Tài Liệu

Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT

Ngày 24 tháng 7 5 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2020 / TT-BNNPTNT về việc chỉ dẫn công nhận thiên tai, dịch bệnh trong việc tiến hành cơ chế cung cấp đối với bảo hiểm nông nghiệp. Thông tư có hiệu lực bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 5 2020.

Do đấy, việc công nhận thiên tai để xác định sự kiện được bảo hiểm căn cứ vào nội dung tình hình thiên tai và diễn biến của báo cáo tổng hợp tình hình thiên tai quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch 43/2015. / TTLT-BNNPTNT-BKHĐT. Mời các bạn cùng theo dõi và tải về Thông tư tại đây.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 09/2020 / TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 5 2020

Thông tư 09/2020 / TT-BNNPTNT

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CÁC BỆNH ÁN, BỆNH ÁN THIÊN NHIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 15/2017 / NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 58/2018 / NĐ-CP ngày 18 tháng 4 5 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp;

Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Kinh tế cộng tác và Phát triển nông thôn,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư chỉ dẫn công nhận thiên tai, dịch bệnh trong việc tiến hành cơ chế cung cấp đối với bảo hiểm nông nghiệp.

Điều 1. Phạm vi vận dụng

1. Thông tư này chỉ dẫn việc công nhận thiên tai, dịch bệnh để xác định sự kiện được bảo hiểm trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 58/2018 / NĐ-CP ngày 18/4. , 5 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 58/2018 / NĐ-CP).

2. Việc xác định thiệt hại và mức đền bù của bảo hiểm nông nghiệp sẽ được điều chỉnh theo hiệp đồng bảo hiểm nông nghiệp quy định tại Nghị định số 58/2018 / NĐ-CP và Luật kinh doanh bảo hiểm.

Điều 2. Nhân vật vận dụng

Tổ chức, tư nhân sản xuất nông nghiệp; Doanh nghiệp bảo hiểm; Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên can tới việc công nhận thiên tai, dịch bệnh trong việc tiến hành cơ chế cung cấp đối với bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2018 / NĐ-CP.

Điều 3. Chỉ dẫn công nhận thiên tai để xác định sự kiện được bảo hiểm

1. Việc công nhận thiên tai để xác định sự kiện được bảo hiểm được quy định như sau: Sử dụng thông tin về tình hình, sự kiện thiên tai trong báo cáo tóm lược tình hình thiên tai quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư này. Thông tư liên tịch số 43/2015 / TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ thống kê, bình chọn thiệt hại do thiên tai, nguyên do của vụ tai nạn là cơ sở để xác định sự kiện được bảo hiểm.

2. Tổ chức, tư nhân sản xuất nông nghiệp, công ty bảo hiểm sử dụng báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này của Ban Dân vận cấp xã để xác định cứng cáp trường hợp được bảo hiểm trong việc tiến hành cơ chế cung cấp.

Điều 4. Chỉ dẫn công nhận bệnh động vật lúc chưa đủ điều kiện ban bố dịch để xác định sự kiện được bảo hiểm.

1. Việc công nhận bệnh động vật lúc chưa đủ điều kiện ban bố dịch bệnh để xác định sự kiện được bảo hiểm được quy định như sau:

a) Đối với dịch bệnh động vật trên cạn: Sử dụng 1 trong các báo cáo dịch bệnh động vật quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 Điều 7 Thông tư số 07/2016 / TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp. và Phát triển nông thôn về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn là cơ sở để xác định sự kiện được bảo hiểm.

b) Đối với dịch bệnh động vật thủy sản: Sử dụng 1 trong các báo cáo về dịch bệnh động vật thủy sản quy định tại các Điểm c, d Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 04/2016 / TT-Bộ NN & PTNT ngày 10 tháng 5 5 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản hoặc công bố dịch bệnh thủy sản quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020 / TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020 của Bộ. của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc quy định cơ chế thông tin định kỳ trong lĩnh vực điều hành nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ sở để xác định sự kiện được bảo hiểm.

2. Tổ chức, tư nhân sản xuất nông nghiệp, công ty bảo hiểm sử dụng báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này của cơ quan điều hành chuyên ngành thú y cấp huyện, cấp tỉnh để xác định thực tiễn được bảo hiểm của cơ chế cung cấp nông nghiệp. bảo hiểm.

Điều 5. Chỉ dẫn công nhận sinh vật gây hại thực vật lúc chưa đủ điều kiện ban bố bệnh để xác định sự kiện được bảo hiểm.

1. Công nhận dịch hại thực vật lúc chưa phục vụ điều kiện ban bố dịch bệnh để xác định sự kiện được bảo hiểm được quy định như sau: Sử dụng 1 trong các văn bản công bố, điện tín đột xuất quy định tại các Mục 4.1.2, 4.1.3 và Mục 4.2 của Kỹ thuật non sông. Quy chuẩn về bí quyết dò la, phát hiện dịch hại cây trồng (QCVN 01-38: 2010 / BNNPTNT) ban hành kèm theo Thông tư số 71/2010 / TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 12 5 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật non sông về Kiểm dịch và Thực vật được ban hành hoặc cung ứng thông tin về tình hình sinh vật gây hại quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020 / TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 01 5 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành cơ chế thông tin định kỳ về lĩnh vực điều hành nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ sở để xác định sự kiện được bảo hiểm.

2. Tổ chức, tư nhân sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng báo cáo, văn bản công bố, điện tín quy định tại khoản 1 Điều này của cơ quan điều hành chuyên ngành về bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp huyện, cấp tỉnh để xác định. đề xuất được nói đến. tiến hành cơ chế bảo hiểm nông nghiệp.

Điều 6. Trách nhiệm Thi hành

1. Cục Kinh tế cộng tác và Phát triển nông thôn lãnh đạo, tổ chức tiến hành Thông tư này. Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Thú y, Tổng cục Thú y phối hợp khắc phục những gian khổ, vướng mắc trong công đoạn tiến hành.

2. Ban Dân vận cấp tỉnh: Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các ngành và các cơ quan điều hành chuyên ngành về phòng chống thiên tai, thú y, kiểm dịch thực vật trên khu vực ban bố công khai các văn bản thông tin, báo cáo nêu tại số 1, Điều 3, số 1, Điều 4 và Khoản 1 Điều 5 Thông tư này là cơ sở để xác định sự kiện được bảo hiểm lúc tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp.

Điều 7. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 5 2020.

2. Trường hợp văn bản quy phạm luật pháp dẫn chứng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm luật pháp khác thì văn bản mới ban hành được vận dụng.

3. Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, tư nhân phản ảnh ngay về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phê duyệt, khắc phục. /.

Người nhận:
– Thủ tướng;
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng chủ tịch nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban quần chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Sở NN & PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Quảng cáo; Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm luật pháp – Bộ Tư pháp;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Các Bộ trưởng, Thứ trưởng, các đơn vị trực thuộc Bộ;
– Lưu VT, KTHT (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ

Trần Thanh Nam

.

Xem thêm thông tin Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT

Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT

Ngày 24/07/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT về chỉ dẫn công nhận thiên tai, dịch bệnh trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp. Thông tư mở đầu có hiệu lực bắt đầu từ ngày 28/09/2020.
Theo đấy, việc công nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm được căn cứ vào nội dung về tình hình, diễn biến thiên tai trong báo cáo tổng hợp đợt thiên tai quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT. Mời các bạn cùng theo dõi và tải Thông tư tại đây.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 09/2020/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 5 2020

THÔNG TƯ 09/2020/TT-BNNPTNT
HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 5 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp;
Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Kinh tế cộng tác và Phát triển nông thôn,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư chỉ dẫn công nhận thiên tai, dịch bệnh trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này chỉ dẫn công nhận thiên tai, dịch bệnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 58/2018/NĐ-CP).
2. Việc xác định thiệt hại, đền bù bảo hiểm nông nghiệp tiến hành theo hiệp đồng bảo hiểm nông nghiệp quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và luật pháp về kinh doanh bảo hiểm.
Điều 2. Nhân vật vận dụng
Tổ chức, tư nhân sản xuất nông nghiệp; công ty bảo hiểm; cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên can đến việc công nhận thiên tai, dịch bệnh trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.
Điều 3. Chỉ dẫn công nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm
1. Việc công nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm được quy định như sau: Sử dụng nội dung về tình hình, diễn biến thiên tai trong báo cáo tổng hợp đợt thiên tai quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ chỉ dẫn thống kê, bình chọn thiệt hại do thiên tai gây ra là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.
2. Tổ chức, tư nhân sản xuất nông nghiệp hoặc công ty bảo hiểm sử dụng báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này của Ủy ban quần chúng cấp xã để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp.
Điều 4. Chỉ dẫn công nhận bệnh động vật lúc chưa đủ điều kiện ban bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm
1. Việc công nhận bệnh động vật lúc chưa đủ điều kiện ban bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm được quy định như sau:
a) Đối với bệnh động vật trên cạn: Sử dụng 1 trong những báo cáo dịch bệnh động vật quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 Điều 7 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.
b) Đối với bệnh động vật thủy sản: Sử dụng 1 trong những báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản quy định tại các điểm c, d khoản 1, các khoản 3, 4 Điều 5 Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản hoặc báo cáo dịch bệnh thủy sản quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ chế báo cáo định kỳ thuộc khuôn khổ điều hành nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.
2. Tổ chức, tư nhân sản xuất nông nghiệp hoặc công ty bảo hiểm sử dụng báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này của Cơ quan điều hành chuyên ngành thú y cấp huyện hoặc cấp tỉnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp.
Điều 5. Chỉ dẫn công nhận sinh vật gây hại thực vật lúc chưa đủ điều kiện ban bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm
1. Việc công nhận sinh vật gây hại thực vật lúc chưa đủ điều kiện ban bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm được quy định như sau: Sử dụng 1 trong những văn bản công bố, điện báo đột xuất quy định tại các mục 4.1.2, 4.1.3 và mục 4.2 của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về bí quyết dò la phát hiện dịch hại cây trồng (QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT) ban hành kèm theo Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật hoặc báo cáo tình hình sinh vật gây hại quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ chế báo cáo định kỳ thuộc khuôn khổ điều hành nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.
2. Tổ chức, tư nhân sản xuất nông nghiệp hoặc công ty bảo hiểm sử dụng báo cáo, văn bản công bố, điện báo đột xuất quy định tại khoản 1 Điều này của cơ quan điều hành chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp huyện hoặc cấp tỉnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Kinh tế cộng tác và Phát triển nông thôn lãnh đạo, tổ chức khai triển tiến hành Thông tư này. Tổng cục Phòng chống thiên tai, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y phối hợp khắc phục các gian khổ, vướng mắc trong công đoạn khai triển tiến hành.
2. Ủy ban quần chúng cấp tỉnh: Chỉ đạo Ủy ban quần chúng các ngành, các cơ quan điều hành chuyên ngành về phòng chống thiên tai, thú y, bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên khu vực công khai các văn bản công bố, báo cáo quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4 và khoản 1 Điều 5 Thông tư này làm căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 9 5 2020.
2. Trường hợp văn bản quy phạm luật pháp được dẫn chiếu vận dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm luật pháp khác thì vận dụng theo văn bản mới được ban hành.
3. Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, tư nhân kịp thời phản ảnh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phê duyệt, khắc phục./.

Nơi nhận:– Thủ tướng Chính phủ;– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chính phủ;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc TW;– Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;– Công báo; Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ NN và PTNT;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;– Bộ NN và PTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;– Lưu VT, KTHT (100b).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

TagsThông tư 09/2020/TT-BNNPTNT

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #092020TTBNNPTNT

Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT

Ngày 24/07/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT về chỉ dẫn công nhận thiên tai, dịch bệnh trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp. Thông tư mở đầu có hiệu lực bắt đầu từ ngày 28/09/2020.
Theo đấy, việc công nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm được căn cứ vào nội dung về tình hình, diễn biến thiên tai trong báo cáo tổng hợp đợt thiên tai quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT. Mời các bạn cùng theo dõi và tải Thông tư tại đây.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 09/2020/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 5 2020

THÔNG TƯ 09/2020/TT-BNNPTNT
HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 5 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp;
Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Kinh tế cộng tác và Phát triển nông thôn,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư chỉ dẫn công nhận thiên tai, dịch bệnh trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này chỉ dẫn công nhận thiên tai, dịch bệnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 58/2018/NĐ-CP).
2. Việc xác định thiệt hại, đền bù bảo hiểm nông nghiệp tiến hành theo hiệp đồng bảo hiểm nông nghiệp quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và luật pháp về kinh doanh bảo hiểm.
Điều 2. Nhân vật vận dụng
Tổ chức, tư nhân sản xuất nông nghiệp; công ty bảo hiểm; cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên can đến việc công nhận thiên tai, dịch bệnh trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.
Điều 3. Chỉ dẫn công nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm
1. Việc công nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm được quy định như sau: Sử dụng nội dung về tình hình, diễn biến thiên tai trong báo cáo tổng hợp đợt thiên tai quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ chỉ dẫn thống kê, bình chọn thiệt hại do thiên tai gây ra là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.
2. Tổ chức, tư nhân sản xuất nông nghiệp hoặc công ty bảo hiểm sử dụng báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này của Ủy ban quần chúng cấp xã để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp.
Điều 4. Chỉ dẫn công nhận bệnh động vật lúc chưa đủ điều kiện ban bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm
1. Việc công nhận bệnh động vật lúc chưa đủ điều kiện ban bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm được quy định như sau:
a) Đối với bệnh động vật trên cạn: Sử dụng 1 trong những báo cáo dịch bệnh động vật quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 Điều 7 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.
b) Đối với bệnh động vật thủy sản: Sử dụng 1 trong những báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản quy định tại các điểm c, d khoản 1, các khoản 3, 4 Điều 5 Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản hoặc báo cáo dịch bệnh thủy sản quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ chế báo cáo định kỳ thuộc khuôn khổ điều hành nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.
2. Tổ chức, tư nhân sản xuất nông nghiệp hoặc công ty bảo hiểm sử dụng báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này của Cơ quan điều hành chuyên ngành thú y cấp huyện hoặc cấp tỉnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp.
Điều 5. Chỉ dẫn công nhận sinh vật gây hại thực vật lúc chưa đủ điều kiện ban bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm
1. Việc công nhận sinh vật gây hại thực vật lúc chưa đủ điều kiện ban bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm được quy định như sau: Sử dụng 1 trong những văn bản công bố, điện báo đột xuất quy định tại các mục 4.1.2, 4.1.3 và mục 4.2 của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về bí quyết dò la phát hiện dịch hại cây trồng (QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT) ban hành kèm theo Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật hoặc báo cáo tình hình sinh vật gây hại quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ chế báo cáo định kỳ thuộc khuôn khổ điều hành nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.
2. Tổ chức, tư nhân sản xuất nông nghiệp hoặc công ty bảo hiểm sử dụng báo cáo, văn bản công bố, điện báo đột xuất quy định tại khoản 1 Điều này của cơ quan điều hành chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp huyện hoặc cấp tỉnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Kinh tế cộng tác và Phát triển nông thôn lãnh đạo, tổ chức khai triển tiến hành Thông tư này. Tổng cục Phòng chống thiên tai, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y phối hợp khắc phục các gian khổ, vướng mắc trong công đoạn khai triển tiến hành.
2. Ủy ban quần chúng cấp tỉnh: Chỉ đạo Ủy ban quần chúng các ngành, các cơ quan điều hành chuyên ngành về phòng chống thiên tai, thú y, bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên khu vực công khai các văn bản công bố, báo cáo quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4 và khoản 1 Điều 5 Thông tư này làm căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành cơ chế cung cấp bảo hiểm nông nghiệp.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 9 5 2020.
2. Trường hợp văn bản quy phạm luật pháp được dẫn chiếu vận dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm luật pháp khác thì vận dụng theo văn bản mới được ban hành.
3. Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, tư nhân kịp thời phản ảnh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phê duyệt, khắc phục./.

Nơi nhận:– Thủ tướng Chính phủ;– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chính phủ;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc TW;– Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;– Công báo; Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ NN và PTNT;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;– Bộ NN và PTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;– Lưu VT, KTHT (100b).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

TagsThông tư 09/2020/TT-BNNPTNT

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #092020TTBNNPTNT


#Thông #tư #092020TTBNNPTNT

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button