Quyết định 1743/QĐ-TTg 2019

Quyết định số 1743/QĐ-TTg

Quyết định 1743/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050.

Ngày 03/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1743/QĐ-TTg về việc phê chuẩn Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050.

Theo đấy, Thủ tướng phê chuẩn Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050 với chỉ tiêu: Phân tích và bình chọn trạng thái tăng trưởng các phân ngành năng lượng thực tiễn khai triển nội dung của các quy hoạch các phân ngành năng lượng mới đây; Đưa ra các phương án dự đoán nhu cầu năng lượng theo các loại nhiên liệu và theo các phân ngành kinh tế dựa trên trạng thái và dự đoán xu hướng tăng trưởng…

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

————-

Số: 1743/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 5 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng quốc gia
thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050

————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 5 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của 11 luật có liên quan tới quy hoạch ngày 15 tháng 6 5 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 5 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Quy hoạch;

Xét đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Tờ trình số 8104/TTr-BCT ngày 25 tháng 10 5 2019; Báo cáo đánh giá của Hội đồng đánh giá Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng quốc gia thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050 tại Văn bản số 138/BC-BCT ngày 25 tháng 10 5 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050 với các nội dung chính như sau:

1. Tên quy hoạch, thời đoạn quy hoạch, khuôn khổ ranh giới quy hoạch

a) Tên quy hoạch: Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch toàn cục về năng lượng).

b) Thời kỳ quy hoạch: Quy hoạch được lập cho thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050.

c) Phạm vi ranh giới quy hoạch: quy hoạch tăng trưởng toàn thể hệ thống kết cấu cơ sở vật chất năng lượng toàn quốc, có phê duyệt tới nhân tố xuất du nhập năng lượng từ tất cả các nước khác. Để có thể bình chọn được phương án quy hoạch hệ thống kết cấu cơ sở vật chất năng lượng cho từng phân ngành, nhu cầu năng lượng được tính toán và dự đoán cho toàn thể các cấp sử dụng năng lượng của nền kinh tế, bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng và giao thông chuyển vận.

2. Quan điểm, chỉ tiêu, nguyên lý lập quy hoạch

a) Quan điểm lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng

– Phát triển năng lượng phải gắn liền với chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội của non sông và bảo đảm tối ưu hệ thống năng lượng toàn cục, đi trước 1 bước, vững bền, tiếp diễn nhiều chủng loại hóa các nguồn năng lượng nhằm phân phối đầy đủ và bình ổn, phục vụ đề xuất tăng trưởng kinh tế – xã hội và chiến lược công nghiệp hóa, tiên tiến hóa non sông trong kỷ nguyên xu hướng thế giới của Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4.

– Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các nguồn khoáng sản năng lượng trong nước cân đối, hiệu quả, liên kết với khai thác, du nhập năng lượng từ nước ngoài nhằm bảo tồn nguồn khoáng sản trong nước và bảo đảm an ninh năng lượng đất nước.

– Phát triển thị phần năng lượng cạnh tranh, nhiều chủng loại hóa sở hữu và phương thức kinh doanh, hướng đến thỏa mãn tốt nhất nhu cầu người tiêu dùng. Thúc đẩy nhanh việc xóa bao cấp, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn việc tiến hành chế độ xã hội phê chuẩn giá năng lượng.

– Phát triển đồng bộ , hài hòa và cân đối hệ thống năng lượng: điện, dầu khí, than, năng lượng mới và tái hiện; phân bố cân đối hệ thống năng lượng theo vùng cương vực; hợp lý từ khâu dò hỏi, khai thác, chế biến; tăng trưởng đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ và tái chế; khuyến khích tăng trưởng các nguồn năng lượng mới và tái hiện, năng lượng sạch.

– Phần mềm thành tích của kinh tế kiến thức, của Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 và các tân tiến khoa học công nghệ để tăng lên hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng, tăng mạnh hiệu quả kinh doanh năng lượng; càng ngày càng tăng lên chất lượng phân phối và dịch vụ năng lượng.

– Phát triển năng lượng gắn chặt với bảo vệ môi trường, đảm bảo tăng trưởng năng lượng theo hướng phát triển xanh và vững bền, đối phó hiệu quả với chuyển đổi khí hậu.

b) Chỉ tiêu lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng

– Chỉ tiêu tổng quát:

Huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho tăng trưởng năng lượng để bảo đảm hợp lý cung cầu năng lượng với chỉ tiêu tối ưu chi tiêu chuyên dụng cho tăng trưởng vững bền kinh tế – xã hội của non sông; sử dụng nhiều chủng loại và cân đối các nguồn năng lượng sơ cấp trong và ngoài nước; tăng mạnh các hoạt động sử dụng hiệu quả năng lượng và khuyến khích tăng trưởng các nguồn năng lượng tái hiện nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm sự lệ thuộc vào năng lượng du nhập, giảm nhẹ chuyển đổi khí hậu, tăng mạnh bảo vệ môi trường và xong xuôi các chỉ tiêu tăng trưởng năng lượng – kinh tế – xã hội vững bền; từng bước xây dựng các thị phần năng lượng cạnh tranh nhằm tăng hiệu quả hoạt động và khuyến khích đầu cơ tăng trưởng năng lượng sạch.

– Chỉ tiêu chi tiết:

+ Phân tích và bình chọn trạng thái tăng trưởng các phân ngành năng lượng (than, dầu, khí, năng lượng tái hiện) công đoạn 2011 – 2020 (về điều kiện thiên nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng ko gian…), thực tiễn khai triển nội dung của các quy hoạch các phân ngành năng lượng mới đây;

+ Dựa trên trạng thái và dự đoán xu hướng tăng trưởng kinh tế xã hội, bình chọn nhu cầu năng lượng công đoạn 2011 – 2020, đưa ra các phương án dự đoán nhu cầu năng lượng theo các loại nhiên liệu và theo các phân ngành kinh tế công đoạn 2021 – 2030 và công đoạn 2031 – 2050;

+ Nghiên cứu các phương án tăng trưởng các phân ngành năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng; chọn lựa 1 số phương án có mục tiêu kinh tế kỹ thuật tốt và có tính khả thi cao, bảo đảm phân phối năng lượng đẩy đủ cho tăng trưởng kinh tế xã hội, sử dụng tiết kiệm hiệu quả khoáng sản năng lượng, phê duyệt đến việc tăng trưởng mạnh bạo các nguồn năng lượng tái hiện, có xét tới thảo luận xuất du nhập năng lượng; yêu cầu các phương án tăng trưởng kết cấu cơ sở vật chất hệ thống năng lượng trên khuôn khổ cả nước và các vùng cương vực công đoạn 2021 – 2030 có xét tới 5 2050; phân tách tính khả thi của phương án tăng trưởng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất năng lượng;

+ Bình chọn về kết hợp ngành, kết hợp vùng, xác định đề xuất của tăng trưởng kinh tế – xã hội cũng như những thời cơ và thử thách tăng trưởng đối với ngành năng lượng; Bình chọn sự kết hợp, đồng bộ giữa kết cấu cơ sở vật chất toàn cục ngành năng lượng trong nước với khu vực và quốc tế; Lập danh mục các dự án quan trọng đất nước, dự án dành đầu tiên đầu cơ của các phân ngành năng lượng và quy trình dành đầu tiên tiến hành;

+ Bình chọn về ảnh hưởng môi trường và lập Báo cáo bình chọn môi trường chiến lược (ĐMC) cho quy hoạch toàn cục về năng lượng với các định hướng sắp đặt sử dụng đất và bảo vệ môi trường, đối phó với chuyển đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, phong cảnh, di tích đã xếp hạng đất nước;

+ Nghiên cứu yêu cầu các biện pháp chính yếu về chế độ chế độ tăng trưởng, tổ chức tiến hành quy hoạch, bảo đảm tăng trưởng vững bền năng lượng đất nước.

c) Nguyên tắc lập quy hoạch

Quy hoạch ngành đất nước phải thích hợp với Quy hoạch toàn cục đất nước, Quy hoạch sử dụng đất đất nước. Do đấy, nội dung Quy hoạch toàn cục về năng lượng phải bảo đảm tích hợp 1 cách đồng bộ, đầy đủ và thích hợp trên cơ sở kế thừa các nội dung có liên can trong Quy hoạch toàn cục đất nước, Quy hoạch sử dụng đất đất nước. Ngoài ra, Quy hoạch toàn cục về năng lượng cũng cần được đặt trong mối liên can với các quy hoạch khác thích hợp với quy định của Luật Quy hoạch.

3. Nội dung và cách thức lập quy hoạch

a) Nội dung Quy hoạch toàn cục về năng lượng: gồm 3 tập.

Tập I: Thuyết minh chính

Tập II: Các phụ lục

Tập III: Các bản vẽ

Nội dung cụ thể các phần trong Quy hoạch toàn cục về năng lượng như sau:

Tập 1: Thuyết minh chính, gồm 4 Phần với 14 Chương

Phần I: Hiện trạng năng lượng đất nước và kết quả thật hiện quy hoạch

Chương 1: Hiện trạng năng lượng đất nước

Chương 2: Tình hình tiến hành quy hoạch các phân ngành năng lượng

Phần II: Tình hình và dự đoán tăng trưởng kinh tế xã hội và định hướng tăng trưởng các phân ngành năng lượng

Chương 3: Tình hình và dự đoán tăng trưởng kinh tế – xã hội

Chương 4: Hiện trạng sử dụng năng lượng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng

Chương 5: Tiềm năng, bản lĩnh khai thác, phân phối và định hướng tăng trưởng sản xuất các phân ngành năng lượng

Phần III: Phương án tăng trưởng kết cấu cơ sở vật chất năng lượng thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050

Chương 6: Phương án tăng trưởng toàn cục năng lượng

Chương 7: Phương án quy hoạch tăng trưởng phân ngành than

Chương 8: Phương án quy hoạch tăng trưởng phân ngành dầu khí

Chương 9: Phương án tăng trưởng năng lượng mới và tái hiện

Chương 10: Phương án quy hoạch tăng trưởng điện lực

Chương 11: Nhu cầu vốn đầu cơ

Phần IV: Chế độ, biện pháp và tổ chức tiến hành quy hoạch toàn cục về năng lượng

Chương 12: Chế độ bảo vệ môi trường và tăng trưởng vững bền trong quy hoạch tăng trưởng toàn cục năng lượng

Chương 13: Gicửa ải pháp và tổ chức tiến hành

Chương 14: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo

Tập II: Các phụ lục

Tập III: Các bản vẽ

b) Phương pháp lập Quy hoạch:

Quy hoạch toàn cục về năng lượng được lập theo các bước: (i) dự đoán nhu cầu năng lượng đất nước dựa trên các kịch bản tăng trưởng kinh tế xã hội, nhu cầu năng lượng sẽ được dự đoán có tính tới bản lĩnh tiết kiệm năng lượng cho từng phân ngành; (ii) bình chọn bản lĩnh phân phối năng lượng sơ cấp cho từng loại than, dầu thô, khí thiên nhiên, các dạng năng lượng tái hiện và bản lĩnh thảo luận năng lượng với các nước khác; (iii) xây dựng các kịch bản tăng trưởng tích hợp các chế độ tăng trưởng đối với chỉ tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính, chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng và các chỉ tiêu tăng trưởng khác; (iv) xây dựng mẫu hình tối ưu hệ thống năng lượng đưa ra phương án tăng trưởng có chi tiêu bé nhất phục vụ nhu cầu năng lượng, thỏa mãn bản lĩnh phân phối, đạt được các chỉ tiêu chế độ, hạn chế các ảnh hưởng môi trường và chuyển đổi khí hậu; (v) xây dựng phương án quy hoạch cho từng phân ngành trong hệ thống kết cấu cơ sở vật chất năng lượng. Trong giai đoạn tiến hành, Quy hoạch toàn cục về năng lượng sẽ được xây dựng thích hợp với các Quy hoạch tăng trưởng toàn cục đất nước, Quy hoạch ko gian biển đất nước và quy hoạch vùng, cùng lúc hài hòa với Quy hoạch tăng trưởng điện lực đất nước và các quy hoạch liên can khác nhằm bảo đảm tăng trưởng năng lượng đi đôi với bảo vệ môi trường, tăng trưởng vững bền.

4. Thời hạn lập quy hoạch

Thực hiện chỉ cần khoảng 12 tháng tính từ lúc lúc Nhiệm vụ Quy hoạch toàn cục về năng lượng được phê chuẩn và chọn lựa xong đơn vị tham vấn lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng.

5. Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách giấy má quy hoạch

– Thành phần Đề án Quy hoạch toàn cục về năng lượng gồm 3 tập: Tập I: Thuyết minh chính; Tập II: Các Phụ lục tính toán; Tập III: Các bản vẽ, lược đồ địa lý của quy hoạch.

– Số lượng: 20 bộ Đề án.

– Tiêu chuẩn, quy cách giấy má quy hoạch: Bản cứng Đề án được in 2 mặt trên giấy A4 theo quy định. Bản mềm được soạn thảo trên các ứng dụng soạn thảo văn bản thông dụng (Word, Excel v.v…).

6. Chi phí lập quy hoạch

– Chi phí lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng sử dụng từ tài chính đầu cơ công của Bộ Công Thương được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định.

– Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định chi tiết về chi tiêu lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng theo đúng chỉ dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu cơ về định mức cho hoạt động quy hoạch, quy định của luật pháp về đầu cơ công và các quy định của luật pháp có liên can.

Điều 2. Thực hiện lập quy hoạch

1. Bộ Công Thương là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng, có phận sự bảo đảm việc khai triển tiến hành các bước theo đúng quy định của luật pháp về quy hoạch và luật pháp khác có liên can.

2. Các Bộ, ngành và Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương có phận sự phối hợp với Bộ Công Thương trong giai đoạn lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng theo đúng quy định của luật pháp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc điều hành các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam và các cơ quan liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương;

– Văn phòng Trung ương Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Quốc hội;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Các Tập đoàn: EVN, TKV, PVN, Petrolimex;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, QHQT, QHĐP, PL;

– Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Khoáng sản môi trường được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Xem thêm thông tin Quyết định 1743/QĐ-TTg 2019

Quyết định 1743/QĐ-TTg 2019

Quyết định số 1743/QĐ-TTg
Quyết định 1743/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050.
Ngày 03/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1743/QĐ-TTg về việc phê chuẩn Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050.
Theo đấy, Thủ tướng phê chuẩn Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050 với chỉ tiêu: Phân tích và bình chọn trạng thái tăng trưởng các phân ngành năng lượng thực tiễn khai triển nội dung của các quy hoạch các phân ngành năng lượng mới đây; Đưa ra các phương án dự đoán nhu cầu năng lượng theo các loại nhiên liệu và theo các phân ngành kinh tế dựa trên trạng thái và dự đoán xu hướng tăng trưởng…

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
————-
Số: 1743/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 5 2019

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng quốc giathời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050
————–
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 5 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của 11 luật có liên can tới quy hoạch ngày 15 tháng 6 5 2018;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 5 2019 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Quy hoạch;
Xét đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Tờ trình số 8104/TTr-BCT ngày 25 tháng 10 5 2019; Báo cáo đánh giá của Hội đồng đánh giá Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050 tại Văn bản số 138/BC-BCT ngày 25 tháng 10 5 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050 với các nội dung chính như sau:
1. Tên quy hoạch, thời đoạn quy hoạch, khuôn khổ ranh giới quy hoạch
a) Tên quy hoạch: Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch toàn cục về năng lượng).
b) Thời kỳ quy hoạch: Quy hoạch được lập cho thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050.
c) Phạm vi ranh giới quy hoạch: quy hoạch tăng trưởng toàn thể hệ thống kết cấu cơ sở vật chất năng lượng toàn quốc, có phê duyệt tới nhân tố xuất du nhập năng lượng từ tất cả các nước khác. Để có thể bình chọn được phương án quy hoạch hệ thống kết cấu cơ sở vật chất năng lượng cho từng phân ngành, nhu cầu năng lượng được tính toán và dự đoán cho toàn thể các cấp sử dụng năng lượng của nền kinh tế, bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng và giao thông chuyển vận.
2. Quan điểm, chỉ tiêu, nguyên lý lập quy hoạch
a) Quan điểm lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng
– Phát triển năng lượng phải gắn liền với chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội của non sông và bảo đảm tối ưu hệ thống năng lượng toàn cục, đi trước 1 bước, vững bền, tiếp diễn nhiều chủng loại hóa các nguồn năng lượng nhằm phân phối đầy đủ và bình ổn, phục vụ đề xuất tăng trưởng kinh tế – xã hội và chiến lược công nghiệp hóa, tiên tiến hóa non sông trong kỷ nguyên xu hướng thế giới của Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4.
– Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các nguồn khoáng sản năng lượng trong nước cân đối, hiệu quả, liên kết với khai thác, du nhập năng lượng từ nước ngoài nhằm bảo tồn nguồn khoáng sản trong nước và bảo đảm an ninh năng lượng đất nước.
– Phát triển thị phần năng lượng cạnh tranh, nhiều chủng loại hóa sở hữu và phương thức kinh doanh, hướng đến thỏa mãn tốt nhất nhu cầu người tiêu dùng. Thúc đẩy nhanh việc xóa bao cấp, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn việc tiến hành chế độ xã hội phê chuẩn giá năng lượng.
– Phát triển đồng bộ , hài hòa và cân đối hệ thống năng lượng: điện, dầu khí, than, năng lượng mới và tái hiện; phân bố cân đối hệ thống năng lượng theo vùng cương vực; hợp lý từ khâu dò hỏi, khai thác, chế biến; tăng trưởng đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ và tái chế; khuyến khích tăng trưởng các nguồn năng lượng mới và tái hiện, năng lượng sạch.
– Phần mềm thành tích của kinh tế kiến thức, của Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 và các tân tiến khoa học công nghệ để tăng lên hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng, tăng mạnh hiệu quả kinh doanh năng lượng; càng ngày càng tăng lên chất lượng phân phối và dịch vụ năng lượng.
– Phát triển năng lượng gắn chặt với bảo vệ môi trường, đảm bảo tăng trưởng năng lượng theo hướng phát triển xanh và vững bền, đối phó hiệu quả với chuyển đổi khí hậu.
b) Chỉ tiêu lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng
– Chỉ tiêu tổng quát:
Huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho tăng trưởng năng lượng để bảo đảm hợp lý cung cầu năng lượng với chỉ tiêu tối ưu chi tiêu chuyên dụng cho tăng trưởng vững bền kinh tế – xã hội của non sông; sử dụng nhiều chủng loại và cân đối các nguồn năng lượng sơ cấp trong và ngoài nước; tăng mạnh các hoạt động sử dụng hiệu quả năng lượng và khuyến khích tăng trưởng các nguồn năng lượng tái hiện nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm sự lệ thuộc vào năng lượng du nhập, giảm nhẹ chuyển đổi khí hậu, tăng mạnh bảo vệ môi trường và xong xuôi các chỉ tiêu tăng trưởng năng lượng – kinh tế – xã hội vững bền; từng bước xây dựng các thị phần năng lượng cạnh tranh nhằm tăng hiệu quả hoạt động và khuyến khích đầu cơ tăng trưởng năng lượng sạch.
– Chỉ tiêu chi tiết:
+ Phân tích và bình chọn trạng thái tăng trưởng các phân ngành năng lượng (than, dầu, khí, năng lượng tái hiện) công đoạn 2011 – 2020 (về điều kiện thiên nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng ko gian…), thực tiễn khai triển nội dung của các quy hoạch các phân ngành năng lượng mới đây;
+ Dựa trên trạng thái và dự đoán xu hướng tăng trưởng kinh tế xã hội, bình chọn nhu cầu năng lượng công đoạn 2011 – 2020, đưa ra các phương án dự đoán nhu cầu năng lượng theo các loại nhiên liệu và theo các phân ngành kinh tế công đoạn 2021 – 2030 và công đoạn 2031 – 2050;
+ Nghiên cứu các phương án tăng trưởng các phân ngành năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng; chọn lựa 1 số phương án có mục tiêu kinh tế kỹ thuật tốt và có tính khả thi cao, bảo đảm phân phối năng lượng đẩy đủ cho tăng trưởng kinh tế xã hội, sử dụng tiết kiệm hiệu quả khoáng sản năng lượng, phê duyệt đến việc tăng trưởng mạnh bạo các nguồn năng lượng tái hiện, có xét tới thảo luận xuất du nhập năng lượng; yêu cầu các phương án tăng trưởng kết cấu cơ sở vật chất hệ thống năng lượng trên khuôn khổ cả nước và các vùng cương vực công đoạn 2021 – 2030 có xét tới 5 2050; phân tách tính khả thi của phương án tăng trưởng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất năng lượng;
+ Bình chọn về kết hợp ngành, kết hợp vùng, xác định đề xuất của tăng trưởng kinh tế – xã hội cũng như những thời cơ và thử thách tăng trưởng đối với ngành năng lượng; Bình chọn sự kết hợp, đồng bộ giữa kết cấu cơ sở vật chất toàn cục ngành năng lượng trong nước với khu vực và quốc tế; Lập danh mục các dự án quan trọng đất nước, dự án dành đầu tiên đầu cơ của các phân ngành năng lượng và quy trình dành đầu tiên tiến hành;
+ Bình chọn về ảnh hưởng môi trường và lập Báo cáo bình chọn môi trường chiến lược (ĐMC) cho quy hoạch toàn cục về năng lượng với các định hướng sắp đặt sử dụng đất và bảo vệ môi trường, đối phó với chuyển đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, phong cảnh, di tích đã xếp hạng đất nước;
+ Nghiên cứu yêu cầu các biện pháp chính yếu về chế độ chế độ tăng trưởng, tổ chức tiến hành quy hoạch, bảo đảm tăng trưởng vững bền năng lượng đất nước.
c) Nguyên tắc lập quy hoạch
Quy hoạch ngành đất nước phải thích hợp với Quy hoạch toàn cục đất nước, Quy hoạch sử dụng đất đất nước. Do đấy, nội dung Quy hoạch toàn cục về năng lượng phải bảo đảm tích hợp 1 cách đồng bộ, đầy đủ và thích hợp trên cơ sở kế thừa các nội dung có liên can trong Quy hoạch toàn cục đất nước, Quy hoạch sử dụng đất đất nước. Ngoài ra, Quy hoạch toàn cục về năng lượng cũng cần được đặt trong mối liên can với các quy hoạch khác thích hợp với quy định của Luật Quy hoạch.
3. Nội dung và cách thức lập quy hoạch
a) Nội dung Quy hoạch toàn cục về năng lượng: gồm 3 tập.
Tập I: Thuyết minh chính
Tập II: Các phụ lục
Tập III: Các bản vẽ
Nội dung cụ thể các phần trong Quy hoạch toàn cục về năng lượng như sau:
Tập 1: Thuyết minh chính, gồm 4 Phần với 14 Chương
Phần I: Hiện trạng năng lượng đất nước và kết quả thật hiện quy hoạch
Chương 1: Hiện trạng năng lượng đất nước
Chương 2: Tình hình tiến hành quy hoạch các phân ngành năng lượng
Phần II: Tình hình và dự đoán tăng trưởng kinh tế xã hội và định hướng tăng trưởng các phân ngành năng lượng
Chương 3: Tình hình và dự đoán tăng trưởng kinh tế – xã hội
Chương 4: Hiện trạng sử dụng năng lượng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng
Chương 5: Tiềm năng, bản lĩnh khai thác, phân phối và định hướng tăng trưởng sản xuất các phân ngành năng lượng
Phần III: Phương án tăng trưởng kết cấu cơ sở vật chất năng lượng thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050
Chương 6: Phương án tăng trưởng toàn cục năng lượng
Chương 7: Phương án quy hoạch tăng trưởng phân ngành than
Chương 8: Phương án quy hoạch tăng trưởng phân ngành dầu khí
Chương 9: Phương án tăng trưởng năng lượng mới và tái hiện
Chương 10: Phương án quy hoạch tăng trưởng điện lực
Chương 11: Nhu cầu vốn đầu cơ
Phần IV: Chế độ, biện pháp và tổ chức tiến hành quy hoạch toàn cục về năng lượng
Chương 12: Chế độ bảo vệ môi trường và tăng trưởng vững bền trong quy hoạch tăng trưởng toàn cục năng lượng
Chương 13: Gicửa ải pháp và tổ chức tiến hành
Chương 14: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo
Tập II: Các phụ lục
Tập III: Các bản vẽ
b) Phương pháp lập Quy hoạch:
Quy hoạch toàn cục về năng lượng được lập theo các bước: (i) dự đoán nhu cầu năng lượng đất nước dựa trên các kịch bản tăng trưởng kinh tế xã hội, nhu cầu năng lượng sẽ được dự đoán có tính tới bản lĩnh tiết kiệm năng lượng cho từng phân ngành; (ii) bình chọn bản lĩnh phân phối năng lượng sơ cấp cho từng loại than, dầu thô, khí thiên nhiên, các dạng năng lượng tái hiện và bản lĩnh thảo luận năng lượng với các nước khác; (iii) xây dựng các kịch bản tăng trưởng tích hợp các chế độ tăng trưởng đối với chỉ tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính, chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng và các chỉ tiêu tăng trưởng khác; (iv) xây dựng mẫu hình tối ưu hệ thống năng lượng đưa ra phương án tăng trưởng có chi tiêu bé nhất phục vụ nhu cầu năng lượng, thỏa mãn bản lĩnh phân phối, đạt được các chỉ tiêu chế độ, hạn chế các ảnh hưởng môi trường và chuyển đổi khí hậu; (v) xây dựng phương án quy hoạch cho từng phân ngành trong hệ thống kết cấu cơ sở vật chất năng lượng. Trong giai đoạn tiến hành, Quy hoạch toàn cục về năng lượng sẽ được xây dựng thích hợp với các Quy hoạch tăng trưởng toàn cục đất nước, Quy hoạch ko gian biển đất nước và quy hoạch vùng, cùng lúc hài hòa với Quy hoạch tăng trưởng điện lực đất nước và các quy hoạch liên can khác nhằm bảo đảm tăng trưởng năng lượng đi đôi với bảo vệ môi trường, tăng trưởng vững bền.
4. Thời hạn lập quy hoạch
Thực hiện chỉ cần khoảng 12 tháng tính từ lúc lúc Nhiệm vụ Quy hoạch toàn cục về năng lượng được phê chuẩn và chọn lựa xong đơn vị tham vấn lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng.
5. Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách giấy má quy hoạch
– Thành phần Đề án Quy hoạch toàn cục về năng lượng gồm 3 tập: Tập I: Thuyết minh chính; Tập II: Các Phụ lục tính toán; Tập III: Các bản vẽ, lược đồ địa lý của quy hoạch.
– Số lượng: 20 bộ Đề án.
– Tiêu chuẩn, quy cách giấy má quy hoạch: Bản cứng Đề án được in 2 mặt trên giấy A4 theo quy định. Bản mềm được soạn thảo trên các ứng dụng soạn thảo văn bản thông dụng (Word, Excel v.v…).
6. Chi phí lập quy hoạch
– Chi phí lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng sử dụng từ tài chính đầu cơ công của Bộ Công Thương được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định.
– Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định chi tiết về chi tiêu lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng theo đúng chỉ dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu cơ về định mức cho hoạt động quy hoạch, quy định của luật pháp về đầu cơ công và các quy định của luật pháp có liên can.
Điều 2. Thực hiện lập quy hoạch
1. Bộ Công Thương là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng, có phận sự bảo đảm việc khai triển tiến hành các bước theo đúng quy định của luật pháp về quy hoạch và luật pháp khác có liên can.
2. Các Bộ, ngành và Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương có phận sự phối hợp với Bộ Công Thương trong giai đoạn lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng theo đúng quy định của luật pháp.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký ban hành.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc điều hành các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam và các cơ quan liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Tập đoàn: EVN, TKV, PVN, Petrolimex;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, QHQT, QHĐP, PL;
– Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Khoáng sản môi trường được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #1743QĐTTg

Quyết định 1743/QĐ-TTg 2019

Quyết định số 1743/QĐ-TTg
Quyết định 1743/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050.
Ngày 03/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1743/QĐ-TTg về việc phê chuẩn Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050.
Theo đấy, Thủ tướng phê chuẩn Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050 với chỉ tiêu: Phân tích và bình chọn trạng thái tăng trưởng các phân ngành năng lượng thực tiễn khai triển nội dung của các quy hoạch các phân ngành năng lượng mới đây; Đưa ra các phương án dự đoán nhu cầu năng lượng theo các loại nhiên liệu và theo các phân ngành kinh tế dựa trên trạng thái và dự đoán xu hướng tăng trưởng…

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
————-
Số: 1743/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 5 2019

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng quốc giathời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050
————–
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 5 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của 11 luật có liên can tới quy hoạch ngày 15 tháng 6 5 2018;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 5 2019 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Quy hoạch;
Xét đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Tờ trình số 8104/TTr-BCT ngày 25 tháng 10 5 2019; Báo cáo đánh giá của Hội đồng đánh giá Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050 tại Văn bản số 138/BC-BCT ngày 25 tháng 10 5 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050 với các nội dung chính như sau:
1. Tên quy hoạch, thời đoạn quy hoạch, khuôn khổ ranh giới quy hoạch
a) Tên quy hoạch: Quy hoạch toàn cục về năng lượng đất nước thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch toàn cục về năng lượng).
b) Thời kỳ quy hoạch: Quy hoạch được lập cho thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050.
c) Phạm vi ranh giới quy hoạch: quy hoạch tăng trưởng toàn thể hệ thống kết cấu cơ sở vật chất năng lượng toàn quốc, có phê duyệt tới nhân tố xuất du nhập năng lượng từ tất cả các nước khác. Để có thể bình chọn được phương án quy hoạch hệ thống kết cấu cơ sở vật chất năng lượng cho từng phân ngành, nhu cầu năng lượng được tính toán và dự đoán cho toàn thể các cấp sử dụng năng lượng của nền kinh tế, bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng và giao thông chuyển vận.
2. Quan điểm, chỉ tiêu, nguyên lý lập quy hoạch
a) Quan điểm lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng
– Phát triển năng lượng phải gắn liền với chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội của non sông và bảo đảm tối ưu hệ thống năng lượng toàn cục, đi trước 1 bước, vững bền, tiếp diễn nhiều chủng loại hóa các nguồn năng lượng nhằm phân phối đầy đủ và bình ổn, phục vụ đề xuất tăng trưởng kinh tế – xã hội và chiến lược công nghiệp hóa, tiên tiến hóa non sông trong kỷ nguyên xu hướng thế giới của Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4.
– Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các nguồn khoáng sản năng lượng trong nước cân đối, hiệu quả, liên kết với khai thác, du nhập năng lượng từ nước ngoài nhằm bảo tồn nguồn khoáng sản trong nước và bảo đảm an ninh năng lượng đất nước.
– Phát triển thị phần năng lượng cạnh tranh, nhiều chủng loại hóa sở hữu và phương thức kinh doanh, hướng đến thỏa mãn tốt nhất nhu cầu người tiêu dùng. Thúc đẩy nhanh việc xóa bao cấp, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn việc tiến hành chế độ xã hội phê chuẩn giá năng lượng.
– Phát triển đồng bộ , hài hòa và cân đối hệ thống năng lượng: điện, dầu khí, than, năng lượng mới và tái hiện; phân bố cân đối hệ thống năng lượng theo vùng cương vực; hợp lý từ khâu dò hỏi, khai thác, chế biến; tăng trưởng đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ và tái chế; khuyến khích tăng trưởng các nguồn năng lượng mới và tái hiện, năng lượng sạch.
– Phần mềm thành tích của kinh tế kiến thức, của Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 và các tân tiến khoa học công nghệ để tăng lên hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng, tăng mạnh hiệu quả kinh doanh năng lượng; càng ngày càng tăng lên chất lượng phân phối và dịch vụ năng lượng.
– Phát triển năng lượng gắn chặt với bảo vệ môi trường, đảm bảo tăng trưởng năng lượng theo hướng phát triển xanh và vững bền, đối phó hiệu quả với chuyển đổi khí hậu.
b) Chỉ tiêu lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng
– Chỉ tiêu tổng quát:
Huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho tăng trưởng năng lượng để bảo đảm hợp lý cung cầu năng lượng với chỉ tiêu tối ưu chi tiêu chuyên dụng cho tăng trưởng vững bền kinh tế – xã hội của non sông; sử dụng nhiều chủng loại và cân đối các nguồn năng lượng sơ cấp trong và ngoài nước; tăng mạnh các hoạt động sử dụng hiệu quả năng lượng và khuyến khích tăng trưởng các nguồn năng lượng tái hiện nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm sự lệ thuộc vào năng lượng du nhập, giảm nhẹ chuyển đổi khí hậu, tăng mạnh bảo vệ môi trường và xong xuôi các chỉ tiêu tăng trưởng năng lượng – kinh tế – xã hội vững bền; từng bước xây dựng các thị phần năng lượng cạnh tranh nhằm tăng hiệu quả hoạt động và khuyến khích đầu cơ tăng trưởng năng lượng sạch.
– Chỉ tiêu chi tiết:
+ Phân tích và bình chọn trạng thái tăng trưởng các phân ngành năng lượng (than, dầu, khí, năng lượng tái hiện) công đoạn 2011 – 2020 (về điều kiện thiên nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng ko gian…), thực tiễn khai triển nội dung của các quy hoạch các phân ngành năng lượng mới đây;
+ Dựa trên trạng thái và dự đoán xu hướng tăng trưởng kinh tế xã hội, bình chọn nhu cầu năng lượng công đoạn 2011 – 2020, đưa ra các phương án dự đoán nhu cầu năng lượng theo các loại nhiên liệu và theo các phân ngành kinh tế công đoạn 2021 – 2030 và công đoạn 2031 – 2050;
+ Nghiên cứu các phương án tăng trưởng các phân ngành năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng; chọn lựa 1 số phương án có mục tiêu kinh tế kỹ thuật tốt và có tính khả thi cao, bảo đảm phân phối năng lượng đẩy đủ cho tăng trưởng kinh tế xã hội, sử dụng tiết kiệm hiệu quả khoáng sản năng lượng, phê duyệt đến việc tăng trưởng mạnh bạo các nguồn năng lượng tái hiện, có xét tới thảo luận xuất du nhập năng lượng; yêu cầu các phương án tăng trưởng kết cấu cơ sở vật chất hệ thống năng lượng trên khuôn khổ cả nước và các vùng cương vực công đoạn 2021 – 2030 có xét tới 5 2050; phân tách tính khả thi của phương án tăng trưởng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất năng lượng;
+ Bình chọn về kết hợp ngành, kết hợp vùng, xác định đề xuất của tăng trưởng kinh tế – xã hội cũng như những thời cơ và thử thách tăng trưởng đối với ngành năng lượng; Bình chọn sự kết hợp, đồng bộ giữa kết cấu cơ sở vật chất toàn cục ngành năng lượng trong nước với khu vực và quốc tế; Lập danh mục các dự án quan trọng đất nước, dự án dành đầu tiên đầu cơ của các phân ngành năng lượng và quy trình dành đầu tiên tiến hành;
+ Bình chọn về ảnh hưởng môi trường và lập Báo cáo bình chọn môi trường chiến lược (ĐMC) cho quy hoạch toàn cục về năng lượng với các định hướng sắp đặt sử dụng đất và bảo vệ môi trường, đối phó với chuyển đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, phong cảnh, di tích đã xếp hạng đất nước;
+ Nghiên cứu yêu cầu các biện pháp chính yếu về chế độ chế độ tăng trưởng, tổ chức tiến hành quy hoạch, bảo đảm tăng trưởng vững bền năng lượng đất nước.
c) Nguyên tắc lập quy hoạch
Quy hoạch ngành đất nước phải thích hợp với Quy hoạch toàn cục đất nước, Quy hoạch sử dụng đất đất nước. Do đấy, nội dung Quy hoạch toàn cục về năng lượng phải bảo đảm tích hợp 1 cách đồng bộ, đầy đủ và thích hợp trên cơ sở kế thừa các nội dung có liên can trong Quy hoạch toàn cục đất nước, Quy hoạch sử dụng đất đất nước. Ngoài ra, Quy hoạch toàn cục về năng lượng cũng cần được đặt trong mối liên can với các quy hoạch khác thích hợp với quy định của Luật Quy hoạch.
3. Nội dung và cách thức lập quy hoạch
a) Nội dung Quy hoạch toàn cục về năng lượng: gồm 3 tập.
Tập I: Thuyết minh chính
Tập II: Các phụ lục
Tập III: Các bản vẽ
Nội dung cụ thể các phần trong Quy hoạch toàn cục về năng lượng như sau:
Tập 1: Thuyết minh chính, gồm 4 Phần với 14 Chương
Phần I: Hiện trạng năng lượng đất nước và kết quả thật hiện quy hoạch
Chương 1: Hiện trạng năng lượng đất nước
Chương 2: Tình hình tiến hành quy hoạch các phân ngành năng lượng
Phần II: Tình hình và dự đoán tăng trưởng kinh tế xã hội và định hướng tăng trưởng các phân ngành năng lượng
Chương 3: Tình hình và dự đoán tăng trưởng kinh tế – xã hội
Chương 4: Hiện trạng sử dụng năng lượng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng
Chương 5: Tiềm năng, bản lĩnh khai thác, phân phối và định hướng tăng trưởng sản xuất các phân ngành năng lượng
Phần III: Phương án tăng trưởng kết cấu cơ sở vật chất năng lượng thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới 5 2050
Chương 6: Phương án tăng trưởng toàn cục năng lượng
Chương 7: Phương án quy hoạch tăng trưởng phân ngành than
Chương 8: Phương án quy hoạch tăng trưởng phân ngành dầu khí
Chương 9: Phương án tăng trưởng năng lượng mới và tái hiện
Chương 10: Phương án quy hoạch tăng trưởng điện lực
Chương 11: Nhu cầu vốn đầu cơ
Phần IV: Chế độ, biện pháp và tổ chức tiến hành quy hoạch toàn cục về năng lượng
Chương 12: Chế độ bảo vệ môi trường và tăng trưởng vững bền trong quy hoạch tăng trưởng toàn cục năng lượng
Chương 13: Gicửa ải pháp và tổ chức tiến hành
Chương 14: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo
Tập II: Các phụ lục
Tập III: Các bản vẽ
b) Phương pháp lập Quy hoạch:
Quy hoạch toàn cục về năng lượng được lập theo các bước: (i) dự đoán nhu cầu năng lượng đất nước dựa trên các kịch bản tăng trưởng kinh tế xã hội, nhu cầu năng lượng sẽ được dự đoán có tính tới bản lĩnh tiết kiệm năng lượng cho từng phân ngành; (ii) bình chọn bản lĩnh phân phối năng lượng sơ cấp cho từng loại than, dầu thô, khí thiên nhiên, các dạng năng lượng tái hiện và bản lĩnh thảo luận năng lượng với các nước khác; (iii) xây dựng các kịch bản tăng trưởng tích hợp các chế độ tăng trưởng đối với chỉ tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính, chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng và các chỉ tiêu tăng trưởng khác; (iv) xây dựng mẫu hình tối ưu hệ thống năng lượng đưa ra phương án tăng trưởng có chi tiêu bé nhất phục vụ nhu cầu năng lượng, thỏa mãn bản lĩnh phân phối, đạt được các chỉ tiêu chế độ, hạn chế các ảnh hưởng môi trường và chuyển đổi khí hậu; (v) xây dựng phương án quy hoạch cho từng phân ngành trong hệ thống kết cấu cơ sở vật chất năng lượng. Trong giai đoạn tiến hành, Quy hoạch toàn cục về năng lượng sẽ được xây dựng thích hợp với các Quy hoạch tăng trưởng toàn cục đất nước, Quy hoạch ko gian biển đất nước và quy hoạch vùng, cùng lúc hài hòa với Quy hoạch tăng trưởng điện lực đất nước và các quy hoạch liên can khác nhằm bảo đảm tăng trưởng năng lượng đi đôi với bảo vệ môi trường, tăng trưởng vững bền.
4. Thời hạn lập quy hoạch
Thực hiện chỉ cần khoảng 12 tháng tính từ lúc lúc Nhiệm vụ Quy hoạch toàn cục về năng lượng được phê chuẩn và chọn lựa xong đơn vị tham vấn lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng.
5. Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách giấy má quy hoạch
– Thành phần Đề án Quy hoạch toàn cục về năng lượng gồm 3 tập: Tập I: Thuyết minh chính; Tập II: Các Phụ lục tính toán; Tập III: Các bản vẽ, lược đồ địa lý của quy hoạch.
– Số lượng: 20 bộ Đề án.
– Tiêu chuẩn, quy cách giấy má quy hoạch: Bản cứng Đề án được in 2 mặt trên giấy A4 theo quy định. Bản mềm được soạn thảo trên các ứng dụng soạn thảo văn bản thông dụng (Word, Excel v.v…).
6. Chi phí lập quy hoạch
– Chi phí lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng sử dụng từ tài chính đầu cơ công của Bộ Công Thương được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định.
– Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định chi tiết về chi tiêu lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng theo đúng chỉ dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu cơ về định mức cho hoạt động quy hoạch, quy định của luật pháp về đầu cơ công và các quy định của luật pháp có liên can.
Điều 2. Thực hiện lập quy hoạch
1. Bộ Công Thương là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng, có phận sự bảo đảm việc khai triển tiến hành các bước theo đúng quy định của luật pháp về quy hoạch và luật pháp khác có liên can.
2. Các Bộ, ngành và Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương có phận sự phối hợp với Bộ Công Thương trong giai đoạn lập Quy hoạch toàn cục về năng lượng theo đúng quy định của luật pháp.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký ban hành.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc điều hành các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam và các cơ quan liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Tập đoàn: EVN, TKV, PVN, Petrolimex;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, QHQT, QHĐP, PL;
– Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Khoáng sản môi trường được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #1743QĐTTg


#Quyết #định #1743QĐTTg

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button