Tài Liệu

Quyết định 2153/QĐ-BYT

Quyết định 2153 / QĐ-BYT về quy chế lập, sử dụng và điều hành mã định lương y tế, được Bộ Y tế ban hành ngày 25 tháng 5 5 2020. Với văn bản quy phạm luật pháp này mở đầu có hiệu lực từ khi ngày ban hành. Dưới đây là nội dung quyết định, mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 2153 / QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 5 2020

NGHỊ ĐỊNH 2153 / QĐ-BYT

Ban hành Quy định về LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ MÃ SỐ NHẬN DIỆN Y TẾ

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017 / NĐ-CP ngày 20 tháng 6 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 47/2020 / NĐ-CP ngày 09 tháng 4 5 2020 của Chính phủ về điều hành, kết nối và san sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế lập, sử dụng và điều hành mã định lương y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký, ban hành và thay thế Quyết định số 4376 / QĐ-BYT ngày 24 tháng 9 5 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế lập, sử dụng và điều hành mã định danh thầy thuốc.

Điều 3. Các ông / bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương. các văn phòng tập hợp thành thị và Thủ trưởng các đơn vị có liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này.

Người nhận:
– như điều 3;
– Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam;
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Lưu: VT, TI.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
THỨ TRƯỞNG CÁ NHÂN

Nguyễn Thành Long

QUY ĐỊNH

THIẾT LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ Mã định danh Y tế
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 2153 / QĐ-BYT ngày 25/5/2020)

Điều 1. Phạm vi vận dụng

Quy chế này xây dựng, sử dụng và điều hành mã định lương y tế quần chúng.

Điều 2. Gicửa ải thích các điều khoản

1. Định danh Y tế (viết tắt là HID) là 1 dữ liệu được sử dụng để xác định 1 người tham dự vào các dịch vụ chăm nom sức khỏe.

2. Mã số BHXH là mã định danh tư nhân độc nhất của người tham dự do Quỹ BHXH cấp để đăng ký vào sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại Nghị quyết số 346 / QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. ngày 28/3/2019 Ban hành Quy định về điều hành và cấp mã số BHXH cho người tham dự BHXH, BHYT.

Điều 3. Nguyên tắc xác định định lương y tế

1. Sử dụng số an sinh xã hội làm định lương y tế.

2. Mỗi cư dân chỉ thu được 1 mã định lương y tế độc nhất và mỗi mã định lương y tế chỉ được cấp cho 1 cư dân và còn đó suốt đời.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng mã định lương y tế để kết hợp thông tin sức khỏe của người dân với bệnh án điện tử, bệnh án điện tử và các ứng dụng thông tin y tế khác.

Điều 4. Đặc điểm căn bản của mã định lương y tế

Nhận dạng y tế có các đặc điểm căn bản sau:

1. Chuẩn bị: Luôn chuẩn bị mọi khi, mọi nơi để các cơ sở y tế truy hỏi và sử dụng mã định lương y tế.

2. Nhận dạng: Khả năng xác định 1 tư nhân được kết hợp với 1 định danh hợp thức. Định danh có thể bao gồm các thông tin sau: mã số an sinh xã hội, họ và tên, tháng ngày 5 sinh, giới tính, số chứng minh quần chúng, địa chỉ nơi sinh. Thông tin này ko được bao gồm trong giai đoạn tạo mã nhận dạng y tế, mà được sử dụng cộng với mã định lương y tế và có thể được cập nhật trong trường hợp công chúng đề xuất chỉnh sửa hợp thức.

3. Khả năng tương tác – Số nhận dạng y tế có thể được sử dụng liên kết với các thông tin khác để phục vụ các mã kết hợp các giấy má y tế trên các hệ thống thông tin không giống nhau.

4. Lập bản đồ: Khả năng tạo kết hợp với các định danh khác.

5. Chuẩn xác: Khả năng rà soát tính hợp thức của định danh.

Điều 5. Cấu trúc mã định lương y tế

Mã định lương y tế mười chữ số là mã số định danh tư nhân của người tham dự BHXH, BHYT theo quy định tại Quyết định số 1263 / QĐ-BHXH ngày 21 tháng 11 5 2014 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và quy định về điều hành, sử dụng Hệ thống danh sách dùng chung và tiêu chuẩn báo cáo ngành BHXH

Điều 6. Tập dữ liệu nhận dạng

Bộ dữ liệu định danh bao gồm các thông tin sau: mã số BHXH, họ và tên, tháng ngày 5 sinh, giới tính, mã tỉnh / huyện / tập thể nơi đăng ký khai sinh, mã thẻ BHYT (nếu có) nhân vật tham dự BHYT. bảo hiểm). thuộc kinh tế).

Điều 7. Cấp và sử dụng mã định lương y tế

1. Mỗi nhân vật tham dự BHXH, BHYT chỉ được cấp 1 Mã số BHXH và mỗi Mã số BHXH chỉ được cấp cho 1 Người tham dự theo quy định tại Quyết định số 346 / QĐ-BHXH ngày 28 tháng 3 5 2019 của Tổng cục. Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành Quy chế điều hành và cấp mã số.

2. Các cơ sở y tế tra cứu mã số BHXH của người dân trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc Cổng tiếp thu dữ liệu của Hệ thống thông tin đánh giá BHYT.

3. Khi trích xuất, chuyển dữ liệu người bệnh khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng mã định lương y tế và các thông tin liên can để liên thông thông tin người bệnh.

Điều 8. Quản lý mã định lương y tế

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) cấp và điều hành mã số bảo hiểm xã hội của người dân, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của người dân.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có phận sự phân phối đầy đủ thông tin để tra cứu mã số BHXH và các thông tin định danh liên can của người đi khám bệnh, chữa bệnh.

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phận sự điều hành mã định lương y tế của người bệnh để bảo đảm tính riêng tây, bảo mật và kín đáo của thông tin.

Điều 9. Quyền riêng tây, bảo mật và bảo vệ thông tin nhận dạng tư nhân

1. Bộ Y tế và An ninh xã hội Việt Nam xây dựng chế độ, biện pháp đảm bảo quyền riêng tây trong giai đoạn phân phối, lưu trữ và sử dụng thông tin chứng minh quần chúng.

2. Cơ quan an sinh xã hội, cơ sở y tế và các đối tác liên can có phận sự đảm bảo an ninh, kín đáo thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý.

Điều 10. Tổ chức thi hành

1. Bộ Y tế

a) Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế

– Phối hợp với cơ quan an sinh xã hội bảo đảm việc cấp mã định lương y tế cho người dân ko trùng lặp dữ liệu, đúng mục tiêu, đúng quy định.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên can định hướng, rà soát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh việc tiến hành Quy chế này.

b) Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế

Căn cứ công dụng, nhiệm vụ của mình, các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế phối hợp với Cục Công nghệ thông tin chỉ huy, định hướng các đơn vị y tế tiến hành Quy chế này.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế kết hợp hệ thống cấp mã định lương y tế với hệ thống công nghệ thông tin y tế trực thuộc Bộ Y tế theo quy định tại Nghị định số 47/2020 / NĐ-CP ngày Ngày 09/04/2020 của Chính phủ Quản lý, kết nối và san sẻ dữ liệu số từ các cơ quan nhà nước.

b) Phối hợp với Bộ Y tế xác minh dữ liệu tính danh của người làm công việc an sinh xã hội.

c) Cung cấp phương thức kết nối giữa hệ thống thông tin y tế và ứng dụng gia đình để truy hỏi, kiếm tìm thông tin nhận dạng tư nhân.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo, chỉ dẫn, rà soát các cơ sở y tế trên khu vực điều hành tiến hành đúng Quy chế này.

4. Cơ sở y tế

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truy cập Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Cổng tiếp thu dữ liệu của Hệ thống thông tin đánh giá bảo hiểm y tế để tra cứu, xác minh thông tin định danh người bệnh.

b) Chịu phận sự về việc sử dụng và điều hành thông tin nhận dạng người bệnh để bảo đảm tính chu toàn, riêng tây, bảo mật và kín đáo.

Điều 11. Điều khoản tham chiếu

Trong trường hợp tài liệu dẫn chứng tiến hành trong Quy chế này được bổ sung hoặc thay thế bằng tài liệu mới thì tài liệu thay thế, bổ sung sẽ được vận dụng.

Trong giai đoạn tiến hành, nếu có gian truân, vướng mắc, các tổ chức, tư nhân đề đạt về Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) để coi xét, khắc phục kịp thời. /.

Xem thêm thông tin Quyết định 2153/QĐ-BYT

Quyết định 2153/QĐ-BYT

Quyết định 2153/QĐ-BYT về quy chế xác lập, sử dụng và điều hành mã định lương y tế, đã được Bộ Y tế ban hành vào ngày 25/05/2020. Với văn bản luật pháp này, thì hiệu lực sẽ từ khi ngày được ban hành. Dưới đây là nội dung của quyết định, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ Y TẾ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 2153/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 2153/QĐ-BYT
BAN HÀNH QUY CHẾ XÁC LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ MÃ ĐỊNH DANH Y TẾ
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 5 2017 của Chính phủ Quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 5 2020 của Chính phủ Quản lý, kết nối và san sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Xét đề xuất của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xác lập, sử dụng và điều hành mã định lương y tế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ khi ngày ký, ban hành và thay thế Quyết định số 4376/QĐ-BYT ngày 24/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành quy chế xác lập, sử dụng và điều hành mã định lương y tế.
Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành thị trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;– Các Thứ trưởng BYT;– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;– Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thanh Long

QUY CHẾ
XÁC LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ MÃ ĐỊNH DANH Y TẾ(Ban hành kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 5 2020 2020)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc xác lập, sử dụng và điều hành mã định lương y tế của người dân.
Điều 2. Gicửa ải thích từ ngữ
1. Mã định lương y tế (tên tiếng anh là Health Identification, viết tắt là HID) là nhóm dữ liệu được sử dụng để xác định tính danh 1 tư nhân tham dự dịch vụ chăm nom sức khỏe .
2. Mã số BHXH là số định danh tư nhân độc nhất của người tham dự do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành quy chế điều hành và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham dự bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Điều 3. Nguyên tắc xác định mã định lương y tế
1. Sử dụng mã số bảo hiểm xã hội làm mã định lương y tế.
2. Mỗi người dân chỉ được cấp 1 mã định lương y tế độc nhất và mỗi mã định lương y tế chỉ được cấp cho 1 người dân và còn đó suốt đời.
3. Các cơ sở y tế sử dụng mã định lương y tế để kết hợp thông tin sức khỏe của người dân với Bệnh án điện tử, Giấy má sức khỏe điện tử và các ứng dụng thông tin y tế khác.
Điều 4. Đặc tính căn bản của mã định lương y tế
Mã định lương y tế có những đặc tính căn bản sau đây:
1. Chuẩn bị: Luôn trong hiện trạng chuẩn bị bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu để các cơ sở y tế có thể truy hỏi, sử dụng mã định lương y tế.
2. Nhận diện: Có bản lĩnh xác định tính danh của 1 tư nhân gắn liền với 1 mã định danh hợp thức. Thông tin định danh có thể bao gồm các thông tin sau: mã bảo hiểm xã hội, họ tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh quần chúng, địa chỉ khai sinh. Những thông tin này ko được đưa vào việc sinh ra mã định lương y tế, mà được sử dụng gắn liền với mã định lương y tế và có thể được cập nhật trong trường hợp có đề xuất chỉnh sửa hợp thức từ người dân.
3. Liên thông: mã định lương y tế có thể được sử dụng liên kết với các thông tin khác để phục vụ mã kết hợp các giấy má y tế trên các hệ thống thông tin không giống nhau.
4. Ánh xạ: Có bản lĩnh tạo kết hợp với các mã định danh khác.
5. Chuẩn xác: Có bản lĩnh rà soát tính hợp thức của mã định danh.
Điều 5. Cấu trúc mã định lương y tế
Mã định lương y tế gồm mười ký tự số là số định danh tư nhân của người tham dự BHXH, BHYT theo quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành và quy định điều hành, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, tiêu chí báo cáo ngành BHXH
Điều 6. Bộ dữ liệu thông tin định danh
Bộ dữ liệu thông tin định danh gồm những thông tin: mã số BHXH, họ tên, ngày sinh, giới tính, mã tỉnh/huyện/xã nơi đăng ký khai sinh, mã thẻ BHYT (trường hợp người dân tham dự bảo hiểm y tế).
Điều 7. Cấp và sử dụng mã định lương y tế
1. Mỗi người tham dự BHXH, BHYT chỉ được cấp độc nhất 1 mã số BHXH và mỗi mã số BHXH chỉ được cấp độc nhất cho 1 người tham dự theo quy định tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Ban hành Quy chế điều hành và cấp mã số.
2. Các cơ sở y tế tra cứu mã số BHXH của người dân trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc Cổng tiếp thu dữ liệu Hệ thống thông tin đánh giá BHYT.
3. Khi trích chuyển dữ liệu khám chữa bệnh của người bệnh, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng mã định lương y tế và các thông tin liên can để kết hợp các thông tin của người bệnh.
Điều 8. Quản lý mã định lương y tế
1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) cấp và điều hành mã số bảo hiểm xã hội của người dân đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin của người dân.
2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có phận sự phân phối đầy đủ thông tin tra cứu mã số BHXH và thông tin định danh liên can của người dân chuyên dụng cho công việc khám bệnh, chữa bệnh.
3. Các cơ sở y tế có phận sự điều hành mã định lương y tế của người bệnh đảm bảo tính riêng tây, an toàn và bảo mật thông tin.
Điều 9. Tính riêng tây, an toàn và bảo mật thông tin định danh của người dân
1. Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng chế độ, biện pháp nhằm bảo đảm tính riêng tây trong giai đoạn phân phối, lưu giữ, sử dụng thông tin định danh của người dân.
2. Cơ quan BHXH, các cơ sở y tế và các đối tác liên can có phận sự đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý.
Điều 10. Tổ chức tiến hành
1. Bộ Y tế
a) Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế
– Phối hợp với các cơ quan BHXH đảm bảo việc xác lập mã định lương y tế cho người dân ko trùng lặp dữ liệu, đúng mục tiêu và đúng quy định.
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên can chỉ dẫn, rà soát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiến hành Quy chế này.
b) Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ Y tế
Căn cứ công dụng nhiệm vụ, các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ Y tế phối hợp với Cục Công nghệ thông tin chỉ huy, chỉ dẫn các đơn vị y tế tiến hành Quy chế này.
2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
a) Có phận sự phối hợp với Bộ Y tế trong việc liên thông kết nối giữa Hệ thống cấp mã định lương y tế với các hệ thống công nghệ thông tin y tế thuộc Bộ Y tế thích hợp với các quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Quản lý, kết nối và san sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
b) Phối hợp với Bộ Y tế trong việc xác minh thông tin định danh của người dân tham dự bảo hiểm xã hội.
c) Cung cấp phương thức kết nối giữa các hệ thống thông tin y tế với ứng dụng Hộ gia đình chuyên dụng cho truy hỏi, tra cứu thông tin định danh của người dân.
3. Sở y tế các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương
Chỉ đạo, chỉ dẫn, rà soát các cơ sở y tế trên khu vực điều hành tiến hành đúng theo Quy chế này.
4. Các cơ sở y tế
a) Các cơ sở y tế truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc Cổng tiếp thu dữ liệu Hệ thống thông tin đánh giá BHYT để tra cứu, xác minh thông tin định danh của người bệnh.
b) Có phận sự sử dụng và điều hành thông tin định danh của người bệnh đảm bảo tính chu toàn, riêng tây, an toàn và bảo mật.
Điều 11. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp văn bản tham chiếu thực hiện nay Quy chế này được bổ sung, thay thế bằng văn bản mới thì vận dụng theo văn bản thay thế, bổ sung.
Trong giai đoạn tiến hành, nếu gian truân, vướng mắc các tổ chức, tư nhân đề đạt về Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) để coi xét khắc phục kịp thời./.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #2153QĐBYT

Quyết định 2153/QĐ-BYT

Quyết định 2153/QĐ-BYT về quy chế xác lập, sử dụng và điều hành mã định lương y tế, đã được Bộ Y tế ban hành vào ngày 25/05/2020. Với văn bản luật pháp này, thì hiệu lực sẽ từ khi ngày được ban hành. Dưới đây là nội dung của quyết định, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ Y TẾ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 2153/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 2153/QĐ-BYT
BAN HÀNH QUY CHẾ XÁC LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ MÃ ĐỊNH DANH Y TẾ
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 5 2017 của Chính phủ Quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 5 2020 của Chính phủ Quản lý, kết nối và san sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Xét đề xuất của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xác lập, sử dụng và điều hành mã định lương y tế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ khi ngày ký, ban hành và thay thế Quyết định số 4376/QĐ-BYT ngày 24/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành quy chế xác lập, sử dụng và điều hành mã định lương y tế.
Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành thị trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;– Các Thứ trưởng BYT;– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;– Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thanh Long

QUY CHẾ
XÁC LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ MÃ ĐỊNH DANH Y TẾ(Ban hành kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 5 2020 2020)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc xác lập, sử dụng và điều hành mã định lương y tế của người dân.
Điều 2. Gicửa ải thích từ ngữ
1. Mã định lương y tế (tên tiếng anh là Health Identification, viết tắt là HID) là nhóm dữ liệu được sử dụng để xác định tính danh 1 tư nhân tham dự dịch vụ chăm nom sức khỏe .
2. Mã số BHXH là số định danh tư nhân độc nhất của người tham dự do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành quy chế điều hành và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham dự bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Điều 3. Nguyên tắc xác định mã định lương y tế
1. Sử dụng mã số bảo hiểm xã hội làm mã định lương y tế.
2. Mỗi người dân chỉ được cấp 1 mã định lương y tế độc nhất và mỗi mã định lương y tế chỉ được cấp cho 1 người dân và còn đó suốt đời.
3. Các cơ sở y tế sử dụng mã định lương y tế để kết hợp thông tin sức khỏe của người dân với Bệnh án điện tử, Giấy má sức khỏe điện tử và các ứng dụng thông tin y tế khác.
Điều 4. Đặc tính căn bản của mã định lương y tế
Mã định lương y tế có những đặc tính căn bản sau đây:
1. Chuẩn bị: Luôn trong hiện trạng chuẩn bị bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu để các cơ sở y tế có thể truy hỏi, sử dụng mã định lương y tế.
2. Nhận diện: Có bản lĩnh xác định tính danh của 1 tư nhân gắn liền với 1 mã định danh hợp thức. Thông tin định danh có thể bao gồm các thông tin sau: mã bảo hiểm xã hội, họ tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh quần chúng, địa chỉ khai sinh. Những thông tin này ko được đưa vào việc sinh ra mã định lương y tế, mà được sử dụng gắn liền với mã định lương y tế và có thể được cập nhật trong trường hợp có đề xuất chỉnh sửa hợp thức từ người dân.
3. Liên thông: mã định lương y tế có thể được sử dụng liên kết với các thông tin khác để phục vụ mã kết hợp các giấy má y tế trên các hệ thống thông tin không giống nhau.
4. Ánh xạ: Có bản lĩnh tạo kết hợp với các mã định danh khác.
5. Chuẩn xác: Có bản lĩnh rà soát tính hợp thức của mã định danh.
Điều 5. Cấu trúc mã định lương y tế
Mã định lương y tế gồm mười ký tự số là số định danh tư nhân của người tham dự BHXH, BHYT theo quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành và quy định điều hành, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, tiêu chí báo cáo ngành BHXH
Điều 6. Bộ dữ liệu thông tin định danh
Bộ dữ liệu thông tin định danh gồm những thông tin: mã số BHXH, họ tên, ngày sinh, giới tính, mã tỉnh/huyện/xã nơi đăng ký khai sinh, mã thẻ BHYT (trường hợp người dân tham dự bảo hiểm y tế).
Điều 7. Cấp và sử dụng mã định lương y tế
1. Mỗi người tham dự BHXH, BHYT chỉ được cấp độc nhất 1 mã số BHXH và mỗi mã số BHXH chỉ được cấp độc nhất cho 1 người tham dự theo quy định tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Ban hành Quy chế điều hành và cấp mã số.
2. Các cơ sở y tế tra cứu mã số BHXH của người dân trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc Cổng tiếp thu dữ liệu Hệ thống thông tin đánh giá BHYT.
3. Khi trích chuyển dữ liệu khám chữa bệnh của người bệnh, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng mã định lương y tế và các thông tin liên can để kết hợp các thông tin của người bệnh.
Điều 8. Quản lý mã định lương y tế
1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) cấp và điều hành mã số bảo hiểm xã hội của người dân đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin của người dân.
2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có phận sự phân phối đầy đủ thông tin tra cứu mã số BHXH và thông tin định danh liên can của người dân chuyên dụng cho công việc khám bệnh, chữa bệnh.
3. Các cơ sở y tế có phận sự điều hành mã định lương y tế của người bệnh đảm bảo tính riêng tây, an toàn và bảo mật thông tin.
Điều 9. Tính riêng tây, an toàn và bảo mật thông tin định danh của người dân
1. Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng chế độ, biện pháp nhằm bảo đảm tính riêng tây trong giai đoạn phân phối, lưu giữ, sử dụng thông tin định danh của người dân.
2. Cơ quan BHXH, các cơ sở y tế và các đối tác liên can có phận sự đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý.
Điều 10. Tổ chức tiến hành
1. Bộ Y tế
a) Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế
– Phối hợp với các cơ quan BHXH đảm bảo việc xác lập mã định lương y tế cho người dân ko trùng lặp dữ liệu, đúng mục tiêu và đúng quy định.
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên can chỉ dẫn, rà soát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiến hành Quy chế này.
b) Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ Y tế
Căn cứ công dụng nhiệm vụ, các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ Y tế phối hợp với Cục Công nghệ thông tin chỉ huy, chỉ dẫn các đơn vị y tế tiến hành Quy chế này.
2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
a) Có phận sự phối hợp với Bộ Y tế trong việc liên thông kết nối giữa Hệ thống cấp mã định lương y tế với các hệ thống công nghệ thông tin y tế thuộc Bộ Y tế thích hợp với các quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Quản lý, kết nối và san sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
b) Phối hợp với Bộ Y tế trong việc xác minh thông tin định danh của người dân tham dự bảo hiểm xã hội.
c) Cung cấp phương thức kết nối giữa các hệ thống thông tin y tế với ứng dụng Hộ gia đình chuyên dụng cho truy hỏi, tra cứu thông tin định danh của người dân.
3. Sở y tế các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương
Chỉ đạo, chỉ dẫn, rà soát các cơ sở y tế trên khu vực điều hành tiến hành đúng theo Quy chế này.
4. Các cơ sở y tế
a) Các cơ sở y tế truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc Cổng tiếp thu dữ liệu Hệ thống thông tin đánh giá BHYT để tra cứu, xác minh thông tin định danh của người bệnh.
b) Có phận sự sử dụng và điều hành thông tin định danh của người bệnh đảm bảo tính chu toàn, riêng tây, an toàn và bảo mật.
Điều 11. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp văn bản tham chiếu thực hiện nay Quy chế này được bổ sung, thay thế bằng văn bản mới thì vận dụng theo văn bản thay thế, bổ sung.
Trong giai đoạn tiến hành, nếu gian truân, vướng mắc các tổ chức, tư nhân đề đạt về Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) để coi xét khắc phục kịp thời./.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #2153QĐBYT


#Quyết #định #2153QĐBYT

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button