Tài Liệu

Thông tư 14/2022/TT-BCA Mức trợ cấp hằng tháng với một số đối tượng cán bộ Công an

Ngày 06/4/2022, Bộ Công an ban hành Thông tư 14/2022 / TT-BCA về việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng. Đối với công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010 / QĐ-TTg.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2022, theo Điều 4 và Điều 3 Khoản 1 Nghị định liên tịch 05/2010 / TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC, đối tượng công an viên thuộc diện được thuê hàng tháng sẽ được áp dụng phụ cấp hàng tháng. Thông tư liên tịch 05/2012 / TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC bằng mức phụ cấp tháng 12 năm 2021 nhân với 1,074. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin, mời các bạn đón đọc.

cảnh sát viên

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Số: 14/2022 / TT-BCA

Ngày 6 tháng 4 năm 2022 tại Hà Nội

Thông báo 14/2022 / TT-BCA

Ngày 20 tháng 8 năm 2010 Nghị quyết số 53/2010 / QĐ-TTg và Nghị quyết số 9 tháng 11 năm 2011. Thủ tướng Chính phủ có biện pháp điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại số 62/2011 / QĐ-TTg

Nghị định số 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Theo 01/2018 / NĐ-CP,

Nghị định số ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội và trợ cấp hàng tháng. 108/2021 / NĐ-CP,

Theo đề nghị của Giám đốc Tổ chức và Nhân sự

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông báo ngày 09 tháng 11 năm 2011 về việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. phạm vi

Nghị định thi hành án này được Bộ Công an ban hành ngày 08 tháng 11 năm 2010 và Bộ Công an liên tịch Nghị định số Thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với công an nhân dân đang làm việc theo quy định tại Điều 4 ngày 05/2010 / TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC. Hiệp hội Lao động Thương binh và Bộ Tài chính ngày 20 tháng 8 năm 2010 Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ số Nó đang dẫn đầu việc thực hiện 53/2010 / QD-TTg. Người đã nghỉ việc dưới 20 năm kể từ ngày Kháng chiến chống Nhật, Bộ An ninh nhân dân trở về phục vụ công tác sau khi xuất ngũ (sau đây viết tắt là tròn). Không. Sắc lệnh của Tổng thống. 05/2010 / TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC) và Bộ Thống nhất thi hành Nghị định số 05/2012 / TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC Điều 3 Đoạn 1 Bộ Công an, Bộ Lao động – Bộ Phúc lợi người khuyết tật, Bộ Tài chính Quyết định số Chỉ đạo thực hiện các quy định, hướng dẫn đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân, công nhân viên chức của Bộ Công an theo quy định tại số 62/2011 /. Ngày 09/11/2011, QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong khung chính sách về đối tượng đã phục vụ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và phục viên, xuất ngũ, bán nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975. . (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 05/2012 / TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC).

Điều 2. Thời điểm và số lượng điều chỉnh phụ phí hàng tháng

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022

=

Số tiền trợ cấp tháng 12 năm 2021

X

1,074

Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn A là Thông tư liên tịch số Bạn được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại 05/2010 / TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC. Thời gian làm việc của đồng chí A là 18 năm 6 tháng. Vào tháng 12 năm 2021, ông A nhận được khoản trợ cấp là 2.145.998 đồng.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Mr. Nguyễn Văn A được trợ cấp hàng tháng như sau:

2.145.998VNĐ x 1.074 = 2.304.802VNĐ.

Ví dụ 2: Đồng chí Phạm Văn B tại Thông tư liên tịch số Bạn được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại 05/2012 / TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC. Đồng chí B có thời gian công tác là 16 năm 10 tháng. Vào tháng 12 năm 2021, ông B sẽ nhận được một khoản trợ cấp là 1.975.450 đồng.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Mr. Phạm Văn B được trợ cấp hàng tháng như sau:

1.975.450 đ x 1.074 = 2.121.633 đ.

Điều 3. Biểu mẫu thực thi hệ thống thanh toán hàng tháng

1. Mẫu số 01 / QĐ-X01: Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/8/2010. Xác định mức trợ cấp hàng tháng theo 53/2010 / QĐ-TTg;

2. Mẫu số 02 / GT-X01: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 8 năm 2010 Số Giới thiệu về việc chi trả trợ cấp hàng tháng theo 53/2010 / QĐ-TTg

3. Mẫu số 03 / QĐ-X01: Nghị định thi hành của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 11 năm 2011 số Thi hành Nghị định về Trợ cấp hàng tháng theo số 62/2011 / QĐ-TTg

4. Mẫu số 04 / GT-X01: Quyết định số 09 ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Giới thiệu về việc chi trả trợ cấp hàng tháng theo 62/2011 / QĐ-TTg

Điều 4. hợp lệ

1. Bản tin này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 năm 2022.

2. Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Quy tắc thi hành Quyết định số của Bộ trưởng Bộ Công an. 24/2019 / TT-BCA ngày 20 tháng 8 Quyết định số Quy định việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của 53/2010 / QĐ-TTg. , Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 11 năm 2010 và năm 2011. 62/2011 / QĐ-TTg hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 5. trách nhiệm hoàn thành

1. Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công an điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 2 Nghị định này nếu sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa có quyết định chi viện trợ. vòng tròn này. trợ cấp hàng tháng.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh mức trợ cấp, trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này để xác định mức hưởng của Nghị định này.

3. Chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này là Thủ trưởng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng Công an tỉnh, thành phố hành chính trực thuộc Trung ương.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cơ sở, tổ chức phản ánh về Bộ Công an (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để có hướng dẫn kịp thời. /.

bộ trưởng, mục sư

nói chung để ram

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Để biết thêm về Thông tư 14, vui lòng tải file tài liệu.


Thông tin thêm

Thông tư 14/2022/TT-BCA Mức trợ cấp hằng tháng với một số đối tượng cán bộ Công an

Ngày 06/4/2022, Bộ Công an ban hành Thông tư 14/2022/TT-BCA về việc quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định 53/2010/QĐ-TTg.
Theo đó, từ 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC và khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC bằng mức hưởng trợ cấp tháng 12/2021 nhân hệ số 1,074. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Thông tư, mời các bạn đón đọc.

BỘ CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–

Số: 14/2022/TT-BCA

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THÔNG TƯ 14/2022/TT-BCA
Quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương (sau đây viết gọn là Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC) và khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức Công an theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (sau đây viết gọn là Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC).
Điều 2. Thời điểm và mức điều chỉnh tăng thêm hằng tháng
Kể từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022

=

Mức hưởng trợ cấp tháng 12/2021

x

1,074

Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn A thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC. Đồng chí A có thời gian công tác được tính hưởng chế độ là 18 năm 06 tháng; tháng 12/2021 đồng chí A hưởng mức trợ cấp 2.145.998 đồng.
Từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của đồng chí Nguyễn Văn A là:
2.145.998 đồng x 1,074 = 2.304.802 đồng.
Ví dụ 2: Đồng chí Phạm Văn B thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo qui định tại Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC. Đồng chí B có thời gian công tác được tính hưởng chế độ là 16 năm 10 tháng; tháng 12/2021 đồng chí B hưởng mức trợ cấp 1.975.450 đồng.
Từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của đồng chí Phạm Văn B là:
1.975.450 đồng x 1,074 = 2.121.633 đồng.
Điều 3. Biểu mẫu thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng
1. Mẫu số 01/QĐ-X01: Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
2. Mẫu số 02/GT-X01: Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
3. Mẫu số 03/QĐ-X01: Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;
4. Mẫu số 04/GT-X01: Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2022.
2. Thông tư số 24/2019/TT-BCA ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 2 Thông tư này đối với các trường hợp từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mới có Quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng.
2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp và chi trả trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này có Quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
3. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Tổ chức cán bộ) để kịp thời hướng dẫn./.

BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Tô Lâm

……………..
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung Thông tư 14

#Thông #tư #142022TTBCA #Mức #trợ #cấp #hằng #tháng #với #một #số #đối #tượng #cán #bộ #Công

Thông tư 14/2022/TT-BCA Mức trợ cấp hằng tháng với một số đối tượng cán bộ Công an

Ngày 06/4/2022, Bộ Công an ban hành Thông tư 14/2022/TT-BCA về việc quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định 53/2010/QĐ-TTg.
Theo đó, từ 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC và khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC bằng mức hưởng trợ cấp tháng 12/2021 nhân hệ số 1,074. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Thông tư, mời các bạn đón đọc.

BỘ CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–

Số: 14/2022/TT-BCA

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THÔNG TƯ 14/2022/TT-BCA
Quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương (sau đây viết gọn là Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC) và khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức Công an theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (sau đây viết gọn là Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC).
Điều 2. Thời điểm và mức điều chỉnh tăng thêm hằng tháng
Kể từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022

=

Mức hưởng trợ cấp tháng 12/2021

x

1,074

Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn A thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC. Đồng chí A có thời gian công tác được tính hưởng chế độ là 18 năm 06 tháng; tháng 12/2021 đồng chí A hưởng mức trợ cấp 2.145.998 đồng.
Từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của đồng chí Nguyễn Văn A là:
2.145.998 đồng x 1,074 = 2.304.802 đồng.
Ví dụ 2: Đồng chí Phạm Văn B thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo qui định tại Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC. Đồng chí B có thời gian công tác được tính hưởng chế độ là 16 năm 10 tháng; tháng 12/2021 đồng chí B hưởng mức trợ cấp 1.975.450 đồng.
Từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của đồng chí Phạm Văn B là:
1.975.450 đồng x 1,074 = 2.121.633 đồng.
Điều 3. Biểu mẫu thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng
1. Mẫu số 01/QĐ-X01: Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
2. Mẫu số 02/GT-X01: Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
3. Mẫu số 03/QĐ-X01: Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;
4. Mẫu số 04/GT-X01: Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2022.
2. Thông tư số 24/2019/TT-BCA ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 2 Thông tư này đối với các trường hợp từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mới có Quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng.
2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp và chi trả trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này có Quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
3. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Tổ chức cán bộ) để kịp thời hướng dẫn./.

BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Tô Lâm

……………..
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung Thông tư 14

#Thông #tư #142022TTBCA #Mức #trợ #cấp #hằng #tháng #với #một #số #đối #tượng #cán #bộ #Công


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button