Tài Liệu

Quyết định 716/QĐ-KTNN

Ngày 10/6/2020, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 716 / QĐ-KTNN về quy chế điều hành, sử dụng công cụ chuyên dụng cho công việc đặc trưng. Văn bản quy phạm luật pháp này có hiệu lực tính từ lúc ngày ban hành. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể về quyết định này.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

———-

Số: 716 / QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 5 2020

NGHỊ ĐỊNH 716 / QĐ-KTNN

Ban hành Quy chế điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho công việc đặc trưng của Kiểm toán Nhà nước.

———–

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước 5 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Kiểm toán nhà nước 5 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng của nả công 5 2017 và các văn bản điều chỉnh;

Căn cứ Nghị định số 04/2019 / NĐ-CP ngày 11 tháng 01 5 2019 của Chính phủ quy định định mức và nội quy sử dụng xe oto;

Căn cứ Quyết định số 1961 / QĐ-KTNN ngày 31 tháng 12 5 2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành định mức, tiêu chuẩn xe chuyên dùng chấm dứt nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1662 / QĐ-KTNN ngày 03 tháng 11 5 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế soạn thảo, nhận định, ban hành văn bản quy phạm luật pháp và văn bản điều hành của Kiểm toán nhà nước;

Theo yêu cầu của Chánh Văn phòng Tổng Kiểm toán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xử lý, sử dụng xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho công việc đặc trưng của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước được cử điều hành, sử dụng xe máy chuyên dùng và các tổ chức, tư nhân có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:
– như điều 3;
– Chỉ huy Kiểm toán Nhà nước;
– Lưu: VT, VP (QT).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)


Hồ Đức Phúc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Quản lý, sử dụng xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho công việc đặc trưng của Kiểm toán nhà nước

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 716 / QĐ-KTNN ngày 10/6/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi vận dụng

1. Quy chế này quy định việc điều hành, sử dụng xe chuyên dùng để tiến hành các nhiệm vụ chi tiết của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi tắt là xe chuyên dùng).

2. Xe oto chuyên dụng cho công việc chức danh và xe oto chuyên dụng cho công việc chung của Kiểm toán nhà nước ko thuộc khuôn khổ điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nhân vật vận dụng

Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước được giao điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng và các tổ chức, tư nhân có liên can.

Điều 3. Nguyên tắc điều hành và sử dụng

1. Xe oto chuyên dùng tiến hành nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước được trang bị cho các đơn vị sử dụng trong hoạt động kiểm toán.

2. Các đơn vị được trang bị xe oto chuyên dùng có nghĩa vụ điều hành, sử dụng theo đúng quy định của Luật Quy hoạch, sử dụng của nả công và các văn bản điều chỉnh của Luật.

3. Việc điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng phải công khai, sáng tỏ, đảm bảo tiết kiệm, chống phí phạm. Nghiêm cấm sử dụng xe chuyên dùng ko đúng mục tiêu.

Chương 2

CHỈ ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Định mức, tiêu chuẩn đối với oto chuyên dùng

1. Tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng chấm dứt nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước được quy định tại Quyết định số 1961 / QĐ-KTNN ngày 31 tháng 12 5 2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

2. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước căn cứ tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng được cấp có thẩm quyền coi xét, tư vấn, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định việc thu hồi, thanh lý xe oto chuyên dùng theo quy các đề xuất của Kiểm toán Nhà nước, thích hợp với nhu cầu sử dụng của các đơn vị được trang bị xe chuyên dùng.

Điều 5. Quản lý, sử dụng xe oto chuyên dùng

1. Xe oto chuyên dùng tiến hành nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước chuyên dùng do Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước ủy quyền Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước điều hành, quản lý.

2. Xe oto chuyên dùng tiến hành nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước khu vực ủy quyền Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực điều hành, vận hành.

3. Các đơn vị được trang bị xe oto chuyên dùng phải đăng ký, sử dụng theo Quy chế điều hành, sử dụng của nả công của đơn vị được giao điều hành xe oto chuyên dùng.

Điều 6. Bảo dưỡng, tu sửa và tiêu chuẩn xăng dầu oto chuyên dùng.

1. Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng các Kiểm toán nhà nước khu vực quyết định việc bảo dưỡng, tu sửa xe máy chuyên dùng theo Quy chế phân cấp điều hành, sử dụng của nả công. của Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 1930 / QĐ-KTNN ngày 17/12/2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Các ngành, vận hành xe máy chuyên dùng theo quy định của Nhà nước sẽ xây dựng tiêu chuẩn tiêu thụ xăng, dầu, phụ tùng và vật tư mất dần để làm cơ sở vận dụng.

Điều 7. Thu hồi, chuyển nhượng, nhượng bán, thanh lý xe oto chuyên dùng

1. Xe oto chuyên dùng được thu hồi, thanh lý, tiêu hủy, thanh lý tiến hành theo quy định tại các điều 41, 42, 43, 45 của Luật Quản lý, sử dụng của nả công và các văn bản điều chỉnh.

2. Thẩm quyền quyết định thu hồi, tiêu hủy, nhượng lại, thanh lý tiến hành theo Quy định của Kiểm toán nhà nước về phân cấp năng lực điều hành, sử dụng của nả công.

Điều 8. Lập và điều hành giấy má, cơ chế công bố

Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước khu vực Việt Nam tiến hành, điều hành giấy má và báo cáo tình hình điều hành, sử dụng xe máy chuyên dùng theo quy định tại Quy chế phân cấp thẩm quyền điều hành, sử dụng xe công. của nả của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 9. Thanh tra, rà soát việc chấp hành cơ chế điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng.

Đơn vị, người được giao điều hành, sử dụng xe máy chuyên dùng có nghĩa vụ thanh tra, rà soát việc điều hành, sử dụng theo Quy chế phân cấp điều hành, sử dụng của nả công của Cơ quan Kế toán Thanh tra Nhà nước.

Chương III

TUÂN THỦ ĐIỀU KHOẢN

Điều 10. Tổ chức thi hành

1. Đối với Kiểm toán trưởng Tổng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Tổng Kiểm toán nhà nước khu vực: Tổ chức điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng theo đúng quy định của luật pháp và Quy chế này. ; tổ chức xây dựng quy chế xử lý, sử dụng xe oto của đơn vị quy định rõ các khâu từ điều động xe, đăng kiểm xe, trình tự bảo trì, bảo dưỡng, tu sửa xe oto tới cấp xăng, dầu và nghĩa vụ chi tiết của từng giai đoạn. chừng độ.

2. Giao Kiểm toán Nhà nước chỉ dẫn các đơn vị vận dụng Quy chế này; bảo đảm việc điều hành, sử dụng xe chuyên dùng đúng mục tiêu, hiệu quả.

Điều 11. Hiệu lực

1. Các Quy định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

2. Khi văn bản quy phạm luật pháp vận dụng Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì vận dụng văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

3. Các nội dung điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng ko quy định tại Quy chế này sẽ được điều chỉnh theo quy định của Nhà nước.

4. Trong công đoạn tiến hành có gì vướng mắc, các đơn vị đề đạt về Kiểm toán nhà nước để tổng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước coi xét, sửa đổi, bổ sung cho thích hợp. /.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)

Hồ Đức Phúc

Xem thêm thông tin Quyết định 716/QĐ-KTNN

Quyết định 716/QĐ-KTNN

Vào ngày 10/06/2020, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 716/QĐ-KTNN về quy chế điều hành, sử dụng xe chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng. Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực diễn ra từ ngày được ban hành. Sau đây, xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể của quyết định này.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
———-
Số: 716/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 716/QĐ-KTNN
Ban hành Quy chế điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước
———–
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước 5 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Kiểm toán nhà nước 5 2019;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng của nả công 5 2017 và các văn bản chỉ dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto;
Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-KTNN ngày 03/11/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế soạn thảo, nhận định, ban hành văn bản quy phạm luật pháp và văn bản điều hành của Kiểm toán nhà nước;
Xét yêu cầu của Chánh văn phòng Kiểm toán nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được giao điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng và các tổ chức, tư nhân có liên can chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Chỉ huy Kiểm toán nhà nước;– Lưu: VT, VP (QT).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Đã ký)
Hồ Đức Phớc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ
Quản lý, sử dụng xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số 716 /QĐ-KTNN ngày 10 tháng 6 5 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về việc điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi tắt là xe oto chuyên dùng).
2. Xe oto chuyên dụng cho công việc các chức danh và xe oto chuyên dụng cho công việc chung của Kiểm toán nhà nước ko thuộc khuôn khổ điều chỉnh của Quy chế này.
Điều 2. Nhân vật vận dụng
Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được giao điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng và tổ chức, tư nhân có liên can.
Điều 3. Nguyên tắc điều hành, sử dụng
1. Xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước trang bị cho các đơn vị sử dụng trong hoạt động kiểm toán.
2. Các đơn vị được trang bị xe oto chuyên dùng có nghĩa vụ điều hành, sử dụng theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng của nả công và các văn bản chỉ dẫn thi hành.
3. Việc điều hành và sử dụng xe oto chuyên dùng phải được tiến hành công khai, sáng tỏ, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống phí phạm. Nghiêm cấm việc sử dụng xe oto chuyên dùng ko đúng mục tiêu sử dụng.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng
1. Tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước quy định tại Quyết định số 1961/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước.
2. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước căn cứ tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng được cấp có thẩm quyền coi xét, tư vấn giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định sắm sửa, sắp đặt xe oto chuyên dùng thích hợp với nhu cầu sử dụng của các đơn vị được trang bị xe oto chuyên dùng.
Điều 5. Quản lý, sử dụng xe oto chuyên dùng
1. Xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành giao Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước điều hành, quản lý.
2. Xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước khu vực giao Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực điều hành, quản lý.
3. Các đơn vị được trang bị xe oto chuyên dùng tiến hành đăng ký, sử dụng theo Quy chế điều hành, sử dụng của nả công của đơn vị được giao điều hành xe oto chuyên dùng.
Điều 6. Bảo dưỡng, tu sửa và định mức xăng, dầu xe oto chuyên dùng
1. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng các Kiểm toán nhà nước khu vực quyết định việc bảo dưỡng, tu sửa xe oto chuyên dùng theo Quy chế phân cấp thẩm quyền điều hành, sử dụng của nả công của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1930/QĐ-KTNN ngày 17/12/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước.
2. Căn cứ các quy định của Nhà nước, các đơn vị được giao điều hành, quản lý xe oto chuyên dùng xây dựng định mức tiêu thụ xăng dầu, phụ tùng, vật tư mất dần làm cơ sở để tổ chức tiến hành.
Điều 7. Thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý xe oto chuyên dùng
1. Xe oto chuyên dùng bị thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tiến hành theo quy định tại Điều 41, 42, 43, 45 Luật Quản lý, sử dụng của nả công và các văn bản chỉ dẫn thi hành.
2. Thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tiến hành theo quy định tại Quy chế phân cấp thẩm quyền điều hành, sử dụng của nả công của Kiểm toán nhà nước.
Điều 8. Lập, điều hành giấy má và tiến hành cơ chế báo cáo
Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước khu vực tiến hành lập, điều hành giấy má và cơ chế báo cáo tình hình điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng theo quy định tại Quy chế phân cấp thẩm quyền điều hành, sử dụng của nả công của Kiểm toán nhà nước.
Điều 9. Thanh tra, rà soát việc chấp hành cơ chế điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng
Các đơn vị và tư nhân được giao điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng chấp hành việc thanh tra, rà soát công việc điều hành, sử dụng theo Quy chế phân cấp thẩm quyền điều hành, sử dụng của nả công của Kiểm toán nhà nước.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Tổ chức tiến hành
1. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực có nghĩa vụ: Tổ chức tiến hành việc điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng theo quy định của luật pháp và Quy chế này; tổ chức xây dựng quy chế điều hành, sử dụng xe oto của đơn vị nhằm quy định rõ các khâu từ khâu điều động xe, đăng ký sử dụng xe, trình tự bảo trì, bảo dưỡng, tu sửa xe oto tới định mức xăng dầu và nghĩa vụ chi tiết của từng khâu, từng cấp.
2. Văn phòng Kiểm toán nhà nước có nghĩa vụ chỉ dẫn các đơn vị tiến hành Quy chế này; bảo đảm việc điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng đúng mục tiêu và hiệu quả.
Điều 11. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký.
2. Khi các văn bản quy phạm luật pháp được dẫn chiếu để vận dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì vận dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế ấy.
3. Các nội dung điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng ko quy định trong Quy chế này thì được tiến hành theo quy định của nhà nước.
4. Trong công đoạn tiến hành có nảy sinh vướng mắc, các đơn vị đề đạt về Văn phòng Kiểm toán nhà nước để tổng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước coi xét, sửa đổi, bổ sung cho thích hợp./.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)

Hồ Đức Phớc

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #716QĐKTNN

Quyết định 716/QĐ-KTNN

Vào ngày 10/06/2020, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 716/QĐ-KTNN về quy chế điều hành, sử dụng xe chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng. Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực diễn ra từ ngày được ban hành. Sau đây, xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể của quyết định này.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
———-
Số: 716/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 716/QĐ-KTNN
Ban hành Quy chế điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước
———–
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước 5 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Kiểm toán nhà nước 5 2019;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng của nả công 5 2017 và các văn bản chỉ dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto;
Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-KTNN ngày 03/11/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế soạn thảo, nhận định, ban hành văn bản quy phạm luật pháp và văn bản điều hành của Kiểm toán nhà nước;
Xét yêu cầu của Chánh văn phòng Kiểm toán nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được giao điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng và các tổ chức, tư nhân có liên can chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Chỉ huy Kiểm toán nhà nước;– Lưu: VT, VP (QT).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Đã ký)
Hồ Đức Phớc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ
Quản lý, sử dụng xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số 716 /QĐ-KTNN ngày 10 tháng 6 5 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về việc điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi tắt là xe oto chuyên dùng).
2. Xe oto chuyên dụng cho công việc các chức danh và xe oto chuyên dụng cho công việc chung của Kiểm toán nhà nước ko thuộc khuôn khổ điều chỉnh của Quy chế này.
Điều 2. Nhân vật vận dụng
Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được giao điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng và tổ chức, tư nhân có liên can.
Điều 3. Nguyên tắc điều hành, sử dụng
1. Xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước trang bị cho các đơn vị sử dụng trong hoạt động kiểm toán.
2. Các đơn vị được trang bị xe oto chuyên dùng có nghĩa vụ điều hành, sử dụng theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng của nả công và các văn bản chỉ dẫn thi hành.
3. Việc điều hành và sử dụng xe oto chuyên dùng phải được tiến hành công khai, sáng tỏ, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống phí phạm. Nghiêm cấm việc sử dụng xe oto chuyên dùng ko đúng mục tiêu sử dụng.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng
1. Tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước quy định tại Quyết định số 1961/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước.
2. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước căn cứ tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng được cấp có thẩm quyền coi xét, tư vấn giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định sắm sửa, sắp đặt xe oto chuyên dùng thích hợp với nhu cầu sử dụng của các đơn vị được trang bị xe oto chuyên dùng.
Điều 5. Quản lý, sử dụng xe oto chuyên dùng
1. Xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành giao Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước điều hành, quản lý.
2. Xe oto chuyên dùng chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc trưng của Kiểm toán nhà nước khu vực giao Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực điều hành, quản lý.
3. Các đơn vị được trang bị xe oto chuyên dùng tiến hành đăng ký, sử dụng theo Quy chế điều hành, sử dụng của nả công của đơn vị được giao điều hành xe oto chuyên dùng.
Điều 6. Bảo dưỡng, tu sửa và định mức xăng, dầu xe oto chuyên dùng
1. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng các Kiểm toán nhà nước khu vực quyết định việc bảo dưỡng, tu sửa xe oto chuyên dùng theo Quy chế phân cấp thẩm quyền điều hành, sử dụng của nả công của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1930/QĐ-KTNN ngày 17/12/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước.
2. Căn cứ các quy định của Nhà nước, các đơn vị được giao điều hành, quản lý xe oto chuyên dùng xây dựng định mức tiêu thụ xăng dầu, phụ tùng, vật tư mất dần làm cơ sở để tổ chức tiến hành.
Điều 7. Thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý xe oto chuyên dùng
1. Xe oto chuyên dùng bị thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tiến hành theo quy định tại Điều 41, 42, 43, 45 Luật Quản lý, sử dụng của nả công và các văn bản chỉ dẫn thi hành.
2. Thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tiến hành theo quy định tại Quy chế phân cấp thẩm quyền điều hành, sử dụng của nả công của Kiểm toán nhà nước.
Điều 8. Lập, điều hành giấy má và tiến hành cơ chế báo cáo
Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước khu vực tiến hành lập, điều hành giấy má và cơ chế báo cáo tình hình điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng theo quy định tại Quy chế phân cấp thẩm quyền điều hành, sử dụng của nả công của Kiểm toán nhà nước.
Điều 9. Thanh tra, rà soát việc chấp hành cơ chế điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng
Các đơn vị và tư nhân được giao điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng chấp hành việc thanh tra, rà soát công việc điều hành, sử dụng theo Quy chế phân cấp thẩm quyền điều hành, sử dụng của nả công của Kiểm toán nhà nước.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Tổ chức tiến hành
1. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực có nghĩa vụ: Tổ chức tiến hành việc điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng theo quy định của luật pháp và Quy chế này; tổ chức xây dựng quy chế điều hành, sử dụng xe oto của đơn vị nhằm quy định rõ các khâu từ khâu điều động xe, đăng ký sử dụng xe, trình tự bảo trì, bảo dưỡng, tu sửa xe oto tới định mức xăng dầu và nghĩa vụ chi tiết của từng khâu, từng cấp.
2. Văn phòng Kiểm toán nhà nước có nghĩa vụ chỉ dẫn các đơn vị tiến hành Quy chế này; bảo đảm việc điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng đúng mục tiêu và hiệu quả.
Điều 11. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký.
2. Khi các văn bản quy phạm luật pháp được dẫn chiếu để vận dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì vận dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế ấy.
3. Các nội dung điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng ko quy định trong Quy chế này thì được tiến hành theo quy định của nhà nước.
4. Trong công đoạn tiến hành có nảy sinh vướng mắc, các đơn vị đề đạt về Văn phòng Kiểm toán nhà nước để tổng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước coi xét, sửa đổi, bổ sung cho thích hợp./.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)

Hồ Đức Phớc

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #716QĐKTNN


#Quyết #định #716QĐKTNN

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button