Pháp Luật

Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Quyết định số 35/2019 / QĐ-TTg

Quyết định 35/2019 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp liên ngành trong điều hành hoạt động nhập cảng phế liệu.

Ngày 19 tháng 12 5 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2019 / QĐ-TTg về Quy chế phối hợp liên ngành trong điều hành nhập cảng phế liệu. Do đấy, hàng hóa phế liệu nhập cảng tồn đọng tại cảng biển quá 90 ngày, cơ quan thương chính công bố quá 60 ngày nhưng ko có người tới nhận sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp.

THỦ TƯỚNG

——————

Số: 35/2019 / QD-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 5 2019

QUYẾT ĐỊNH

Quy chế phối hợp điều hành liên ngành
hoạt động nhập cảng phế liệu

—————

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;

Phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 5 2014;

Căn cứ Luật Thương chính ngày 23 tháng 6 5 2014;

Phù hợp với Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 5 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2015 / NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định cụ thể và xây dựng Luật Thương chính về thủ tục thương chính, rà soát, giám sát, kiểm soát thương chính;

Căn cứ Nghị định số 59/2018 / NĐ-CP ngày 20 tháng 4 5 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 08/2015 / NĐ-CP ngày 21 tháng 01 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể và tiến hành Luật Thủ tục, Kiểm tra, giám sát, kiểm soát thương chính;

Căn cứ Nghị định số 40/2019 / NĐ-CP ngày 13 tháng 5 5 2019 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện 1 số điều của các Nghị định quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp liên ngành trong điều hành hoạt động nhập cảng phế liệu.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành trong điều hành hoạt động nhập cảng phế liệu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 15 tháng 02 5 2020.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương chịu phận sự thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:

– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;

– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Hội đồng quần chúng, Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng thư ký;

– Văn phòng chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án quần chúng vô thượng;

– Văn phòng Công tố Nhân dân Vô thượng;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Gigiết hại Nguồn vốn Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban Trung ương Trận mạc Đất nước Việt Nam;

– Công đoàn cơ quan Trung ương;

– Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Tổng Giám đốc Cổng Sở, các Vụ, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: VT, KTTH (2b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

……………………

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Xuất nhập cảng này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.

Xem thêm thông tin Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về điều hành hoạt động nhập cảng phế liệu

Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg
Quyết định 35/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phối hợp liên ngành điều hành hoạt động nhập cảng phế liệu.
Ngày 19/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về quy chế phối hợp liên ngành điều hành hoạt động nhập cảng phế liệu. Theo đấy, hàng hóa là phế liệu nhập cảng tồn đọng tại cảng biển quá 90 ngày và cơ quan thương chính đã tiến hành công bố quá 60 ngày mà ko có người tới nhận sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——————
Số: 35/2019/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 5 2019

QUYẾT ĐỊNH
Quy chế phối hợp liên ngành quản lýhoạt động nhập cảng phế liệu
—————
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 5 2014;
Căn cứ Luật Thương chính ngày 23 tháng 6 5 2014;
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể và giải pháp thi hành Luật Thương chính về thủ tục thương chính, rà soát, giám sát, kiểm soát thương chính;
Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 5 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể và giải pháp thi hành Luật Thương chính về thủ tục thương chính, rà soát, giám sát, kiểm soát thương chính;
Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 5 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định quy định cụ thể, chỉ dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp liên ngành điều hành hoạt động nhập cảng phế liệu.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành điều hành hoạt động nhập cảng phế liệu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 5 2020.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thơ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án quần chúng vô thượng;
– Viện kiểm sát quần chúng vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Gigiết hại vốn đầu tư Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Trận mạc Đất nước Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

……………………………………………………
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Xuất nhập cảng được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #352019QĐTTg #về #quản #lý #hoạt #động #nhập #khẩu #phế #liệu

Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về điều hành hoạt động nhập cảng phế liệu

Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg
Quyết định 35/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phối hợp liên ngành điều hành hoạt động nhập cảng phế liệu.
Ngày 19/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về quy chế phối hợp liên ngành điều hành hoạt động nhập cảng phế liệu. Theo đấy, hàng hóa là phế liệu nhập cảng tồn đọng tại cảng biển quá 90 ngày và cơ quan thương chính đã tiến hành công bố quá 60 ngày mà ko có người tới nhận sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——————
Số: 35/2019/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 5 2019

QUYẾT ĐỊNH
Quy chế phối hợp liên ngành quản lýhoạt động nhập cảng phế liệu
—————
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 5 2014;
Căn cứ Luật Thương chính ngày 23 tháng 6 5 2014;
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể và giải pháp thi hành Luật Thương chính về thủ tục thương chính, rà soát, giám sát, kiểm soát thương chính;
Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 5 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể và giải pháp thi hành Luật Thương chính về thủ tục thương chính, rà soát, giám sát, kiểm soát thương chính;
Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 5 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định quy định cụ thể, chỉ dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp liên ngành điều hành hoạt động nhập cảng phế liệu.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành điều hành hoạt động nhập cảng phế liệu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 5 2020.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thơ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án quần chúng vô thượng;
– Viện kiểm sát quần chúng vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Gigiết hại vốn đầu tư Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Trận mạc Đất nước Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

……………………………………………………
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Xuất nhập cảng được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #352019QĐTTg #về #quản #lý #hoạt #động #nhập #khẩu #phế #liệu


#Quyết #định #352019QĐTTg #về #quản #lý #hoạt #động #nhập #khẩu #phế #liệu

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button