Quyết định 1728/QĐ-NHNN

Từ khi ngày 01/10/2020, Quyết định 1728 / QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/09/2020 chính thức có hiệu lực.

Quyết định Quy định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong trả tiền điện tử liên nhà băng và cho vay thiếu hụt vốn trong trả tiền bù của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các nhà băng. Theo đấy, xin Ngân hàng Nhà nước tiếp diễn giảm các mức lãi suất như sau:

  • Lãi suất tái cấp vốn: giảm từ 4,5% / 5 xuống 4,0% / 5.
  • Lãi suất tái chiết khấu: từ 3,0% / 5 tới 2,5% / 5.
  • Lãi suất cho vay qua đêm trả tiền điện tử liên nhà băng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trả tiền bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các nhà băng: từ 5,5% / 5 lên 5,0% / 5.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 1728 / QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 5 2020

NGHỊ ĐỊNH 1728 / QĐ-NHNN

VỀ LÃI SUẤT TÁI PHÁT, GIẢM LÃI SUẤT, LÃI SUẤT CHO VAY INTERBANK INTERBANK VÀ VAY ĐẸP TẠI NGÂN HÀNG MẤT VỐN VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010 / QH12 ngày 16 tháng 6 5 2010;

– Căn cứ Nghị định số 16/2017 / NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn: 4,0% / 5.

2. Lãi suất tái chiết khấu: 2,5% / 5.

3. Lãi suất cho vay qua đêm trả tiền điện tử liên nhà băng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trả tiền bù trừ từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các nhà băng: 5,0% / 5.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01 tháng 10 5 2020 và thay thế Quyết định số 918 / QĐ-NHNN ngày 12 tháng 5 5 2020 của Thống đốc Banco del Estado về lãi suất tái cấp vốn, chiết khấu tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong trả tiền điện tử liên nhà băng và cho vay . bù đắp thiếu hụt vốn trong các khoản đền bù từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các nhà băng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành (Giám đốc) tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:
– như điều 3;
– Chỉ huy Ngân hàng Nhà nước;
– Salva: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (3).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ CHÍNH PHỦ
Nguyễn thị hồng

.

Xem thêm thông tin Quyết định 1728/QĐ-NHNN

Quyết định 1728/QĐ-NHNN

Từ ngày 01/10/2020, Quyết định 1728/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/09/2020 chính thức có hiệu lực.
Quyết định quy định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong trả tiền điện tử liên nhà băng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong trả tiền bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các nhà băng. Theo đấy, tiếp diễn giảm các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:
Lãi suất tái cấp vốn: từ 4,5%/5 giảm còn 4,0%/5.
Lãi suất tái chiết khấu: từ 3,0%/5 giảm còn 2,5%/5.
Lãi suất cho vay qua đêm trong trả tiền điện tử liên nhà băng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong trả tiền bù trừ của NHNN Việt Nam đối với các nhà băng: từ 5,5%/5 giảm còn 5,0%/5.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1728/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 1728/QĐ-NHNN
VỀ LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙ TRỪ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
– Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 5 2010;
– Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:
1. Lãi suất tái cấp vốn: 4,0%/5.
2. Lãi suất tái chiết khấu: 2,5%/5.
3. Lãi suất cho vay qua đêm trong trả tiền điện tử liên nhà băng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong trả tiền bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các nhà băng: 5,0%/5.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01 tháng 10 5 2020 và thay thế Quyết định số 918/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 5 5 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong trả tiền điện tử liên nhà băng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong trả tiền bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các nhà băng.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Giám đốc điều hành (Giám đốc) tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Ban chỉ huy NHNN;– Lưu: VP, Vụ CSTT(3).

KT. THỐNG ĐỐCPHÓ THỐNG ĐỐCNguyễn Thị Hồng

TagsQuyết định 1728/QĐ-NHNN

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #1728QĐNHNN

Quyết định 1728/QĐ-NHNN

Từ ngày 01/10/2020, Quyết định 1728/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/09/2020 chính thức có hiệu lực.
Quyết định quy định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong trả tiền điện tử liên nhà băng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong trả tiền bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các nhà băng. Theo đấy, tiếp diễn giảm các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:
Lãi suất tái cấp vốn: từ 4,5%/5 giảm còn 4,0%/5.
Lãi suất tái chiết khấu: từ 3,0%/5 giảm còn 2,5%/5.
Lãi suất cho vay qua đêm trong trả tiền điện tử liên nhà băng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong trả tiền bù trừ của NHNN Việt Nam đối với các nhà băng: từ 5,5%/5 giảm còn 5,0%/5.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1728/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 1728/QĐ-NHNN
VỀ LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙ TRỪ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
– Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 5 2010;
– Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:
1. Lãi suất tái cấp vốn: 4,0%/5.
2. Lãi suất tái chiết khấu: 2,5%/5.
3. Lãi suất cho vay qua đêm trong trả tiền điện tử liên nhà băng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong trả tiền bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các nhà băng: 5,0%/5.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01 tháng 10 5 2020 và thay thế Quyết định số 918/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 5 5 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong trả tiền điện tử liên nhà băng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong trả tiền bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các nhà băng.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Giám đốc điều hành (Giám đốc) tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Ban chỉ huy NHNN;– Lưu: VP, Vụ CSTT(3).

KT. THỐNG ĐỐCPHÓ THỐNG ĐỐCNguyễn Thị Hồng

TagsQuyết định 1728/QĐ-NHNN

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #1728QĐNHNN


#Quyết #định #1728QĐNHNN

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button