Tài Liệu

Quyết định tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 2-HHĐ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

Quyết định tặng Huy hiệu Đảng mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 2-HHĐ quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Quyết định tặng Huy hiệu Đảng là biểu mẫu do Bí thư hoặc Phó bí thư lập ra nhằm công quyết định các cá nhân đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 03/02; 19/5; 02/9; 07/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định. Vậy sau đây là mẫu quyết định tặng Huy hiệu Đảng, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

TỈNH ỦY (tương đương)

……………………………………..…..

——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

Số -QĐ/TU

…………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
tặng Huy hiệu Đảng

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

– Xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy ……………….. và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng.

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt ……………. cho đảng viên (có danh sách kèm theo), trong đó:

1. Tặng Huy hiệu Đảng cho ………………… đảng viên:

– Tặng Huy hiệu Đảng 90 năm cho ……… đảng viên.

– Tặng Huy hiệu Đảng 85 năm cho ……… đảng viên.

– Tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho ……… đảng viên.

– Tặng Huy hiệu Đảng 75 năm cho ……… đảng viên.

– Tặng Huy hiệu Đảng 70 năm cho ……… đảng viên.

– Tặng Huy hiệu Đảng 65 năm cho ……… đảng viên.

– Tặng Huy hiệu Đảng 60 năm cho ……… đảng viên.

– Tặng Huy hiệu Đảng 55 năm cho ……… đảng viên.

– Tặng Huy hiệu Đảng 50 năm cho ……… đảng viên.

– Tặng Huy hiệu Đảng 45 năm cho ……… đảng viên.

– Tặng Huy hiệu Đảng 40 năm cho ……… đảng viên.

– Tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho ……… đảng viên.

2. Cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất cho ………………… đảng viên:

– Cấp lại Huy hiệu Đảng 90 năm cho ……… đảng viên.

– Cấp lại Huy hiệu Đảng 85 năm cho ……… đảng viên.

– Cấp lại Huy hiệu Đảng 80 năm cho ……… đảng viên.

– Cấp lại Huy hiệu Đảng 75 năm cho ……… đảng viên.

– Cấp lại Huy hiệu Đảng 70 năm cho ……… đảng viên.

– Cấp lại Huy hiệu Đảng 65 năm cho ……… đảng viên.

– Cấp lại Huy hiệu Đảng 60 năm cho ……… đảng viên.

– Cấp lại Huy hiệu Đảng 55 năm cho ……… đảng viên.

– Cấp lại Huy hiệu Đảng 50 năm cho ……… đảng viên.

– Cấp lại Huy hiệu Đảng 45 năm cho ……… đảng viên.

– Cấp lại Huy hiệu Đảng 40 năm cho ……… đảng viên.

– Cấp lại Huy hiệu Đảng 30 năm cho ……… đảng viên.

3. Truy tặng Huy hiệu Đảng cho ………………… đảng viên:

– Truy tặng Huy hiệu Đảng 90 năm cho ……… đảng viên.

– Truy tặng Huy hiệu Đảng 85 năm cho ……… đảng viên.

– Truy tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho ……… đảng viên.

– Truy tặng Huy hiệu Đảng 75 năm cho ……… đảng viên.

– Truy tặng Huy hiệu Đảng 70 năm cho ……… đảng viên.

– Truy tặng Huy hiệu Đảng 65 năm cho ……… đảng viên.

– Truy tặng Huy hiệu Đảng 60 năm cho ……… đảng viên.

– Truy tặng Huy hiệu Đảng 55 năm cho ……… đảng viên.

– Truy tặng Huy hiệu Đảng 50 năm cho ……… đảng viên.

– Truy tặng Huy hiệu Đảng 45 năm cho ……… đảng viên.

– Truy tặng Huy hiệu Đảng 40 năm cho ……… đảng viên.

– Truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho ……… đảng viên.

Điều 2: Tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng 90 năm là ……… lần mức tiền lương cơ sở, 85 năm là ……… lần mức tiền lương cơ sở, 80 năm là ………, 75 năm là ………, 70 năm là ………, 65 năm là ………, 60 năm là ………, 55 năm là ………, 50 năm là ………, 45 năm là ………, 40 năm là ………, 30 năm là ……… lần mức tiền lương cơ sở, được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của đảng bộ.

Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy; các cấp ủy có đảng viên được tặng, cấp lại, truy tặng Huy hiệu Đảng và đảng viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Lưu VP, BTC.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Thông tin thêm

Quyết định tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 2-HHĐ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

Quyết định tặng Huy hiệu Đảng mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 2-HHĐ quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.
Quyết định tặng Huy hiệu Đảng là biểu mẫu do Bí thư hoặc Phó bí thư lập ra nhằm công quyết định các cá nhân đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 03/02; 19/5; 02/9; 07/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định. Vậy sau đây là mẫu quyết định tặng Huy hiệu Đảng, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

TỈNH ỦY (tương đương)
……………………………………..…..
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số -QĐ/TU

…………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNHtặng Huy hiệu Đảng
– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;
– Xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy ……………….. và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng.
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt ……………. cho đảng viên (có danh sách kèm theo), trong đó:
1. Tặng Huy hiệu Đảng cho ………………… đảng viên:
– Tặng Huy hiệu Đảng 90 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 85 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 75 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 70 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 65 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 60 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 55 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 50 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 45 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 40 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho ……… đảng viên.
2. Cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất cho ………………… đảng viên:
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 90 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 85 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 80 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 75 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 70 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 65 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 60 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 55 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 50 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 45 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 40 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 30 năm cho ……… đảng viên.
3. Truy tặng Huy hiệu Đảng cho ………………… đảng viên:
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 90 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 85 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 75 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 70 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 65 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 60 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 55 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 50 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 45 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 40 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho ……… đảng viên.
Điều 2: Tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng 90 năm là ……… lần mức tiền lương cơ sở, 85 năm là ……… lần mức tiền lương cơ sở, 80 năm là ………, 75 năm là ………, 70 năm là ………, 65 năm là ………, 60 năm là ………, 55 năm là ………, 50 năm là ………, 45 năm là ………, 40 năm là ………, 30 năm là ……… lần mức tiền lương cơ sở, được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của đảng bộ.
Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy; các cấp ủy có đảng viên được tặng, cấp lại, truy tặng Huy hiệu Đảng và đảng viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 3;– Lưu VP, BTC.

T/M BAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

#Quyết #định #tặng #Huy #hiệu #Đảng #Mẫu #2HHĐ #theo #Hướng #dẫn #12HDBTCTW

Quyết định tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 2-HHĐ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

Quyết định tặng Huy hiệu Đảng mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 2-HHĐ quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.
Quyết định tặng Huy hiệu Đảng là biểu mẫu do Bí thư hoặc Phó bí thư lập ra nhằm công quyết định các cá nhân đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 03/02; 19/5; 02/9; 07/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định. Vậy sau đây là mẫu quyết định tặng Huy hiệu Đảng, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

TỈNH ỦY (tương đương)
……………………………………..…..
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số -QĐ/TU

…………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNHtặng Huy hiệu Đảng
– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;
– Xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy ……………….. và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng.
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt ……………. cho đảng viên (có danh sách kèm theo), trong đó:
1. Tặng Huy hiệu Đảng cho ………………… đảng viên:
– Tặng Huy hiệu Đảng 90 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 85 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 75 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 70 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 65 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 60 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 55 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 50 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 45 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 40 năm cho ……… đảng viên.
– Tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho ……… đảng viên.
2. Cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất cho ………………… đảng viên:
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 90 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 85 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 80 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 75 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 70 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 65 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 60 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 55 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 50 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 45 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 40 năm cho ……… đảng viên.
– Cấp lại Huy hiệu Đảng 30 năm cho ……… đảng viên.
3. Truy tặng Huy hiệu Đảng cho ………………… đảng viên:
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 90 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 85 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 75 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 70 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 65 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 60 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 55 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 50 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 45 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 40 năm cho ……… đảng viên.
– Truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho ……… đảng viên.
Điều 2: Tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng 90 năm là ……… lần mức tiền lương cơ sở, 85 năm là ……… lần mức tiền lương cơ sở, 80 năm là ………, 75 năm là ………, 70 năm là ………, 65 năm là ………, 60 năm là ………, 55 năm là ………, 50 năm là ………, 45 năm là ………, 40 năm là ………, 30 năm là ……… lần mức tiền lương cơ sở, được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của đảng bộ.
Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy; các cấp ủy có đảng viên được tặng, cấp lại, truy tặng Huy hiệu Đảng và đảng viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 3;– Lưu VP, BTC.

T/M BAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

#Quyết #định #tặng #Huy #hiệu #Đảng #Mẫu #2HHĐ #theo #Hướng #dẫn #12HDBTCTW


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button