Biểu Mẫu

Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT

Từ khi ngày 15 tháng 01 5 2020, Thông tư 20/2019 / TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành ngày 26 tháng 11 5 2019 chính thức có hiệu lực. Thông tư huỷ bỏ quy chế thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008 / QĐ-BGDĐT quy định việc tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong phạm vi chương trình giáo dục thường xuyên.

Do đấy, bắt đầu từ ngày 15/01/2020, quy định về thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C của Quyết định 30. Chi tiết sẽ bao gồm 1 số nội dung của Chương 3 Quyết định 30 như:

  • Giấy má và thủ tục đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do;
  • Nội dung rà soát, thời lượng và đề xuất rà soát;
  • Điều kiện và thẩm quyền cấp chứng chỉ;
  • Phân loại kết quả rà soát;
  • Quy chế đối với cán bộ coi thi, sửa bài; …

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 20/2019 / TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng mười 1 5 2019

Thông tư 20/2019 / TT-BGDĐT

CÁCH MẠNG QUY ĐỊNH KỲ THI, CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIẾP TỤC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2008 / QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, KIỂM TRA. VÀ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ THÔNG TIN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIẾP TỤC

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp ngày 22 tháng 6 5 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 5 2016 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều và giải pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp;

Căn cứ Nghị định số 69/2017 / NĐ-CP ngày 25 tháng 5 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Huấn luyện;

Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Thông tư huỷ bỏ quy định về khảo thí và cấp chứng chỉ ngoại ngữ trong chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008 / QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Quy chế về tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo dục thường xuyên.

Điều 1. Huỷ bỏ quy định về rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ trong chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008 / QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Quy chế tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng và thí điểm. cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15 tháng 01 5 2020.

Chứng chỉ ngoại ngữ được cấp theo quy định tại Quyết định số 30/2008 / QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện về việc ban hành Quy chế tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, rà soát, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên còn trị giá sử dụng.

Đối với các khóa huấn luyện, thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ thuộc chương trình giáo dục thường xuyên đang tiến hành trước thời khắc Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp diễn xong xuôi việc huấn luyện, thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên can thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện; Chủ tịch Ủy ban Phổ biến tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương; giám đốc các trường đại học, học viện; giám đốc đại học; giám đốc trường cao đẳng sư phạm; giám đốc trường trung cấp sư phạm; giám đốc sở giáo dục và huấn luyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ủy ban Giáo dục và Huấn luyện của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Công tố Nhân dân Vô thượng;
– kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Trung ương Chiến trận Quốc gia Việt Nam;
– Công đoàn cơ quan Trung ương;
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Bộ trưởng (ab / c);
– như điều 3;
– Quảng cáo;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Huấn luyện;
– Lưu: Phòng PC&CC, Phòng Quản lý chất lượng.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ
Nguyễn Hữu Độ

.

Xem thêm thông tin Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT

Từ ngày 15/01/2020, Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành ngày 26/11/2019 chính thức có hiệu lực. Thông tư huỷ bỏ quy định về rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
Theo đấy, bắt đầu từ ngày 15/01/2020, các quy định về rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C tại Quyết định 30 sẽ bị huỷ bỏ. Chi tiết, sẽ bao gồm 1 số nội dung Chương 3 Quyết định 30 như:
Giấy má, thủ tục đăng ký dự rà soát đối với thí sinh tự do;
Nội dung rà soát, thời lượng, đề xuất của đề rà soát;
Điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ;
Xếp loại kết quả rà soát;
Quy định đối với cán bộ coi rà soát, chấm rà soát;…

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 20/2019/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 5 2019

THÔNG TƯ 20/2019/TT-BGDĐT
BÃI BỎ CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp ngày 22 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 5 2016 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều và giải pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm luật pháp;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Huấn luyện;
Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Thông tư huỷ bỏ các quy định về rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Quy định về tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
Điều 1. Huỷ bỏ các quy định về rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Quy định về tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 15 tháng 01 5 2020.
Các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Quy định về tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên có trị giá sử dụng.
Đối với các khóa huấn luyện, rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang khai triển tiến hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp diễn tiến hành việc huấn luyện, rà soát và cấp chứng chỉ cho tới lúc hoàn thành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên can thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện; chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương; giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học; hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm; hiệu trưởng trường trung cấp sư phạm; giám đốc sở giáo dục và huấn luyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương Đảng;– Ban Tuyên giáo Trung ương;– Văn phòng Quốc hội;– UBVHGDTNTN&ND của Quốc hội;– Văn phòng Chính phủ;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;– Kiểm toán nhà nước;– Ủy ban Trung ương Chiến trận Quốc gia Việt Nam;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– Cục rà soát văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Bộ trưởng (để b/c);– Như Điều 3;– Công báo;– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;– Lưu: VT, Vụ PC, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Hữu Độ

TagsThông tư 20/2019/TT-BGDĐT

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #202019TTBGDĐT

Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT

Từ ngày 15/01/2020, Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành ngày 26/11/2019 chính thức có hiệu lực. Thông tư huỷ bỏ quy định về rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
Theo đấy, bắt đầu từ ngày 15/01/2020, các quy định về rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C tại Quyết định 30 sẽ bị huỷ bỏ. Chi tiết, sẽ bao gồm 1 số nội dung Chương 3 Quyết định 30 như:
Giấy má, thủ tục đăng ký dự rà soát đối với thí sinh tự do;
Nội dung rà soát, thời lượng, đề xuất của đề rà soát;
Điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ;
Xếp loại kết quả rà soát;
Quy định đối với cán bộ coi rà soát, chấm rà soát;…

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 20/2019/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 5 2019

THÔNG TƯ 20/2019/TT-BGDĐT
BÃI BỎ CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm luật pháp ngày 22 tháng 6 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 5 2016 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều và giải pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm luật pháp;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Huấn luyện;
Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Thông tư huỷ bỏ các quy định về rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Quy định về tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
Điều 1. Huỷ bỏ các quy định về rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Quy định về tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 15 tháng 01 5 2020.
Các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Quy định về tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên có trị giá sử dụng.
Đối với các khóa huấn luyện, rà soát và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang khai triển tiến hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp diễn tiến hành việc huấn luyện, rà soát và cấp chứng chỉ cho tới lúc hoàn thành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên can thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện; chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương; giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học; hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm; hiệu trưởng trường trung cấp sư phạm; giám đốc sở giáo dục và huấn luyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương Đảng;– Ban Tuyên giáo Trung ương;– Văn phòng Quốc hội;– UBVHGDTNTN&ND của Quốc hội;– Văn phòng Chính phủ;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;– Kiểm toán nhà nước;– Ủy ban Trung ương Chiến trận Quốc gia Việt Nam;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– Cục rà soát văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Bộ trưởng (để b/c);– Như Điều 3;– Công báo;– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;– Lưu: VT, Vụ PC, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Hữu Độ

TagsThông tư 20/2019/TT-BGDĐT

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #202019TTBGDĐT


#Thông #tư #202019TTBGDĐT

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button