Tài Liệu

Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 23/2020 / TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành ngày 06 tháng 8 5 2020 trong đấy sửa đổi Quy định về định mức và thứ tự biên soạn, xuất bản sách giáo khoa; tiêu chuẩn của tổ chức, tư nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá sách giáo khoa tổ quốc ban hành kèm theo Thông tư 33/2017 / TT-BGDĐT.

Do đấy, trình tự xử lý giấy tờ đánh giá sách giáo khoa được sửa đổi, bổ sung như sau: Bộ Giáo dục và Huấn luyện nhận đề nghị tổ chức đánh giá sách giáo khoa tối đa 02 lần / 5; Trong mỗi đợt bình chọn, sách giáo khoa mẫu được bình chọn nhiều nhất là 02 đợt, mỗi đợt tối đa là 05 ngày. Nội dung cụ thể, mời các bạn theo dõi và tải về Thông tư tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——O0o—-

Số: 23/2020 / TT-BGDĐTHà Nội, ngày 06 tháng 08 5 2020

Thông tư 23/2020 / TT-BGDĐT

Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế mẫu, thứ tự biên soạn,
xuất bản sách giáo khoa; tiêu chuẩn của tổ chức, tư nhân biên soạn sách giáo khoa;
tổ chức và hoạt động của Ban đánh giá của Hội đồng sách giáo khoa tổ quốc
ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 5 2017
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 5 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017 / NĐ-CP ngày 25 tháng 5 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Huấn luyện;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy định về tiêu chuẩn, thứ tự biên soạn, xuất bản sách giáo khoa; tiêu chuẩn của tổ chức, tư nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá sách giáo khoa tổ quốc ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 5 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung hàng loạt điều của Quy chế mẫu, thứ tự biên soạn, tái bản sách giáo khoa; tiêu chuẩn của tổ chức, tư nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá sách giáo khoa tổ quốc ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 5 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung tiểu mục b tiểu mục 1 Điều 11 như sau:

“b) Là công dân Việt Nam có phẩm giá đạo đức và lý tưởng tốt đẹp.”

2. Sửa đổi, bổ sung tiểu mục b tiểu mục 2 Điều 19 như sau:

“B) Chuẩn bị các điều kiện về lắp đặt, trang thiết bị, kinh phí theo quy định để dùng cho hoạt động của Hội đồng và tổ chức đánh giá sách giáo khoa. Tùy theo điều kiện thực tiễn, tổ chức đánh giá tổ chức đánh giá sách giáo khoa theo bề ngoài trại đánh giá hoặc họp đánh giá. ”

3. Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 Điều 20 như sau:

“2. Bộ Giáo dục và Huấn luyện tiếp thu giấy tờ để sắp xếp đánh giá sách giáo khoa nhiều nhất 02 (2) lần trong 5; Trong mỗi kỳ đánh giá, 1 sách giáo khoa mẫu được đánh giá nhiều nhất 02 (2) vòng, mỗi vòng là tối đa ko quá 05 (5) ngày Trường hợp ko phục vụ quy định tại Điều 17 Thông tư này thì phải trả lại đơn vị yêu cầu đánh giá sách giáo khoa trong thời hạn 20 (2 mươi) ngày làm việc, từ khi ngày nhận giấy tờ. của đề nghị. ”

4. Sửa đổi, bổ sung các tiểu mục b và c của chữ số 6 Điều 20 như sau:

“b) Trường hợp mẫu sách giáo khoa được hội đồng đánh giá ở vòng đánh giá trước hết” phê chuẩn nhưng mà cần biên tập “thì tổ chức đánh giá có văn bản công bố cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện tại địa phương để tổ chức đánh giá sửa đổi, hoàn thiện giấy tờ. gửi Bộ Giáo dục và Huấn luyện đánh giá lại theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư này Thời hạn viết và hoàn thiện giấy tờ tối đa là 30 ngày, từ khi ngày ban hành bản đánh giá. công bố kết quả đánh giá của cơ quan. “

“C) Trường hợp Hội đồng bình chọn mẫu sách giáo khoa là“ Không đạt ”ở vòng bình chọn thứ nhất,“ Không đạt ”hoặc“ Đạt nhưng mà cần biên tập ”ở vòng bình chọn thứ 2 thì tổ chức đánh giá công bố kết quả gửi đơn vị đề nghị đánh giá sách giáo khoa. Nếu tổ chức, tư nhân có nhu cầu tiếp diễn biên soạn sách giáo khoa thì phải xây dựng lại mẫu sách giáo khoa để tổ chức bình chọn, gần giống như lần bình chọn trước hết. ”;

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 21 tháng 9 5 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên can thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện, Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Sở Giáo dục và Huấn luyện, các tổ chức, tư nhân có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Thông tư này. /.

Thắt nơtôi Nhận:

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chính phủ;

– Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Bộ Thông tin và Truyền thông;

– kiểm toán nhà nước;

– Cục THADS & QPPL (Bộ Tư pháp);

– Quảng cáo;

– như điều 3;

– Cổng thương nghiệp điện tử của Chính phủ;

– Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Huấn luyện;

– Lưu: VT, Phòng PC, Phòng GD

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

PHÓ PHÓ

Nguyễn Hữu Độ

.

Xem thêm thông tin Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 06/08/2020 sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, thứ tự biên soạn, biên tập sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, tư nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng tổ quốc đánh giá sách giáo khoa kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT.
Theo đấy, trình tự khắc phục giấy tờ đánh giá sách giáo khoa được sửa đổi, bổ sung như sau: Bộ Giáo dục và Huấn luyện tiếp thu giấy tờ để tổ chức đánh giá sách giáo khoa nhiều nhất 02 đợt trong 1 5; trong mỗi đợt đánh giá, 1 bản mẫu sách giáo khoa được đánh giá nhiều nhất 02 vòng, mỗi vòng nhiều nhất 05 ngày. Nội dung cụ thể mời các bạn cùng theo dõi và tải Thông tư tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o—-

Số: 23/2020/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 06 tháng 08 5 2020
THÔNG TƯ 23/2020/TT-BGDĐT
Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy định tiêu chuẩn, thứ tự biên soạn,biên tập sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, tư nhân biên soạn sách giáo khoa;tổ chức và hoạt động của Hội đồng tổ quốc đánh giá sách giáo khoa banhành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 5 2017của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 5 2019;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Huấn luyện;
Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy định tiêu chuẩn, thứ tự biên soạn, biên tập sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, tư nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng tổ quốc đánh giá sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 5 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy định tiêu chuẩn, thứ tự biên soạn, biên tập sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, tư nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng tổ quốc đánh giá sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 5 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện, như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11 như sau:
“b) Là công dân Việt Nam, có phẩm giá đạo đức, tư tưởng tốt.”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 19 như sau:
“b) Chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, thiết bị, kinh phí theo quy định dùng cho các hoạt động của Hội đồng và tổ chức đánh giá sách giáo khoa. Tùy theo điều kiện thực tiễn, đơn vị tổ chức đánh giá tổ chức đánh giá sách giáo khoa theo bề ngoài trại đánh giá hoặc họp đánh giá”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 như sau:
“2. Bộ Giáo dục và Huấn luyện tiếp thu giấy tờ để tổ chức đánh giá sách giáo khoa nhiều nhất 02 (2) đợt trong 1 5; trong mỗi đợt đánh giá, 1 bản mẫu sách giáo khoa được đánh giá nhiều nhất 02 (2) vòng, mỗi vòng nhiều nhất 05 (5) ngày. Trường hợp giấy tờ chưa phục vụ các quy định tại Điều 17 Thông tư này thì giấy tờ được gửi trả lại đơn vị yêu cầu đánh giá sách giáo khoa trong thời hạn 20 (2 mươi) ngày làm việc từ khi ngày thu được giấy tờ.”.
4. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 6 Điều 20 như sau:
“b) Trường hợp bản mẫu sách giáo khoa được Hội đồng bình chọn “Đạt nhưng mà cần tu sửa” tại vòng đánh giá thứ nhất thì đơn vị tổ chức đánh giá trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện văn bản công bố cho đơn vị yêu cầu đánh giá sách giáo khoa tiến hành việc biên tập, bổ sung giấy tờ gửi Bộ Giáo dục và Huấn luyện yêu cầu đánh giá lại theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư này. Thời gian biên tập, bổ sung giấy tờ tối đa là 30 ngày, tính từ ngày ban hành công bố kết quả đánh giá của đơn vị tổ chức đánh giá.”.
“c) Trường hợp bản mẫu sách giáo khoa được Hội đồng bình chọn “Không đạt” tại vòng đánh giá thứ nhất, “Không đạt” hoặc “Đạt nhưng mà cần tu sửa” tại vòng đánh giá thứ 2 thì đơn vị tổ chức đánh giá công bố kết quả đánh giá cho đơn vị yêu cầu đánh giá sách giáo khoa. Nếu tổ chức, tư nhân có ước muốn tiếp diễn biên soạn sách giáo khoa thì bản mẫu sách giáo khoa phải được xây dựng lại để tổ chức đánh giá, như đánh giá lần đầu.”;
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 21 tháng 9 5 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên can thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Huấn luyện, các tổ chức, tư nhân có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Kiểm toán nhà nước;
– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Như Điều 3;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

TagsThông tư 23/2020/TT-BGDĐT

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #232020TTBGDĐT

Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 06/08/2020 sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, thứ tự biên soạn, biên tập sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, tư nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng tổ quốc đánh giá sách giáo khoa kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT.
Theo đấy, trình tự khắc phục giấy tờ đánh giá sách giáo khoa được sửa đổi, bổ sung như sau: Bộ Giáo dục và Huấn luyện tiếp thu giấy tờ để tổ chức đánh giá sách giáo khoa nhiều nhất 02 đợt trong 1 5; trong mỗi đợt đánh giá, 1 bản mẫu sách giáo khoa được đánh giá nhiều nhất 02 vòng, mỗi vòng nhiều nhất 05 ngày. Nội dung cụ thể mời các bạn cùng theo dõi và tải Thông tư tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o—-

Số: 23/2020/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 06 tháng 08 5 2020
THÔNG TƯ 23/2020/TT-BGDĐT
Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy định tiêu chuẩn, thứ tự biên soạn,biên tập sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, tư nhân biên soạn sách giáo khoa;tổ chức và hoạt động của Hội đồng tổ quốc đánh giá sách giáo khoa banhành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 5 2017của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 5 2019;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Huấn luyện;
Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy định tiêu chuẩn, thứ tự biên soạn, biên tập sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, tư nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng tổ quốc đánh giá sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 5 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy định tiêu chuẩn, thứ tự biên soạn, biên tập sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, tư nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng tổ quốc đánh giá sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 5 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện, như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11 như sau:
“b) Là công dân Việt Nam, có phẩm giá đạo đức, tư tưởng tốt.”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 19 như sau:
“b) Chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, thiết bị, kinh phí theo quy định dùng cho các hoạt động của Hội đồng và tổ chức đánh giá sách giáo khoa. Tùy theo điều kiện thực tiễn, đơn vị tổ chức đánh giá tổ chức đánh giá sách giáo khoa theo bề ngoài trại đánh giá hoặc họp đánh giá”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 như sau:
“2. Bộ Giáo dục và Huấn luyện tiếp thu giấy tờ để tổ chức đánh giá sách giáo khoa nhiều nhất 02 (2) đợt trong 1 5; trong mỗi đợt đánh giá, 1 bản mẫu sách giáo khoa được đánh giá nhiều nhất 02 (2) vòng, mỗi vòng nhiều nhất 05 (5) ngày. Trường hợp giấy tờ chưa phục vụ các quy định tại Điều 17 Thông tư này thì giấy tờ được gửi trả lại đơn vị yêu cầu đánh giá sách giáo khoa trong thời hạn 20 (2 mươi) ngày làm việc từ khi ngày thu được giấy tờ.”.
4. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 6 Điều 20 như sau:
“b) Trường hợp bản mẫu sách giáo khoa được Hội đồng bình chọn “Đạt nhưng mà cần tu sửa” tại vòng đánh giá thứ nhất thì đơn vị tổ chức đánh giá trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện văn bản công bố cho đơn vị yêu cầu đánh giá sách giáo khoa tiến hành việc biên tập, bổ sung giấy tờ gửi Bộ Giáo dục và Huấn luyện yêu cầu đánh giá lại theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư này. Thời gian biên tập, bổ sung giấy tờ tối đa là 30 ngày, tính từ ngày ban hành công bố kết quả đánh giá của đơn vị tổ chức đánh giá.”.
“c) Trường hợp bản mẫu sách giáo khoa được Hội đồng bình chọn “Không đạt” tại vòng đánh giá thứ nhất, “Không đạt” hoặc “Đạt nhưng mà cần tu sửa” tại vòng đánh giá thứ 2 thì đơn vị tổ chức đánh giá công bố kết quả đánh giá cho đơn vị yêu cầu đánh giá sách giáo khoa. Nếu tổ chức, tư nhân có ước muốn tiếp diễn biên soạn sách giáo khoa thì bản mẫu sách giáo khoa phải được xây dựng lại để tổ chức đánh giá, như đánh giá lần đầu.”;
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 21 tháng 9 5 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên can thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Huấn luyện, các tổ chức, tư nhân có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Kiểm toán nhà nước;
– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Như Điều 3;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

TagsThông tư 23/2020/TT-BGDĐT

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #232020TTBGDĐT


#Thông #tư #232020TTBGDĐT

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button