DP đồng dạng thì tam giác ABC phải là tam giác nào?

Back to top button