu cơ công trung hạn quá trình 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm vụ quốc phòng được cấp có thẩm quyền coi xét theo Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 5 2019 về phân bổ ngân sách trung ương 5 2020.
6. Tiếp tục tiến hành điều tiết 100% số thu thuế trị giá ngày càng tăng, thuế tiêu thụ đặc thù đối với thành phầm xăng, dầu của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách trung ương, giữ bất biến tỉ lệ % (%) phân chia số thu thuế bảo vệ môi trường đối với thành phầm xăng, dầu trong nước và du nhập như đối với 5 2017.
7. Tiếp tục tiến hành điều tiết tiền thu cấp quyền khai thác khoáng sản nước quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định về cách thức tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nước theo như phân cấp quy định tại Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 5 2019 của Chính phủ quy định về cách thức tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
8. Tiếp tục tiến hành phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu công cụ oto theo Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14 tháng 11 5 2018 của Quốc hội về phân bổ NSTW 5 2019.
9. Đối với nguồn hỗ trợ ODA và vay khuyến mãi:
a) Đối với vốn cấp phát từ ngân sách trung ương: Trường hợp trong 5 nảy sinh khoản vay mới, hoặc có nhu cầu giải ngân vượt dự toán giao, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu cơ (đối với chi đầu cơ tăng trưởng) và Bộ Vốn đầu tư (đối với chi thường xuyên) để tổng hợp trình Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn, quyết định.
b) Đối với vốn Chính phủ vay về cho Ủy ban dân chúng cấp tỉnh vay lại, tiến hành giải ngân trong khuôn khổ dự toán tổng mức vay và bội chi ngân sách của địa phương đã được Quốc hội quyết định.
10. Đối với tài chính trợ giúp ko hoàn lại:
a) Căn cứ dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương giao cụ thể theo danh mục và mức vốn chi tiết cho từng chương trình, dự án trong tổng mức được giao theo các quyết định tiếp thu và văn kiện trợ giúp đã ký kết.
b) Trường hợp trong quản lý nảy sinh vượt dự toán hoặc nảy sinh mới: Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ (đối với các khoản vốn trợ giúp ko hoàn lại cho chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu cơ tăng trưởng) và Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư (đối với các khoản vốn trợ giúp ko hoàn lại cung ứng trực tiếp ngân sách nhà nước, cung ứng vốn cho chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên, cung ứng phi dự án) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên can, căn cứ vào các thỏa thuận trợ giúp đã ký giữa Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan nhà nước Việt Nam với các nhà tài trợ, báo cáo Chính phủ để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán 5 2020 tài chính trợ giúp này; trên cơ sở ấy, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ Vốn đầu tư công bố cho các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương khai triển tiến hành.
11. Các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương:
a) Căn cứ vào tình hình thực tiễn, quyết định việc tổ chức tiến hành các chương trình cung ứng có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương bảo đảm chỉ tiêu, hiệu quả, đúng quy định của luật pháp; bảo đảm vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định hiện hành để tiến hành các dự án đầu cơ, chương trình chỉ tiêu đất nước do địa phương điều hành, các dự án do Trung ương cung ứng trên khu vực (nếu có).
b) Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu cơ tăng trưởng, trong ấy: Các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên sắp đặt tối thiểu 60%, các tỉnh Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long sắp đặt tối thiểu 50% số thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiết do Hội đồng dân chúng cấp tỉnh quyết định để đầu cơ cho lĩnh vực giáo dục – huấn luyện, dạy nghề và lĩnh vực y tế. Các địa phương sắp đặt tối thiểu 10% dự toán thu để bổ sung vốn cho các nhiệm vụ thuộc Chương trình chỉ tiêu đất nước Xây dựng nông thôn mới. Sau lúc sắp đặt vốn bảo đảm xong xuôi các dự án đầu cơ thuộc các lĩnh vực trên đã được cấp có thẩm quyền coi xét, được sắp đặt cho các dự án đối phó với chuyển đổi khí hậu và các nhiệm vụ quan trọng khác thuộc nhân vật đầu cơ của ngân sách địa phương.
Trong tổ chức tiến hành, nảy sinh tăng thu so với dự toán, địa phương chủ động phân bổ chi đầu cơ tiến hành các nhiệm vụ quan trọng, trong ấy dành đầu tiên chi các lĩnh vực giáo dục – huấn luyện, dạy nghề, y tế, nông nghiệp, nông thôn, đối phó với chuyển đổi khí hậu.
c) Sử dụng kinh phí bổ sung; có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương từ nguồn phí sử dụng đường bộ thu qua đầu công cụ oto, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn đầu tư hợp lí khác để tiến hành điều hành, bảo trì đường bộ thuộc phận sự địa phương theo phân cấp.
d) Bảo đảm sắp đặt kinh phí tiến hành công việc rà soát, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm ko an toàn và đầu cơ trang thiết bị kỹ thuật tương ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thuộc ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tại địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 5 2017 của Quốc hội về tăng nhanh việc tiến hành cơ chế luật pháp về an toàn thực phẩm quá trình 2016-2020.
đ) Căn cứ quy định tại khoản 5, điều 3 Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 5 2019 về dự toán ngân sách nhà nước 5 2020, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh trình Hội đồng dân chúng cấp tỉnh phê chuẩn quyết định việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường cho thích hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
e) Chủ động sử dụng kinh phí bổ sung có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương (nếu có) và nguồn ngân sách địa phương phải bảo đảm theo quy định để tiến hành các cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Chấm dứt 5, địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả thật hiện gửi Bộ Vốn đầu tư tổng hợp, xử lý các trường hợp thừa/thiếu so với dự toán theo quy định về bổ sung có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để tiến hành các cơ chế an sinh xã hội trong quá trình tới 5 2020.
g) Thực hiện sắp đặt các khoản chi để đảm bảo kinh phí tiến hành các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới gia tăng trong 5 2020; sắp đặt kinh phí đầy đủ cho các cơ chế đã ban hành.
h) Khi quyết định ban hành các cơ chế, cơ chế, nhiệm vụ chi có thuộc tính đặc trưng do Hội đồng dân chúng cấp tỉnh quyết định theo quy định, phải có báo cáo bình chọn ảnh hưởng tới ngân sách, địa phương và có biện pháp đảm bảo nguồn vốn đầu tư tiến hành trong khuôn khổ dự toán chi ngân sách địa phương được giao hằng 5 và nguồn vốn đầu tư khác để tiến hành, ngân sách trung ương ko cung ứng.
i) Trong quản lý, quyết tâm tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cách tân tiền công của ngân sách địa phương còn dư (sau lúc đã đảm bảo đủ nhu cầu cách tân tiền công của địa phương) để tiến hành các cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành, giảm đề xuất cung ứng từ ngân sách trung ương để tiến hành các cơ chế an sinh xã hội.
k) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên khu vực, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), chi trả nợ lãi các khoản vay theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. Quyết định dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, dành nguồn cho đầu cơ tăng trưởng, tiến hành cơ cấu lại ngân sách theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 5 2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, biện pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, điều hành nợ công để đảm bảo vốn đầu tư đất nước an toàn, vững bền.
Điều 3. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 5 2020 được giao, Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm bảo: Chi ngân sách nhà nước, bao gồm cả chi từ nguồn hỗ trợ ODA và vay khuyến mãi, được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, trong khuôn khổ dự toán được giao; chống thất thoát, phí phạm; tiến hành nghiêm kỷ luật vốn đầu tư – ngân sách nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm, chống phí phạm và Luật phòng, chống tham nhũng, Luật điều hành, sử dụng của cải công:
1. Phân bổ dự toán chi đầu cơ tăng trưởng từ ngân sách nhà nước theo quy trình dành đầu tiên đã được quy định trong Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên can, dành đầu tiên, trả tiền nợ đọng xây dựng căn bản, thu hồi vốn ứng trước; cương quyết cắt giảm số vốn sắp đặt ko đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để nảy sinh nợ đọng xây dựng căn bản; tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu cơ công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
2. Xếp đặt chi thường xuyên bảo đảm các cơ chế cơ chế cho con người, kinh phí tiến hành các nhiệm vụ quan trọng được giao. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; chống phí phạm, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, dò hỏi nước ngoài; sắp đặt kinh phí sắm sửa trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; ko sắp đặt dự toán chi cho các cơ chế chưa ban hành; chỉ ban hành cơ chế làm tăng chi ngân sách nhà nước lúc thật sự cấp thiết và có nguồn đảm bảo. Tiếp tục tiến hành cách tân thủ tục hành chính, mở mang phần mềm công nghệ thông tin, đảm bảo xây dựng nền hành chính đất nước đương đại, kết nối hiểu rõ, đi đôi với tăng nhanh giám sát trong điều hành thu, chi ngân sách nhà nước.
Điều 4. Điều chỉnh tiền công 5 2020:
1. Từ ngày 01 tháng 7 5 2020, tiến hành điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng; cùng lúc, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (nhân vật do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp khuyến mãi người có công với cách mệnh tăng bằng mức tăng lương cơ sở.
2. Tiếp tục tiến hành các quy định hiện hành về cơ chế tạo nguồn để cách tân tiền công trong 5 2020 từ 1 phần nguồn nhận được để lại theo cơ chế của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên gia tăng (trừ các khoản tiền công, phụ cấp theo lương, khoản có thuộc tính lương và các khoản chi cho con người theo cơ chế); nguồn tiến hành cách tân tiền công tới hết 5 2019 còn dư chuyển sang (nếu có). Cùng lúc, dành 40% tăng thu tiến hành của ngân sách trung ương và 70% nguồn tăng thu tiến hành của ngân sách địa phương so với dự toán 5 2019, 50% nguồn tăng thu dự toán 5 2020 của ngân sách địa phương so với dự toán 5 2019, 50% phần kinh phí dành ra từ giảm chi cung ứng hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và cung ứng các đơn vị sự nghiệp công lập của ngân sách địa phương 5 2020 để tạo nguồn cách tân tiền công trong 5 2020 và thu thập cho quá trình 2021-2025.
Đối với nguồn tăng thu ngân sách địa phương (ko kê tăng thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết), loại bỏ thêm 1 số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi chi tiết, gồm: thu tiền thuê đất 1 lần được nhà đầu cơ ứng trước để bồi hoàn, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý của cải công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chỉ đầu cơ theo quy định; thu tiền bảo vệ và tăng trưởng đất trồng lúa; phí thăm quan các khu di tích, di sản toàn cầu; phí sử dụng công trình kết cấu cơ sở vật chất, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác tài nguyên; thu từ quỹ đất công ích, thu huê lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê sắm, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (đối với 5 2019 chỉ tính phần tăng thu tiến hành so với dự toán).
3. Giao Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư:
a) Xác định và giao tiêu chí tiết kiệm 10% chi thường xuyên gia tăng 5 2020 để tạo nguồn cách tân tiền công cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương theo quy định.
b) Xác định số tăng thu ngân sách trung ương trình cấp có thẩm quyền; số tăng thu nguồn ngân sách từng địa phương, làm cơ sở để công bố cho các địa phương khai triển tiến hành.
4. Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (nhân vật do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp khuyến mãi người có công với cách mệnh; cung ứng nhu cầu điều chỉnh tiền công gia tăng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương ko hợp lý được nguồn theo quy định của Chính phủ.
Điều 5. Phân bổ kinh phí chi thường xuyên của chương trình chỉ tiêu đất nước, chương trình chỉ tiêu còn lại, các khoản chưa phân bổ của ngân sách trung ương:
1. Phân bổ cụ thể kinh phí sự nghiệp còn lại của Chương trình chỉ tiêu đất nước Xây dựng nông thôn mới và kinh phí sự nghiệp của Chương trình chỉ tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc nhân vật công ích, đảm bảo đề xuất thời kì phân bổ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phân bổ trong quản lý ngân sách đối với 1 số khoản chi đã có chế độ, cơ chế, xác định được nhiệm vụ, nhưng mà chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, sắp đặt cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương ngay từ đầu 5.
2. Giao Bộ Khoáng sản và Môi trường kiểm tra, tổng hợp nhu cầu sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường cho các nhiệm vụ có thuộc tính đầu cơ theo quy định tại khoản 5, điều 3, nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 5 2019 về dự toán ngân sách nhà nước 5 2020, gửi Bộ Vốn đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán cho các bộ, cơ quan trung ương và bổ sung có chỉ tiêu cho địa phương trước 30 tháng 6 5 2020.
3. Đối với các khoản chi thường xuyên chưa phân bổ của dự toán chi ngân sách trung ương 5 2020, ngoài các khoản chi quy định tại tiết b, khoản 3 Điều 2 của Quyết định này, giao Bộ Vốn đầu tư theo công dụng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên can lập phương án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.
Điều 6. Dự toán chi từ khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính của ngân sách trung ương trong lĩnh vực an toàn giao thông:
Bổ sung có chỉ tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 70% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông phần ngân sách trung ương được lợi nảy sinh trên khu vực từng địa phương 5 2018; giao Hội đồng dân chúng cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về thứ tự an toàn giao thông được điều tiết từ ngân sách trung ương về ngân sách địa phương để tiến hành các nhiệm vụ đảm bảo thứ tự an toàn giao thông, dành đầu tiên cho lực lượng Công an, Thanh tra giao thông chuyên chở và xử lý điểm đen, điểm tiềm tàng tai nạn giao thông. Xếp đặt 30% còn lại cho Bộ Công an để tiến hành chi cho công việc đảm bảo thứ tự an toàn giao thông của các cơ quan trực thuộc, tiến hành sắm sửa 1 số công cụ, trang thiết bị nghiệp vụ cần đảm bảo hợp nhất, đồng bộ chuyên dụng cho công việc của lực lượng cảnh sát giao thông, cùng lúc điều tiết cung ứng cho công an 1 số địa phương có nguồn thu gieo neo để chi chuyên dụng cho công việc đảm bảo thứ tự an toàn giao thông trên khu vực,
Điều 7. Thời hạn phân bổ cụ thể dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 và báo cáo kết quả thật hiện:
1. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương khai triển giao dự toán thu, chi ngân sách 5 2020 tới từng đơn vị trước ngày 31 tháng 12 5 2019, tiến hành công khai và báo cáo Bộ Vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ kết quả phân bổ, giao dự toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
2. Bộ Vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ tổng hợp kết quả phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương, báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội và tiến hành công khai theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ khi ngày ký.
Điều 9. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc điều hành Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;– HĐND, UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc TW;– Các Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương;– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án dân chúng vô thượng;– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;– Kiểm toán Nhà nước;– UB Gisát hại vốn đầu tư Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách Xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– UBTW Chiến trận Đất nước Việt Nam;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc điều hành Tập đoàn Điện lực Việt Nam;– Các cơ quan (phụ lục kèm theo);– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;– Lưu: VT, KTTH (5). G

THỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Vốn đầu tư được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #1704QĐTTg #giao #dự #toán #ngân #sách #nhà #nước


#Quyết #định #1704QĐTTg #giao #dự #toán #ngân #sách #nhà #nước

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button