Tài Liệu

Quyết định 809/QĐ-TTg

Quyết định 809 / QĐ-TTg về danh mục kín đáo Nhà nước ngành Giáo dục và Tập huấnđược Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành ngày 10 tháng 6 5 2020. Văn bản quy phạm luật pháp này sẽ có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 1 tháng 7 5 2020. Dưới đây là nội dung cụ thể của quyết định, mời các bạn cùng tham khảo.

THỦ TƯỚNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

Số: 809 / QĐ-TTg

Hà Nội, ngày mười tháng 6 5 5 2020

NGHỊ ĐỊNH 809 / QĐ-TTg

BAN HÀNH DANH MỤC BÍ QUYẾT CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VẤN ĐỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỦ TƯỚNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ kín đáo nhà nước ngày 15 tháng 11 5 2018;

Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn và Bộ trưởng Bộ Công an.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kín đáo nhà nước mức cao nhất bao gồm:

1. Kế hoạch hành động, chương trình, báo cáo và các văn bản kèm theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Tập huấn tiến hành chủ trương, chế độ của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng giáo dục và huấn luyện chuyên dụng cho trực tiếp chiến lược an ninh và quốc phòng. chưa được ban bố phổ quát. .

2. Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án ôn thi tốt nghiệp THPT, đề thi học trò giỏi đất nước, đề thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và kinh tế chưa được bật mí.

3. Thông tin về người trong Quân đội dân chúng, Công an dân chúng, Cơ yếu được cử đi huấn luyện ở trong nước và nước ngoài phải được bảo vệ theo đề xuất của bên cử.

Điều 2. Độ mật Kín đáo nhà nước bao gồm:

1. Chưa công khai báo cáo về việc tổ chức hoạt động giáo dục của tổ chức tín ngưỡng có tác động tới chính trị, quốc phòng, an ninh.

2. Chưa công khai kế hoạch, công văn, báo cáo về các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng liên can tới đảm bảo an ninh, thứ tự trong lĩnh vực giáo dục và huấn luyện.

3. Chưa công khai báo cáo, chỉ huy của Bộ Giáo dục và Tập huấn về công việc an ninh chính trị đối với thầy cô giáo, cán bộ điều hành giáo dục và học trò.

4. Chưa công khai giấy má tuyển sinh của người tốt nghiệp đại học đi huấn luyện sĩ quan dự bị hàng 5.

5. Vũ khí bộ binh quy đổi chuyên dụng cho công việc giáo dục quốc phòng và an ninh.

6. Chưa công khai các chương trình, dự án, đề án của Bộ Giáo dục và Tập huấn trực tiếp tiến hành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

7. Thông tin về vị trí đặt đề thi và việc in sao đề thi, tài liệu về nhân sự của ban / hội đồng thi, việc in sao đề thi; Chưa công khai phương án chuyên chở, bảo quản, lưu giữ, bảo vệ đề thi THPT đất nước, đề thi chọn học trò giỏi đất nước, đề thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực.

Điều 3. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày 01 tháng 7 5 2020.

Điều 4. Trách nhiệm Thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an chỉ dẫn, đôn đốc việc tiến hành Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương chịu bổn phận thi hành Quyết định này. /

Người nhận:
– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội đồng dân chúng, Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Tòa án dân chúng vô thượng;
– Văn phòng Công tố Nhân dân Vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Gisát hại Vốn đầu tư Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội,
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Trận mạc Non sông Việt Nam;
– Công đoàn cơ quan Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, NC (2b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Xem thêm thông tin Quyết định 809/QĐ-TTg

Quyết định 809/QĐ-TTg

Quyết định 809/QĐ-TTg về danh mục kín đáo nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Tập huấn, đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc ban hành vào ngày 10/06/2020. Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực tính từ lúc ngày 01/07/2020. Dưới đây là nội dung cụ thể của quyết định, xin mời các bạn cùng tham khảo.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–

Số: 809/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 809/QĐ-TTg
BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ kín đáo nhà nước ngày 15 tháng 11 5 2018;
Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn và Bộ trưởng Bộ Công an.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kín đáo nhà nước độ Tối mật gồm:
1. Kế hoạch, chương trình hành động, báo cáo, tài liệu kèm theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Tập huấn tiến hành chủ trương, chế độ của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng giáo dục và huấn luyện trực tiếp chuyên dụng cho chiến lược an ninh, quốc phòng chưa công khai.
2. Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ quát, thi chọn học trò giỏi đất nước, thí chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai.
3. Thông tin về người thuộc Quân đội dân chúng, Công an dân chúng, Cơ yếu được cử đi huấn luyện trong nước và ngoài nước cần được bảo vệ theo đề xuất của bên cử đi huấn luyện.
Điều 2. Kín đáo nhà nước độ Mật gồm:
1. Báo cáo về thực trạng tổ chức các hoạt động giáo dục của các tổ chức tín ngưỡng có tác động tới chính trị, quốc phòng, an ninh chưa công khai.
2. Kế hoạch, công văn, báo cáo về công việc dân tộc, tín ngưỡng có liên can tới bảo đảm an ninh, thứ tự trong lĩnh vực giáo dục, huấn luyện chưa công khai.
3. Báo cáo và các công văn chỉ huy của Bộ Giáo dục và Tập huấn về an ninh chính trị đối với nhà giáo, cán bộ điều hành giáo dục và học trò, sinh viên chưa công khai.
4. Giấy tờ về xét tuyển sinh viên tốt nghiệp đại học đi huấn luyện sĩ quan dự bị hằng 5 chưa công khai.
5. Vũ khí bộ binh hoán cải chuyên dụng cho cho giáo dục quốc phòng và an ninh.
6. Chương trình, dự án, đề án của Bộ Giáo dục và Tập huấn trực tiếp tiến hành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chưa công khai.
7. Thông tin về vị trí ra đề thi và in sao đề thi, các văn bản về nhân sự của hội đồng/ban ra đề thi và in sao đề thi; phương án chuyên chở, bảo quản, lưu giữ và bảo vệ đề thi của các kỳ thi trung học phổ quát đất nước, thi chọn học trò giỏi đất nước, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 5 2020.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an chỉ dẫn, rà soát việc thi hành Quyết định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương chịu bổn phận thi hành Quyết định này./

Nơi nhận: – Ban Bí thơ Trung ương Đảng;– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– HĐND, UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương;– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Văn phòng Quốc hội;– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;– Tòa án dân chúng vô thượng;– Viện kiểm sát dân chúng vô thượng;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Gisát hại nguồn vốn Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách xã hội,– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Trận mạc Non sông Việt Nam;– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, NC (2b).

THỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #809QĐTTg

Quyết định 809/QĐ-TTg

Quyết định 809/QĐ-TTg về danh mục kín đáo nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Tập huấn, đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc ban hành vào ngày 10/06/2020. Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực tính từ lúc ngày 01/07/2020. Dưới đây là nội dung cụ thể của quyết định, xin mời các bạn cùng tham khảo.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–

Số: 809/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 809/QĐ-TTg
BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ kín đáo nhà nước ngày 15 tháng 11 5 2018;
Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn và Bộ trưởng Bộ Công an.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kín đáo nhà nước độ Tối mật gồm:
1. Kế hoạch, chương trình hành động, báo cáo, tài liệu kèm theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Tập huấn tiến hành chủ trương, chế độ của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng giáo dục và huấn luyện trực tiếp chuyên dụng cho chiến lược an ninh, quốc phòng chưa công khai.
2. Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ quát, thi chọn học trò giỏi đất nước, thí chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai.
3. Thông tin về người thuộc Quân đội dân chúng, Công an dân chúng, Cơ yếu được cử đi huấn luyện trong nước và ngoài nước cần được bảo vệ theo đề xuất của bên cử đi huấn luyện.
Điều 2. Kín đáo nhà nước độ Mật gồm:
1. Báo cáo về thực trạng tổ chức các hoạt động giáo dục của các tổ chức tín ngưỡng có tác động tới chính trị, quốc phòng, an ninh chưa công khai.
2. Kế hoạch, công văn, báo cáo về công việc dân tộc, tín ngưỡng có liên can tới bảo đảm an ninh, thứ tự trong lĩnh vực giáo dục, huấn luyện chưa công khai.
3. Báo cáo và các công văn chỉ huy của Bộ Giáo dục và Tập huấn về an ninh chính trị đối với nhà giáo, cán bộ điều hành giáo dục và học trò, sinh viên chưa công khai.
4. Giấy tờ về xét tuyển sinh viên tốt nghiệp đại học đi huấn luyện sĩ quan dự bị hằng 5 chưa công khai.
5. Vũ khí bộ binh hoán cải chuyên dụng cho cho giáo dục quốc phòng và an ninh.
6. Chương trình, dự án, đề án của Bộ Giáo dục và Tập huấn trực tiếp tiến hành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chưa công khai.
7. Thông tin về vị trí ra đề thi và in sao đề thi, các văn bản về nhân sự của hội đồng/ban ra đề thi và in sao đề thi; phương án chuyên chở, bảo quản, lưu giữ và bảo vệ đề thi của các kỳ thi trung học phổ quát đất nước, thi chọn học trò giỏi đất nước, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 5 2020.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an chỉ dẫn, rà soát việc thi hành Quyết định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương chịu bổn phận thi hành Quyết định này./

Nơi nhận: – Ban Bí thơ Trung ương Đảng;– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– HĐND, UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương;– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Văn phòng Quốc hội;– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;– Tòa án dân chúng vô thượng;– Viện kiểm sát dân chúng vô thượng;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Gisát hại nguồn vốn Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách xã hội,– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Trận mạc Non sông Việt Nam;– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, NC (2b).

THỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #809QĐTTg


#Quyết #định #809QĐTTg

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button