Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH

Từ ngày 01/10/2020, Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 16/08/2020 chính thức có hiệu lực.

Thông tư quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện. Theo đấy quy định trình độ chuẩn được huấn luyện của thầy cô giáo trong Trung tâm GDNN công lập như sau:

  • Giáo viên dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kĩ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;
  • Giáo viên dạy trình độ sơ cấp nêu trên, nếu ko có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
  • Có nhân phẩm, tư tưởng, đạo đức tốt;
  • Phục vụ chuẩn nghề nghiệp theo địa điểm việc làm và đạt trình độ chuẩn được huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều này;
  • Có lý lịch rõ ràng; đảm bảo sức khỏe theo đề nghị nghề nghiệp.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 05/2020/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 5 2020

THÔNG TƯ 05/2020/TT-BLĐTBXH

QUY ĐỊNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP HUYỆN

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 5 2014;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 5 2019;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề xuất của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng

1. Thông tư này quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện (sau đây gọi chung là Trung tâm).

2. Thông tư này được vận dụng đối với các Trung tâm và tổ chức, tư nhân có liên can.

Điều 2. Địa vị pháp lý của Trung tâm

1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, có nhân cách pháp nhân, có con dấu và nick riêng.

2. Trung tâm hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục, Thông tư này và các quy định khác của luật pháp có liên can.

3. Trung tâm có quyền tự chủ và nghĩa vụ giải trình theo quy định của luật pháp.

Điều 3. Tên gọi của Trung tâm

1. Việc đặt tên Trung tâm được quy định như sau: “Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp + tên đơn vị hành chính cấp huyện điều hành trực tiếp”.

2. Tên của Trung tâm được ghi trong quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các văn bản, hồ sơ giao dịch của Trung tâm và được gắn tại hội sở chính của Trung tâm.

Điều 4. Phân cấp điều hành

1. Ủy ban dân chúng quận, huyện, thị xã, thành thị thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban dân chúng cấp huyện) trực tiếp điều hành, chỉ huy Trung tâm.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu nghĩa vụ điều hành và chỉ dẫn về chuyên môn đối với Trung tâm theo thẩm quyền.

Điều 5. Quản lý nhà nước đối với Trung tâm

1. Trung tâm chịu sự điều hành nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; cùng lúc chịu sự điều hành nhà nước trên khu vực của Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban dân chúng cấp tỉnh) nơi Trung tâm đặt hội sở chính.

2. Ủy ban dân chúng cấp tỉnh phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành điều hành nhà nước đối với các Trung tâm theo quy định tại Thông tư này.

Điều 6. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm được xây dựng theo quy định tại Thông tư này và thích hợp với điều kiện chi tiết của Trung tâm, ko trái với các quy định luật pháp có liên can.

2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phải có những nội dung chủ đạo sau:

a) Tên Trung tâm;

b) Chỉ tiêu và sứ mệnh;

c) Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm;

d) Tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

đ) Nhiệm vụ và quyền của thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân;

e) Nhiệm vụ và quyền của người học;

g) Tổ chức và điều hành của Trung tâm;

h) Quan hệ giữa Trung tâm với công ty, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gia đình và xã hội;

i) Nguồn vốn và của nả của Trung tâm;

k) Thanh tra, rà soát, khen thưởng và xử lý vi phạm.

3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm do giám đốc Trung tâm coi xét và phải được ban bố công khai tại Trung tâm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc bắt đầu từ ngày quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm được coi xét, giám đốc Trung tâm có nghĩa vụ gửi 01 bản quyết định coi xét quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm về Ủy ban dân chúng cấp huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt hội sở chính của Trung tâm để tiến hành điều hành theo địa bàn.

4. Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung

Giám đốc Trung tâm coi xét quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại khoản 3 của Điều này.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ và nghĩa vụ giải trình của Trung tâm

1. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức tiến hành chương trình huấn luyện trình độ sơ cấp và các chương trình huấn luyện thường xuyên, bao gồm: Chương trình huấn luyện thường xuyên theo đề nghị của người học; chương trình bồi dưỡng, cập nhật, tăng lên tri thức, kĩ năng nghề nghiệp; chương trình huấn luyện theo bề ngoài kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; chương trình chuyển giao công nghệ, chương trình huấn luyện khác có thời kì huấn luyện dưới 03 tháng. Tổ chức tiến hành chế độ phân phối huấn luyện trình độ sơ cấp, huấn luyện dưới 03 tháng đối với lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật và các chế độ khác theo quy định của luật pháp;

b) Tổ chức xây dựng hoặc chọn lựa và coi xét chương trình, giáo trình huấn luyện, học liệu của Trung tâm theo quy định;

c) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh;

d) Quản lý hàng ngũ thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân của Trung tâm được giao theo quy định của luật pháp;

đ) Tổ chức lao động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ chuyên dụng cho huấn luyện;

e) Nghiên cứu phần mềm các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, thí điểm, phần mềm và chuyển giao công nghệ mới chuyên dụng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội của địa phương;

g) Tổ chức các hoạt động dạy và học; rà soát và cấp chứng chỉ theo quy định;

h) Tham vấn nghề nghiệp, tham mưu việc khiến cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học rộng rãi tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học trò;

i) Phối hợp với các công ty, tổ chức, tư nhân, gia đình người học trong hoạt động huấn luyện nghề nghiệp và tham mưu hướng nghiệp; tổ chức cho người học thăm quan, tập sự tại công ty và khắc phục việc khiến cho người học;

k) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc tiến hành các nhiệm vụ huấn luyện nghề nghiệp và tham mưu hướng nghiệp;

l) Quản lý và sử dụng của nả công theo quy định của luật pháp đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

m) Tạo điều kiện hoặc tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cho thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân của Trung tâm học tập, tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

n) Thực hiện việc cung ứng số liệu về hoạt động của Trung tâm để tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp; tiến hành cơ chế báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của luật pháp.

2. Quyền hạn:

a) Được chủ động xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch tăng trưởng Trung tâm thích hợp với chiến lược tăng trưởng giáo dục nghề nghiệp nhằm phục vụ đề nghị của thị phần lao động;

b) Được diễn ra huấn luyện chương trình giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Được liên doanh, kết hợp hoạt động huấn luyện với công ty, tổ chức, tư nhân trong nước và tổ chức, tư nhân nước ngoài để tổ chức huấn luyện, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo quy định của luật pháp;

d) Được kết hợp với trường cao đẳng, trường trung cấp để tổ chức giảng dạy khối lượng tri thức văn hóa trung học rộng rãi đối với học trò học trình độ trung cấp có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Huấn luyện; chỉ được tiến hành chương trình giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 của Luật Giáo dục (trừ chương trình huấn luyện để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp) lúc được cơ quan điều hành nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép;

đ) Được kết hợp huấn luyện với trường cao đẳng, trường trung cấp để tiến hành chương trình huấn luyện cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường cao đẳng, trường trung cấp (đơn vị chủ trì kết hợp huấn luyện) chịu nghĩa vụ cấp bằng tốt nghiệp cho người học theo quy định;

e) Được huy động, nhận tài trợ, điều hành, sử dụng các nguồn lực theo quy định của luật pháp nhằm tiến hành các hoạt động huấn luyện của Trung tâm;

g) Được sử dụng của nả công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, kết hợp theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng của nả công;

h) Được điều hành và sử dụng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp theo quy định của luật pháp;

i) Được tham dự đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đối với các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định của luật pháp;

k) Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của luật pháp.

3. Quyền tự chủ của Trung tâm tiến hành theo quy định tại Điều 25 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau:

a) Quyết định chỉ tiêu, sứ mệnh, chiến lược và kế hoạch tăng trưởng của Trung tâm;

b) Quyết định thành lập tổ chức bộ máy, tăng trưởng hàng ngũ thầy cô giáo, cán bộ điều hành trên cơ sở chiến lược và quy hoạch tăng trưởng Trung tâm;

c) Thu, chi vốn đầu tư, đầu cơ tăng trưởng các điều kiện bảo đảm chất lượng huấn luyện theo quy định của luật pháp và các quy định về tự chủ vốn đầu tư đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập;

d) Xác định, ban bố công khai phương thức, tiêu chí tuyển sinh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; quyết định phương thức tổ chức và điều hành huấn luyện, bề ngoài huấn luyện; quyết định việc kết hợp huấn luyện với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước đủ điều kiện theo quy định của luật pháp; tuyển sinh và điều hành người học; tăng trưởng chương trình huấn luyện; tổ chức biên soạn hoặc chọn lựa giáo trình giảng dạy thích hợp với chỉ tiêu huấn luyện của từng chương trình huấn luyện; in phôi chứng chỉ, điều hành và cấp chứng chỉ cho người học theo quy định của luật pháp;

đ) Tổ chức khai triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, cộng tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch tăng trưởng của Trung tâm; bảo đảm chất lượng huấn luyện của Trung tâm; chọn lựa tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để đăng ký kiểm định;

e) Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; quy định tác dụng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Trung tâm.

4. Trung tâm có nghĩa vụ giải trình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về các hoạt động sau:

a) Ban bố công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Trung tâm về các nội dung: Chỉ tiêu, chương trình huấn luyện; bề ngoài huấn luyện, kế hoạch tổ chức huấn luyện; kế hoạch tuyển sinh; danh sách người học nhập học và tốt nghiệp hàng 5 theo nghề, nhóm nghề huấn luyện; điều kiện để đảm bảo chất lượng dạy và học; chi tiêu huấn luyện, mức học phí và miễn, giảm học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng 5 học và dự định cho cả khóa học; kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; hệ thống chứng chỉ của Trung tâm, danh sách học trò, học viên được cấp chứng chỉ hàng 5; địa điểm việc làm sau lúc tốt nghiệp và các giải pháp rà soát, giám sát chất lượng huấn luyện; các quy chế, quy định nội bộ;

b) Cam kết với cơ quan điều hành nhà nước và chịu nghĩa vụ về mọi hoạt động để đạt được các cam kết; ko để bất cứ tư nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và hạ tầng của Trung tâm để thực hiện các hoạt động trái với các quy định của luật pháp và của Thông tư này;

c) Có chế độ để người học, thầy cô giáo và xã hội tham dự bình chọn chất lượng huấn luyện của Trung tâm;

d) Công khai công bố tiêu chí tuyển sinh, giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tiến hành cơ chế báo cáo vốn đầu tư theo quy định và công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm, trừ những thông tin thuộc danh mục bí hiểm Nhà nước;

đ) Báo cáo, giải trình các nội dung liên can tới thanh tra, rà soát theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRUNG TÂM

Điều 8. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, bao gồm:

a) Giám đốc và các phó giám đốc;

b) Các phòng tác dụng và tổ chuyên môn, nghiệp vụ;

Căn cứ tác dụng, nhiệm vụ được giao, quy mô, nghề huấn luyện, giám đốc Trung tâm quyết định thành lập các phòng tác dụng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được coi xét trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

c) Các hội đồng tham mưu; Hội đồng điều hành;

d) Các tổ sản xuất, dịch vụ để chuyên dụng cho huấn luyện (nếu có).

Trung tâm được thành lập các tổ sản xuất, dịch vụ, chuyên dụng cho huấn luyện nghề nghiệp. Việc thành lập và hoạt động của tổ sản xuất, dịch vụ, chuyên dụng cho huấn luyện của Trung tâm được tiến hành theo quy định của luật pháp.

2. Việc thành lập, giải tán các tổ chức trực thuộc Trung tâm; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức được tiến hành theo quy định của luật pháp, Thông tư này và được chi tiết hóa trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Điều 9. Tiêu chuẩn và thẩm quyền bổ dụng giám đốc, phó giám đốc

1. Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

2. Thẩm quyền bổ dụng

Việc bổ dụng, bổ dụng lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và tiến hành các cơ chế, chế độ đối với giám đốc, phó giám đốc Trung tâm tiến hành theo quy định của luật pháp.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, đại diện cho Trung tâm trước luật pháp, chịu nghĩa vụ điều hành các hoạt động và quản lý tổ chức, bộ máy của Trung tâm, có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau:

1. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch huấn luyện và bồi dưỡng của Trung tâm;

b) Quản lý hạ tầng, của nả, vốn đầu tư của Trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để chuyên dụng cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của luật pháp. Xây dựng quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, địa điểm việc làm, tuyển dụng, điều hành, sử dụng, tăng trưởng hàng ngũ thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân theo quy định của luật pháp;

c) Quản lý vốn đầu tư, quyết định chi thu và hỗ trợ các thành tựu lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy định;

d) Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập cho thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân và người học;

đ) Tổ chức và chỉ huy xây dựng môi trường huấn luyện lành mạnh; bảo đảm an ninh chính trị và thứ tự xã hội trong Trung tâm;

e) Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm; tiến hành các chế độ, cơ chế của Nhà nước đối với thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân và người học trong Trung tâm. Hàng 5, tổ chức bình chọn, phân loại thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân;

g) Thực hiện đầy đủ và kịp thời cơ chế báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của luật pháp;

h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của luật pháp.

2. Quyền hạn:

a) Được quyết định các giải pháp để tiến hành nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm quy định tại Điều 7 của Thông tư này;

b) Được quyết định thành lập các phòng tác dụng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ sản xuất, dịch vụ, chuyên dụng cho huấn luyện theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được coi xét trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;

c) Quyết định bổ dụng các trưởng, phó phòng, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ sản xuất, dịch vụ, chuyên dụng cho huấn luyện trực thuộc Trung tâm theo quy định;

d) Tổ chức tuyển dụng, điều hành và sử dụng hiệu quả hàng ngũ thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân của Trung tâm theo quy định của luật pháp; quyết định việc giao ước giao kèo lao động đối với thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân theo quy định của luật pháp;

đ) Giao kết giao kèo huấn luyện nghề nghiệp, bổ túc, bồi dưỡng nghề cho người học theo quy định của luật pháp;

e) Ký giao kèo cho thuê, liên doanh, kết hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong hoạt động huấn luyện, bổ túc, bồi dưỡng nghề hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của luật pháp;

g) Cấp chứng chỉ cho người học tại Trung tâm theo quy định;

h) Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân và người học của Trung tâm trong khuôn khổ thẩm quyền được phân cấp điều hành;

i) Thừa hưởng các cơ chế theo quy định.

Điều 11. Phó giám đốc Trung tâm

1. Phó giám đốc Trung tâm là người giúp giám đốc trong việc điều hành, quản lý các hoạt động của Trung tâm.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của phó giám đốc:

a) Giúp giám đốc trong việc điều hành và quản lý các hoạt động của Trung tâm; trực tiếp gánh vác 1 số lĩnh vực công việc theo sự cắt cử của giám đốc và khắc phục các công tác khác do giám đốc giao;

b) Khi khắc phục công tác được giám đốc giao hoặc giao cho, phó giám đốc thay mặt giám đốc chịu nghĩa vụ trước luật pháp và giám đốc về kết quả công tác được giao hoặc giao cho.

Điều 12. Hội đồng tham mưu, Hội đồng điều hành

1. Hội đồng tham mưu trong Trung tâm do giám đốc quyết định thành lập để lấy quan điểm của thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công ty, đại diện các tổ chức trong và ngoài Trung tâm nhằm tham mưu cho giám đốc về 1 số công tác thiết yếu, liên can tới việc khai triển, tiến hành tác dụng, nhiệm vụ của Trung tâm. Hội đồng tham mưu tuân theo vụ việc và ko hưởng lương.

Việc thành lập, tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tham mưu do giám đốc quyết định và phải được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

2. Việc thành lập Hội đồng điều hành trong Trung tâm để quyết định các vấn đề quan trọng trong giai đoạn tổ chức hoạt động của Trung tâm tiến hành theo quy định của luật pháp.

Điều 13. Tổ chuyên môn, nghiệp vụ

1. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ (sau đây gọi chung là Tổ) được diễn ra theo nghề hoặc nhóm nghề huấn luyện. Căn cứ tác dụng, quy mô, nghề huấn luyện, giám đốc quyết định thành lập Tổ trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được coi xét trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

2. Tổ trực thuộc Trung tâm có nhiệm vụ:

a) Quản lý thầy cô giáo, công nhân và người học thuộc Tổ theo phân cấp của giám đốc;

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng 5 của Trung tâm, bao gồm: Xây dựng, tăng trưởng chương trình huấn luyện của nghề được Trung tâm giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương cụ thể các mô-đun liên can đảm bảo tính hợp nhất, tránh chồng chéo giữa các mô-đun của chương trình huấn luyện; xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng tăng trưởng của Trung tâm; tổ chức nghiên cứu cải tiến cách thức giảng dạy, học tập nhằm tăng lên chất lượng huấn luyện; xây dựng và tiến hành cách thức rà soát, thi, bình chọn kết quả học tập, đoàn luyện của người học, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được ban bố, phục vụ nhu cầu sử dụng của thị phần lao động. Việc tăng trưởng chương trình huấn luyện, giáo trình, tài liệu giảng dạy thuộc giáo dục nghề nghiệp tiến hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Đồ mưu hoạch và tổ chức tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, cộng tác quốc tế; cộng tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên can tới nghề huấn luyện và huy động sự tham dự của công ty vào giai đoạn huấn luyện của Tổ;

d) Xây dựng kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ thầy cô giáo, nghề huấn luyện và hạ tầng, thiết bị chuyên dụng cho cho huấn luyện và nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh điều kiện đảm bảo chất lượng huấn luyện; tiến hành các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, phần mềm kỹ thuật, công nghệ vào giai đoạn huấn luyện;

đ) Quản lý thầy cô giáo, công nhân, người học thuộc Tổ; xây dựng kế hoạch và tổ chức tiến hành công việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thầy cô giáo, công nhân; có kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho thầy cô giáo và công nhân khác thuộc Tổ;

e) Tổ chức bình chọn, phân loại thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân trong Tổ và tham dự bình chọn cán bộ điều hành trong Trung tâm theo quy định của Trung tâm;

g) Quản lý, sử dụng có hiệu quả hạ tầng, thiết bị theo quy định của giám đốc Trung tâm; đề nghị, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị huấn luyện;

h) Thực hiện cơ chế báo cáo theo quy định của giám đốc Trung tâm.

3. Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Tổ có tổ trưởng và có thể có tổ phó do giám đốc bổ dụng;

b) Tổ trưởng chịu nghĩa vụ điều hành, quản lý các hoạt động của Tổ theo nhiệm vụ được quy định tại khoản 2 Điều này và theo phân cấp của giám đốc Trung tâm;

c) Tổ trưởng phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thích hợp với nghề huấn luyện tại Tổ;

d) Tổ phó giúp tổ trưởng trong việc điều hành, quản lý các hoạt động của Tổ;

đ) Việc bổ dụng, miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó tiến hành theo quy định của luật pháp và được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Điều 14. Phòng tác dụng

1. Các phòng tác dụng có nhiệm vụ tư vấn và giúp giám đốc Trung tâm trong việc điều hành, tổng hợp, đề nghị quan điểm, tổ chức tiến hành các công tác chủ đạo của Trung tâm như: Giáo vụ, huấn luyện, hành chính, quản trị; tổ chức cán bộ; tổng hợp, đối ngoại; điều hành học trò, người học; điều hành vốn đầu tư, điều hành thiết bị và xây dựng căn bản theo tác dụng, nhiệm vụ được giám đốc giao.

Giám đốc quyết định thành lập các phòng tác dụng theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được coi xét trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

2. Phòng tác dụng có trưởng phòng và các phó trưởng phòng. Trưởng phòng phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

3. Phó trưởng phòng là người giúp trưởng phòng trong việc điều hành, quản lý các hoạt động của phòng theo tác dụng, nhiệm vụ được giao. Số lượng phó trưởng phòng tùy theo tác dụng, nhiệm vụ được giao và quy mô huấn luyện của Trung tâm, được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Việc bổ dụng, miễn nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng của Trung tâm tiến hành theo quy định của luật pháp và được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Điều 15. Các tổ sản xuất, dịch vụ để chuyên dụng cho huấn luyện

1. Trung tâm được thành lập các tổ sản xuất, dịch vụ để chuyên dụng cho huấn luyện, giúp cho người học và thầy cô giáo của Trung tâm thực hành, tập sự tăng lên tri thức, kĩ năng. Việc thành lập và hoạt động của các tổ sản xuất, dịch vụ để chuyên dụng cho huấn luyện được tiến hành theo quy định của luật pháp.

2. Các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này ko có tác dụng tổ chức huấn luyện, kết hợp huấn luyện để cấp văn bằng, chứng chỉ.

3. Việc thành lập, giải tán, tác dụng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này do giám đốc quyết định theo quy định của luật pháp và phải được quy định chi tiết trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Điều 16. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trung tâm hoạt động theo Hiến pháp, luật pháp và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm hoạt động theo quy định của Hiến pháp, luật pháp, Điều lệ của tổ chức và có nghĩa vụ góp phần tiến hành chỉ tiêu giáo dục nghề nghiệp.

Chương III

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Mục 1. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Điều 17. Nghề huấn luyện và tổ chức lớp học

1. Trung tâm được huấn luyện các nghề trình độ sơ cấp theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu cơ và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và chương trình huấn luyện thường xuyên quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp theo đề nghị của thị phần lao động.

2. Việc tổ chức các lớp học theo chương trình huấn luyện nghề nghiệp tiến hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 18. Chương trình và giáo trình huấn luyện

1. Căn cứ vào quy định khối lượng tri thức tối thiểu, đề nghị về năng lực nhưng người học đạt được sau lúc tốt nghiệp đối với trình độ sơ cấp; thứ tự xây dựng, đánh giá và ban hành chương trình huấn luyện trình độ sơ cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm tổ chức biên soạn hoặc chọn lựa và coi xét chương trình huấn luyện trình độ sơ cấp để sử dụng làm chương trình huấn luyện của Trung tâm.

2. Trung tâm tổ chức biên soạn hoặc chọn lựa và coi xét chương trình huấn luyện thường xuyên theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

3. Trung tâm phải thường xuyên bình chọn, cập nhật, bổ sung chương trình, giáo trình huấn luyện thích hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất và dịch vụ.

4. Trung tâm tổ chức biên soạn hoặc chọn lựa giáo trình; duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập của Trung tâm. Giáo trình huấn luyện phải chi tiết hóa đề nghị về nội dung tri thức, kĩ năng của từng mô-đun trong chương trình huấn luyện, tạo điều kiện để tiến hành cách thức dạy học hăng hái.

Điều 19. Tuyển sinh huấn luyện

1. Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp hàng 5 trên cơ sở nhu cầu người học, nhu cầu nhân công trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của ngành, địa phương và năng lực huấn luyện của Trung tâm.

2. Trung tâm tổ chức tuyển sinh, huấn luyện giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 20. Tổ chức, điều hành huấn luyện của Trung tâm

1. Trung tâm tổ chức và điều hành huấn luyện theo quy định tại Điều 37 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, chỉ dẫn về tổ chức, điều hành giáo dục nghề nghiệp của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; tổ chức huấn luyện các nghề tại nơi đủ điều kiện và đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp theo quy định.

2. Việc tổ chức, điều hành giai đoạn huấn luyện đối với chương trình kết hợp huấn luyện với nước ngoài tiến hành theo quy định hiện hành của Việt Nam về cộng tác, đầu cơ với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Điều 21. Hệ thống sổ sách, biểu mẫu điều hành hoạt động giáo dục nghề nghiệp; rà soát, thi, bình chọn kết quả học tập và xét xác nhận tốt nghiệp

1. Trung tâm sử dụng hệ thống sổ sách, biểu mẫu dạy và học các chương trình huấn luyện nghề nghiệp theo chỉ dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Trung tâm tiến hành việc rà soát, thi, bình chọn kết quả học tập, đoàn luyện, tu dưỡng và xét xác nhận tốt nghiệp cho người học các chương trình huấn luyện nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Kết quả học nghề của học trò trung học cơ sở, trung học rộng rãi tại Trung tâm được chuyển về trường rộng rãi để làm cơ sở bình chọn học trò theo quy định.

Điều 22. Cấp và điều hành chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ huấn luyện

Trung tâm tiến hành việc cấp, điều hành chứng chỉ sơ cấp và chứng chỉ huấn luyện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 23. Kiểm định và đảm bảo chất lượng huấn luyện

1. Trung tâm tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn về công việc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 67 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

2. Trung tâm có nghĩa vụ tiến hành kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Mục 2. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm trong hoạt động cộng tác quốc tế

1. Thực hiện các bề ngoài cộng tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 47 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục.

2. Xây dựng và tiến hành chiến lược, kế hoạch, chương trình cộng tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trung tâm thích hợp với chỉ tiêu cộng tác quốc tế được quy định tại Điều 46 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục và chủ trương, chế độ của Nhà nước về hội nhập quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

3. Tổ chức điều hành và khai triển có hiệu quả các chương trình, dự án cộng tác quốc tế theo thẩm quyền.

4. Thực hiện thương thuyết, ký kết các thỏa thuận cộng tác với các bên nước ngoài theo quy định của luật pháp.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động cộng tác quốc tế.

Điều 25. Quản lý hoạt động cộng tác quốc tế

1. Giao nhiệm vụ cho đơn vị thuộc Trung tâm làm đầu mối tổ chức tiến hành nhiệm vụ về cộng tác quốc tế của Trung tâm.

2. Xây dựng và ban hành quy chế điều hành hoạt động cộng tác quốc tế của Trung tâm thích hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của luật pháp có liên can.

3. Tổ chức các hoạt động cộng tác quốc tế thiết thực, hiệu quả; tiến hành rà soát, bình chọn, tổng kết việc tiến hành các hoạt động cộng tác quốc tế của Trung tâm.

4. Phối hợp với các cơ quan sở quan bảo đảm an ninh, thứ tự, an toàn xã hội trong các hoạt động cộng tác quốc tế.

Chương IV

GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 26. Tiêu chuẩn và trình độ chuẩn của thầy cô giáo trong Trung tâm

1. Giáo viên trong Trung tâm phải có các tiêu chuẩn sau:

a) Có nhân phẩm, tư tưởng, đạo đức tốt;

b) Phục vụ chuẩn nghề nghiệp theo địa điểm việc làm và đạt trình độ chuẩn được huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Có lý lịch rõ ràng; đảm bảo sức khỏe theo đề nghị nghề nghiệp.

2. Trình độ chuẩn được huấn luyện của thầy cô giáo

a) Giáo viên dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kĩ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;

b) Giáo viên dạy trình độ sơ cấp quy định tại điểm a khoản này, nếu ko có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Điều 27. Giáo viên trong Trung tâm

1. Chức danh của thầy cô giáo trong Trung tâm được quy định tại khoản 3 Điều 53 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

2. Việc tuyển dụng, tiến hành cơ chế làm việc, huấn luyện, bồi dưỡng tăng lên trình độ và các chế độ khác đối với thầy cô giáo của Trung tâm tiến hành theo quy định tiêu chuẩn chức danh thầy cô giáo trong Trung tâm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và quy định của luật pháp.

Điều 28. Nhiệm vụ và quyền hạn của thầy cô giáo

Giáo viên trong Trung tâm tiến hành nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 55 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục và các nhiệm vụ, quyền hạn chi tiết sau:

1. Chấp hành các quy chế, nội quy, quy định của Trung tâm.

2. Thực hiện quy định về cơ chế làm việc đối với chức danh thầy cô giáo do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

3. Được sắp đặt giảng dạy theo chuyên ngành, nghề được huấn luyện; được chọn lựa cách thức, dụng cụ giảng dạy nhằm phát huy năng lực tư nhân, tăng lên chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp; được đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ, điều kiện làm việc để tiến hành nhiệm vụ theo quy định của luật pháp; được cung ứng thông tin liên can tới nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

4. Thừa hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của luật pháp.

5. Được huấn luyện, bồi dưỡng tăng lên trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cách thức giảng dạy theo kế hoạch và điều kiện của Trung tâm; được tham dự vào việc điều hành và giám sát hoạt động của Trung tâm; được tham dự công việc Đảng, đoàn thể và các hoạt động xã hội theo quy định của luật pháp.

6. Được bảo vệ danh dự, phẩm chất. Được tham dự trao đổi, bàn luận, góp ý về các chủ trương, kế hoạch tăng trưởng huấn luyện, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy, nội dung, cách thức giảng dạy, tổ chức điều hành của Trung tâm; được nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần và các ngày nghỉ khác theo quy định của luật pháp. Được dự các cuộc họp hội đồng do Trung thật tâm lập lúc các hội đồng này khắc phục những vấn đề có liên can tới người học của lớp mình được cắt cử, gánh vác.

7. Được giao kèo thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục khác mà phải tiến hành các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 55 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và phải đảm bảo kết thúc nhiệm vụ ở nơi mình công việc.

8. Giáo viên tham dự hoạt động khoa học và công nghệ thừa hưởng quyền theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ; thầy cô giáo làm công việc điều hành trong Trung tâm nếu tham dự giảng dạy thì thừa hưởng các cơ chế đối với thầy cô giáo theo quy định của luật pháp và quy định hợp lí của Trung tâm.

9. Tham gia điều hành người học và đóng góp nghĩa vụ với số đông.

10. Chịu sự giám sát của Trung tâm về nội dung, chất lượng, cách thức giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

11. Hoàn thành các công tác khác được Trung tâm, phòng hoặc tổ bộ môn cắt cử.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ điều hành, công nhân

Cán bộ điều hành, công nhân làm công việc điều hành, chuyên dụng cho trong Trung tâm có phận sự tiến hành nghiêm túc các nhiệm vụ, chức trách được cắt cử; thừa hưởng các lợi quyền theo quy định của luật pháp và trong giao kèo làm việc, giao kèo lao động.

Điều 30. Việc tuyển dụng thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân

Giáo viên, cán bộ điều hành và công nhân làm công việc điều hành, giảng dạy, chuyên dụng cho trong Trung tâm được tuyển dụng theo quy định của luật pháp về nhân viên và luật pháp về lao động.

Chương V

NGƯỜI HỌC

Điều 31. Người học

1. Người học trong Trung tâm được quy định tại Điều 59 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục, bao gồm: Học trò của chương trình huấn luyện sơ cấp; học viên của chương trình huấn luyện thường xuyên quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

2. Người học có nhu cầu học các chương trình huấn luyện theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và có đủ điều kiện theo quy định của luật pháp được giao ước giao kèo huấn luyện với giám đốc Trung tâm.

Điều 32. Nhiệm vụ và quyền của người học

Người học có nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 60 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục và các nhiệm vụ, quyền chi tiết sau:

1. Thực hiện quy chế, nội quy của Trung tâm; tiến hành nếp sống tân tiến, lành mạnh; tham dự xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Trung tâm, chấp hành luật pháp của Nhà nước.

2. Đóng học phí và phí dịch vụ khác theo quy định.

3. Được tham dự lao động và hoạt động xã hội, tổ chức xã hội trong Trung tâm.

4. Được học rút ngắn hoặc kéo dài thời kì tiến hành chương trình huấn luyện, được đúp; được bảo lưu kết quả học tập theo quy định của luật pháp.

5. Được cấp chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp tương ứng với trình độ, chương trình huấn luyện theo quy định của luật pháp.

6. Được sử dụng trang thiết bị, dụng cụ của Trung tâm chuyên dụng cho việc học tập, thực hành, tập sự và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Được đảm bảo các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động trong giai đoạn học tập, thực hành, tập sự theo quy định của luật pháp.

7. Được trực tiếp hoặc phê chuẩn đại diện hợp lí của số đông người học kiến nghị với Trung tâm các biện pháp góp phần xây dựng Trung tâm, bảo vệ quyền, ích lợi chính đáng của mình.

8. Giữ gìn, bảo vệ của nả của Trung tâm, của cơ sở sản xuất nơi thực hành, tập sự.

9. Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động.

10. Thực hiện phận sự làm việc có thời hạn theo quy định của luật pháp.

11. Được học tập, đoàn luyện theo chỉ tiêu huấn luyện hoặc giao kèo huấn luyện đã giao ước với Trung tâm.

12. Thừa hưởng các chế độ đối với người học theo quy định của luật pháp.

13. Được chọn chương trình học, bề ngoài học, vị trí học thích hợp với bản lĩnh, điều kiện của bản thân và của Trung tâm; được tạo điều kiện biến đổi chương trình, bề ngoài và vị trí học nếu có ước muốn và được nơi chuyển tới tiếp thu.

Chương VI

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 33. Quản lý và sử dụng của nả

1. Nguồn tạo nên của nả công tại Trung tâm, bao gồm:

a) Của nả công bình hiện vật do Nhà nước giao theo quy định vận dụng đối với cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 29 của Luật Quản lý, sử dụng của nả công;

b) Của nả được đầu cơ xây dựng, sắm sửa từ ngân sách nhà nước, quỹ tăng trưởng hoạt động sự nghiệp, quỹ khấu hao của nả, nguồn kinh phí khác theo quy định của luật pháp;

c) Của nả được tạo nên từ nguồn hỗ trợ, vốn huy động, liên doanh, kết hợp với các tổ chức, tư nhân theo quy định của luật pháp.

2. Trung tâm tiến hành việc điều hành và sử dụng của nả công được giao theo quy định của luật pháp.

3. Mọi thành viên trong Trung tâm có nghĩa vụ gìn giữ, bảo vệ của nả của Trung tâm.

4. Hàng 5, Trung tâm phải tổ chức kiểm kê, bình chọn trị giá của nả của Trung tâm và tiến hành cơ chế báo cáo theo quy định của luật pháp. Chấp hành đầy đủ các cơ chế vốn đầu tư, kế toán, kiểm toán, thuế, thống kê và báo cáo định kỳ; công khai vốn đầu tư theo quy định của luật pháp.

5. Trung tâm có nghĩa vụ kiểm kê của nả vào cuối kỳ kế toán 5 và kiểm kê theo quyết định kiểm kê, bình chọn lại của nả công, xác định của nả thừa, thiếu và nguyên cớ để xử lý theo quy định của luật pháp; tiến hành báo cáo tình hình điều hành, sử dụng của nả công.

Điều 34. Nguồn vốn đầu tư

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

2. Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm, bao gồm:

a) Học phí, dịch vụ tuyển sinh do người học đóng;

b) Thu từ hoạt động cộng tác huấn luyện, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động sự nghiệp khác;

c) Lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, kết hợp.

3. Kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước.

4. Nguồn vốn vay, trợ giúp, tài trợ theo quy định của luật pháp.

5. Các nguồn thu hợp lí khác theo quy định của luật pháp.

Điều 35. Sử dụng nguồn vốn đầu tư

1. Chi thường xuyên, bao gồm:

a) Chi cho các hoạt động huấn luyện theo tác dụng, nhiệm vụ được giao;

b) Chi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Trung tâm (bao gồm cả chi trả vốn, trả lãi tiền vay theo quy định của luật pháp).

2. Chi ko thường xuyên, bao gồm:

a) Chi tiến hành chương trình chỉ tiêu tổ quốc; chương trình đầu cơ công; chương trình, đề án khác;

b) Chi tiến hành chương trình huấn luyện, bồi dưỡng thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân;

c) Chi vốn đối ứng tiến hành các dự án có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định;

d) Chi tiến hành các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

đ) Chi đầu cơ xây dựng hạ tầng, sắm sửa của nả, thiết bị; chi tiến hành các dự án đầu cơ khác theo quy định của Nhà nước;

e) Các khoản chi khác theo quy định của luật pháp.

Chương VII

QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM VỚI DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Điều 36. Quan hệ giữa Trung tâm với công ty

Trung tâm có nghĩa vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với công ty trong hoạt động huấn luyện, bao gồm:

1. Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch huấn luyện phục vụ nhu cầu nhân công kỹ thuật trực tiếp sản xuất của công ty và thị phần lao động.

2. Mời đại diện của công ty có liên can tham dự vào việc xây dựng chương trình, giáo trình huấn luyện của Trung tâm; tham dự giảng dạy, chỉ dẫn tập sự nghề và bình chọn kết quả học tập cho người học.

3. Phối hợp với công ty để tổ chức cho thầy cô giáo, người học thăm quan, tập sự tại công ty, gắn giảng dạy, học tập với thực tế sản xuất, dịch vụ.

4. Hiệp tác với công ty để huấn luyện, bồi dưỡng tăng lên kĩ năng nghề cho công nhân của công ty lúc có nhu cầu.

5. Phối hợp với công ty trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, phần mềm, chuyển giao công nghệ.

Điều 37. Quan hệ giữa Trung tâm với gia đình người học

1. Trung tâm có nghĩa vụ công bố công khai kế hoạch, tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển sinh và các chế độ, cơ chế đối với người học hàng 5.

2. Trung tâm chủ động phối hợp với gia đình người học để tăng lên chất lượng, hiệu quả huấn luyện.

Điều 38. Quan hệ giữa Trung tâm với xã hội

1. Trung tâm tiến hành kết hợp với các cơ sở sản xuất, các cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các cơ sở huấn luyện khác nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho thầy cô giáo, học trò thăm quan, tập sự, thực hành sản xuất, phần mềm công nghệ để gắn việc giảng dạy, học tập với thực tiễn sản xuất.

2. Trung tâm thường xuyên phối hợp với các cơ quan tác dụng của Bộ, ngành, địa phương có liên can, với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc xác định nhu cầu huấn luyện, gắn huấn luyện với việc làm và thị phần lao động.

3. Trung tâm phối hợp với các cơ sở văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để giúp cho người học tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

4. Trung tâm tổ chức cho thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân và người học tham dự các hoạt động xã hội; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp nhằm xây dựng môi trường huấn luyện lành mạnh.

Điều 39. Quan hệ giữa Trung tâm với cơ sở giáo dục rộng rãi và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1. Trung tâm phối hợp với trường trung học cơ sở, trung học rộng rãi và trường rộng rãi có nhiều cấp học trong việc tiến hành nội dung huấn luyện nghề nghiệp rộng rãi và tham mưu hướng nghiệp.

2. Trung tâm cử thầy cô giáo tham dự giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học rộng rãi và trường rộng rãi có nhiều cấp học ở địa phương nhằm tiến hành tốt chương trình huấn luyện nghề nghiệp rộng rãi và tham mưu hướng nghiệp.

3. Trung tâm phối hợp, kết hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức các hoạt động huấn luyện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này và các quy định khác của luật pháp có liên can.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 40. Trách nhiệm của Trung tâm

1. Tổ chức tiến hành Thông tư; hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiểm tra các mặt hoạt động, quy định về thầy cô giáo, cán bộ điều hành để phục vụ quy định tại Thông tư này; sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động và các quy định nội bộ khác của Trung tâm thích hợp với các quy định tại Thông tư này.

2. Định kỳ 06 tháng, hàng 5 hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm và gửi báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp huyện.

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Chỉ dẫn tổ chức tiến hành Thông tư này trong hệ thống các trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện trên toàn quốc; tiến hành thống kê hàng 5 và xây dựng cơ sở dữ liệu về các Trung tâm.

2. Thực hiện rà soát, thanh tra việc tiến hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của luật pháp; hủy bỏ hoặc kiến nghị hủy bỏ các quyết định trái với quy định tại Thông tư này và quy định của luật pháp về giáo dục nghề nghiệp.

3. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên can chỉ dẫn tổ chức tiến hành và rà soát, thanh tra việc tiến hành Thông tư này, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của luật pháp.

Điều 42. Trách nhiệm của Ủy ban dân chúng cấp tỉnh

1. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp huyện chỉ dẫn Trung tâm tổ chức hoạt động theo quy định.

2. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp huyện thanh tra, rà soát việc tiến hành các quy định về tổ chức hoạt động của Trung tâm theo thẩm quyền quy định.

Điều 43. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Chỉ dẫn các Trung tâm xây dựng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo chỉ dẫn tại Thông tư này.

2. Chỉ dẫn các Trung tâm tổ chức tiến hành chương trình huấn luyện nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Thanh tra, rà soát việc tiến hành quy định về giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền quy định.

4. Thực hiện điều hành nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với Trung tâm và định kỳ 06 tháng, hàng 5 hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm và gửi báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh.

Điều 44. Trách nhiệm của Uỷ ban dân chúng cấp huyện

1. Trực tiếp điều hành Trung tâm và chịu nghĩa vụ chỉ dẫn, khắc phục và rà soát, giám sát những vấn đề liên can tới nhân sự, của nả, hạ tầng của Trung tâm thuộc khuôn khổ điều hành.

2. Chỉ đạo việc tổ chức tiến hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Thông tư này.

3. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc điều hành các Trung tâm trực thuộc; khắc phục gieo neo, vướng mắc theo quy định của luật pháp.

4. Kiểm tra việc tiến hành Thông tư này và xử lý vi phạm đối với Trung tâm trực thuộc theo quy định của luật pháp.

5. Định kỳ 06 tháng, hàng 5 hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm và gửi báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh.

Chương IX

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 45. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 5 2020.

2. Bổ sung khoản 3 vào Điều 1 Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp như sau “3. Điều lệ này ko vận dụng đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện”.

3. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, đề xuất phản ảnh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được chỉ dẫn./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thơ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án dân chúng vô thượng;
– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Ủy ban Trung ương Trận mạc Đất nước Việt Nam;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
– Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

.

Xem thêm thông tin Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH

Từ ngày 01/10/2020, Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 16/08/2020 chính thức có hiệu lực.
Thông tư quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện. Theo đấy quy định trình độ chuẩn được huấn luyện của thầy cô giáo trong Trung tâm GDNN công lập như sau:
Giáo viên dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kĩ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;
Giáo viên dạy trình độ sơ cấp nêu trên, nếu ko có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Có nhân phẩm, tư tưởng, đạo đức tốt;
Phục vụ chuẩn nghề nghiệp theo địa điểm việc làm và đạt trình độ chuẩn được huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều này;
Có lý lịch rõ ràng; đảm bảo sức khỏe theo đề nghị nghề nghiệp.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 05/2020/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 5 2020

THÔNG TƯ 05/2020/TT-BLĐTBXH
QUY ĐỊNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP HUYỆN
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 5 2014;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 5 2019;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Theo đề xuất của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng
1. Thông tư này quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện (sau đây gọi chung là Trung tâm).
2. Thông tư này được vận dụng đối với các Trung tâm và tổ chức, tư nhân có liên can.
Điều 2. Địa vị pháp lý của Trung tâm
1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, có nhân cách pháp nhân, có con dấu và nick riêng.
2. Trung tâm hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục, Thông tư này và các quy định khác của luật pháp có liên can.
3. Trung tâm có quyền tự chủ và nghĩa vụ giải trình theo quy định của luật pháp.
Điều 3. Tên gọi của Trung tâm
1. Việc đặt tên Trung tâm được quy định như sau: “Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp + tên đơn vị hành chính cấp huyện điều hành trực tiếp”.
2. Tên của Trung tâm được ghi trong quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các văn bản, hồ sơ giao dịch của Trung tâm và được gắn tại hội sở chính của Trung tâm.
Điều 4. Phân cấp điều hành
1. Ủy ban dân chúng quận, huyện, thị xã, thành thị thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban dân chúng cấp huyện) trực tiếp điều hành, chỉ huy Trung tâm.
2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu nghĩa vụ điều hành và chỉ dẫn về chuyên môn đối với Trung tâm theo thẩm quyền.
Điều 5. Quản lý nhà nước đối với Trung tâm
1. Trung tâm chịu sự điều hành nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; cùng lúc chịu sự điều hành nhà nước trên khu vực của Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban dân chúng cấp tỉnh) nơi Trung tâm đặt hội sở chính.
2. Ủy ban dân chúng cấp tỉnh phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành điều hành nhà nước đối với các Trung tâm theo quy định tại Thông tư này.
Điều 6. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm
1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm được xây dựng theo quy định tại Thông tư này và thích hợp với điều kiện chi tiết của Trung tâm, ko trái với các quy định luật pháp có liên can.
2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phải có những nội dung chủ đạo sau:
a) Tên Trung tâm;
b) Chỉ tiêu và sứ mệnh;
c) Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm;
d) Tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
đ) Nhiệm vụ và quyền của thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân;
e) Nhiệm vụ và quyền của người học;
g) Tổ chức và điều hành của Trung tâm;
h) Quan hệ giữa Trung tâm với công ty, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gia đình và xã hội;
i) Nguồn vốn và của nả của Trung tâm;
k) Thanh tra, rà soát, khen thưởng và xử lý vi phạm.
3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm do giám đốc Trung tâm coi xét và phải được ban bố công khai tại Trung tâm.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc bắt đầu từ ngày quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm được coi xét, giám đốc Trung tâm có nghĩa vụ gửi 01 bản quyết định coi xét quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm về Ủy ban dân chúng cấp huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt hội sở chính của Trung tâm để tiến hành điều hành theo địa bàn.
4. Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung
Giám đốc Trung tâm coi xét quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại khoản 3 của Điều này.
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ và nghĩa vụ giải trình của Trung tâm
1. Nhiệm vụ:
a) Tổ chức tiến hành chương trình huấn luyện trình độ sơ cấp và các chương trình huấn luyện thường xuyên, bao gồm: Chương trình huấn luyện thường xuyên theo đề nghị của người học; chương trình bồi dưỡng, cập nhật, tăng lên tri thức, kĩ năng nghề nghiệp; chương trình huấn luyện theo bề ngoài kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; chương trình chuyển giao công nghệ, chương trình huấn luyện khác có thời kì huấn luyện dưới 03 tháng. Tổ chức tiến hành chế độ phân phối huấn luyện trình độ sơ cấp, huấn luyện dưới 03 tháng đối với lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật và các chế độ khác theo quy định của luật pháp;
b) Tổ chức xây dựng hoặc chọn lựa và coi xét chương trình, giáo trình huấn luyện, học liệu của Trung tâm theo quy định;
c) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh;
d) Quản lý hàng ngũ thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân của Trung tâm được giao theo quy định của luật pháp;
đ) Tổ chức lao động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ chuyên dụng cho huấn luyện;
e) Nghiên cứu phần mềm các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, thí điểm, phần mềm và chuyển giao công nghệ mới chuyên dụng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội của địa phương;
g) Tổ chức các hoạt động dạy và học; rà soát và cấp chứng chỉ theo quy định;
h) Tham vấn nghề nghiệp, tham mưu việc khiến cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học rộng rãi tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học trò;
i) Phối hợp với các công ty, tổ chức, tư nhân, gia đình người học trong hoạt động huấn luyện nghề nghiệp và tham mưu hướng nghiệp; tổ chức cho người học thăm quan, tập sự tại công ty và khắc phục việc khiến cho người học;
k) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc tiến hành các nhiệm vụ huấn luyện nghề nghiệp và tham mưu hướng nghiệp;
l) Quản lý và sử dụng của nả công theo quy định của luật pháp đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
m) Tạo điều kiện hoặc tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cho thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân của Trung tâm học tập, tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
n) Thực hiện việc cung ứng số liệu về hoạt động của Trung tâm để tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp; tiến hành cơ chế báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;
o) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của luật pháp.
2. Quyền hạn:
a) Được chủ động xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch tăng trưởng Trung tâm thích hợp với chiến lược tăng trưởng giáo dục nghề nghiệp nhằm phục vụ đề nghị của thị phần lao động;
b) Được diễn ra huấn luyện chương trình giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
c) Được liên doanh, kết hợp hoạt động huấn luyện với công ty, tổ chức, tư nhân trong nước và tổ chức, tư nhân nước ngoài để tổ chức huấn luyện, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo quy định của luật pháp;
d) Được kết hợp với trường cao đẳng, trường trung cấp để tổ chức giảng dạy khối lượng tri thức văn hóa trung học rộng rãi đối với học trò học trình độ trung cấp có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Huấn luyện; chỉ được tiến hành chương trình giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 của Luật Giáo dục (trừ chương trình huấn luyện để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp) lúc được cơ quan điều hành nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép;
đ) Được kết hợp huấn luyện với trường cao đẳng, trường trung cấp để tiến hành chương trình huấn luyện cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường cao đẳng, trường trung cấp (đơn vị chủ trì kết hợp huấn luyện) chịu nghĩa vụ cấp bằng tốt nghiệp cho người học theo quy định;
e) Được huy động, nhận tài trợ, điều hành, sử dụng các nguồn lực theo quy định của luật pháp nhằm tiến hành các hoạt động huấn luyện của Trung tâm;
g) Được sử dụng của nả công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, kết hợp theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng của nả công;
h) Được điều hành và sử dụng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp theo quy định của luật pháp;
i) Được tham dự đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đối với các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định của luật pháp;
k) Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của luật pháp.
3. Quyền tự chủ của Trung tâm tiến hành theo quy định tại Điều 25 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau:
a) Quyết định chỉ tiêu, sứ mệnh, chiến lược và kế hoạch tăng trưởng của Trung tâm;
b) Quyết định thành lập tổ chức bộ máy, tăng trưởng hàng ngũ thầy cô giáo, cán bộ điều hành trên cơ sở chiến lược và quy hoạch tăng trưởng Trung tâm;
c) Thu, chi vốn đầu tư, đầu cơ tăng trưởng các điều kiện bảo đảm chất lượng huấn luyện theo quy định của luật pháp và các quy định về tự chủ vốn đầu tư đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập;
d) Xác định, ban bố công khai phương thức, tiêu chí tuyển sinh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; quyết định phương thức tổ chức và điều hành huấn luyện, bề ngoài huấn luyện; quyết định việc kết hợp huấn luyện với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước đủ điều kiện theo quy định của luật pháp; tuyển sinh và điều hành người học; tăng trưởng chương trình huấn luyện; tổ chức biên soạn hoặc chọn lựa giáo trình giảng dạy thích hợp với chỉ tiêu huấn luyện của từng chương trình huấn luyện; in phôi chứng chỉ, điều hành và cấp chứng chỉ cho người học theo quy định của luật pháp;
đ) Tổ chức khai triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, cộng tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch tăng trưởng của Trung tâm; bảo đảm chất lượng huấn luyện của Trung tâm; chọn lựa tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để đăng ký kiểm định;
e) Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; quy định tác dụng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Trung tâm.
4. Trung tâm có nghĩa vụ giải trình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về các hoạt động sau:
a) Ban bố công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Trung tâm về các nội dung: Chỉ tiêu, chương trình huấn luyện; bề ngoài huấn luyện, kế hoạch tổ chức huấn luyện; kế hoạch tuyển sinh; danh sách người học nhập học và tốt nghiệp hàng 5 theo nghề, nhóm nghề huấn luyện; điều kiện để đảm bảo chất lượng dạy và học; chi tiêu huấn luyện, mức học phí và miễn, giảm học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng 5 học và dự định cho cả khóa học; kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; hệ thống chứng chỉ của Trung tâm, danh sách học trò, học viên được cấp chứng chỉ hàng 5; địa điểm việc làm sau lúc tốt nghiệp và các giải pháp rà soát, giám sát chất lượng huấn luyện; các quy chế, quy định nội bộ;
b) Cam kết với cơ quan điều hành nhà nước và chịu nghĩa vụ về mọi hoạt động để đạt được các cam kết; ko để bất cứ tư nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và hạ tầng của Trung tâm để thực hiện các hoạt động trái với các quy định của luật pháp và của Thông tư này;
c) Có chế độ để người học, thầy cô giáo và xã hội tham dự bình chọn chất lượng huấn luyện của Trung tâm;
d) Công khai công bố tiêu chí tuyển sinh, giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tiến hành cơ chế báo cáo vốn đầu tư theo quy định và công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm, trừ những thông tin thuộc danh mục bí hiểm Nhà nước;
đ) Báo cáo, giải trình các nội dung liên can tới thanh tra, rà soát theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.
Chương II
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRUNG TÂM
Điều 8. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm
1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, bao gồm:
a) Giám đốc và các phó giám đốc;
b) Các phòng tác dụng và tổ chuyên môn, nghiệp vụ;
Căn cứ tác dụng, nhiệm vụ được giao, quy mô, nghề huấn luyện, giám đốc Trung tâm quyết định thành lập các phòng tác dụng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được coi xét trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
c) Các hội đồng tham mưu; Hội đồng điều hành;
d) Các tổ sản xuất, dịch vụ để chuyên dụng cho huấn luyện (nếu có).
Trung tâm được thành lập các tổ sản xuất, dịch vụ, chuyên dụng cho huấn luyện nghề nghiệp. Việc thành lập và hoạt động của tổ sản xuất, dịch vụ, chuyên dụng cho huấn luyện của Trung tâm được tiến hành theo quy định của luật pháp.
2. Việc thành lập, giải tán các tổ chức trực thuộc Trung tâm; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức được tiến hành theo quy định của luật pháp, Thông tư này và được chi tiết hóa trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
Điều 9. Tiêu chuẩn và thẩm quyền bổ dụng giám đốc, phó giám đốc
1. Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
2. Thẩm quyền bổ dụng
Việc bổ dụng, bổ dụng lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và tiến hành các cơ chế, chế độ đối với giám đốc, phó giám đốc Trung tâm tiến hành theo quy định của luật pháp.
Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc
Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, đại diện cho Trung tâm trước luật pháp, chịu nghĩa vụ điều hành các hoạt động và quản lý tổ chức, bộ máy của Trung tâm, có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau:
1. Nhiệm vụ:
a) Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch huấn luyện và bồi dưỡng của Trung tâm;
b) Quản lý hạ tầng, của nả, vốn đầu tư của Trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để chuyên dụng cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của luật pháp. Xây dựng quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, địa điểm việc làm, tuyển dụng, điều hành, sử dụng, tăng trưởng hàng ngũ thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân theo quy định của luật pháp;
c) Quản lý vốn đầu tư, quyết định chi thu và hỗ trợ các thành tựu lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy định;
d) Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập cho thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân và người học;
đ) Tổ chức và chỉ huy xây dựng môi trường huấn luyện lành mạnh; bảo đảm an ninh chính trị và thứ tự xã hội trong Trung tâm;
e) Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm; tiến hành các chế độ, cơ chế của Nhà nước đối với thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân và người học trong Trung tâm. Hàng 5, tổ chức bình chọn, phân loại thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân;
g) Thực hiện đầy đủ và kịp thời cơ chế báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của luật pháp;
h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của luật pháp.
2. Quyền hạn:
a) Được quyết định các giải pháp để tiến hành nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm quy định tại Điều 7 của Thông tư này;
b) Được quyết định thành lập các phòng tác dụng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ sản xuất, dịch vụ, chuyên dụng cho huấn luyện theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được coi xét trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;
c) Quyết định bổ dụng các trưởng, phó phòng, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ sản xuất, dịch vụ, chuyên dụng cho huấn luyện trực thuộc Trung tâm theo quy định;
d) Tổ chức tuyển dụng, điều hành và sử dụng hiệu quả hàng ngũ thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân của Trung tâm theo quy định của luật pháp; quyết định việc giao ước giao kèo lao động đối với thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân theo quy định của luật pháp;
đ) Giao kết giao kèo huấn luyện nghề nghiệp, bổ túc, bồi dưỡng nghề cho người học theo quy định của luật pháp;
e) Ký giao kèo cho thuê, liên doanh, kết hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong hoạt động huấn luyện, bổ túc, bồi dưỡng nghề hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của luật pháp;
g) Cấp chứng chỉ cho người học tại Trung tâm theo quy định;
h) Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân và người học của Trung tâm trong khuôn khổ thẩm quyền được phân cấp điều hành;
i) Thừa hưởng các cơ chế theo quy định.
Điều 11. Phó giám đốc Trung tâm
1. Phó giám đốc Trung tâm là người giúp giám đốc trong việc điều hành, quản lý các hoạt động của Trung tâm.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của phó giám đốc:
a) Giúp giám đốc trong việc điều hành và quản lý các hoạt động của Trung tâm; trực tiếp gánh vác 1 số lĩnh vực công việc theo sự cắt cử của giám đốc và khắc phục các công tác khác do giám đốc giao;
b) Khi khắc phục công tác được giám đốc giao hoặc giao cho, phó giám đốc thay mặt giám đốc chịu nghĩa vụ trước luật pháp và giám đốc về kết quả công tác được giao hoặc giao cho.
Điều 12. Hội đồng tham mưu, Hội đồng điều hành
1. Hội đồng tham mưu trong Trung tâm do giám đốc quyết định thành lập để lấy quan điểm của thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công ty, đại diện các tổ chức trong và ngoài Trung tâm nhằm tham mưu cho giám đốc về 1 số công tác thiết yếu, liên can tới việc khai triển, tiến hành tác dụng, nhiệm vụ của Trung tâm. Hội đồng tham mưu tuân theo vụ việc và ko hưởng lương.
Việc thành lập, tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tham mưu do giám đốc quyết định và phải được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
2. Việc thành lập Hội đồng điều hành trong Trung tâm để quyết định các vấn đề quan trọng trong giai đoạn tổ chức hoạt động của Trung tâm tiến hành theo quy định của luật pháp.
Điều 13. Tổ chuyên môn, nghiệp vụ
1. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ (sau đây gọi chung là Tổ) được diễn ra theo nghề hoặc nhóm nghề huấn luyện. Căn cứ tác dụng, quy mô, nghề huấn luyện, giám đốc quyết định thành lập Tổ trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được coi xét trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm quy định tại Điều 8 của Thông tư này.
2. Tổ trực thuộc Trung tâm có nhiệm vụ:
a) Quản lý thầy cô giáo, công nhân và người học thuộc Tổ theo phân cấp của giám đốc;
b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng 5 của Trung tâm, bao gồm: Xây dựng, tăng trưởng chương trình huấn luyện của nghề được Trung tâm giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương cụ thể các mô-đun liên can đảm bảo tính hợp nhất, tránh chồng chéo giữa các mô-đun của chương trình huấn luyện; xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng tăng trưởng của Trung tâm; tổ chức nghiên cứu cải tiến cách thức giảng dạy, học tập nhằm tăng lên chất lượng huấn luyện; xây dựng và tiến hành cách thức rà soát, thi, bình chọn kết quả học tập, đoàn luyện của người học, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được ban bố, phục vụ nhu cầu sử dụng của thị phần lao động. Việc tăng trưởng chương trình huấn luyện, giáo trình, tài liệu giảng dạy thuộc giáo dục nghề nghiệp tiến hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
c) Đồ mưu hoạch và tổ chức tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, cộng tác quốc tế; cộng tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên can tới nghề huấn luyện và huy động sự tham dự của công ty vào giai đoạn huấn luyện của Tổ;
d) Xây dựng kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ thầy cô giáo, nghề huấn luyện và hạ tầng, thiết bị chuyên dụng cho cho huấn luyện và nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh điều kiện đảm bảo chất lượng huấn luyện; tiến hành các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, phần mềm kỹ thuật, công nghệ vào giai đoạn huấn luyện;
đ) Quản lý thầy cô giáo, công nhân, người học thuộc Tổ; xây dựng kế hoạch và tổ chức tiến hành công việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thầy cô giáo, công nhân; có kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho thầy cô giáo và công nhân khác thuộc Tổ;
e) Tổ chức bình chọn, phân loại thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân trong Tổ và tham dự bình chọn cán bộ điều hành trong Trung tâm theo quy định của Trung tâm;
g) Quản lý, sử dụng có hiệu quả hạ tầng, thiết bị theo quy định của giám đốc Trung tâm; đề nghị, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị huấn luyện;
h) Thực hiện cơ chế báo cáo theo quy định của giám đốc Trung tâm.
3. Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Tổ có tổ trưởng và có thể có tổ phó do giám đốc bổ dụng;
b) Tổ trưởng chịu nghĩa vụ điều hành, quản lý các hoạt động của Tổ theo nhiệm vụ được quy định tại khoản 2 Điều này và theo phân cấp của giám đốc Trung tâm;
c) Tổ trưởng phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thích hợp với nghề huấn luyện tại Tổ;
d) Tổ phó giúp tổ trưởng trong việc điều hành, quản lý các hoạt động của Tổ;
đ) Việc bổ dụng, miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó tiến hành theo quy định của luật pháp và được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
Điều 14. Phòng tác dụng
1. Các phòng tác dụng có nhiệm vụ tư vấn và giúp giám đốc Trung tâm trong việc điều hành, tổng hợp, đề nghị quan điểm, tổ chức tiến hành các công tác chủ đạo của Trung tâm như: Giáo vụ, huấn luyện, hành chính, quản trị; tổ chức cán bộ; tổng hợp, đối ngoại; điều hành học trò, người học; điều hành vốn đầu tư, điều hành thiết bị và xây dựng căn bản theo tác dụng, nhiệm vụ được giám đốc giao.
Giám đốc quyết định thành lập các phòng tác dụng theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được coi xét trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
2. Phòng tác dụng có trưởng phòng và các phó trưởng phòng. Trưởng phòng phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
3. Phó trưởng phòng là người giúp trưởng phòng trong việc điều hành, quản lý các hoạt động của phòng theo tác dụng, nhiệm vụ được giao. Số lượng phó trưởng phòng tùy theo tác dụng, nhiệm vụ được giao và quy mô huấn luyện của Trung tâm, được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Việc bổ dụng, miễn nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng của Trung tâm tiến hành theo quy định của luật pháp và được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
Điều 15. Các tổ sản xuất, dịch vụ để chuyên dụng cho huấn luyện
1. Trung tâm được thành lập các tổ sản xuất, dịch vụ để chuyên dụng cho huấn luyện, giúp cho người học và thầy cô giáo của Trung tâm thực hành, tập sự tăng lên tri thức, kĩ năng. Việc thành lập và hoạt động của các tổ sản xuất, dịch vụ để chuyên dụng cho huấn luyện được tiến hành theo quy định của luật pháp.
2. Các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này ko có tác dụng tổ chức huấn luyện, kết hợp huấn luyện để cấp văn bằng, chứng chỉ.
3. Việc thành lập, giải tán, tác dụng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này do giám đốc quyết định theo quy định của luật pháp và phải được quy định chi tiết trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
Điều 16. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội
1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trung tâm hoạt động theo Hiến pháp, luật pháp và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm hoạt động theo quy định của Hiến pháp, luật pháp, Điều lệ của tổ chức và có nghĩa vụ góp phần tiến hành chỉ tiêu giáo dục nghề nghiệp.
Chương III
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Mục 1. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Điều 17. Nghề huấn luyện và tổ chức lớp học
1. Trung tâm được huấn luyện các nghề trình độ sơ cấp theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu cơ và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và chương trình huấn luyện thường xuyên quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp theo đề nghị của thị phần lao động.
2. Việc tổ chức các lớp học theo chương trình huấn luyện nghề nghiệp tiến hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Điều 18. Chương trình và giáo trình huấn luyện
1. Căn cứ vào quy định khối lượng tri thức tối thiểu, đề nghị về năng lực nhưng người học đạt được sau lúc tốt nghiệp đối với trình độ sơ cấp; thứ tự xây dựng, đánh giá và ban hành chương trình huấn luyện trình độ sơ cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm tổ chức biên soạn hoặc chọn lựa và coi xét chương trình huấn luyện trình độ sơ cấp để sử dụng làm chương trình huấn luyện của Trung tâm.
2. Trung tâm tổ chức biên soạn hoặc chọn lựa và coi xét chương trình huấn luyện thường xuyên theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
3. Trung tâm phải thường xuyên bình chọn, cập nhật, bổ sung chương trình, giáo trình huấn luyện thích hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất và dịch vụ.
4. Trung tâm tổ chức biên soạn hoặc chọn lựa giáo trình; duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập của Trung tâm. Giáo trình huấn luyện phải chi tiết hóa đề nghị về nội dung tri thức, kĩ năng của từng mô-đun trong chương trình huấn luyện, tạo điều kiện để tiến hành cách thức dạy học hăng hái.
Điều 19. Tuyển sinh huấn luyện
1. Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp hàng 5 trên cơ sở nhu cầu người học, nhu cầu nhân công trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của ngành, địa phương và năng lực huấn luyện của Trung tâm.
2. Trung tâm tổ chức tuyển sinh, huấn luyện giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Điều 20. Tổ chức, điều hành huấn luyện của Trung tâm
1. Trung tâm tổ chức và điều hành huấn luyện theo quy định tại Điều 37 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, chỉ dẫn về tổ chức, điều hành giáo dục nghề nghiệp của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; tổ chức huấn luyện các nghề tại nơi đủ điều kiện và đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp theo quy định.
2. Việc tổ chức, điều hành giai đoạn huấn luyện đối với chương trình kết hợp huấn luyện với nước ngoài tiến hành theo quy định hiện hành của Việt Nam về cộng tác, đầu cơ với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Điều 21. Hệ thống sổ sách, biểu mẫu điều hành hoạt động giáo dục nghề nghiệp; rà soát, thi, bình chọn kết quả học tập và xét xác nhận tốt nghiệp
1. Trung tâm sử dụng hệ thống sổ sách, biểu mẫu dạy và học các chương trình huấn luyện nghề nghiệp theo chỉ dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Trung tâm tiến hành việc rà soát, thi, bình chọn kết quả học tập, đoàn luyện, tu dưỡng và xét xác nhận tốt nghiệp cho người học các chương trình huấn luyện nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
3. Kết quả học nghề của học trò trung học cơ sở, trung học rộng rãi tại Trung tâm được chuyển về trường rộng rãi để làm cơ sở bình chọn học trò theo quy định.
Điều 22. Cấp và điều hành chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ huấn luyện
Trung tâm tiến hành việc cấp, điều hành chứng chỉ sơ cấp và chứng chỉ huấn luyện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Điều 23. Kiểm định và đảm bảo chất lượng huấn luyện
1. Trung tâm tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn về công việc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 67 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
2. Trung tâm có nghĩa vụ tiến hành kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Mục 2. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm trong hoạt động cộng tác quốc tế
1. Thực hiện các bề ngoài cộng tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 47 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục.
2. Xây dựng và tiến hành chiến lược, kế hoạch, chương trình cộng tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trung tâm thích hợp với chỉ tiêu cộng tác quốc tế được quy định tại Điều 46 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục và chủ trương, chế độ của Nhà nước về hội nhập quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.
3. Tổ chức điều hành và khai triển có hiệu quả các chương trình, dự án cộng tác quốc tế theo thẩm quyền.
4. Thực hiện thương thuyết, ký kết các thỏa thuận cộng tác với các bên nước ngoài theo quy định của luật pháp.
5. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động cộng tác quốc tế.
Điều 25. Quản lý hoạt động cộng tác quốc tế
1. Giao nhiệm vụ cho đơn vị thuộc Trung tâm làm đầu mối tổ chức tiến hành nhiệm vụ về cộng tác quốc tế của Trung tâm.
2. Xây dựng và ban hành quy chế điều hành hoạt động cộng tác quốc tế của Trung tâm thích hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của luật pháp có liên can.
3. Tổ chức các hoạt động cộng tác quốc tế thiết thực, hiệu quả; tiến hành rà soát, bình chọn, tổng kết việc tiến hành các hoạt động cộng tác quốc tế của Trung tâm.
4. Phối hợp với các cơ quan sở quan bảo đảm an ninh, thứ tự, an toàn xã hội trong các hoạt động cộng tác quốc tế.
Chương IV
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG
Điều 26. Tiêu chuẩn và trình độ chuẩn của thầy cô giáo trong Trung tâm
1. Giáo viên trong Trung tâm phải có các tiêu chuẩn sau:
a) Có nhân phẩm, tư tưởng, đạo đức tốt;
b) Phục vụ chuẩn nghề nghiệp theo địa điểm việc làm và đạt trình độ chuẩn được huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều này;
c) Có lý lịch rõ ràng; đảm bảo sức khỏe theo đề nghị nghề nghiệp.
2. Trình độ chuẩn được huấn luyện của thầy cô giáo
a) Giáo viên dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kĩ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;
b) Giáo viên dạy trình độ sơ cấp quy định tại điểm a khoản này, nếu ko có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Điều 27. Giáo viên trong Trung tâm
1. Chức danh của thầy cô giáo trong Trung tâm được quy định tại khoản 3 Điều 53 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
2. Việc tuyển dụng, tiến hành cơ chế làm việc, huấn luyện, bồi dưỡng tăng lên trình độ và các chế độ khác đối với thầy cô giáo của Trung tâm tiến hành theo quy định tiêu chuẩn chức danh thầy cô giáo trong Trung tâm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và quy định của luật pháp.
Điều 28. Nhiệm vụ và quyền hạn của thầy cô giáo
Giáo viên trong Trung tâm tiến hành nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 55 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục và các nhiệm vụ, quyền hạn chi tiết sau:
1. Chấp hành các quy chế, nội quy, quy định của Trung tâm.
2. Thực hiện quy định về cơ chế làm việc đối với chức danh thầy cô giáo do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
3. Được sắp đặt giảng dạy theo chuyên ngành, nghề được huấn luyện; được chọn lựa cách thức, dụng cụ giảng dạy nhằm phát huy năng lực tư nhân, tăng lên chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp; được đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ, điều kiện làm việc để tiến hành nhiệm vụ theo quy định của luật pháp; được cung ứng thông tin liên can tới nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
4. Thừa hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của luật pháp.
5. Được huấn luyện, bồi dưỡng tăng lên trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cách thức giảng dạy theo kế hoạch và điều kiện của Trung tâm; được tham dự vào việc điều hành và giám sát hoạt động của Trung tâm; được tham dự công việc Đảng, đoàn thể và các hoạt động xã hội theo quy định của luật pháp.
6. Được bảo vệ danh dự, phẩm chất. Được tham dự trao đổi, bàn luận, góp ý về các chủ trương, kế hoạch tăng trưởng huấn luyện, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy, nội dung, cách thức giảng dạy, tổ chức điều hành của Trung tâm; được nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần và các ngày nghỉ khác theo quy định của luật pháp. Được dự các cuộc họp hội đồng do Trung thật tâm lập lúc các hội đồng này khắc phục những vấn đề có liên can tới người học của lớp mình được cắt cử, gánh vác.
7. Được giao kèo thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục khác mà phải tiến hành các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 55 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và phải đảm bảo kết thúc nhiệm vụ ở nơi mình công việc.
8. Giáo viên tham dự hoạt động khoa học và công nghệ thừa hưởng quyền theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ; thầy cô giáo làm công việc điều hành trong Trung tâm nếu tham dự giảng dạy thì thừa hưởng các cơ chế đối với thầy cô giáo theo quy định của luật pháp và quy định hợp lí của Trung tâm.
9. Tham gia điều hành người học và đóng góp nghĩa vụ với số đông.
10. Chịu sự giám sát của Trung tâm về nội dung, chất lượng, cách thức giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
11. Hoàn thành các công tác khác được Trung tâm, phòng hoặc tổ bộ môn cắt cử.
Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ điều hành, công nhân
Cán bộ điều hành, công nhân làm công việc điều hành, chuyên dụng cho trong Trung tâm có phận sự tiến hành nghiêm túc các nhiệm vụ, chức trách được cắt cử; thừa hưởng các lợi quyền theo quy định của luật pháp và trong giao kèo làm việc, giao kèo lao động.
Điều 30. Việc tuyển dụng thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân
Giáo viên, cán bộ điều hành và công nhân làm công việc điều hành, giảng dạy, chuyên dụng cho trong Trung tâm được tuyển dụng theo quy định của luật pháp về nhân viên và luật pháp về lao động.
Chương V
NGƯỜI HỌC
Điều 31. Người học
1. Người học trong Trung tâm được quy định tại Điều 59 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục, bao gồm: Học trò của chương trình huấn luyện sơ cấp; học viên của chương trình huấn luyện thường xuyên quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
2. Người học có nhu cầu học các chương trình huấn luyện theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và có đủ điều kiện theo quy định của luật pháp được giao ước giao kèo huấn luyện với giám đốc Trung tâm.
Điều 32. Nhiệm vụ và quyền của người học
Người học có nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 60 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục và các nhiệm vụ, quyền chi tiết sau:
1. Thực hiện quy chế, nội quy của Trung tâm; tiến hành nếp sống tân tiến, lành mạnh; tham dự xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Trung tâm, chấp hành luật pháp của Nhà nước.
2. Đóng học phí và phí dịch vụ khác theo quy định.
3. Được tham dự lao động và hoạt động xã hội, tổ chức xã hội trong Trung tâm.
4. Được học rút ngắn hoặc kéo dài thời kì tiến hành chương trình huấn luyện, được đúp; được bảo lưu kết quả học tập theo quy định của luật pháp.
5. Được cấp chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp tương ứng với trình độ, chương trình huấn luyện theo quy định của luật pháp.
6. Được sử dụng trang thiết bị, dụng cụ của Trung tâm chuyên dụng cho việc học tập, thực hành, tập sự và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Được đảm bảo các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động trong giai đoạn học tập, thực hành, tập sự theo quy định của luật pháp.
7. Được trực tiếp hoặc phê chuẩn đại diện hợp lí của số đông người học kiến nghị với Trung tâm các biện pháp góp phần xây dựng Trung tâm, bảo vệ quyền, ích lợi chính đáng của mình.
8. Giữ gìn, bảo vệ của nả của Trung tâm, của cơ sở sản xuất nơi thực hành, tập sự.
9. Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động.
10. Thực hiện phận sự làm việc có thời hạn theo quy định của luật pháp.
11. Được học tập, đoàn luyện theo chỉ tiêu huấn luyện hoặc giao kèo huấn luyện đã giao ước với Trung tâm.
12. Thừa hưởng các chế độ đối với người học theo quy định của luật pháp.
13. Được chọn chương trình học, bề ngoài học, vị trí học thích hợp với bản lĩnh, điều kiện của bản thân và của Trung tâm; được tạo điều kiện biến đổi chương trình, bề ngoài và vị trí học nếu có ước muốn và được nơi chuyển tới tiếp thu.
Chương VI
TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH
Điều 33. Quản lý và sử dụng của nả
1. Nguồn tạo nên của nả công tại Trung tâm, bao gồm:
a) Của nả công bình hiện vật do Nhà nước giao theo quy định vận dụng đối với cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 29 của Luật Quản lý, sử dụng của nả công;
b) Của nả được đầu cơ xây dựng, sắm sửa từ ngân sách nhà nước, quỹ tăng trưởng hoạt động sự nghiệp, quỹ khấu hao của nả, nguồn kinh phí khác theo quy định của luật pháp;
c) Của nả được tạo nên từ nguồn hỗ trợ, vốn huy động, liên doanh, kết hợp với các tổ chức, tư nhân theo quy định của luật pháp.
2. Trung tâm tiến hành việc điều hành và sử dụng của nả công được giao theo quy định của luật pháp.
3. Mọi thành viên trong Trung tâm có nghĩa vụ gìn giữ, bảo vệ của nả của Trung tâm.
4. Hàng 5, Trung tâm phải tổ chức kiểm kê, bình chọn trị giá của nả của Trung tâm và tiến hành cơ chế báo cáo theo quy định của luật pháp. Chấp hành đầy đủ các cơ chế vốn đầu tư, kế toán, kiểm toán, thuế, thống kê và báo cáo định kỳ; công khai vốn đầu tư theo quy định của luật pháp.
5. Trung tâm có nghĩa vụ kiểm kê của nả vào cuối kỳ kế toán 5 và kiểm kê theo quyết định kiểm kê, bình chọn lại của nả công, xác định của nả thừa, thiếu và nguyên cớ để xử lý theo quy định của luật pháp; tiến hành báo cáo tình hình điều hành, sử dụng của nả công.
Điều 34. Nguồn vốn đầu tư
1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.
2. Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm, bao gồm:
a) Học phí, dịch vụ tuyển sinh do người học đóng;
b) Thu từ hoạt động cộng tác huấn luyện, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động sự nghiệp khác;
c) Lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, kết hợp.
3. Kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước.
4. Nguồn vốn vay, trợ giúp, tài trợ theo quy định của luật pháp.
5. Các nguồn thu hợp lí khác theo quy định của luật pháp.
Điều 35. Sử dụng nguồn vốn đầu tư
1. Chi thường xuyên, bao gồm:
a) Chi cho các hoạt động huấn luyện theo tác dụng, nhiệm vụ được giao;
b) Chi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Trung tâm (bao gồm cả chi trả vốn, trả lãi tiền vay theo quy định của luật pháp).
2. Chi ko thường xuyên, bao gồm:
a) Chi tiến hành chương trình chỉ tiêu tổ quốc; chương trình đầu cơ công; chương trình, đề án khác;
b) Chi tiến hành chương trình huấn luyện, bồi dưỡng thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân;
c) Chi vốn đối ứng tiến hành các dự án có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định;
d) Chi tiến hành các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;
đ) Chi đầu cơ xây dựng hạ tầng, sắm sửa của nả, thiết bị; chi tiến hành các dự án đầu cơ khác theo quy định của Nhà nước;
e) Các khoản chi khác theo quy định của luật pháp.
Chương VII
QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM VỚI DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Điều 36. Quan hệ giữa Trung tâm với công ty
Trung tâm có nghĩa vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với công ty trong hoạt động huấn luyện, bao gồm:
1. Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch huấn luyện phục vụ nhu cầu nhân công kỹ thuật trực tiếp sản xuất của công ty và thị phần lao động.
2. Mời đại diện của công ty có liên can tham dự vào việc xây dựng chương trình, giáo trình huấn luyện của Trung tâm; tham dự giảng dạy, chỉ dẫn tập sự nghề và bình chọn kết quả học tập cho người học.
3. Phối hợp với công ty để tổ chức cho thầy cô giáo, người học thăm quan, tập sự tại công ty, gắn giảng dạy, học tập với thực tế sản xuất, dịch vụ.
4. Hiệp tác với công ty để huấn luyện, bồi dưỡng tăng lên kĩ năng nghề cho công nhân của công ty lúc có nhu cầu.
5. Phối hợp với công ty trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, phần mềm, chuyển giao công nghệ.
Điều 37. Quan hệ giữa Trung tâm với gia đình người học
1. Trung tâm có nghĩa vụ công bố công khai kế hoạch, tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển sinh và các chế độ, cơ chế đối với người học hàng 5.
2. Trung tâm chủ động phối hợp với gia đình người học để tăng lên chất lượng, hiệu quả huấn luyện.
Điều 38. Quan hệ giữa Trung tâm với xã hội
1. Trung tâm tiến hành kết hợp với các cơ sở sản xuất, các cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các cơ sở huấn luyện khác nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho thầy cô giáo, học trò thăm quan, tập sự, thực hành sản xuất, phần mềm công nghệ để gắn việc giảng dạy, học tập với thực tiễn sản xuất.
2. Trung tâm thường xuyên phối hợp với các cơ quan tác dụng của Bộ, ngành, địa phương có liên can, với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc xác định nhu cầu huấn luyện, gắn huấn luyện với việc làm và thị phần lao động.
3. Trung tâm phối hợp với các cơ sở văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để giúp cho người học tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
4. Trung tâm tổ chức cho thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân và người học tham dự các hoạt động xã hội; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp nhằm xây dựng môi trường huấn luyện lành mạnh.
Điều 39. Quan hệ giữa Trung tâm với cơ sở giáo dục rộng rãi và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1. Trung tâm phối hợp với trường trung học cơ sở, trung học rộng rãi và trường rộng rãi có nhiều cấp học trong việc tiến hành nội dung huấn luyện nghề nghiệp rộng rãi và tham mưu hướng nghiệp.
2. Trung tâm cử thầy cô giáo tham dự giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học rộng rãi và trường rộng rãi có nhiều cấp học ở địa phương nhằm tiến hành tốt chương trình huấn luyện nghề nghiệp rộng rãi và tham mưu hướng nghiệp.
3. Trung tâm phối hợp, kết hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức các hoạt động huấn luyện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này và các quy định khác của luật pháp có liên can.
Chương VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 40. Trách nhiệm của Trung tâm
1. Tổ chức tiến hành Thông tư; hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiểm tra các mặt hoạt động, quy định về thầy cô giáo, cán bộ điều hành để phục vụ quy định tại Thông tư này; sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động và các quy định nội bộ khác của Trung tâm thích hợp với các quy định tại Thông tư này.
2. Định kỳ 06 tháng, hàng 5 hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm và gửi báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp huyện.
Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
1. Chỉ dẫn tổ chức tiến hành Thông tư này trong hệ thống các trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện trên toàn quốc; tiến hành thống kê hàng 5 và xây dựng cơ sở dữ liệu về các Trung tâm.
2. Thực hiện rà soát, thanh tra việc tiến hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của luật pháp; hủy bỏ hoặc kiến nghị hủy bỏ các quyết định trái với quy định tại Thông tư này và quy định của luật pháp về giáo dục nghề nghiệp.
3. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên can chỉ dẫn tổ chức tiến hành và rà soát, thanh tra việc tiến hành Thông tư này, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của luật pháp.
Điều 42. Trách nhiệm của Ủy ban dân chúng cấp tỉnh
1. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp huyện chỉ dẫn Trung tâm tổ chức hoạt động theo quy định.
2. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp huyện thanh tra, rà soát việc tiến hành các quy định về tổ chức hoạt động của Trung tâm theo thẩm quyền quy định.
Điều 43. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
1. Chỉ dẫn các Trung tâm xây dựng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo chỉ dẫn tại Thông tư này.
2. Chỉ dẫn các Trung tâm tổ chức tiến hành chương trình huấn luyện nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
3. Thanh tra, rà soát việc tiến hành quy định về giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền quy định.
4. Thực hiện điều hành nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với Trung tâm và định kỳ 06 tháng, hàng 5 hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm và gửi báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh.
Điều 44. Trách nhiệm của Uỷ ban dân chúng cấp huyện
1. Trực tiếp điều hành Trung tâm và chịu nghĩa vụ chỉ dẫn, khắc phục và rà soát, giám sát những vấn đề liên can tới nhân sự, của nả, hạ tầng của Trung tâm thuộc khuôn khổ điều hành.
2. Chỉ đạo việc tổ chức tiến hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Thông tư này.
3. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc điều hành các Trung tâm trực thuộc; khắc phục gieo neo, vướng mắc theo quy định của luật pháp.
4. Kiểm tra việc tiến hành Thông tư này và xử lý vi phạm đối với Trung tâm trực thuộc theo quy định của luật pháp.
5. Định kỳ 06 tháng, hàng 5 hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm và gửi báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh.
Chương IX
HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 45. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 5 2020.
2. Bổ sung khoản 3 vào Điều 1 Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp như sau “3. Điều lệ này ko vận dụng đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện”.
3. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, đề xuất phản ảnh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được chỉ dẫn./.

Nơi nhận:– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Chính phủ;– Tòa án dân chúng vô thượng;– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;– Kiểm toán Nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Ủy ban Trung ương Trận mạc Đất nước Việt Nam;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Công báo;– Website Chính phủ;– Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;– Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGLê Quân

TagsThông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #052020TTBLĐTBXH

Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH

Từ ngày 01/10/2020, Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 16/08/2020 chính thức có hiệu lực.
Thông tư quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện. Theo đấy quy định trình độ chuẩn được huấn luyện của thầy cô giáo trong Trung tâm GDNN công lập như sau:
Giáo viên dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kĩ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;
Giáo viên dạy trình độ sơ cấp nêu trên, nếu ko có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Có nhân phẩm, tư tưởng, đạo đức tốt;
Phục vụ chuẩn nghề nghiệp theo địa điểm việc làm và đạt trình độ chuẩn được huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều này;
Có lý lịch rõ ràng; đảm bảo sức khỏe theo đề nghị nghề nghiệp.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 05/2020/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 5 2020

THÔNG TƯ 05/2020/TT-BLĐTBXH
QUY ĐỊNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP HUYỆN
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 5 2014;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 5 2019;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Theo đề xuất của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng
1. Thông tư này quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện (sau đây gọi chung là Trung tâm).
2. Thông tư này được vận dụng đối với các Trung tâm và tổ chức, tư nhân có liên can.
Điều 2. Địa vị pháp lý của Trung tâm
1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, có nhân cách pháp nhân, có con dấu và nick riêng.
2. Trung tâm hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục, Thông tư này và các quy định khác của luật pháp có liên can.
3. Trung tâm có quyền tự chủ và nghĩa vụ giải trình theo quy định của luật pháp.
Điều 3. Tên gọi của Trung tâm
1. Việc đặt tên Trung tâm được quy định như sau: “Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp + tên đơn vị hành chính cấp huyện điều hành trực tiếp”.
2. Tên của Trung tâm được ghi trong quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các văn bản, hồ sơ giao dịch của Trung tâm và được gắn tại hội sở chính của Trung tâm.
Điều 4. Phân cấp điều hành
1. Ủy ban dân chúng quận, huyện, thị xã, thành thị thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban dân chúng cấp huyện) trực tiếp điều hành, chỉ huy Trung tâm.
2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu nghĩa vụ điều hành và chỉ dẫn về chuyên môn đối với Trung tâm theo thẩm quyền.
Điều 5. Quản lý nhà nước đối với Trung tâm
1. Trung tâm chịu sự điều hành nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; cùng lúc chịu sự điều hành nhà nước trên khu vực của Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban dân chúng cấp tỉnh) nơi Trung tâm đặt hội sở chính.
2. Ủy ban dân chúng cấp tỉnh phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành điều hành nhà nước đối với các Trung tâm theo quy định tại Thông tư này.
Điều 6. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm
1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm được xây dựng theo quy định tại Thông tư này và thích hợp với điều kiện chi tiết của Trung tâm, ko trái với các quy định luật pháp có liên can.
2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phải có những nội dung chủ đạo sau:
a) Tên Trung tâm;
b) Chỉ tiêu và sứ mệnh;
c) Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm;
d) Tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
đ) Nhiệm vụ và quyền của thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân;
e) Nhiệm vụ và quyền của người học;
g) Tổ chức và điều hành của Trung tâm;
h) Quan hệ giữa Trung tâm với công ty, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gia đình và xã hội;
i) Nguồn vốn và của nả của Trung tâm;
k) Thanh tra, rà soát, khen thưởng và xử lý vi phạm.
3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm do giám đốc Trung tâm coi xét và phải được ban bố công khai tại Trung tâm.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc bắt đầu từ ngày quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm được coi xét, giám đốc Trung tâm có nghĩa vụ gửi 01 bản quyết định coi xét quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm về Ủy ban dân chúng cấp huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt hội sở chính của Trung tâm để tiến hành điều hành theo địa bàn.
4. Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung
Giám đốc Trung tâm coi xét quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại khoản 3 của Điều này.
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ và nghĩa vụ giải trình của Trung tâm
1. Nhiệm vụ:
a) Tổ chức tiến hành chương trình huấn luyện trình độ sơ cấp và các chương trình huấn luyện thường xuyên, bao gồm: Chương trình huấn luyện thường xuyên theo đề nghị của người học; chương trình bồi dưỡng, cập nhật, tăng lên tri thức, kĩ năng nghề nghiệp; chương trình huấn luyện theo bề ngoài kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; chương trình chuyển giao công nghệ, chương trình huấn luyện khác có thời kì huấn luyện dưới 03 tháng. Tổ chức tiến hành chế độ phân phối huấn luyện trình độ sơ cấp, huấn luyện dưới 03 tháng đối với lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật và các chế độ khác theo quy định của luật pháp;
b) Tổ chức xây dựng hoặc chọn lựa và coi xét chương trình, giáo trình huấn luyện, học liệu của Trung tâm theo quy định;
c) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh;
d) Quản lý hàng ngũ thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân của Trung tâm được giao theo quy định của luật pháp;
đ) Tổ chức lao động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ chuyên dụng cho huấn luyện;
e) Nghiên cứu phần mềm các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, thí điểm, phần mềm và chuyển giao công nghệ mới chuyên dụng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội của địa phương;
g) Tổ chức các hoạt động dạy và học; rà soát và cấp chứng chỉ theo quy định;
h) Tham vấn nghề nghiệp, tham mưu việc khiến cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học rộng rãi tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học trò;
i) Phối hợp với các công ty, tổ chức, tư nhân, gia đình người học trong hoạt động huấn luyện nghề nghiệp và tham mưu hướng nghiệp; tổ chức cho người học thăm quan, tập sự tại công ty và khắc phục việc khiến cho người học;
k) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc tiến hành các nhiệm vụ huấn luyện nghề nghiệp và tham mưu hướng nghiệp;
l) Quản lý và sử dụng của nả công theo quy định của luật pháp đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
m) Tạo điều kiện hoặc tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cho thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân của Trung tâm học tập, tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
n) Thực hiện việc cung ứng số liệu về hoạt động của Trung tâm để tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp; tiến hành cơ chế báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;
o) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của luật pháp.
2. Quyền hạn:
a) Được chủ động xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch tăng trưởng Trung tâm thích hợp với chiến lược tăng trưởng giáo dục nghề nghiệp nhằm phục vụ đề nghị của thị phần lao động;
b) Được diễn ra huấn luyện chương trình giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
c) Được liên doanh, kết hợp hoạt động huấn luyện với công ty, tổ chức, tư nhân trong nước và tổ chức, tư nhân nước ngoài để tổ chức huấn luyện, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo quy định của luật pháp;
d) Được kết hợp với trường cao đẳng, trường trung cấp để tổ chức giảng dạy khối lượng tri thức văn hóa trung học rộng rãi đối với học trò học trình độ trung cấp có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Huấn luyện; chỉ được tiến hành chương trình giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 của Luật Giáo dục (trừ chương trình huấn luyện để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp) lúc được cơ quan điều hành nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép;
đ) Được kết hợp huấn luyện với trường cao đẳng, trường trung cấp để tiến hành chương trình huấn luyện cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường cao đẳng, trường trung cấp (đơn vị chủ trì kết hợp huấn luyện) chịu nghĩa vụ cấp bằng tốt nghiệp cho người học theo quy định;
e) Được huy động, nhận tài trợ, điều hành, sử dụng các nguồn lực theo quy định của luật pháp nhằm tiến hành các hoạt động huấn luyện của Trung tâm;
g) Được sử dụng của nả công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, kết hợp theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng của nả công;
h) Được điều hành và sử dụng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp theo quy định của luật pháp;
i) Được tham dự đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đối với các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định của luật pháp;
k) Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của luật pháp.
3. Quyền tự chủ của Trung tâm tiến hành theo quy định tại Điều 25 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau:
a) Quyết định chỉ tiêu, sứ mệnh, chiến lược và kế hoạch tăng trưởng của Trung tâm;
b) Quyết định thành lập tổ chức bộ máy, tăng trưởng hàng ngũ thầy cô giáo, cán bộ điều hành trên cơ sở chiến lược và quy hoạch tăng trưởng Trung tâm;
c) Thu, chi vốn đầu tư, đầu cơ tăng trưởng các điều kiện bảo đảm chất lượng huấn luyện theo quy định của luật pháp và các quy định về tự chủ vốn đầu tư đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập;
d) Xác định, ban bố công khai phương thức, tiêu chí tuyển sinh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; quyết định phương thức tổ chức và điều hành huấn luyện, bề ngoài huấn luyện; quyết định việc kết hợp huấn luyện với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước đủ điều kiện theo quy định của luật pháp; tuyển sinh và điều hành người học; tăng trưởng chương trình huấn luyện; tổ chức biên soạn hoặc chọn lựa giáo trình giảng dạy thích hợp với chỉ tiêu huấn luyện của từng chương trình huấn luyện; in phôi chứng chỉ, điều hành và cấp chứng chỉ cho người học theo quy định của luật pháp;
đ) Tổ chức khai triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, cộng tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch tăng trưởng của Trung tâm; bảo đảm chất lượng huấn luyện của Trung tâm; chọn lựa tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để đăng ký kiểm định;
e) Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; quy định tác dụng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Trung tâm.
4. Trung tâm có nghĩa vụ giải trình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về các hoạt động sau:
a) Ban bố công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Trung tâm về các nội dung: Chỉ tiêu, chương trình huấn luyện; bề ngoài huấn luyện, kế hoạch tổ chức huấn luyện; kế hoạch tuyển sinh; danh sách người học nhập học và tốt nghiệp hàng 5 theo nghề, nhóm nghề huấn luyện; điều kiện để đảm bảo chất lượng dạy và học; chi tiêu huấn luyện, mức học phí và miễn, giảm học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng 5 học và dự định cho cả khóa học; kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; hệ thống chứng chỉ của Trung tâm, danh sách học trò, học viên được cấp chứng chỉ hàng 5; địa điểm việc làm sau lúc tốt nghiệp và các giải pháp rà soát, giám sát chất lượng huấn luyện; các quy chế, quy định nội bộ;
b) Cam kết với cơ quan điều hành nhà nước và chịu nghĩa vụ về mọi hoạt động để đạt được các cam kết; ko để bất cứ tư nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và hạ tầng của Trung tâm để thực hiện các hoạt động trái với các quy định của luật pháp và của Thông tư này;
c) Có chế độ để người học, thầy cô giáo và xã hội tham dự bình chọn chất lượng huấn luyện của Trung tâm;
d) Công khai công bố tiêu chí tuyển sinh, giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tiến hành cơ chế báo cáo vốn đầu tư theo quy định và công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm, trừ những thông tin thuộc danh mục bí hiểm Nhà nước;
đ) Báo cáo, giải trình các nội dung liên can tới thanh tra, rà soát theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.
Chương II
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRUNG TÂM
Điều 8. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm
1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, bao gồm:
a) Giám đốc và các phó giám đốc;
b) Các phòng tác dụng và tổ chuyên môn, nghiệp vụ;
Căn cứ tác dụng, nhiệm vụ được giao, quy mô, nghề huấn luyện, giám đốc Trung tâm quyết định thành lập các phòng tác dụng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được coi xét trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
c) Các hội đồng tham mưu; Hội đồng điều hành;
d) Các tổ sản xuất, dịch vụ để chuyên dụng cho huấn luyện (nếu có).
Trung tâm được thành lập các tổ sản xuất, dịch vụ, chuyên dụng cho huấn luyện nghề nghiệp. Việc thành lập và hoạt động của tổ sản xuất, dịch vụ, chuyên dụng cho huấn luyện của Trung tâm được tiến hành theo quy định của luật pháp.
2. Việc thành lập, giải tán các tổ chức trực thuộc Trung tâm; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức được tiến hành theo quy định của luật pháp, Thông tư này và được chi tiết hóa trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
Điều 9. Tiêu chuẩn và thẩm quyền bổ dụng giám đốc, phó giám đốc
1. Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
2. Thẩm quyền bổ dụng
Việc bổ dụng, bổ dụng lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và tiến hành các cơ chế, chế độ đối với giám đốc, phó giám đốc Trung tâm tiến hành theo quy định của luật pháp.
Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc
Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, đại diện cho Trung tâm trước luật pháp, chịu nghĩa vụ điều hành các hoạt động và quản lý tổ chức, bộ máy của Trung tâm, có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau:
1. Nhiệm vụ:
a) Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch huấn luyện và bồi dưỡng của Trung tâm;
b) Quản lý hạ tầng, của nả, vốn đầu tư của Trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để chuyên dụng cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của luật pháp. Xây dựng quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, địa điểm việc làm, tuyển dụng, điều hành, sử dụng, tăng trưởng hàng ngũ thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân theo quy định của luật pháp;
c) Quản lý vốn đầu tư, quyết định chi thu và hỗ trợ các thành tựu lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy định;
d) Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập cho thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân và người học;
đ) Tổ chức và chỉ huy xây dựng môi trường huấn luyện lành mạnh; bảo đảm an ninh chính trị và thứ tự xã hội trong Trung tâm;
e) Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm; tiến hành các chế độ, cơ chế của Nhà nước đối với thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân và người học trong Trung tâm. Hàng 5, tổ chức bình chọn, phân loại thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân;
g) Thực hiện đầy đủ và kịp thời cơ chế báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của luật pháp;
h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của luật pháp.
2. Quyền hạn:
a) Được quyết định các giải pháp để tiến hành nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm quy định tại Điều 7 của Thông tư này;
b) Được quyết định thành lập các phòng tác dụng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ sản xuất, dịch vụ, chuyên dụng cho huấn luyện theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được coi xét trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;
c) Quyết định bổ dụng các trưởng, phó phòng, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ sản xuất, dịch vụ, chuyên dụng cho huấn luyện trực thuộc Trung tâm theo quy định;
d) Tổ chức tuyển dụng, điều hành và sử dụng hiệu quả hàng ngũ thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân của Trung tâm theo quy định của luật pháp; quyết định việc giao ước giao kèo lao động đối với thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân theo quy định của luật pháp;
đ) Giao kết giao kèo huấn luyện nghề nghiệp, bổ túc, bồi dưỡng nghề cho người học theo quy định của luật pháp;
e) Ký giao kèo cho thuê, liên doanh, kết hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong hoạt động huấn luyện, bổ túc, bồi dưỡng nghề hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của luật pháp;
g) Cấp chứng chỉ cho người học tại Trung tâm theo quy định;
h) Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân và người học của Trung tâm trong khuôn khổ thẩm quyền được phân cấp điều hành;
i) Thừa hưởng các cơ chế theo quy định.
Điều 11. Phó giám đốc Trung tâm
1. Phó giám đốc Trung tâm là người giúp giám đốc trong việc điều hành, quản lý các hoạt động của Trung tâm.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của phó giám đốc:
a) Giúp giám đốc trong việc điều hành và quản lý các hoạt động của Trung tâm; trực tiếp gánh vác 1 số lĩnh vực công việc theo sự cắt cử của giám đốc và khắc phục các công tác khác do giám đốc giao;
b) Khi khắc phục công tác được giám đốc giao hoặc giao cho, phó giám đốc thay mặt giám đốc chịu nghĩa vụ trước luật pháp và giám đốc về kết quả công tác được giao hoặc giao cho.
Điều 12. Hội đồng tham mưu, Hội đồng điều hành
1. Hội đồng tham mưu trong Trung tâm do giám đốc quyết định thành lập để lấy quan điểm của thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công ty, đại diện các tổ chức trong và ngoài Trung tâm nhằm tham mưu cho giám đốc về 1 số công tác thiết yếu, liên can tới việc khai triển, tiến hành tác dụng, nhiệm vụ của Trung tâm. Hội đồng tham mưu tuân theo vụ việc và ko hưởng lương.
Việc thành lập, tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tham mưu do giám đốc quyết định và phải được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
2. Việc thành lập Hội đồng điều hành trong Trung tâm để quyết định các vấn đề quan trọng trong giai đoạn tổ chức hoạt động của Trung tâm tiến hành theo quy định của luật pháp.
Điều 13. Tổ chuyên môn, nghiệp vụ
1. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ (sau đây gọi chung là Tổ) được diễn ra theo nghề hoặc nhóm nghề huấn luyện. Căn cứ tác dụng, quy mô, nghề huấn luyện, giám đốc quyết định thành lập Tổ trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được coi xét trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm quy định tại Điều 8 của Thông tư này.
2. Tổ trực thuộc Trung tâm có nhiệm vụ:
a) Quản lý thầy cô giáo, công nhân và người học thuộc Tổ theo phân cấp của giám đốc;
b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng 5 của Trung tâm, bao gồm: Xây dựng, tăng trưởng chương trình huấn luyện của nghề được Trung tâm giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương cụ thể các mô-đun liên can đảm bảo tính hợp nhất, tránh chồng chéo giữa các mô-đun của chương trình huấn luyện; xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng tăng trưởng của Trung tâm; tổ chức nghiên cứu cải tiến cách thức giảng dạy, học tập nhằm tăng lên chất lượng huấn luyện; xây dựng và tiến hành cách thức rà soát, thi, bình chọn kết quả học tập, đoàn luyện của người học, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được ban bố, phục vụ nhu cầu sử dụng của thị phần lao động. Việc tăng trưởng chương trình huấn luyện, giáo trình, tài liệu giảng dạy thuộc giáo dục nghề nghiệp tiến hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
c) Đồ mưu hoạch và tổ chức tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, cộng tác quốc tế; cộng tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên can tới nghề huấn luyện và huy động sự tham dự của công ty vào giai đoạn huấn luyện của Tổ;
d) Xây dựng kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ thầy cô giáo, nghề huấn luyện và hạ tầng, thiết bị chuyên dụng cho cho huấn luyện và nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh điều kiện đảm bảo chất lượng huấn luyện; tiến hành các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, phần mềm kỹ thuật, công nghệ vào giai đoạn huấn luyện;
đ) Quản lý thầy cô giáo, công nhân, người học thuộc Tổ; xây dựng kế hoạch và tổ chức tiến hành công việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thầy cô giáo, công nhân; có kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho thầy cô giáo và công nhân khác thuộc Tổ;
e) Tổ chức bình chọn, phân loại thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân trong Tổ và tham dự bình chọn cán bộ điều hành trong Trung tâm theo quy định của Trung tâm;
g) Quản lý, sử dụng có hiệu quả hạ tầng, thiết bị theo quy định của giám đốc Trung tâm; đề nghị, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị huấn luyện;
h) Thực hiện cơ chế báo cáo theo quy định của giám đốc Trung tâm.
3. Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Tổ có tổ trưởng và có thể có tổ phó do giám đốc bổ dụng;
b) Tổ trưởng chịu nghĩa vụ điều hành, quản lý các hoạt động của Tổ theo nhiệm vụ được quy định tại khoản 2 Điều này và theo phân cấp của giám đốc Trung tâm;
c) Tổ trưởng phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thích hợp với nghề huấn luyện tại Tổ;
d) Tổ phó giúp tổ trưởng trong việc điều hành, quản lý các hoạt động của Tổ;
đ) Việc bổ dụng, miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó tiến hành theo quy định của luật pháp và được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
Điều 14. Phòng tác dụng
1. Các phòng tác dụng có nhiệm vụ tư vấn và giúp giám đốc Trung tâm trong việc điều hành, tổng hợp, đề nghị quan điểm, tổ chức tiến hành các công tác chủ đạo của Trung tâm như: Giáo vụ, huấn luyện, hành chính, quản trị; tổ chức cán bộ; tổng hợp, đối ngoại; điều hành học trò, người học; điều hành vốn đầu tư, điều hành thiết bị và xây dựng căn bản theo tác dụng, nhiệm vụ được giám đốc giao.
Giám đốc quyết định thành lập các phòng tác dụng theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được coi xét trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
2. Phòng tác dụng có trưởng phòng và các phó trưởng phòng. Trưởng phòng phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
3. Phó trưởng phòng là người giúp trưởng phòng trong việc điều hành, quản lý các hoạt động của phòng theo tác dụng, nhiệm vụ được giao. Số lượng phó trưởng phòng tùy theo tác dụng, nhiệm vụ được giao và quy mô huấn luyện của Trung tâm, được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Việc bổ dụng, miễn nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng của Trung tâm tiến hành theo quy định của luật pháp và được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
Điều 15. Các tổ sản xuất, dịch vụ để chuyên dụng cho huấn luyện
1. Trung tâm được thành lập các tổ sản xuất, dịch vụ để chuyên dụng cho huấn luyện, giúp cho người học và thầy cô giáo của Trung tâm thực hành, tập sự tăng lên tri thức, kĩ năng. Việc thành lập và hoạt động của các tổ sản xuất, dịch vụ để chuyên dụng cho huấn luyện được tiến hành theo quy định của luật pháp.
2. Các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này ko có tác dụng tổ chức huấn luyện, kết hợp huấn luyện để cấp văn bằng, chứng chỉ.
3. Việc thành lập, giải tán, tác dụng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này do giám đốc quyết định theo quy định của luật pháp và phải được quy định chi tiết trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
Điều 16. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội
1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trung tâm hoạt động theo Hiến pháp, luật pháp và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm hoạt động theo quy định của Hiến pháp, luật pháp, Điều lệ của tổ chức và có nghĩa vụ góp phần tiến hành chỉ tiêu giáo dục nghề nghiệp.
Chương III
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Mục 1. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Điều 17. Nghề huấn luyện và tổ chức lớp học
1. Trung tâm được huấn luyện các nghề trình độ sơ cấp theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu cơ và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và chương trình huấn luyện thường xuyên quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp theo đề nghị của thị phần lao động.
2. Việc tổ chức các lớp học theo chương trình huấn luyện nghề nghiệp tiến hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Điều 18. Chương trình và giáo trình huấn luyện
1. Căn cứ vào quy định khối lượng tri thức tối thiểu, đề nghị về năng lực nhưng người học đạt được sau lúc tốt nghiệp đối với trình độ sơ cấp; thứ tự xây dựng, đánh giá và ban hành chương trình huấn luyện trình độ sơ cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm tổ chức biên soạn hoặc chọn lựa và coi xét chương trình huấn luyện trình độ sơ cấp để sử dụng làm chương trình huấn luyện của Trung tâm.
2. Trung tâm tổ chức biên soạn hoặc chọn lựa và coi xét chương trình huấn luyện thường xuyên theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
3. Trung tâm phải thường xuyên bình chọn, cập nhật, bổ sung chương trình, giáo trình huấn luyện thích hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất và dịch vụ.
4. Trung tâm tổ chức biên soạn hoặc chọn lựa giáo trình; duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập của Trung tâm. Giáo trình huấn luyện phải chi tiết hóa đề nghị về nội dung tri thức, kĩ năng của từng mô-đun trong chương trình huấn luyện, tạo điều kiện để tiến hành cách thức dạy học hăng hái.
Điều 19. Tuyển sinh huấn luyện
1. Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp hàng 5 trên cơ sở nhu cầu người học, nhu cầu nhân công trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của ngành, địa phương và năng lực huấn luyện của Trung tâm.
2. Trung tâm tổ chức tuyển sinh, huấn luyện giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Điều 20. Tổ chức, điều hành huấn luyện của Trung tâm
1. Trung tâm tổ chức và điều hành huấn luyện theo quy định tại Điều 37 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, chỉ dẫn về tổ chức, điều hành giáo dục nghề nghiệp của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; tổ chức huấn luyện các nghề tại nơi đủ điều kiện và đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp theo quy định.
2. Việc tổ chức, điều hành giai đoạn huấn luyện đối với chương trình kết hợp huấn luyện với nước ngoài tiến hành theo quy định hiện hành của Việt Nam về cộng tác, đầu cơ với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Điều 21. Hệ thống sổ sách, biểu mẫu điều hành hoạt động giáo dục nghề nghiệp; rà soát, thi, bình chọn kết quả học tập và xét xác nhận tốt nghiệp
1. Trung tâm sử dụng hệ thống sổ sách, biểu mẫu dạy và học các chương trình huấn luyện nghề nghiệp theo chỉ dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Trung tâm tiến hành việc rà soát, thi, bình chọn kết quả học tập, đoàn luyện, tu dưỡng và xét xác nhận tốt nghiệp cho người học các chương trình huấn luyện nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
3. Kết quả học nghề của học trò trung học cơ sở, trung học rộng rãi tại Trung tâm được chuyển về trường rộng rãi để làm cơ sở bình chọn học trò theo quy định.
Điều 22. Cấp và điều hành chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ huấn luyện
Trung tâm tiến hành việc cấp, điều hành chứng chỉ sơ cấp và chứng chỉ huấn luyện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Điều 23. Kiểm định và đảm bảo chất lượng huấn luyện
1. Trung tâm tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn về công việc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 67 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
2. Trung tâm có nghĩa vụ tiến hành kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Mục 2. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm trong hoạt động cộng tác quốc tế
1. Thực hiện các bề ngoài cộng tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 47 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục.
2. Xây dựng và tiến hành chiến lược, kế hoạch, chương trình cộng tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trung tâm thích hợp với chỉ tiêu cộng tác quốc tế được quy định tại Điều 46 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục và chủ trương, chế độ của Nhà nước về hội nhập quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.
3. Tổ chức điều hành và khai triển có hiệu quả các chương trình, dự án cộng tác quốc tế theo thẩm quyền.
4. Thực hiện thương thuyết, ký kết các thỏa thuận cộng tác với các bên nước ngoài theo quy định của luật pháp.
5. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động cộng tác quốc tế.
Điều 25. Quản lý hoạt động cộng tác quốc tế
1. Giao nhiệm vụ cho đơn vị thuộc Trung tâm làm đầu mối tổ chức tiến hành nhiệm vụ về cộng tác quốc tế của Trung tâm.
2. Xây dựng và ban hành quy chế điều hành hoạt động cộng tác quốc tế của Trung tâm thích hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của luật pháp có liên can.
3. Tổ chức các hoạt động cộng tác quốc tế thiết thực, hiệu quả; tiến hành rà soát, bình chọn, tổng kết việc tiến hành các hoạt động cộng tác quốc tế của Trung tâm.
4. Phối hợp với các cơ quan sở quan bảo đảm an ninh, thứ tự, an toàn xã hội trong các hoạt động cộng tác quốc tế.
Chương IV
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG
Điều 26. Tiêu chuẩn và trình độ chuẩn của thầy cô giáo trong Trung tâm
1. Giáo viên trong Trung tâm phải có các tiêu chuẩn sau:
a) Có nhân phẩm, tư tưởng, đạo đức tốt;
b) Phục vụ chuẩn nghề nghiệp theo địa điểm việc làm và đạt trình độ chuẩn được huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều này;
c) Có lý lịch rõ ràng; đảm bảo sức khỏe theo đề nghị nghề nghiệp.
2. Trình độ chuẩn được huấn luyện của thầy cô giáo
a) Giáo viên dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kĩ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;
b) Giáo viên dạy trình độ sơ cấp quy định tại điểm a khoản này, nếu ko có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Điều 27. Giáo viên trong Trung tâm
1. Chức danh của thầy cô giáo trong Trung tâm được quy định tại khoản 3 Điều 53 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
2. Việc tuyển dụng, tiến hành cơ chế làm việc, huấn luyện, bồi dưỡng tăng lên trình độ và các chế độ khác đối với thầy cô giáo của Trung tâm tiến hành theo quy định tiêu chuẩn chức danh thầy cô giáo trong Trung tâm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và quy định của luật pháp.
Điều 28. Nhiệm vụ và quyền hạn của thầy cô giáo
Giáo viên trong Trung tâm tiến hành nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 55 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục và các nhiệm vụ, quyền hạn chi tiết sau:
1. Chấp hành các quy chế, nội quy, quy định của Trung tâm.
2. Thực hiện quy định về cơ chế làm việc đối với chức danh thầy cô giáo do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
3. Được sắp đặt giảng dạy theo chuyên ngành, nghề được huấn luyện; được chọn lựa cách thức, dụng cụ giảng dạy nhằm phát huy năng lực tư nhân, tăng lên chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp; được đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ, điều kiện làm việc để tiến hành nhiệm vụ theo quy định của luật pháp; được cung ứng thông tin liên can tới nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
4. Thừa hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của luật pháp.
5. Được huấn luyện, bồi dưỡng tăng lên trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cách thức giảng dạy theo kế hoạch và điều kiện của Trung tâm; được tham dự vào việc điều hành và giám sát hoạt động của Trung tâm; được tham dự công việc Đảng, đoàn thể và các hoạt động xã hội theo quy định của luật pháp.
6. Được bảo vệ danh dự, phẩm chất. Được tham dự trao đổi, bàn luận, góp ý về các chủ trương, kế hoạch tăng trưởng huấn luyện, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy, nội dung, cách thức giảng dạy, tổ chức điều hành của Trung tâm; được nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần và các ngày nghỉ khác theo quy định của luật pháp. Được dự các cuộc họp hội đồng do Trung thật tâm lập lúc các hội đồng này khắc phục những vấn đề có liên can tới người học của lớp mình được cắt cử, gánh vác.
7. Được giao kèo thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục khác mà phải tiến hành các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 55 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và phải đảm bảo kết thúc nhiệm vụ ở nơi mình công việc.
8. Giáo viên tham dự hoạt động khoa học và công nghệ thừa hưởng quyền theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ; thầy cô giáo làm công việc điều hành trong Trung tâm nếu tham dự giảng dạy thì thừa hưởng các cơ chế đối với thầy cô giáo theo quy định của luật pháp và quy định hợp lí của Trung tâm.
9. Tham gia điều hành người học và đóng góp nghĩa vụ với số đông.
10. Chịu sự giám sát của Trung tâm về nội dung, chất lượng, cách thức giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
11. Hoàn thành các công tác khác được Trung tâm, phòng hoặc tổ bộ môn cắt cử.
Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ điều hành, công nhân
Cán bộ điều hành, công nhân làm công việc điều hành, chuyên dụng cho trong Trung tâm có phận sự tiến hành nghiêm túc các nhiệm vụ, chức trách được cắt cử; thừa hưởng các lợi quyền theo quy định của luật pháp và trong giao kèo làm việc, giao kèo lao động.
Điều 30. Việc tuyển dụng thầy cô giáo, cán bộ điều hành và công nhân
Giáo viên, cán bộ điều hành và công nhân làm công việc điều hành, giảng dạy, chuyên dụng cho trong Trung tâm được tuyển dụng theo quy định của luật pháp về nhân viên và luật pháp về lao động.
Chương V
NGƯỜI HỌC
Điều 31. Người học
1. Người học trong Trung tâm được quy định tại Điều 59 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục, bao gồm: Học trò của chương trình huấn luyện sơ cấp; học viên của chương trình huấn luyện thường xuyên quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
2. Người học có nhu cầu học các chương trình huấn luyện theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và có đủ điều kiện theo quy định của luật pháp được giao ước giao kèo huấn luyện với giám đốc Trung tâm.
Điều 32. Nhiệm vụ và quyền của người học
Người học có nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 60 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục và các nhiệm vụ, quyền chi tiết sau:
1. Thực hiện quy chế, nội quy của Trung tâm; tiến hành nếp sống tân tiến, lành mạnh; tham dự xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Trung tâm, chấp hành luật pháp của Nhà nước.
2. Đóng học phí và phí dịch vụ khác theo quy định.
3. Được tham dự lao động và hoạt động xã hội, tổ chức xã hội trong Trung tâm.
4. Được học rút ngắn hoặc kéo dài thời kì tiến hành chương trình huấn luyện, được đúp; được bảo lưu kết quả học tập theo quy định của luật pháp.
5. Được cấp chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp tương ứng với trình độ, chương trình huấn luyện theo quy định của luật pháp.
6. Được sử dụng trang thiết bị, dụng cụ của Trung tâm chuyên dụng cho việc học tập, thực hành, tập sự và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Được đảm bảo các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động trong giai đoạn học tập, thực hành, tập sự theo quy định của luật pháp.
7. Được trực tiếp hoặc phê chuẩn đại diện hợp lí của số đông người học kiến nghị với Trung tâm các biện pháp góp phần xây dựng Trung tâm, bảo vệ quyền, ích lợi chính đáng của mình.
8. Giữ gìn, bảo vệ của nả của Trung tâm, của cơ sở sản xuất nơi thực hành, tập sự.
9. Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động.
10. Thực hiện phận sự làm việc có thời hạn theo quy định của luật pháp.
11. Được học tập, đoàn luyện theo chỉ tiêu huấn luyện hoặc giao kèo huấn luyện đã giao ước với Trung tâm.
12. Thừa hưởng các chế độ đối với người học theo quy định của luật pháp.
13. Được chọn chương trình học, bề ngoài học, vị trí học thích hợp với bản lĩnh, điều kiện của bản thân và của Trung tâm; được tạo điều kiện biến đổi chương trình, bề ngoài và vị trí học nếu có ước muốn và được nơi chuyển tới tiếp thu.
Chương VI
TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH
Điều 33. Quản lý và sử dụng của nả
1. Nguồn tạo nên của nả công tại Trung tâm, bao gồm:
a) Của nả công bình hiện vật do Nhà nước giao theo quy định vận dụng đối với cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 29 của Luật Quản lý, sử dụng của nả công;
b) Của nả được đầu cơ xây dựng, sắm sửa từ ngân sách nhà nước, quỹ tăng trưởng hoạt động sự nghiệp, quỹ khấu hao của nả, nguồn kinh phí khác theo quy định của luật pháp;
c) Của nả được tạo nên từ nguồn hỗ trợ, vốn huy động, liên doanh, kết hợp với các tổ chức, tư nhân theo quy định của luật pháp.
2. Trung tâm tiến hành việc điều hành và sử dụng của nả công được giao theo quy định của luật pháp.
3. Mọi thành viên trong Trung tâm có nghĩa vụ gìn giữ, bảo vệ của nả của Trung tâm.
4. Hàng 5, Trung tâm phải tổ chức kiểm kê, bình chọn trị giá của nả của Trung tâm và tiến hành cơ chế báo cáo theo quy định của luật pháp. Chấp hành đầy đủ các cơ chế vốn đầu tư, kế toán, kiểm toán, thuế, thống kê và báo cáo định kỳ; công khai vốn đầu tư theo quy định của luật pháp.
5. Trung tâm có nghĩa vụ kiểm kê của nả vào cuối kỳ kế toán 5 và kiểm kê theo quyết định kiểm kê, bình chọn lại của nả công, xác định của nả thừa, thiếu và nguyên cớ để xử lý theo quy định của luật pháp; tiến hành báo cáo tình hình điều hành, sử dụng của nả công.
Điều 34. Nguồn vốn đầu tư
1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.
2. Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm, bao gồm:
a) Học phí, dịch vụ tuyển sinh do người học đóng;
b) Thu từ hoạt động cộng tác huấn luyện, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động sự nghiệp khác;
c) Lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, kết hợp.
3. Kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước.
4. Nguồn vốn vay, trợ giúp, tài trợ theo quy định của luật pháp.
5. Các nguồn thu hợp lí khác theo quy định của luật pháp.
Điều 35. Sử dụng nguồn vốn đầu tư
1. Chi thường xuyên, bao gồm:
a) Chi cho các hoạt động huấn luyện theo tác dụng, nhiệm vụ được giao;
b) Chi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Trung tâm (bao gồm cả chi trả vốn, trả lãi tiền vay theo quy định của luật pháp).
2. Chi ko thường xuyên, bao gồm:
a) Chi tiến hành chương trình chỉ tiêu tổ quốc; chương trình đầu cơ công; chương trình, đề án khác;
b) Chi tiến hành chương trình huấn luyện, bồi dưỡng thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân;
c) Chi vốn đối ứng tiến hành các dự án có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định;
d) Chi tiến hành các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;
đ) Chi đầu cơ xây dựng hạ tầng, sắm sửa của nả, thiết bị; chi tiến hành các dự án đầu cơ khác theo quy định của Nhà nước;
e) Các khoản chi khác theo quy định của luật pháp.
Chương VII
QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM VỚI DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Điều 36. Quan hệ giữa Trung tâm với công ty
Trung tâm có nghĩa vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với công ty trong hoạt động huấn luyện, bao gồm:
1. Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch huấn luyện phục vụ nhu cầu nhân công kỹ thuật trực tiếp sản xuất của công ty và thị phần lao động.
2. Mời đại diện của công ty có liên can tham dự vào việc xây dựng chương trình, giáo trình huấn luyện của Trung tâm; tham dự giảng dạy, chỉ dẫn tập sự nghề và bình chọn kết quả học tập cho người học.
3. Phối hợp với công ty để tổ chức cho thầy cô giáo, người học thăm quan, tập sự tại công ty, gắn giảng dạy, học tập với thực tế sản xuất, dịch vụ.
4. Hiệp tác với công ty để huấn luyện, bồi dưỡng tăng lên kĩ năng nghề cho công nhân của công ty lúc có nhu cầu.
5. Phối hợp với công ty trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, phần mềm, chuyển giao công nghệ.
Điều 37. Quan hệ giữa Trung tâm với gia đình người học
1. Trung tâm có nghĩa vụ công bố công khai kế hoạch, tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển sinh và các chế độ, cơ chế đối với người học hàng 5.
2. Trung tâm chủ động phối hợp với gia đình người học để tăng lên chất lượng, hiệu quả huấn luyện.
Điều 38. Quan hệ giữa Trung tâm với xã hội
1. Trung tâm tiến hành kết hợp với các cơ sở sản xuất, các cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các cơ sở huấn luyện khác nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho thầy cô giáo, học trò thăm quan, tập sự, thực hành sản xuất, phần mềm công nghệ để gắn việc giảng dạy, học tập với thực tiễn sản xuất.
2. Trung tâm thường xuyên phối hợp với các cơ quan tác dụng của Bộ, ngành, địa phương có liên can, với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc xác định nhu cầu huấn luyện, gắn huấn luyện với việc làm và thị phần lao động.
3. Trung tâm phối hợp với các cơ sở văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để giúp cho người học tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
4. Trung tâm tổ chức cho thầy cô giáo, cán bộ điều hành, công nhân và người học tham dự các hoạt động xã hội; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp nhằm xây dựng môi trường huấn luyện lành mạnh.
Điều 39. Quan hệ giữa Trung tâm với cơ sở giáo dục rộng rãi và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1. Trung tâm phối hợp với trường trung học cơ sở, trung học rộng rãi và trường rộng rãi có nhiều cấp học trong việc tiến hành nội dung huấn luyện nghề nghiệp rộng rãi và tham mưu hướng nghiệp.
2. Trung tâm cử thầy cô giáo tham dự giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học rộng rãi và trường rộng rãi có nhiều cấp học ở địa phương nhằm tiến hành tốt chương trình huấn luyện nghề nghiệp rộng rãi và tham mưu hướng nghiệp.
3. Trung tâm phối hợp, kết hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức các hoạt động huấn luyện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này và các quy định khác của luật pháp có liên can.
Chương VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 40. Trách nhiệm của Trung tâm
1. Tổ chức tiến hành Thông tư; hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiểm tra các mặt hoạt động, quy định về thầy cô giáo, cán bộ điều hành để phục vụ quy định tại Thông tư này; sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động và các quy định nội bộ khác của Trung tâm thích hợp với các quy định tại Thông tư này.
2. Định kỳ 06 tháng, hàng 5 hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm và gửi báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp huyện.
Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
1. Chỉ dẫn tổ chức tiến hành Thông tư này trong hệ thống các trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện trên toàn quốc; tiến hành thống kê hàng 5 và xây dựng cơ sở dữ liệu về các Trung tâm.
2. Thực hiện rà soát, thanh tra việc tiến hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của luật pháp; hủy bỏ hoặc kiến nghị hủy bỏ các quyết định trái với quy định tại Thông tư này và quy định của luật pháp về giáo dục nghề nghiệp.
3. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên can chỉ dẫn tổ chức tiến hành và rà soát, thanh tra việc tiến hành Thông tư này, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của luật pháp.
Điều 42. Trách nhiệm của Ủy ban dân chúng cấp tỉnh
1. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp huyện chỉ dẫn Trung tâm tổ chức hoạt động theo quy định.
2. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp huyện thanh tra, rà soát việc tiến hành các quy định về tổ chức hoạt động của Trung tâm theo thẩm quyền quy định.
Điều 43. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
1. Chỉ dẫn các Trung tâm xây dựng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo chỉ dẫn tại Thông tư này.
2. Chỉ dẫn các Trung tâm tổ chức tiến hành chương trình huấn luyện nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
3. Thanh tra, rà soát việc tiến hành quy định về giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền quy định.
4. Thực hiện điều hành nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với Trung tâm và định kỳ 06 tháng, hàng 5 hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm và gửi báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh.
Điều 44. Trách nhiệm của Uỷ ban dân chúng cấp huyện
1. Trực tiếp điều hành Trung tâm và chịu nghĩa vụ chỉ dẫn, khắc phục và rà soát, giám sát những vấn đề liên can tới nhân sự, của nả, hạ tầng của Trung tâm thuộc khuôn khổ điều hành.
2. Chỉ đạo việc tổ chức tiến hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Thông tư này.
3. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc điều hành các Trung tâm trực thuộc; khắc phục gieo neo, vướng mắc theo quy định của luật pháp.
4. Kiểm tra việc tiến hành Thông tư này và xử lý vi phạm đối với Trung tâm trực thuộc theo quy định của luật pháp.
5. Định kỳ 06 tháng, hàng 5 hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm và gửi báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh.
Chương IX
HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 45. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 5 2020.
2. Bổ sung khoản 3 vào Điều 1 Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp như sau “3. Điều lệ này ko vận dụng đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện”.
3. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, đề xuất phản ảnh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được chỉ dẫn./.

Nơi nhận:– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Chính phủ;– Tòa án dân chúng vô thượng;– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;– Kiểm toán Nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Ủy ban Trung ương Trận mạc Đất nước Việt Nam;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Công báo;– Website Chính phủ;– Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;– Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGLê Quân

TagsThông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #052020TTBLĐTBXH


#Thông #tư #052020TTBLĐTBXH

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button