KID

นิทานชาดก : การเปลื้องตน

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

เปลื้องผ้า

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ถวายสังฆทาน มีเรื่องเล่าว่าในสมัยนั้นคนส่วนใหญ่ไปค้าขายหรือทำงานที่ต่างประเทศมักฆ่าสัตว์เพื่อบูชาเทพเจ้า ขอให้ประสบผลสำเร็จไม่ขาดสาย และเมื่อกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพก็เข้าใจว่าเป็นผลจากฤทธิ์เดชของเทวดา จึงทำการเชือดสัตว์เพื่อเป็นเครื่องสังเวยเพื่อบรรเทาการวิงวอนของเขา พระภิกษุเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น. พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า “การขอทานบุญกุศลนี้มีประโยชน์อย่างไร” พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องมาสทากะว่า…กาลครั้งหนึ่งในเขตคาชิมีพ่อค้าคนหนึ่ง ครั้นออกจากบ้านไปทำธุระแล้ว เสด็จขึ้นไปเฝ้าพระที่ต้นไทรใกล้ประตูบ้านว่า

“อาเมน… พระเจ้า ถ้าฉันไปเพื่อการค้าและทำกำไร กลับมาอย่างปลอดภัย ฉันจะฆ่าสัตว์และทำการสังเวย”

วันรุ่งขึ้นเมื่อเขากลับบ้านโดยไม่ได้รับอันตราย สัตว์จำนวนมากจึงถูกสังหารเพื่อเป็นเครื่องสังเวยเพื่อฝ่าฝืนคำวิงวอน อาร์เบอร์ของพระเจ้าที่ต้นไทรจึงร่ายมนตร์

“ถ้าคุณต้องการปลดปล่อยตัวเอง คุณออกจากโลกนี้และคุณจะเป็นอิสระ เปลื้องผ้าอย่างนี้ อันหลังนี้ติดแน่นเพราะปราชญ์เปลื้องตัวอย่างนี้. นี่คือการลอกเลียนแบบ เป็นเครื่องมือของคนพาล”

สิ่งนี้สอนว่า

สังเวยโดยการฆ่าสัตว์โดยเปล่าประโยชน์


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : การเปลื้องตน

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
เปลื้องผ้า
สมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ถวายสังฆทานถวายพระ มีเรื่องเล่าว่าในสมัยนั้นคนส่วนใหญ่ไปค้าขายหรือไปทำงานต่างประเทศมักจะฆ่าสัตว์เพื่อเป็นเครื่องสังเวยเทพเจ้า ปรารถนาความสำเร็จ เกิดประโยชน์โดยไม่หยุดชะงัก และเมื่อกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพก็เข้าใจว่าเป็นผลจากฤทธิ์เดชของเทวดา จึงฆ่าสัตว์เป็นเครื่องสังเวยเพื่อบรรเทาการวิงวอนของตน พระภิกษุเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น. พระพุทธเจ้าจึงถามขึ้นว่า “การขอทานและสังเวยการบำเพ็ญกุศลนี้มีประโยชน์ประการใดหรือ?” พระพุทธเจ้าตรัสในนิทานเรื่องมัสตากะในอดีตว่า…กาลครั้งหนึ่งในเขตกาสีมีพ่อค้าคนหนึ่ง เมื่อออกจากบ้านไปทำธุระก็ขึ้นไปหาเทวดาที่ต้นไทรใกล้ประตูบ้านว่า

“อาเมน… เหล่าทวยเทพ ถ้าฉันไปค้าขายทำกำไรกลับมาอย่างปลอดภัย ฉันจะฆ่าสัตว์และทำการสังเวย”

วันต่อมาเมื่อเขากลับบ้านโดยไม่ได้รับอันตราย จึงฆ่าสัตว์จำนวนมากเพื่อถวายสังเวยเพื่อหักคำวิงวอนนั้น อาร์เบอร์ของพระเจ้าที่ต้นไทรจึงกล่าวคาถา

“ถ้าท่านต้องการปลดปล่อยตัวเอง ท่านละโลกนี้และท่านจะเป็นอิสระ จึงเปลื้องตัวเช่นนี้ หลังนี้จะติดแน่นเพราะนักปราชญ์ได้เปลื้องตัวด้วยอาการเช่นนี้ เป็นการปอกลอกแบบนี้ เป็นเครื่องมือของคนพาล”

เรื่องนี้สอนว่า
สังเวยโดยการฆ่าสัตว์โดยเปล่าประโยชน์

#นทานชาดก #การเปลองตน

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
เปลื้องผ้า
สมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ถวายสังฆทานถวายพระ มีเรื่องเล่าว่าในสมัยนั้นคนส่วนใหญ่ไปค้าขายหรือไปทำงานต่างประเทศมักจะฆ่าสัตว์เพื่อเป็นเครื่องสังเวยเทพเจ้า ปรารถนาความสำเร็จ เกิดประโยชน์โดยไม่หยุดชะงัก และเมื่อกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพก็เข้าใจว่าเป็นผลจากฤทธิ์เดชของเทวดา จึงฆ่าสัตว์เป็นเครื่องสังเวยเพื่อบรรเทาการวิงวอนของตน พระภิกษุเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น. พระพุทธเจ้าจึงถามขึ้นว่า “การขอทานและสังเวยการบำเพ็ญกุศลนี้มีประโยชน์ประการใดหรือ?” พระพุทธเจ้าตรัสในนิทานเรื่องมัสตากะในอดีตว่า…กาลครั้งหนึ่งในเขตกาสีมีพ่อค้าคนหนึ่ง เมื่อออกจากบ้านไปทำธุระก็ขึ้นไปหาเทวดาที่ต้นไทรใกล้ประตูบ้านว่า

“อาเมน… เหล่าทวยเทพ ถ้าฉันไปค้าขายทำกำไรกลับมาอย่างปลอดภัย ฉันจะฆ่าสัตว์และทำการสังเวย”

วันต่อมาเมื่อเขากลับบ้านโดยไม่ได้รับอันตราย จึงฆ่าสัตว์จำนวนมากเพื่อถวายสังเวยเพื่อหักคำวิงวอนนั้น อาร์เบอร์ของพระเจ้าที่ต้นไทรจึงกล่าวคาถา

“ถ้าท่านต้องการปลดปล่อยตัวเอง ท่านละโลกนี้และท่านจะเป็นอิสระ จึงเปลื้องตัวเช่นนี้ หลังนี้จะติดแน่นเพราะนักปราชญ์ได้เปลื้องตัวด้วยอาการเช่นนี้ เป็นการปอกลอกแบบนี้ เป็นเครื่องมือของคนพาล”

เรื่องนี้สอนว่า
สังเวยโดยการฆ่าสัตว์โดยเปล่าประโยชน์

#นทานชาดก #การเปลองตน


#นทานชาดก #การเปลองตน

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button