KID

นิทานชาดก : บวชเพราะแม่ยาย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

บวชเป็นแม่ผัว

สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีเป็นประธานในการดูแลแม่ยายหูหนวก …

มีเรื่องเล่าว่าในเมืองสาวัตถีมีพ่อค้าคนหนึ่ง เขาเชื่อในพระพุทธศาสนาและรักษาศีล 5 อย่างสม่ำเสมอ วันหนึ่งท่านไปฟังธรรมที่วัดเชตวัน ขณะนั้นแม่สามีไปเยี่ยมครอบครัว แต่แม่ยายคนนี้หูหนวกมาก เมื่อเขากลับถึงบ้าน เขาพบลูกสาวของเขาที่บ้าน แต่ลูกเขยหามันไม่พบ เลยถามลูกสาวว่า

“นี่คือลูกเขยของคุณ คุณยังรักคุณอยู่ไหม ทะเลาะกันเหรอ?”

ลูกสาวตอบว่า “แม่.. คนดีอย่างแม่ผัวคนนี้. ถึงจะบวชก็หายาก” คุณยายไม่ได้ยินคำพูดของลูกสาวอย่างชัดเจน ได้ยินแต่คำว่าบวช ร้องด้วยความตกใจ

“โอ้ สามีของเจ้าไปบวชแล้วหรือ”

ชาวบ้านข้างเคียงได้ยินดังนั้นก็กล่าวว่า “พ่อค้าไปบวชแล้ว” บรรดาผู้สัญจรไปมาพูดคุยกันแต่เรื่องพ่อค้าที่บวช แล้วพ่อค้าก็กลับบ้านไป ขณะนั้นเอง มีชายคนหนึ่งเดินขึ้นไปจับแขนแล้วถามว่า “ข่าวที่เจ้าบวช ลูกและภรรยาของเจ้ากำลังร้องไห้อยู่ที่บ้านไม่ใช่หรือ?” พ่อค้าไม่พูดอะไรแต่คิด เรายังไม่ได้บวช มีคนบอกว่าเราบวชแล้ว ข่าวดีแบบนี้ไม่ควรหายไป เพราะฉะนั้น วันนี้เราควรบวช “เราจึงกลับไปวัดเชตวัน พระพุทธองค์ทรงฟังไม่นานหลังอุปสมบทตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เพื่อคลายความสงสัยของพระภิกษุ พระพุทธเจ้าจึงทรงนำเรื่องราวในอดีตมาเล่าให้ภิกษุ…

กาลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าในเมืองพารา ณ สีและมีแม่ยายหูหนวกเช่นกัน วันหนึ่งเมื่อเขาออกจากเมืองไปพร้อมกับพระราชกรณียกิจ สิ่งที่คล้ายกันก็เกิดขึ้น ครั้นกลับเข้ากรุงมาฟังข่าวก็ไปขอคาถาว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อใดที่บุคคลหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมในโลก ในกรณีนี้ ปราชญ์ผู้มีศีลธรรมอันดีในโลกแล้ว นักปราชญ์ไม่ควรปล่อยให้ตนเองตกไปจากความรู้นั้น แม้ว่าคุณจะรู้สึกเร่งรีบ พระเจ้าของมนุษยชาติ ข้าพเจ้าได้รับพระสัญญาว่าผู้ชอบธรรมในโลกได้รับในวันนี้ ฉันกำลังใคร่ครวญพันธสัญญานั้น ข้าพเจ้าจะอธิษฐานในวันนี้ เพราะข้าพเจ้าไม่มีความสุขในการเสพราคะในโลกนี้”

ได้บรรพชาเป็นฤาษีในป่าหิมพานต์ไปจนสิ้นชีวิตและเกิดในพรหมโลก

สิ่งนี้สอนว่า

คำพูดของบุคคลสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ทำความดีและความชั่ว


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : บวชเพราะแม่ยาย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
บวชเป็นแม่ผัว
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีเป็นประธานในการดูแลแม่ยายหูหนวก …
มีเรื่องเล่าว่าในเมืองสาวัตถีมีพ่อค้าคนหนึ่ง มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา รักษาศีล 5 เป็นประจำ วันหนึ่งท่านไปฟังธรรมที่วัดเชตวัน ขณะนั้นแม่สามีไปเยี่ยมครอบครัว แต่แม่ยายคนนี้หูตึงมาก เมื่อไปถึงบ้านก็พบลูกสาวที่บ้าน แต่ลูกเขยหาไม่พบ จึงถามบุตรสาวว่า

“นี่คือลูกเขยของคุณ คุณยังรักคุณอยู่ไหม? ทะเลาะกันเหรอ?”

ลูกสาวตอบว่า “แม่.. คนดีอย่างแม่ผัวคนนี้. แม้จะบวชแล้วก็ยังหายาก” คุณยายไม่ได้ยินคำพูดของลูกสาวอย่างชัดเจน ได้ยินแต่คำว่าอุปสมบทเท่านั้น เลยตะโกนด้วยความตกใจ

“โอ้ สามีของเจ้าไปบวชแล้วหรือ”

ชาวบ้านเพื่อนบ้านได้ยินดังนั้นก็พูดว่า “พ่อค้าไปบวชแล้ว” ผู้คนที่สัญจรไปมาพูดคุยกันเฉพาะเกี่ยวกับพ่อค้าที่บวช ​​และพ่อค้าหลังจากฟังคำเทศนาก็กลับบ้าน ขณะนั้นเองมีชายคนหนึ่งเดินขึ้นไปคว้าแขนแล้วถามว่า “ข่าวที่ท่านบวช ลูกและภรรยาของท่านร้องไห้ที่บ้านไม่ใช่หรือ?” พ่อค้าไม่พูดอะไรแต่คิด เรายังไม่ได้บวช มีคนบอกว่าเราบวชแล้ว ข่าวดีแบบนี้ไม่ควรหายไป ดังนั้นเราควรที่จะบวชในวันนี้ “เราจึงกลับไปที่วัดเชตวันเพื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พึงเล่าให้ฟัง ครั้นบวชได้ไม่นาน ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์. เพื่อคลายความสงสัยของพระภิกษุ พระพุทธเจ้าจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสู่พระสถก…
กาลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าในเมืองพารา ณ สีและมีแม่ยายหูหนวกเช่นกัน อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเขาออกนอกเมืองด้วยพระราชกรณียกิจ สิ่งที่คล้ายกันก็เกิดขึ้น เมื่อเสด็จกลับมายังเมืองเพื่อทราบข่าวจึงไปทูลขอพระราชทานเป็นคาถาว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเวลาใด ๆ บุคคลหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมในโลก ในกรณีนั้น นักปราชญ์ผู้มีศีลธรรมอันดีในโลก ในขณะนั้น นักปราชญ์ไม่ควรปล่อยให้ตนเองตกจากความรู้นั้น แม้จะรู้สึกเร่งรีบก็ตาม ข้าแต่พระเจ้าแห่งมวลมนุษยชาติ ข้าพเจ้าได้รับพระสัญญาว่าผู้ทรงคุณธรรมในโลกได้รับในวันนี้ ฉันกำลังใคร่ครวญพันธสัญญานั้น ข้าพเจ้าจะอธิษฐานในวันนี้ เพราะข้าพเจ้าไม่มีความสุขในการบริโภคกามตัณหาในโลกนี้”

ได้บรรพชาเป็นฤๅษีในป่าหิมพานต์ตลอดชีวิต ได้ตายไปเกิดในพรหมโลก

เรื่องนี้สอนว่า
คำพูดของคนสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของคนทำดีและชั่ว

#นทานชาดก #บวชเพราะแมยาย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
บวชเป็นแม่ผัว
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีเป็นประธานในการดูแลแม่ยายหูหนวก …
มีเรื่องเล่าว่าในเมืองสาวัตถีมีพ่อค้าคนหนึ่ง มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา รักษาศีล 5 เป็นประจำ วันหนึ่งท่านไปฟังธรรมที่วัดเชตวัน ขณะนั้นแม่สามีไปเยี่ยมครอบครัว แต่แม่ยายคนนี้หูตึงมาก เมื่อไปถึงบ้านก็พบลูกสาวที่บ้าน แต่ลูกเขยหาไม่พบ จึงถามบุตรสาวว่า

“นี่คือลูกเขยของคุณ คุณยังรักคุณอยู่ไหม? ทะเลาะกันเหรอ?”

ลูกสาวตอบว่า “แม่.. คนดีอย่างแม่ผัวคนนี้. แม้จะบวชแล้วก็ยังหายาก” คุณยายไม่ได้ยินคำพูดของลูกสาวอย่างชัดเจน ได้ยินแต่คำว่าอุปสมบทเท่านั้น เลยตะโกนด้วยความตกใจ

“โอ้ สามีของเจ้าไปบวชแล้วหรือ”

ชาวบ้านเพื่อนบ้านได้ยินดังนั้นก็พูดว่า “พ่อค้าไปบวชแล้ว” ผู้คนที่สัญจรไปมาพูดคุยกันเฉพาะเกี่ยวกับพ่อค้าที่บวช ​​และพ่อค้าหลังจากฟังคำเทศนาก็กลับบ้าน ขณะนั้นเองมีชายคนหนึ่งเดินขึ้นไปคว้าแขนแล้วถามว่า “ข่าวที่ท่านบวช ลูกและภรรยาของท่านร้องไห้ที่บ้านไม่ใช่หรือ?” พ่อค้าไม่พูดอะไรแต่คิด เรายังไม่ได้บวช มีคนบอกว่าเราบวชแล้ว ข่าวดีแบบนี้ไม่ควรหายไป ดังนั้นเราควรที่จะบวชในวันนี้ “เราจึงกลับไปที่วัดเชตวันเพื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พึงเล่าให้ฟัง ครั้นบวชได้ไม่นาน ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์. เพื่อคลายความสงสัยของพระภิกษุ พระพุทธเจ้าจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสู่พระสถก…
กาลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าในเมืองพารา ณ สีและมีแม่ยายหูหนวกเช่นกัน อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเขาออกนอกเมืองด้วยพระราชกรณียกิจ สิ่งที่คล้ายกันก็เกิดขึ้น เมื่อเสด็จกลับมายังเมืองเพื่อทราบข่าวจึงไปทูลขอพระราชทานเป็นคาถาว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเวลาใด ๆ บุคคลหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมในโลก ในกรณีนั้น นักปราชญ์ผู้มีศีลธรรมอันดีในโลก ในขณะนั้น นักปราชญ์ไม่ควรปล่อยให้ตนเองตกจากความรู้นั้น แม้จะรู้สึกเร่งรีบก็ตาม ข้าแต่พระเจ้าแห่งมวลมนุษยชาติ ข้าพเจ้าได้รับพระสัญญาว่าผู้ทรงคุณธรรมในโลกได้รับในวันนี้ ฉันกำลังใคร่ครวญพันธสัญญานั้น ข้าพเจ้าจะอธิษฐานในวันนี้ เพราะข้าพเจ้าไม่มีความสุขในการบริโภคกามตัณหาในโลกนี้”

ได้บรรพชาเป็นฤๅษีในป่าหิมพานต์ตลอดชีวิต ได้ตายไปเกิดในพรหมโลก

เรื่องนี้สอนว่า
คำพูดของคนสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของคนทำดีและชั่ว

#นทานชาดก #บวชเพราะแมยาย


#นทานชาดก #บวชเพราะแมยาย

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button