KID

นิทานชาดก : ประโยชน์ของการคบมิตร

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

ประโยชน์ของมิตรภาพ

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี เขาเลี้ยงอนาถบิณฑิกเพื่อนเศรษฐีว่า “เพื่อนธรรมดาไม่ใช่คนตัวเล็ก ใครก็ตามที่รักษาเพื่อนไว้เป็นเพื่อนที่มีเกียรติ เพื่อนที่เท่าเทียม ต่ำกว่าหรือสูงกว่า ควรเป็นเพื่อนเพราะเพื่อนเหล่านั้น สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเราได้” และนำเรื่องราวในอดีตกลับมา…

กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ประสูติเป็นเทพในดงหญ้าในอุทยานหลวง ผูกมิตรกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ชาวสวนมงคลของกษัตริย์ก็อยู่ในสวนหลวงเช่นกัน เสาของปราสาทสั่นสะท้าน จึงสั่งให้ช่างไม้หาแก่นไม้ มาเปลี่ยนหอคอยปราสาทกันเถอะ ช่างไม้ได้ค้นหาแก่นไม้ในอุทยานหลวง ยอมเอาไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเสาหลักปราสาท จึงได้กราบทูลพระราชา พระองค์จึงทรงอนุญาตให้ตัดทิ้งได้ และกำหนดตัดพรุ่งนี้

เทวาราชรู้ดีว่าต้นไม้ที่มีชีวิตจะถูกโค่นลง ไม่เห็นจะไปไหน กอดคอลูกแล้วร้องไห้ ทูตสวรรค์รู้เรื่องนี้แล้ว ไม่มีใครสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ พระโพธิสัตว์ก็รู้อยู่แล้ว เทวดาจึงปลอบใจว่า “พรุ่งนี้เราจะไม่ให้ต้นไม้นั้นถูกโค่น ให้เราดูแล”

วันรุ่งขึ้นเมื่อช่างมาถึง เขาก็แปลงกายเป็นกิ่งไม้แล้ววิ่งไปหน้าช่างไม้ ขุดโคนไม้มงคลให้โผล่ออกมาจากยอดไม้ พยักหน้าเหมือนไม้กลวง

ช่างไม้เห็นว่าพระองค์ทรงใช้พระหัตถ์ตบต้นไม้และตำหนิเขาว่า “ต้นไม้ต้นนี้เป็นโพรงไม่มีแกน พวกเขาสูญเสียกรรมของพวกเขาไปแล้ว” พวกเขาหนีไป

เทวาราชเห็นว่าปราสาทของเขาไม่ถูกทำลาย สรรเสริญพระโพธิสัตว์ในหมู่เทวดาด้วยคาถาว่า

“ความเสมอภาคในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงควรสัมพันธ์กัน เพราะเพื่อนเหล่านั้นเมื่อความเสื่อมนั้นควรเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง อย่างเรา เทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นรุชาและเทวดาที่อาศัยในหญ้า

สิ่งนี้สอนว่า

คนควรมีเพื่อนทุกวรรณะ ในยามยากจะมีตัวช่วย


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : ประโยชน์ของการคบมิตร

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ประโยชน์ของมิตรภาพ
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถี ทรงเลี้ยงอนาถบิณฑิกเพื่อนเศรษฐีว่า “เพื่อนธรรมดาไม่ใช่คนตัวเล็ก ผู้ที่รักษามิตรไว้ได้เป็นสิ่งประเสริฐ เพื่อนที่เท่าเทียมกัน ต่ำกว่า หรือสูงกว่ากัน ควรเป็นเพื่อนกัน เพราะเพื่อนเหล่านั้น มันสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเราได้” แล้วนำเรื่องราวในอดีตมาเล่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ประสูติเป็นเทพในดงหญ้าในอุทยานหลวง เป็นมิตรกับเทพผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่ง ชาวไม้มงคลของพระราชาก็อยู่ในสวนหลวงด้วย เสาของปราสาทสั่นสะท้าน จึงสั่งให้ช่างไม้หาแก่นไม้ มาเปลี่ยนหอคอยปราสาทกันเถอะ พวกช่างไม้ได้ค้นหาแก่นไม้ในอุทยานหลวง ได้ตกลงเอาไม้มงคลนั้นมาเป็นเสาปราสาทจึงได้กราบทูลพระราชา พระองค์จึงทรงอนุญาติให้ตัดทิ้งไป และกำหนดตัดพรุ่งนี้
เทวาราชรู้ว่าต้นไม้ที่มีชีวิตจะถูกโค่น ไม่เห็นจะไปไหน เลยกอดคอทารกร้องไห้ หมู่ทูตสวรรค์รู้เรื่องนี้แล้ว ไม่มีใครช่วยแก้ปัญหาได้ พระโพธิสัตว์รู้เรื่องนี้แล้ว จึงได้ปลอบใจเทวดาผู้นั้นว่า “พรุ่งนี้เราจะไม่ให้โค่นต้นไม้นั้นเสีย ให้เราดูแลเรา”
วันรุ่งขึ้นเมื่อช่างมาถึง พระองค์ก็ทรงแปลงกายเป็นกิ่งไม้แล้ววิ่งไปหน้าช่างไม้ มุดเข้าไปในโคนไม้มงคลให้โผล่ออกมาจากยอดไม้ ผงกศีรษะประหนึ่งว่าไม้เป็นโพรง
ช่างไม้เห็นว่า เขาตบต้นไม้ด้วยมือของเขาและตำหนิเขาว่า “ต้นไม้นี้กลวงไม่มีแก่น พวกเขาสูญเสียกรรมของพวกเขาไปแล้ว” พวกเขาหนีไป
เทวาราชเห็นว่าปราสาทของเขาไม่ถูกทำลาย สรรเสริญพระโพธิสัตว์ ท่ามกลางหมู่เทวดาด้วยคาถาว่า

“ผู้เท่าเทียมกัน ดีขึ้นหรือแย่ลง ควรสัมพันธ์กันเพราะเพื่อนเหล่านั้นเมื่อเกิดความเสื่อม ควรจะได้ประโยชน์มากมาย ดังเช่นเรา เทวดา สถิตอยู่บนต้นรุชากับเทวดาผู้อาศัยในหญ้า

เรื่องนี้สอนว่า
คนควรมีเพื่อนทุกวรรณะ เวลาลำบากจะมีตัวช่วย

#นทานชาดก #ประโยชนของการคบมตร

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ประโยชน์ของมิตรภาพ
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถี ทรงเลี้ยงอนาถบิณฑิกเพื่อนเศรษฐีว่า “เพื่อนธรรมดาไม่ใช่คนตัวเล็ก ผู้ที่รักษามิตรไว้ได้เป็นสิ่งประเสริฐ เพื่อนที่เท่าเทียมกัน ต่ำกว่า หรือสูงกว่ากัน ควรเป็นเพื่อนกัน เพราะเพื่อนเหล่านั้น มันสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเราได้” แล้วนำเรื่องราวในอดีตมาเล่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ประสูติเป็นเทพในดงหญ้าในอุทยานหลวง เป็นมิตรกับเทพผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่ง ชาวไม้มงคลของพระราชาก็อยู่ในสวนหลวงด้วย เสาของปราสาทสั่นสะท้าน จึงสั่งให้ช่างไม้หาแก่นไม้ มาเปลี่ยนหอคอยปราสาทกันเถอะ พวกช่างไม้ได้ค้นหาแก่นไม้ในอุทยานหลวง ได้ตกลงเอาไม้มงคลนั้นมาเป็นเสาปราสาทจึงได้กราบทูลพระราชา พระองค์จึงทรงอนุญาติให้ตัดทิ้งไป และกำหนดตัดพรุ่งนี้
เทวาราชรู้ว่าต้นไม้ที่มีชีวิตจะถูกโค่น ไม่เห็นจะไปไหน เลยกอดคอทารกร้องไห้ หมู่ทูตสวรรค์รู้เรื่องนี้แล้ว ไม่มีใครช่วยแก้ปัญหาได้ พระโพธิสัตว์รู้เรื่องนี้แล้ว จึงได้ปลอบใจเทวดาผู้นั้นว่า “พรุ่งนี้เราจะไม่ให้โค่นต้นไม้นั้นเสีย ให้เราดูแลเรา”
วันรุ่งขึ้นเมื่อช่างมาถึง พระองค์ก็ทรงแปลงกายเป็นกิ่งไม้แล้ววิ่งไปหน้าช่างไม้ มุดเข้าไปในโคนไม้มงคลให้โผล่ออกมาจากยอดไม้ ผงกศีรษะประหนึ่งว่าไม้เป็นโพรง
ช่างไม้เห็นว่า เขาตบต้นไม้ด้วยมือของเขาและตำหนิเขาว่า “ต้นไม้นี้กลวงไม่มีแก่น พวกเขาสูญเสียกรรมของพวกเขาไปแล้ว” พวกเขาหนีไป
เทวาราชเห็นว่าปราสาทของเขาไม่ถูกทำลาย สรรเสริญพระโพธิสัตว์ ท่ามกลางหมู่เทวดาด้วยคาถาว่า

“ผู้เท่าเทียมกัน ดีขึ้นหรือแย่ลง ควรสัมพันธ์กันเพราะเพื่อนเหล่านั้นเมื่อเกิดความเสื่อม ควรจะได้ประโยชน์มากมาย ดังเช่นเรา เทวดา สถิตอยู่บนต้นรุชากับเทวดาผู้อาศัยในหญ้า

เรื่องนี้สอนว่า
คนควรมีเพื่อนทุกวรรณะ เวลาลำบากจะมีตัวช่วย

#นทานชาดก #ประโยชนของการคบมตร


#นทานชาดก #ประโยชนของการคบมตร

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button