Tài Liệu

Thông tư 22/2022/TT-BQP Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân mới nhất

Ngày 02/4/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 22/2022 / TT-BQP quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân. Những người làm việc trên tiền điện tử đủ điều kiện để được trả lương như quân nhân, quân đội hoặc nghỉ hưu.

Theo đó, cách tính và mức điều chỉnh được thực hiện theo quy định mới.

  • Từ 15 đến dưới 16 tuổi, mức hưởng 2.031.000 đồng / tháng.
  • Từ 16 đến dưới 17 tuổi, mức hưởng 2.123.000 đồng / tháng.
  • Từ 17 đến dưới 18 tuổi, mức hưởng là 2.217.000 đồng / tháng.
  • Từ 18 đến dưới 19 tuổi, mức hưởng là 2.309.000 đồng / tháng.
  • Đối với người từ 19 tuổi đến dưới 20 tuổi, mức hưởng là 2.400.000 đồng / tháng.

phần này sang phần khác
——-

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 22/2022 / TT-BQP

Ngày 2 tháng 4 năm 2022 tại Hà Nội

Thông tư 22/2022 / TT-BQP

Các quy định quản lý việc điều chỉnh trợ giúp hàng tháng cho quân nhân và nhân viên bao gồm chất lượng, tiền lương cho các dịch vụ, nhà phân phối và nhân viên.

Nghị định số 30 ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng. 164/2017 / NĐ-CP,

Nghị định của Chính phủ Nghị định ngày 7 tháng 12 năm 2021 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng Nghị định số 108/2021 / NĐ-CP,

theo gợi ý của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy tắc thực thi về việc điều chỉnh tiền lương hàng tháng đối với quân nhân và người lao động tiền điện tử đang hưởng lương như người nhập ngũ, giải ngũ và cựu chiến binh.

Điều 1. phạm vi

Nghị định này quy định việc điều chỉnh tiền lương hàng tháng đối với người đi nghĩa vụ, giải ngũ, cựu chiến binh và người làm công ăn lương.

Điều 2 Khả năng áp dụng

1. Quyết định số 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành chế độ nghĩa vụ quân sự. Người đang tại ngũ và cựu chiến binh hưởng lương hàng tháng theo số 142/2008 / QĐ-TTg. Quyết định số 142/2008 / QĐ-TTg đối với những người đã xuất ngũ hoặc phục vụ trong chiến tranh với Hoa Kỳ có thời gian phục vụ quân đội dưới 20 năm (sau đây gọi tắt là Quyết định số). Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung số 142/2008 / QĐ-TTg. 38/2010 / QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2010.

2. Quân nhân, công nhân mật mã được hưởng quyết định số 9 ngày 9-9. Bạn được hưởng lương như quân nhân đã phục viên, thôi việc, nghỉ hưu theo quy định tại Điều 62/2011 / QĐ-TTg. 11 năm. Năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và giúp đỡ nước bạn Lào đã phục vụ từ ngày 30/4/1975. Sự từ chức.

3. Các cơ sở, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 3. Mức ước tính và điều chỉnh

1. Tăng 7,4% mức trợ cấp hàng tháng đến tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng quy định tại các Điều 2, 1 và 2 Nghị định này theo công thức sau:

Thanh toán tiền thuê hàng tháng từ tháng 1 năm 2022

=

Tiền thuê hàng tháng đến tháng 12 năm 2021

X

1,074

2. Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Khoản 1 và Khoản 2 Nghị định này sau khi điều chỉnh thêm như sau.

a) Từ 15 tuổi đến dưới 16 tuổi mức hưởng 2.031.000 đồng / tháng.

b) Từ đủ 16 tuổi đến dưới 17 tuổi, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng / tháng.

c) Từ đủ 17 tuổi đến dưới 18 tuổi, mức hưởng là 2.217.000 đồng / tháng.

d) Từ 18 tuổi đến dưới 19 tuổi, mức hưởng là 2.309.000 đồng / tháng.

đ) Đối với người từ 19 tuổi đến dưới 20 tuổi, mức hưởng là 2.400.000 đồng / tháng.

Điều 4 Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại Nghị định này do Ngân sách Nhà nước cấp. Theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ủy quyền cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chi trả cho các đối tượng.

Điều 5 Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Chính trị lãnh đạo Cục Chính sách.

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa bàn việc thực hiện Nghị định này;

b) Đối với những người đã có quyết định trợ cấp hàng tháng kể từ ngày có hiệu lực của Nghị định cưỡng chế này thì mức trợ cấp được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Điều 3 của Nghị định cưỡng chế này.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh, chi trả trợ cấp hàng tháng cho người đã có quyết định hưởng theo hướng dẫn tại Điều 3 Nghị định này. Trợ cấp hàng tháng trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 6. hợp lệ

1. Quy chế Thực thi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2022.

2. Tiền thuê nhà hàng tháng theo quy định tại Điều 3 của Nghị định cưỡng chế này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

3. Thông tư số của Bộ Đô thị Quy định hành chính về việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng, cho thôi việc và thôi việc đối với quân nhân và công nhân thuộc diện hưởng lương như quân nhân tại ngũ. 106/2019 / TT-BQP (2019.7.24). Từ quân đội sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị định này có hiệu lực.

Điều 7. trách nhiệm hoàn thành

1. Trách nhiệm thi hành Nghị định này thuộc về Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

2. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các cơ sở, đơn vị và chính quyền địa phương phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách / Bộ Chính trị) để xem xét, giải quyết. /. /.

người nhận:

– Thủ tướng (như b / c)
– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
– Chủ nhiệm TCCT
– Văn phòng
– Các Bộ: tài chính, lao động, khuyết tật và các vấn đề xã hội;
– Quân khu, Quân khu Thủ đô Hà Nội (08);
– Phòng: Tài chính, Quân sự, Nhân sự, Chính sách (03);
– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (63);
– Cục Kiểm tra văn bản / Bộ Tư pháp
– Bộ Tư pháp / Bộ Quốc phòng
– Công báo, cổng thông tin điện tử chính phủ
– Cổng: Trung tâm Huấn luyện Quốc phòng, Cục Quân huấn;
– Lưu trữ: VT, nghiên cứu trường hợp. Tom 98.

KT. làm việc, làm việc
Nhạc trưởng
Trung tướng Võ Minh Lương

Xem thêm thông tin Thông tư 22/2022/TT-BQP Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân mới nhất

Thông tư 22/2022/TT-BQP Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân mới nhất

Ngày 02/4/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 22/2022 / TT-BQP quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, Người làm công tác cơ yếu được hưởng lương như quân nhân phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Theo đó, cách tính và mức điều chỉnh thực hiện theo quy định mới: Mức trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh bổ sung theo công thức trên như sau:
Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng / tháng;
Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng / tháng;
Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng / tháng;
Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng / tháng;
Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng / tháng.

BỘ PHẬN LĨNH VỰC——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc —————

Số: 22/2022 / TT-BQP

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2022

Thông tư 22/2022 / TT-BQP
QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH HỖ TRỢ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN VIÊN QUÂN ĐỘI, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ MỨC LƯỢNG, TIỀN LƯƠNG NHƯ DỊCH VỤ, NHÀ PHÂN PHỐI VÀ CÔNG NHÂN VIÊN
Căn cứ Nghị định số 164/2017 / NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 108/2021 / NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, công nhân cơ yếu hưởng lương như bộ đội nhập ngũ, xuất ngũ, nghỉ hưu.
Điều 1. Phạm vi
Thông tư này quy định việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, công nhân viên hưởng lương là bộ đội phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Quân nhân phục viên, xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008 / QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân. quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ (sau đây viết tắt là Quyết định số 142/2008 / QĐ-TTg); Quyết định số 38/2010 / QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008 / QĐ-TTg.
2. Bộ đội, người làm công tác cơ yếu được hưởng lương như quân nhân đã phục viên, thôi việc, thôi việc và đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011 / QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm. , Năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.
Điều 3. Mức độ tính toán và điều chỉnh
1. Tăng 7,4% mức trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này theo công thức sau:

Trợ cấp hàng tháng được hưởng từ tháng 1 năm 2022

=

Trợ cấp hàng tháng tính đến tháng 12 năm 2021

x

1,074

2. Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này sau khi được điều chỉnh thêm như sau:
a) Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng / tháng;
b) Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng / tháng;
c) Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng / tháng;
d) Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng / tháng;
đ) Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng / tháng.
Điều 4. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng quy định tại Thông tư này do ngân sách Nhà nước cấp. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ủy quyền cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chi trả cho các đối tượng.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Tổng cục Chính trị chỉ đạo Cục Chính sách
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Thông tư này;
b) Điều chỉnh mức trợ cấp theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này đối với các đối tượng đã có quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc điều chỉnh, chi trả trợ cấp hàng tháng theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này cho người đã có quyết định hưởng. trợ cấp hàng tháng trước ngày Thông tư này có hiệu lực.
Điều 6. Hiệu lực
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2022.
2. Mức trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
3. Thông tư số 106/2019 / TT-BQP ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân và công nhân cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. từ quân đội hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Điều 7. Trách nhiệm thực hiện
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách / Tổng cục Chính trị) để xem xét, giải quyết. /.

Người nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để b / c);– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;– Chủ nhiệm TCCT;– Văn phòng Chính phủ;– Các Bộ: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội;– Các Quân khu, Quân khu Thủ đô Hà Nội (08);– Các Vụ: Tài chính, Quân sự, Cán bộ, Chính sách (03);– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (63);– Cục Kiểm tra văn bản / Bộ Tư pháp;– Vụ Pháp chế / Bộ Quốc phòng;– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;– Cổng: Trung tâm Huấn luyện Quốc phòng, Cục Quân huấn;– Lưu: VT, nghiên cứu trường hợp. Tam98.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯPHÓ PHÓThượng tướng Võ Minh Lương

#Thông #tư #222022TTBQP #Điều #chỉnh #trợ #cấp #hàng #tháng #đối #với #quân #nhân #mới #nhất

Ngày 02/4/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 22/2022 / TT-BQP quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, Người làm công tác cơ yếu được hưởng lương như quân nhân phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Theo đó, cách tính và mức điều chỉnh thực hiện theo quy định mới: Mức trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh bổ sung theo công thức trên như sau:
Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng / tháng;
Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng / tháng;
Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng / tháng;
Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng / tháng;
Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng / tháng.

BỘ PHẬN LĨNH VỰC——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc —————

Số: 22/2022 / TT-BQP

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2022

Thông tư 22/2022 / TT-BQP
QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH HỖ TRỢ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN VIÊN QUÂN ĐỘI, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ MỨC LƯỢNG, TIỀN LƯƠNG NHƯ DỊCH VỤ, NHÀ PHÂN PHỐI VÀ CÔNG NHÂN VIÊN
Căn cứ Nghị định số 164/2017 / NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 108/2021 / NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, công nhân cơ yếu hưởng lương như bộ đội nhập ngũ, xuất ngũ, nghỉ hưu.
Điều 1. Phạm vi
Thông tư này quy định việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, công nhân viên hưởng lương là bộ đội phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Quân nhân phục viên, xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008 / QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân. quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ (sau đây viết tắt là Quyết định số 142/2008 / QĐ-TTg); Quyết định số 38/2010 / QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008 / QĐ-TTg.
2. Bộ đội, người làm công tác cơ yếu được hưởng lương như quân nhân đã phục viên, thôi việc, thôi việc và đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011 / QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm. , Năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.
Điều 3. Mức độ tính toán và điều chỉnh
1. Tăng 7,4% mức trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này theo công thức sau:

Trợ cấp hàng tháng được hưởng từ tháng 1 năm 2022

=

Trợ cấp hàng tháng tính đến tháng 12 năm 2021

x

1,074

2. Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này sau khi được điều chỉnh thêm như sau:
a) Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng / tháng;
b) Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng / tháng;
c) Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng / tháng;
d) Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng / tháng;
đ) Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng / tháng.
Điều 4. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng quy định tại Thông tư này do ngân sách Nhà nước cấp. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ủy quyền cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chi trả cho các đối tượng.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Tổng cục Chính trị chỉ đạo Cục Chính sách
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Thông tư này;
b) Điều chỉnh mức trợ cấp theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này đối với các đối tượng đã có quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc điều chỉnh, chi trả trợ cấp hàng tháng theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này cho người đã có quyết định hưởng. trợ cấp hàng tháng trước ngày Thông tư này có hiệu lực.
Điều 6. Hiệu lực
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2022.
2. Mức trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
3. Thông tư số 106/2019 / TT-BQP ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân và công nhân cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. từ quân đội hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Điều 7. Trách nhiệm thực hiện
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách / Tổng cục Chính trị) để xem xét, giải quyết. /.

Người nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để b / c);– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;– Chủ nhiệm TCCT;– Văn phòng Chính phủ;– Các Bộ: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội;– Các Quân khu, Quân khu Thủ đô Hà Nội (08);– Các Vụ: Tài chính, Quân sự, Cán bộ, Chính sách (03);– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (63);– Cục Kiểm tra văn bản / Bộ Tư pháp;– Vụ Pháp chế / Bộ Quốc phòng;– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;– Cổng: Trung tâm Huấn luyện Quốc phòng, Cục Quân huấn;– Lưu: VT, nghiên cứu trường hợp. Tam98.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯPHÓ PHÓThượng tướng Võ Minh Lương

#Thông #tư #222022TTBQP #Điều #chỉnh #trợ #cấp #hàng #tháng #đối #với #quân #nhân #mới #nhất


#Thông #tư #222022TTBQP #Điều #chỉnh #trợ #cấp #hàng #tháng #đối #với #quân #nhân #mới #nhất

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button