Tài Liệu

Quyết định 895/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 895 / QĐ-LĐTBXH về việc ban bố Chuẩn năng lực nghề nghiệp đất nước, do Bộ Lao động, Người khuyết tật và Xã hội ban hành ngày 30 tháng 7 5 2020. Văn bản quy phạm luật pháp này sẽ có hiệu lực từ khi ngày ban hành. Sau đây là nội dung cụ thể của quyết định, mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG MẠI

VÀ XÃ HỘI
______

Số: 895 / QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 5 2020

NGHỊ ĐỊNH 895 / QĐ-LĐTBXH

Về việc xuất bản Tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG MẠI VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013 / QH13 ngày 16 tháng 11 5 2013;

Căn cứ Nghị định số 31/2015 / NĐ-CP ngày 24 tháng 3 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật việc làm liên can tới hoạt động bình chọn và cấp chứng chỉ năng lực nghề nghiệp đất nước;

Căn cứ Nghị định số 14/2017 / NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 56/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 5 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ dẫn xây dựng, nhận định và ban bố tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2014 / TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 01 5 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chuẩn năng lực nghề đất nước đối với các nghề thuộc nhóm nghề du hý;

Căn cứ Thông tư số 05/2012 / TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 5 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Tiêu chuẩn năng lực đất nước đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1350 / QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 6 5 2011 của Bộ Giao thông chuyển vận về việc ban hành Chuẩn năng lực lao động đất nước trong lĩnh vực giao thông chuyển vận;

Xét báo cáo của Hội đồng đất nước nhận định tiêu chuẩn kĩ năng nghề cho 08 nghề cập nhật, sửa đổi tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước 5 2019;

Theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước đối với 08 nghề, bao gồm:

– 02 nghề đóng mới: Chuyển vận hàng hóa trong dịch vụ chuyển vận đường sắt: Tiện vạn năng.

– 06 nghề được cập nhật, biên tập, bổ sung: Quản lý Khách sạn; chế biến và bảo quản thủy sản; nuôi trồng thủy sản nước ngọt; mộc dân dụng; Đồ mộc công nghệ tu sửa oto.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục và Dạy nghề, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ quan và những người có liên can phải chịu phận sự việc vận dụng Quyết định này.

Người nhận:
– Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Công tố Nhân dân Vô thượng;
– Tòa án dân chúng vô thượng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Công đoàn cơ quan Trung ương;
– Hội đồng dân chúng, Ủy ban dân chúng, Sở LĐTB & XH các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Trang thông tin điện tử Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
– Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

PHÓ PHÓ

Lê Quân

Xem thêm thông tin Quyết định 895/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 895/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 895/QĐ-LĐTBXH về việc ban bố Tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước, đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành vào ngày 30/07/2020. Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực diễn ra từ ngày được ban hành. Sau đây là nội dung cụ thể của quyết định, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI______
Số: 895/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 895/QĐ-LĐTBXH
Về việc ban bố Tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước
__________
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 5 2013;
Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của luật việc làm về bình chọn, cấp chứng chỉ kĩ năng nghề đất nước;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 5 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Chỉ dẫn việc xây dựng, nhận định và ban bố tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15 tháng 01 5 2014 về việc ban hành tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước với các nghề thuộc nhóm nghề du hý;
Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 5 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bàn hành Tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông chuyển vận ngày 21 tháng 6 5 2011 về việc ban hành tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước thuộc lĩnh vực giao thông chuyển vận;
Xét tờ trình của Hội đồng nhận định tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước 08 nghề xây dựng, cập nhật, biên tập tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước 5 2019;
Theo yêu cầu của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban bố kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước của 08 nghề, gồm:
– 02 nghề xây dựng mới: Vận chuyển hàng hóa thuộc dịch vụ chuyển vận đường sắt: Tiện vạn năng.
– 06 nghề cập nhật, biên tập, bổ sung: Quản trị khách sạn; Chế biến và bảo quản thủy sản; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Mộc dân dụng; Mộc nội thất Công nghệ tu sửa oto.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, tư nhân có liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Văn phòng Chính phủ;– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;– Toà án dân chúng vô thượng;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;– Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH; Website Bộ LĐTBXH;– Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quân

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #895QĐLĐTBXH

Quyết định 895/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 895/QĐ-LĐTBXH về việc ban bố Tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước, đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành vào ngày 30/07/2020. Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực diễn ra từ ngày được ban hành. Sau đây là nội dung cụ thể của quyết định, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI______
Số: 895/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 895/QĐ-LĐTBXH
Về việc ban bố Tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước
__________
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 5 2013;
Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của luật việc làm về bình chọn, cấp chứng chỉ kĩ năng nghề đất nước;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 5 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Chỉ dẫn việc xây dựng, nhận định và ban bố tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15 tháng 01 5 2014 về việc ban hành tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước với các nghề thuộc nhóm nghề du hý;
Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 5 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bàn hành Tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông chuyển vận ngày 21 tháng 6 5 2011 về việc ban hành tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước thuộc lĩnh vực giao thông chuyển vận;
Xét tờ trình của Hội đồng nhận định tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước 08 nghề xây dựng, cập nhật, biên tập tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước 5 2019;
Theo yêu cầu của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban bố kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn kĩ năng nghề đất nước của 08 nghề, gồm:
– 02 nghề xây dựng mới: Vận chuyển hàng hóa thuộc dịch vụ chuyển vận đường sắt: Tiện vạn năng.
– 06 nghề cập nhật, biên tập, bổ sung: Quản trị khách sạn; Chế biến và bảo quản thủy sản; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Mộc dân dụng; Mộc nội thất Công nghệ tu sửa oto.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, tư nhân có liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Văn phòng Chính phủ;– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;– Toà án dân chúng vô thượng;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;– Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH; Website Bộ LĐTBXH;– Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quân

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #895QĐLĐTBXH


#Quyết #định #895QĐLĐTBXH

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button