Pháp Luật

Quyết định 246/QĐ-BTNMT 2020 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Danh sách văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực BTNMT 2020

Quyết định 246 / QĐ-BTNMT của Bộ Khoáng sản và Môi trường về việc ban bố danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực thi hành; hết hiệu lực, hết hiệu lực từng phần thuộc khuôn khổ điều hành nhà nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019.

11 văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực điều hành của Bộ Khoáng sản và Môi trường

Ngày 30/01/2020, Bộ Khoáng sản và Môi trường ban hành Quyết định 246 / QĐ-BTNMT về việc ban bố danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực thi hành; hết hiệu lực, hết hiệu lực từng phần thuộc khuôn khổ điều hành nhà nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019.
Bằng cách này, danh sách 11 văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực thi hành trong lĩnh vực điều hành Nhà nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

——————

Số: 246 / QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 5 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban bố danh sách văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực

toàn thể; hết hiệu lực, hết hiệu lực 1 phần trong lĩnh vực điều hành nhà ở

nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019

——————————

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp ngày 22 tháng 6 5 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 5 2016 của Chính phủ quy định cụ thể và giải pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp;

Căn cứ Nghị định số 36/2017 / NĐ-CP ngày 04 tháng 4 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoáng sản và Môi trường;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông báo kèm theo Quyết định này danh sách đầy đủ các hành vi vi phạm luật pháp đã hết hiệu lực thi hành; Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực thi hành hoặc hết hiệu lực thi hành 1 phần thuộc lĩnh vực điều hành nhà nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019 (Danh mục văn bản kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực diễn ra từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can chịu bổn phận thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:

– như điều 3;

– Văn phòng chủ tịch nước;

– Văn phòng Chính phủ;

– Văn phòng Quốc hội;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Tòa án dân chúng vô thượng;

– Văn phòng Công tố Nhân dân Vô thượng;

– kiểm toán nhà nước;

– Hội đồng dân chúng, Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;

– Quảng cáo; Cổng thông tin điện tử Bộ Khoáng sản và Môi trường;

– Lưu: TV, PC.

BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

Trần Hồng Hà

Văn bản luật pháp trong lĩnh vực khoáng sản môi trường này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn dùng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.

Xem thêm thông tin Quyết định 246/QĐ-BTNMT 2020 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Quyết định 246/QĐ-BTNMT 2020 Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực

Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực BTNMT 2020
Quyết định 246/QĐ-BTNMT của Bộ Khoáng sản và Môi trường về việc ban bố Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực toàn thể; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 1 phần thuộc lĩnh vực điều hành Nhà nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019.
11 văn bản QPPL hết hiệu lực thuộc lĩnh vực điều hành của Bộ TN-MT
Ngày 30/01/2020, Bộ trưởng Bộ Khoáng sản và Môi trường đã ban hành Quyết định 246/QĐ-BTNMT về việc ban bố Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực toàn thể; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 1 phần thuộc lĩnh vực điều hành Nhà nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019.Theo đấy, Danh mục 11 văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực toàn thể thuộc lĩnh vực điều hành Nhà nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
—————-
Số: 246/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 5 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban bố Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực
toàn thể; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 1 phần thuộc lĩnh vực điều hành nhà
nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019
—————————-
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp ngày 22 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 5 2016 của Chính phủ quy định cụ thể và giải pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoáng sản và Môi trường;
Xét yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực toàn thể; Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 1 phần thuộc lĩnh vực điều hành nhà nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019 (Danh mục văn bản kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực diễn ra từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức tư nhân có liên can chịu bổn phận thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc Hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Tòa án dân chúng vô thượng;
– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;
– Kiểm toán nhà nước;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc TW;
– Công báo; Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
– Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Khoáng sản môi trường được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #246QĐBTNMT #Danh #mục #văn #bản #quy #phạm #pháp #luật #hết #hiệu #lực

Quyết định 246/QĐ-BTNMT 2020 Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực

Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực BTNMT 2020
Quyết định 246/QĐ-BTNMT của Bộ Khoáng sản và Môi trường về việc ban bố Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực toàn thể; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 1 phần thuộc lĩnh vực điều hành Nhà nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019.
11 văn bản QPPL hết hiệu lực thuộc lĩnh vực điều hành của Bộ TN-MT
Ngày 30/01/2020, Bộ trưởng Bộ Khoáng sản và Môi trường đã ban hành Quyết định 246/QĐ-BTNMT về việc ban bố Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực toàn thể; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 1 phần thuộc lĩnh vực điều hành Nhà nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019.Theo đấy, Danh mục 11 văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực toàn thể thuộc lĩnh vực điều hành Nhà nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
—————-
Số: 246/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 5 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban bố Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực
toàn thể; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 1 phần thuộc lĩnh vực điều hành nhà
nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019
—————————-
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp ngày 22 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 5 2016 của Chính phủ quy định cụ thể và giải pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoáng sản và Môi trường;
Xét yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực toàn thể; Danh mục văn bản quy phạm luật pháp hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 1 phần thuộc lĩnh vực điều hành nhà nước của Bộ Khoáng sản và Môi trường 5 2019 (Danh mục văn bản kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực diễn ra từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức tư nhân có liên can chịu bổn phận thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc Hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Tòa án dân chúng vô thượng;
– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;
– Kiểm toán nhà nước;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc TW;
– Công báo; Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
– Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Khoáng sản môi trường được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #246QĐBTNMT #Danh #mục #văn #bản #quy #phạm #pháp #luật #hết #hiệu #lực


#Quyết #định #246QĐBTNMT #Danh #mục #văn #bản #quy #phạm #pháp #luật #hết #hiệu #lực

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button