KID

นิทานชาดก : ลูกสกาอาบยาพิษ

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

ลูกสากพิษ

สมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ประสงค์จะเสพของที่มิได้ถือเอา มีเรื่องเล่าว่าในสมัยนั้นพระภิกษุมีปัจจัยสี่ประการคือ มีจีวร ฯลฯ ที่ไม่เคยพิจารณามาก่อนและบริโภคพระภิกษุเหล่านั้น ส่วนมากจะไม่พ้นนรกและการกำเนิดของสัตว์เดรัจฉาน
พระพุทธองค์ตรัสโทษที่ไม่พิจารณาปัจจัยสี่และทรงสอนว่า “ภิกษุ ภิกษุ ภิกษุ ภิกษุ ภิกษุได้รับปัจจัยสี่แล้ว ไม่ถือว่าบริโภคเลย ดังนั้นจากนี้ไปท่านต้องพิจารณาและบริโภค”

ทรงแสดงวิธีพิจารณาปัจจัย ๔ ประการแล้ว พระองค์จึงทรงกำหนดแบบอย่างโดยปริยายดังนี้ว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจึงใช้จีวร ฯลฯ เมื่อประสงค์จะปิดบังตน น่าละอายที่ภิกษุนั้นพิจารณาปัจจัย ๔ นี้แล้ว สมควรบริโภค. เพราะเมื่อก่อนคนไม่ไตร่ตรอง ไม่รู้โทษ กินยาพิษ ผลสุดท้ายก็น่าวิตกยิ่งนัก”
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนักเลงที่เมืองพาราณสี วันหนึ่งฉันเล่นสกากับผู้ชายขี้โกง เมื่อเขาชนะ เขาไม่ทำลายสนามแข่งขัน เมื่อเขาแพ้ เขาเอาบอลเข้าปากและบอกเขาว่าลูกบอลหายและหยุดเล่นเป็นประจำ

พระโพธิสัตว์จึงคิดหาวิธีแก้แค้นโดยการย้อมลูกบอลด้วยยาพิษแล้วตากให้แห้ง เล่นกับมัน และหลังจากแพ้ เขาก็ทำมันอีกครั้ง พระโพธิสัตว์เห็นแล้วทรงร่ายมนตร์

“ชายคนหนึ่งกลืนลูกบอลสกาที่เคลือบด้วยพิษร้ายแรง ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณกลืนพิษร้ายแรง มันจะส่งผลต่อคุณในภายหลัง”

ขณะพระโพธิสัตว์กำลังตรัสอยู่นั้น พระองค์ก็ตกตะลึง พระโพธิสัตว์ชักนำยาอาเจียนให้พ้นจากความตายและสั่งไม่ให้ทำเช่นนั้นอีก

สิ่งนี้สอนว่า

สิ่งที่ควรกินควรพิจารณาก่อนรับประทานอาหารเสมอ


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : ลูกสกาอาบยาพิษ

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ลูกสกาพิษ
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ประสงค์จะเสพของที่มิได้ถือเอา มีเรื่องเล่าว่าครั้งนั้นภิกษุได้ปัจจัยสี่ มีจีวรเป็นต้น. มิได้พิจารณามาก่อนแล้วบริโภคภิกษุเหล่านั้น ส่วนใหญ่ย่อมไม่พ้นนรกและการกำเนิดของสัตว์เดรัจฉาน
พระพุทธเจ้าตรัสถึงโทษที่ไม่พิจารณาปัจจัยสี่และสอนว่า “ภิกษุ ภิกษุ ภิกษุ ภิกษุ ภิกษุได้รับปัจจัยสี่แล้ว ไม่ถือว่าบริโภคเลย ดังนั้นตั้งแต่นี้ไปท่านต้องพิจารณาและบริโภคเสีย”
เมื่อทรงแสดงวิธีพิจารณาปัจจัย ๔ ประการแล้ว พระองค์ท่านก็ทรงกำหนดแบบโดยปริยายว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงทรงใช้จีวร ฯลฯ เมื่อทรงประสงค์จะปกปิดความอัปยศของตน ภิกษุนั้น ภิกษุพิจารณาปัจจัย ๔ ประการนี้แล้ว สมควรบริโภค. กินยาพิษที่ร้ายแรงมากก็เหมือนกัน เพราะเมื่อก่อนคนไม่พิจารณา ไม่รู้โทษ กินยาพิษ ผลสุดท้ายเป็นทุกข์มาก”
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนักเลง ในเมืองพารา ณ สี วันหนึ่งฉันเล่นสกากับชายขี้โกง เมื่อเขาชนะ เขาจะไม่ทำลายสนามแข่งขัน เมื่อเขาแพ้ เขาเอาบอลเข้าปากและบอกเขาว่าบอลหายและหยุดเล่นเป็นประจำ
พระโพธิสัตว์จึงคิดหาวิธีแก้แค้นโดยการย้อมลูกบอลด้วยยาพิษและทำให้แห้ง เล่นกับเขา พอแพ้เขาก็ทำอีก พระโพธิสัตว์เห็นสิ่งนี้ จึงกล่าวคาถา

“ชายคนหนึ่งกลืนลูกบอลสกาที่เคลือบด้วยพิษร้ายแรง ไม่รู้ด้วยซ้ำ เจ้าจงกลืนพิษร้ายแรงจะมีผลกับเจ้าในภายหลัง”

ขณะพระโพธิสัตว์กำลังตรัสอยู่ พระองค์ทรงถูกพิษสลบลง พระโพธิสัตว์ปรุงยาให้อาเจียน ให้พ้นจากความตายและสั่งไม่ให้ทำเช่นนั้นอีก
เรื่องนี้สอนว่า
จะใช้อะไรกิน ควรพิจารณาก่อนรับประทานอาหารเสมอ

#นทานชาดก #ลกสกาอาบยาพษ

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ลูกสกาพิษ
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ประสงค์จะเสพของที่มิได้ถือเอา มีเรื่องเล่าว่าครั้งนั้นภิกษุได้ปัจจัยสี่ มีจีวรเป็นต้น. มิได้พิจารณามาก่อนแล้วบริโภคภิกษุเหล่านั้น ส่วนใหญ่ย่อมไม่พ้นนรกและการกำเนิดของสัตว์เดรัจฉาน
พระพุทธเจ้าตรัสถึงโทษที่ไม่พิจารณาปัจจัยสี่และสอนว่า “ภิกษุ ภิกษุ ภิกษุ ภิกษุ ภิกษุได้รับปัจจัยสี่แล้ว ไม่ถือว่าบริโภคเลย ดังนั้นตั้งแต่นี้ไปท่านต้องพิจารณาและบริโภคเสีย”
เมื่อทรงแสดงวิธีพิจารณาปัจจัย ๔ ประการแล้ว พระองค์ท่านก็ทรงกำหนดแบบโดยปริยายว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงทรงใช้จีวร ฯลฯ เมื่อทรงประสงค์จะปกปิดความอัปยศของตน ภิกษุนั้น ภิกษุพิจารณาปัจจัย ๔ ประการนี้แล้ว สมควรบริโภค. กินยาพิษที่ร้ายแรงมากก็เหมือนกัน เพราะเมื่อก่อนคนไม่พิจารณา ไม่รู้โทษ กินยาพิษ ผลสุดท้ายเป็นทุกข์มาก”
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนักเลง ในเมืองพารา ณ สี วันหนึ่งฉันเล่นสกากับชายขี้โกง เมื่อเขาชนะ เขาจะไม่ทำลายสนามแข่งขัน เมื่อเขาแพ้ เขาเอาบอลเข้าปากและบอกเขาว่าบอลหายและหยุดเล่นเป็นประจำ
พระโพธิสัตว์จึงคิดหาวิธีแก้แค้นโดยการย้อมลูกบอลด้วยยาพิษและทำให้แห้ง เล่นกับเขา พอแพ้เขาก็ทำอีก พระโพธิสัตว์เห็นสิ่งนี้ จึงกล่าวคาถา

“ชายคนหนึ่งกลืนลูกบอลสกาที่เคลือบด้วยพิษร้ายแรง ไม่รู้ด้วยซ้ำ เจ้าจงกลืนพิษร้ายแรงจะมีผลกับเจ้าในภายหลัง”

ขณะพระโพธิสัตว์กำลังตรัสอยู่ พระองค์ทรงถูกพิษสลบลง พระโพธิสัตว์ปรุงยาให้อาเจียน ให้พ้นจากความตายและสั่งไม่ให้ทำเช่นนั้นอีก
เรื่องนี้สอนว่า
จะใช้อะไรกิน ควรพิจารณาก่อนรับประทานอาหารเสมอ

#นทานชาดก #ลกสกาอาบยาพษ


#นทานชาดก #ลกสกาอาบยาพษ

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button