News

7 สิงหาคม คอมมิวนิสต์ไทยเริ่มปะทะกับตำรวจ (วันเสียงปืนแตก)

7 สิงหาคม 2508: พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (คสช.) ปะทะกับตำรวจของรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรกที่บ้านนาบัว ตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันถ่ายทำ

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เดิมชื่อ พรรคคอมมิวนิสต์สยาม. ก่อตั้งโดยโฮจิมินห์เวียดนามนามนามสหายซุงได้จัดการประชุมลับครั้งแรกที่โรงแรมตุนกิหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2473 โดยแต่งตั้งหลี่หรือโงะชิงก๊วกเป็นเลขาธิการพรรคที่หนึ่ง และมีผู้แทนสองคนคือ Tang หรือ Shen Wanchen และ Lao Ngou หรือ Wu Zhi Zhi จนกระทั่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2485

ภายหลังการพบกันครั้งแรกของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 57 คน พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นพรรคในอุดมคติ ยึดมั่นในลัทธิมาร์กซิสต์-เลนินและลัทธิเหมาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางชนชั้น นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์และต่อสู้กับทุนนิยมแบบ “ป่าล้อมเมือง”

วันระเบิดปืนคือวันที่ 7 สิงหาคม 2508 เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้อาวุธโจมตีกองกำลังของรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรก กองกำลังของพรรคได้เรียกตัวเองว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนแห่งประเทศไทย (DOT)

เหตุเกิดที่บ้านนาบัว ต.โคกหินแห้ว อ.เรณูนคร จ.นครพนม “ต่อสู้กับกองทัพ ใช้ชนบทล้อมเมืองและยึดครองเมือง” พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ต่อสู้กับกองกำลังของรัฐบาลไทยและในยุค “แสวงหา” มาโดยตลอด

นักศึกษา นักศึกษา ประชาชน เข้าป่า สู้ กับ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ถึง 2523 รัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ออกคำสั่งนิรโทษกรรมคอมมิวนิสต์ 66/23


ข้อมูลมากกว่านี้

7 สิงหาคม คอมมิวนิสต์ไทยเริ่มปะทะกับตำรวจ (วันเสียงปืนแตก)

7 ส.ค. 2508 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (คสช.) ปะทะกับตำรวจของรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรกที่บ้านนาบัว ตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม
วันยิงปืน
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เดิมชื่อ พรรคคอมมิวนิสต์สยาม. ก่อตั้งโดยโฮจิมินห์ นามแฝงเวียดนาม Comrade Sung จัดการประชุมลับครั้งแรกที่โรงแรม Tun Ki หน้าสถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2473 โดยแต่งตั้ง หลี่ หรือ โง จิง กุ๊ก เป็นเลขาธิการพรรคที่หนึ่ง และมีผู้แทนสองคนคือ Tang หรือ Shen Wanchen และ Lao Ngou หรือ Wu Zhi Zhi จนกระทั่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2485
หลังการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกก่อตั้ง 57 คน พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นพรรคอุดมการณ์ ยึดมั่นลัทธิมาร์กซ์-เลนินและลัทธิเหมาโดยมุ่งสร้างความเท่าเทียมทางชนชั้น นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์และต่อสู้กับทุนนิยมด้วยวิถี “ป่าล้อมเมือง”
วันระเบิดปืน คือ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็นวันที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้อาวุธโจมตีกองกำลังของรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรก กองกำลังของพรรคได้เรียกตัวเองว่ากองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย (DOT)
เหตุเกิดที่บ้านนาบัว ต.โคกหินแห้ว อ.เรณูนคร จ.นครพนม ประกาศยุทธศาสตร์ “สู้รบกับกองทัพ ใช้ชนบทล้อมรอบเมืองและยึดเมือง” พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ต่อสู้กับกองกำลังของรัฐบาลไทยและในยุค “แสวงหา” มาโดยตลอด
นักศึกษา นักศึกษา ประชาชน เข้าป่าสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 จนถึง พ.ศ. 2523 รัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ออกคำสั่ง 66/23 นิรโทษกรรมให้กับคอมมิวนิสต์

#สงหาคม #คอมมวนสตไทยเรมปะทะกบตำรวจ #วนเสยงปนแตก

7 ส.ค. 2508 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (คสช.) ปะทะกับตำรวจของรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรกที่บ้านนาบัว ตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม
วันยิงปืน
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เดิมชื่อ พรรคคอมมิวนิสต์สยาม. ก่อตั้งโดยโฮจิมินห์ นามแฝงเวียดนาม Comrade Sung จัดการประชุมลับครั้งแรกที่โรงแรม Tun Ki หน้าสถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2473 โดยแต่งตั้ง หลี่ หรือ โง จิง กุ๊ก เป็นเลขาธิการพรรคที่หนึ่ง และมีผู้แทนสองคนคือ Tang หรือ Shen Wanchen และ Lao Ngou หรือ Wu Zhi Zhi จนกระทั่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2485
หลังการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกก่อตั้ง 57 คน พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นพรรคอุดมการณ์ ยึดมั่นลัทธิมาร์กซ์-เลนินและลัทธิเหมาโดยมุ่งสร้างความเท่าเทียมทางชนชั้น นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์และต่อสู้กับทุนนิยมด้วยวิถี “ป่าล้อมเมือง”
วันระเบิดปืน คือ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็นวันที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้อาวุธโจมตีกองกำลังของรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรก กองกำลังของพรรคได้เรียกตัวเองว่ากองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย (DOT)
เหตุเกิดที่บ้านนาบัว ต.โคกหินแห้ว อ.เรณูนคร จ.นครพนม ประกาศยุทธศาสตร์ “สู้รบกับกองทัพ ใช้ชนบทล้อมรอบเมืองและยึดเมือง” พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ต่อสู้กับกองกำลังของรัฐบาลไทยและในยุค “แสวงหา” มาโดยตลอด
นักศึกษา นักศึกษา ประชาชน เข้าป่าสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 จนถึง พ.ศ. 2523 รัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ออกคำสั่ง 66/23 นิรโทษกรรมให้กับคอมมิวนิสต์

#สงหาคม #คอมมวนสตไทยเรมปะทะกบตำรวจ #วนเสยงปนแตก


#สงหาคม #คอมมวนสตไทยเรมปะทะกบตำรวจ #วนเสยงปนแตก

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button