Quyết định 2503/QĐ-BTC 2019 giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước

Ước lượng chi thu ngân sách nhà nước 5 2020

Quyết định 2503 / QĐ-BTC 5 2019 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 5 2020 do Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành.

TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 2503 / QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng mười 1 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DỰ TOÁN thu nhập và chi tiêu NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 86/2019 / QH14 ngày 12 tháng 11 5 2019 của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 về dự toán ngân sách nhà nước 5 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 87/2019 / QH14 ngày 14 tháng 11 5 2019 của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 về phân bổ ngân sách trung ương 5 2020;

Căn cứ Quyết định số 1704 / QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 5 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên khu vực và dự toán chi ngân sách địa phương 5 2020 (theo các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 5 2020 được phân bổ, đề xuất các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương tổ chức tiến hành nhiệm vụ chi, phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo:

1. Tiếp tục tiến hành các quy định hiện hành về cơ chế tạo nguồn tiến hành canh tân tiền công tới 5 2020 từ 1 phần thu nhập còn lại theo cơ chế của cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi bổ sung định kỳ (trừ tiền công, cấp phát lương, tiền công và các khoản chi cho con người theo cơ chế); Nguồn tiến hành canh tân tiền công còn lại được chuyển tới hết 5 2019 (nếu có). Cùng lúc, dành 70% nguồn tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán 5 2019, 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương 5 2020 so với dự toán 5 2019, 50% nguồn kinh phí giảm chi để cung cấp thường xuyên. hoạt động trong khu vực hành chính và cung cấp các đơn vị sự nghiệp từ ngân sách địa phương 5 2020 để tạo nguồn tiến hành canh tân tiền công 5 2020 và có thu thập cho công đoạn 2021-2025.

Đối với nguồn tăng thu ngân sách địa phương (ko bao gồm thuế sử dụng đất, thu xổ số kiến ​​thiết), loại bỏ 1 số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi chi tiết, bao gồm: thu tiền thuê đất 1 lần do nhà đầu cơ ứng trước tiền đất để bồi thường, thu dọn vệ sinh mặt bằng. thu điều hành hàng hóa công ích ở các cơ sở, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền xác định để phân bổ vào chi tiêu đầu cơ theo quy định; thu tiền bảo vệ và tăng trưởng đất trồng lúa; vé thăm quan các di tích, di sản toàn cầu; phí sử dụng các công trình cơ sở vật chất, công trình dịch vụ, dịch vụ công cộng khu vực cửa khẩu; tỉ lệ bảo vệ môi trường đối với việc khai thác tài nguyên; thu từ quỹ đất, huê lợi, item công ích trên khu vực xã và thu tiền cho thuê, cho thuê sắm, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (5 2019 chỉ tăng thu tiến hành so với dự toán).

2. Chủ động xếp đặt ngân sách địa phương, kinh phí cung cấp từ ngân sách trung ương và nguồn tiến hành canh tân tiền công của địa phương sau lúc phục vụ nhu cầu canh tân tiền công để tiến hành các đề án, cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo quy định. Căn cứ vào kết quả thật hiện, các địa phương báo cáo Bộ Vốn đầu tư trình cấp có thẩm quyền để tổ chức lập dự toán kinh phí 5 sau để các địa phương có nguồn tiến hành.

3. Chủ động tổ chức tiến hành việc trả nợ và lãi vay chính quyền địa phương trong dự toán chi ngân sách địa phương; trình tự tiến hành trả nợ gốc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước đối với phần kết dư ngân sách địa phương, tăng thu, tiết kiệm chi, hợp lý và vay lại trong 5.

Điều 3. Dự toán thu, chi ngân sách 5 2020 sẽ được Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương trình Hội đồng dân chúng quyết định trước ngày 10 tháng 12 5 2019. Chậm nhất là 05 ngày làm việc, tính từ lúc ngày Hội đồng dân chúng quyết định. dự toán ngân sách, Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương công bố với Bộ Vốn đầu tư về dự toán ngân sách đã được Hội đồng dân chúng tỉnh quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký. Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:
– Hội đồng, Uỷ ban dân chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Đoàn ĐBQH tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Các Cục Kho bạc, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Thương chính các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Tổng cục Thuế, Tổng cục Thương chính, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Quản lý nguồn vốn, lâm nghiệp;
– Tiết kiệm: VT, Ngân sách Nhà nước (500b).

BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
Dũng Đình Tiến

Văn bản luật pháp trong lĩnh vực nguồn vốn này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.

Xem thêm thông tin Quyết định 2503/QĐ-BTC 2019 giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước

Quyết định 2503/QĐ-BTC 2019 giao dự toán chi thu ngân sách nhà nước

Dự toán chi thu ngân sách nhà nước 2020
Quyết định 2503/QĐ-BTC 5 2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 5 2020 do Bộ trưởng Bộ nguồn vốn ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 2503/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 5 2019

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 5 2019 của Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 8 về dự toán ngân sách nhà nước 5 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 5 2019 của Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 8 về phân bổ ngân sách trung ương 5 2020;
Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 5 2019 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020;
Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương dự toán thu ngân sách nhà nước trên khu vực, dự toán chi ngân sách địa phương 5 2020 (theo các phụ lục đính kèm).
Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 5 2020 được giao, đề xuất các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương xếp đặt các nhiệm vụ chi, phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm:
1. Tiếp tục tiến hành các quy định hiện hành về cơ chế tạo nguồn để canh tân tiền công trong 5 2020 từ 1 phần nguồn nhận được để lại theo cơ chế của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên gia tăng (trừ các khoản tiền công, phụ cấp theo lương, khoản có thuộc tính lương và các khoản chi cho con người theo cơ chế); nguồn tiến hành canh tân tiền công tới hết 5 2019 còn dư chuyển sang (nếu có). Cùng lúc, dành 70% nguồn tăng thu tiến hành của ngân sách địa phương so với dự toán 5 2019, 50% nguồn tăng thu dự toán 5 2020 của ngân sách địa phương so với dự toán 5 2019, 50% phần kinh phí dành ra từ giảm chi cung cấp hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và cung cấp các đơn vị sự nghiệp công lập của ngân sách địa phương 5 2020 để tạo nguồn canh tân tiền công trong 5 2020 và thu thập cho công đoạn 2021-2025.
Đối với nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không tính tăng thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết), loại bỏ thêm 1 số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi chi tiết, gồm: thu tiền thuê đất 1 lần được nhà đầu cơ ứng trước để bồi hoàn, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý của cải công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu cơ theo quy định; thu tiền bảo vệ và tăng trưởng đất trồng lúa; phí thăm quan các khu di tích, di sản toàn cầu; phí sử dụng công trình kết cấu cơ sở vật chất, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác tài nguyên; thu từ quỹ đất công ích, thu huê lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê sắm, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (đối với 5 2019 chỉ tính phần tăng thu tiến hành so với dự toán).
2. Chủ động xếp đặt ngân sách địa phương, nguồn kinh phí ngân sách trung ương cung cấp và nguồn canh tân tiền công của địa phương sau lúc đã đảm bảo nhu cầu canh tân tiền công để tiến hành các cơ chế, cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo quy định. Căn cứ kết quả thật hiện, các địa phương có báo cáo gửi Bộ Vốn đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xếp đặt dự toán ngân sách 5 sau để các địa phương có nguồn khai triển tiến hành.
3. Chủ động xếp đặt chi trả nợ lãi các khoản vay của chính quyền địa phương trong dự toán chi ngân sách địa phương; xếp đặt chi trả nợ gốc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước từ nguồn bội thu ngân sách địa phương, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và vay mới trong 5.
Điều 3. Dự toán thu, chi ngân sách 5 2020 được Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương trình Hội đồng dân chúng phân phối quyết định trước ngày 10 tháng 12 5 2019. Chậm nhất là 05 ngày làm việc, tính từ lúc ngày Hội đồng dân chúng quyết định dự toán ngân sách, Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Vốn đầu tư về dự toán ngân sách đã được Hội đồng dân chúng cấp tỉnh quyết định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– HĐNĐ, UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Sở Vốn đầu tư, Cục thuế, KBNN, Cục Hải Quan các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Tổng cục Thuế, Tổng cục Thương chính, Kho bạc Nhà nước, Cục QLN&TCĐN;– Lưu: VT, NSNN (500b).

BỘ TRƯỞNGĐinh Tiến Dũng

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Vốn đầu tư được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #2503QĐBTC #giao #dự #toán #thu #chi #ngân #sách #nhà #nước

Quyết định 2503/QĐ-BTC 2019 giao dự toán chi thu ngân sách nhà nước

Dự toán chi thu ngân sách nhà nước 2020
Quyết định 2503/QĐ-BTC 5 2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 5 2020 do Bộ trưởng Bộ nguồn vốn ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 2503/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 5 2019

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 5 2019 của Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 8 về dự toán ngân sách nhà nước 5 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 5 2019 của Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 8 về phân bổ ngân sách trung ương 5 2020;
Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 5 2019 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2020;
Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương dự toán thu ngân sách nhà nước trên khu vực, dự toán chi ngân sách địa phương 5 2020 (theo các phụ lục đính kèm).
Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 5 2020 được giao, đề xuất các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương xếp đặt các nhiệm vụ chi, phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm:
1. Tiếp tục tiến hành các quy định hiện hành về cơ chế tạo nguồn để canh tân tiền công trong 5 2020 từ 1 phần nguồn nhận được để lại theo cơ chế của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên gia tăng (trừ các khoản tiền công, phụ cấp theo lương, khoản có thuộc tính lương và các khoản chi cho con người theo cơ chế); nguồn tiến hành canh tân tiền công tới hết 5 2019 còn dư chuyển sang (nếu có). Cùng lúc, dành 70% nguồn tăng thu tiến hành của ngân sách địa phương so với dự toán 5 2019, 50% nguồn tăng thu dự toán 5 2020 của ngân sách địa phương so với dự toán 5 2019, 50% phần kinh phí dành ra từ giảm chi cung cấp hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và cung cấp các đơn vị sự nghiệp công lập của ngân sách địa phương 5 2020 để tạo nguồn canh tân tiền công trong 5 2020 và thu thập cho công đoạn 2021-2025.
Đối với nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không tính tăng thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết), loại bỏ thêm 1 số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi chi tiết, gồm: thu tiền thuê đất 1 lần được nhà đầu cơ ứng trước để bồi hoàn, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý của cải công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu cơ theo quy định; thu tiền bảo vệ và tăng trưởng đất trồng lúa; phí thăm quan các khu di tích, di sản toàn cầu; phí sử dụng công trình kết cấu cơ sở vật chất, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác tài nguyên; thu từ quỹ đất công ích, thu huê lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê sắm, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (đối với 5 2019 chỉ tính phần tăng thu tiến hành so với dự toán).
2. Chủ động xếp đặt ngân sách địa phương, nguồn kinh phí ngân sách trung ương cung cấp và nguồn canh tân tiền công của địa phương sau lúc đã đảm bảo nhu cầu canh tân tiền công để tiến hành các cơ chế, cơ chế an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo quy định. Căn cứ kết quả thật hiện, các địa phương có báo cáo gửi Bộ Vốn đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xếp đặt dự toán ngân sách 5 sau để các địa phương có nguồn khai triển tiến hành.
3. Chủ động xếp đặt chi trả nợ lãi các khoản vay của chính quyền địa phương trong dự toán chi ngân sách địa phương; xếp đặt chi trả nợ gốc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước từ nguồn bội thu ngân sách địa phương, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và vay mới trong 5.
Điều 3. Dự toán thu, chi ngân sách 5 2020 được Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương trình Hội đồng dân chúng phân phối quyết định trước ngày 10 tháng 12 5 2019. Chậm nhất là 05 ngày làm việc, tính từ lúc ngày Hội đồng dân chúng quyết định dự toán ngân sách, Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Vốn đầu tư về dự toán ngân sách đã được Hội đồng dân chúng cấp tỉnh quyết định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– HĐNĐ, UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Sở Vốn đầu tư, Cục thuế, KBNN, Cục Hải Quan các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Tổng cục Thuế, Tổng cục Thương chính, Kho bạc Nhà nước, Cục QLN&TCĐN;– Lưu: VT, NSNN (500b).

BỘ TRƯỞNGĐinh Tiến Dũng

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Vốn đầu tư được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #2503QĐBTC #giao #dự #toán #thu #chi #ngân #sách #nhà #nước


#Quyết #định #2503QĐBTC #giao #dự #toán #thu #chi #ngân #sách #nhà #nước

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button