Pháp Luật

Thông tư 05/2020/TT-BTC sửa đổi giá tính thuế đối với nhóm tài nguyên có tính lý hóa giống nhau

Thông báo số 05/2020 / TT-BTC

Vừa mới đây, Bộ Nguồn vốn đã ban hành Thông tư 05/2020 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung hàng loạt điều của Thông tư 44/2017 / TT-BTC quy định biên độ giá tính thuế khoáng sản đối với nhóm nhân vật. , 1 loại khoáng sản có cùng thuộc tính vật lý và hóa học.

Do ấy, Thông tư 05 thay thế các Phụ lục I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư 44/2017 / TT-BTC bằng các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 05 tương ứng như sau:

Phụ lục I: Biên độ giá tính thuế khoáng sản đối với tài nguyên kim khí;
Phụ lục II: Khoảng giá tính thuế khoáng sản đối với tài nguyên ko kim khí;
Phụ lục III: Biên độ giá tính thuế khoáng sản đối với lâm thổ sản thiên nhiên;
Phụ lục V: Biên độ giá tính thuế khoáng sản nước tự nhiên;

TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 05/2020 / TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 5 2020

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 44/2017 / TT-BTC ngày 12 tháng 5 5 2017 của Bộ Nguồn vốn quy định khung giá tính NGUỒN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC NHÓM, LOẠI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN THÀNH PHẦN VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC LÀ NHƯ NHAU

Căn cứ Luật Thuế khoáng sản số 45/2009 / QH12 ngày 25 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012 / QH13 ngày 20 tháng 6 5 2012 và các văn bản quy phạm luật pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 1084/2015 / UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 5 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 50/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 5 2010 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thuế khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 12/2015 / NĐ-CP ngày 12 tháng 02 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số thuế quy định;

Căn cứ Nghị định số 87/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nguồn vốn;

Theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 44/2017 / TT-BTC ngày 12 tháng 5 5 2017 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định biên độ giá tính thuế thu nhập công ty. đối với các nhóm và loại khoáng sản có thuộc tính vật lý và hóa học gần giống.

Điều 1. Thông tư số 44/2017 / TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Nguồn vốn quy định khung giá tính thuế khoáng sản đối với nhóm, loại khoáng sản có thuộc tính vật lý được sửa đổi, bổ sung. hóa chất gần giống (sau đây viết tắt là Thông tư số 44/2017 / TT-BTC) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 Thông tư số 44/2017 / TT-BTC như sau:

“4. Giá tính thuế khoáng sản trong Bảng giá tính thuế khoáng sản phải thích hợp với vùng giá tính thuế khoáng sản (bự hơn hoặc bằng giá thành tối thiểu và bé hơn hoặc bằng giá thành tối đa ) của nhóm, loại khoáng sản tương ứng quy định tại Thông tư này quy định trong biên độ giá tính thuế khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này. ”

2. Thay thế các Phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017 / TT-BTC bằng các Phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Phụ lục VII – Định giá thành tính thuế khoáng sản khác ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Huỷ bỏ Điều 8 Thông tư số 44/2017 / TT-BTC.

Điều 3. Hhiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 05 tháng 3 5 2020.

2. Trong công đoạn tiến hành nếu có vướng mắc đề đạt với Ủy ban quần chúng tỉnh, cơ quan, tư nhân để Bộ Nguồn vốn nghiên cứu khắc phục. /.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng chủ tịch nước;
– Văn phòng Công tố NDTC;
– Tòa án quần chúng vô thượng;
– kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Ủy ban quần chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Các Sở Nguồn vốn, Sở Khoáng sản và Môi trường, Cục Thuế, Chi cục QLNN các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Quảng cáo;
– Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
– Trang web của chính phủ; Trang thông tin điện tử Bộ Nguồn vốn;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Nguồn vốn;
– Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ
Trần Xuân Hà

Văn bản luật pháp về lĩnh vực thuế này đã được Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.

Xem thêm thông tin Thông tư 05/2020/TT-BTC sửa đổi giá tính thuế đối với nhóm tài nguyên có tính lý hóa giống nhau

Thông tư 05/2020/TT-BTC sửa đổi giá tính thuế đối với nhóm khoáng sản có tính lý hóa giống nhau

Thông tư số 05/2020/TT-BTC
Vừa mới đây, Bộ Nguồn vốn đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế khoáng sản đối với nhóm, loại khoáng sản có thuộc tính lý, hóa giống nhau.
Theo ấy, Thông tư 05 thay thế các Phụ lục I, II, III, và V ban hành kèm Thông tư 44/2017/TT-BTC bằng các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 05, tuần tự như sau:
Phụ lục I: Khung giá tính thuế khoáng sản đối với tài nguyên kim khí;Phụ lục II: Khung giá tính thuế khoáng sản đối với tài nguyên ko kim khí;Phụ lục III: Khung giá tính thuế khoáng sản đối với thành phầm từ rừng thiên nhiên;Phụ lục V: Khung giá tính thuế khoáng sản đối với nước tự nhiên;

BỘ TÀI CHÍNH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 05/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 5 2020

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 44/2017/TT-BTC NGÀY 12/5/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NHÓM, LOẠI TÀI NGUYÊN CÓ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA GIỐNG NHAU
Căn cứ Luật Thuế khoáng sản số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 5 2009;
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 5 2012 và các văn bản chỉ dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 5 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 5 2010 của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thuế khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 5 2015 của Chính phủ chỉ dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật Thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định về thuế;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế khoáng sản đối với nhóm, loại khoáng sản có thuộc tính lý, hóa giống nhau.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định khung giá tính thuế khoáng sản đối với nhóm, loại khoáng sản có thuộc tính lý, hóa giống nhau (sau đây gọi là Thông tư số 44/2017/TT-BTC) như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC như sau:
“4. Giá tính thuế khoáng sản tại Bảng giá tính thuế khoáng sản phải thích hợp với khung giá tính thuế khoáng sản (bự hơn hoặc bằng giá thành tối thiểu và bé hơn hoặc bằng giá thành tối đa) của nhóm, loại khoáng sản tương ứng quy định tại khung giá tính thuế khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này.”
2. Thay thế các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC bằng các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Bổ sung Phụ lục VII – Khung giá tính thuế khoáng sản đối với khoáng sản khác ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Huỷ bỏ Điều 8 Thông tư số 44/2017/TT-BTC.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 3 5 2020.
2. Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, yêu cầu Ủy ban quần chúng cấp tỉnh, tổ chức, tư nhân đề đạt về Bộ Nguồn vốn để được nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:– Văn phòng TW và các ban của Đảng;– Văn phòng Tổng bí thơ;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Viện Kiểm sát NDTC;– Tòa án quần chúng vô thượng;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Cơ quan TW của các đoàn thể;– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;– Sở Nguồn vốn, Sở Khoáng sản và Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;– Công báo;– Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;– Website Chính phủ; Website Bộ Nguồn vốn;– Các đơn vị thuộc Bộ Nguồn vốn;– Lưu: VT, TCT (VT,CS).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Xuân Hà

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Thuế phí được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #052020TTBTC #sửa #đổi #giá #tính #thuế #đối #với #nhóm #tài #nguyên #có #tính #lý #hóa #giống #nhau

Thông tư 05/2020/TT-BTC sửa đổi giá tính thuế đối với nhóm khoáng sản có tính lý hóa giống nhau

Thông tư số 05/2020/TT-BTC
Vừa mới đây, Bộ Nguồn vốn đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế khoáng sản đối với nhóm, loại khoáng sản có thuộc tính lý, hóa giống nhau.
Theo ấy, Thông tư 05 thay thế các Phụ lục I, II, III, và V ban hành kèm Thông tư 44/2017/TT-BTC bằng các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 05, tuần tự như sau:
Phụ lục I: Khung giá tính thuế khoáng sản đối với tài nguyên kim khí;Phụ lục II: Khung giá tính thuế khoáng sản đối với tài nguyên ko kim khí;Phụ lục III: Khung giá tính thuế khoáng sản đối với thành phầm từ rừng thiên nhiên;Phụ lục V: Khung giá tính thuế khoáng sản đối với nước tự nhiên;

BỘ TÀI CHÍNH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 05/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 5 2020

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 44/2017/TT-BTC NGÀY 12/5/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NHÓM, LOẠI TÀI NGUYÊN CÓ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA GIỐNG NHAU
Căn cứ Luật Thuế khoáng sản số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 5 2009;
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 5 2012 và các văn bản chỉ dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 5 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 5 2010 của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thuế khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 5 2015 của Chính phủ chỉ dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật Thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định về thuế;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế khoáng sản đối với nhóm, loại khoáng sản có thuộc tính lý, hóa giống nhau.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định khung giá tính thuế khoáng sản đối với nhóm, loại khoáng sản có thuộc tính lý, hóa giống nhau (sau đây gọi là Thông tư số 44/2017/TT-BTC) như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC như sau:
“4. Giá tính thuế khoáng sản tại Bảng giá tính thuế khoáng sản phải thích hợp với khung giá tính thuế khoáng sản (bự hơn hoặc bằng giá thành tối thiểu và bé hơn hoặc bằng giá thành tối đa) của nhóm, loại khoáng sản tương ứng quy định tại khung giá tính thuế khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này.”
2. Thay thế các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC bằng các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Bổ sung Phụ lục VII – Khung giá tính thuế khoáng sản đối với khoáng sản khác ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Huỷ bỏ Điều 8 Thông tư số 44/2017/TT-BTC.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 3 5 2020.
2. Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, yêu cầu Ủy ban quần chúng cấp tỉnh, tổ chức, tư nhân đề đạt về Bộ Nguồn vốn để được nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:– Văn phòng TW và các ban của Đảng;– Văn phòng Tổng bí thơ;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Viện Kiểm sát NDTC;– Tòa án quần chúng vô thượng;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Cơ quan TW của các đoàn thể;– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;– Sở Nguồn vốn, Sở Khoáng sản và Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;– Công báo;– Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;– Website Chính phủ; Website Bộ Nguồn vốn;– Các đơn vị thuộc Bộ Nguồn vốn;– Lưu: VT, TCT (VT,CS).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Xuân Hà

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Thuế phí được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #052020TTBTC #sửa #đổi #giá #tính #thuế #đối #với #nhóm #tài #nguyên #có #tính #lý #hóa #giống #nhau


#Thông #tư #052020TTBTC #sửa #đổi #giá #tính #thuế #đối #với #nhóm #tài #nguyên #có #tính #lý #hóa #giống #nhau

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button