Pháp Luật

Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi thông tư về quản lý mỹ phẩm

Thông báo số 32/2019 / TT-BYT

Thông tư 32/2019 / TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung số 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư 06/2011 / TT-BYT ngày 25/01/2011 Quy định của Bộ Y tế về điều hành mỹ phẩm.

Bộ Y tế sửa đổi thành phần giấy má quảng bá thành phầm mỹ phẩm

Ngày 16/12/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 32/2019 / TT-BYT sửa đổi, bổ sung số 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP của Thông tư 06/2011 / TT-BYT quy định về mỹ phẩm.

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 32/2019 / TT-BYT

Hà Nội, ngày mười 6 tháng mười 2 2019

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4, ĐIỀU 4 VÀ PHỤ LỤC SỐ 01-MP NGUỒN 06/2011 / TT-BYT NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 2011 CỦA BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỸ PHẨM

Căn cứ Nghị định số 75/2017 / NĐ-CP ngày 20 tháng 6 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ,Vângthuật ngữ và cấu trúclái xe địa điểm của Bộ Y tế;

Theo Nghị định số 69/20Trước hết8 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2018 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điềuđiều của Luật Quản lý ngoại thương;

Thực hiện Thỏa thuận REDHiệp tác siêu hạng toàn diện và văn minhChâu Ái Bình Dương (CPTPP)quan điểm Ngày 8 tháng 3 5 2018;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Quản lý tôiY khoa Ý,

Bộ trưởng Y tếchậm ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 và Phụ lục tôikinh quá Thông tư 01-MP số 06/2011 / TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định việc xử lý mỹ phẩm.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung số 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011 / TT-BYT ngày 25 tháng 01 5 2011 của Bộ Y tế quy định về điều hành mỹ phẩm (sau đây gọi là Thông tư số 06/2011 / TT-BYT )

Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011 / TT-BYT được sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

“4. Giđấy chứng thực bán tự do (CFS):

a) Trường hợp ban bố thành phầm mỹ phẩm nhập cảng từ các nước chẳng phải là thành viên của CPTPP, CFS phải phục vụ các đề xuất sau:

– CFS do nước xuất khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam cấp là bản chính, còn hiệu lực. Nếu CFS ko quy định thời hạn thì phải được cấp trong thời hạn 24 tháng, tính từ lúc ngày cấp.

– CFS phải được hợp lí hóa lãnh sự theo quy định của luật pháp, trừ trường hợp được miễn hợp lí hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế nhưng mà Việt Nam là thành viên.

– CFS tối thiểu phải có đầy đủ thông tin quy định tại Điều 36 Luật Quản lý ngoại thương và tiểu mục 3 Điều 10 Nghị định số 69/2018 / NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Luật Quản lý ngoại thương.

b) Trường hợp thành phầm mỹ phẩm lưu thông, xuất khẩu từ các nước thành viên CPTPP có ban bố (nước thành viên CPTPP là bất cứ Quốc gia hoặc vùng bờ cõi thương chính biệt lập nào nhưng mà Hiệp định CPTPP đã được phê duyệt và có hiệu lực) thì ko có CFS. ”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 01-MP ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011 / TT-BYT

Phụ lục số 01-MP ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011 / TT-BYT được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

a) Giấy tờ ban bố thành phầm mỹ phẩm nhập cảng từ các nước thành viên CPTPP nộp sau lúc Hiệp định CPTPP có hiệu lực tại Việt Nam (ngày 14/01/2019) phải tuân thủ các quy định tại Thông tư này.

b) Giấy tờ quảng bá thành phầm mỹ phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011 / TT-BYT nộp trước lúc Thông tư này có hiệu lực phải tiến hành theo quy định tại Thông tư số 06/2011 / TT- BYT, trừ trường hợp cơ sở đề xuất tuân thủ các quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 01 tháng 02 5 2020.

Điều 5. Trách nhiệm Thi hành

1. Cục trưởng Cục Quản lý Dược chịu bổn phận tổ chức, khai triển tiến hành Thông tư này.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương và các tổ chức, tư nhân có liên can. chịu bổn phận về việc vận dụng Thông tư này.

Trong công đoạn tiến hành Thông tư này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, tư nhân đề đạt về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế, địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) để được khắc phục. phê chuẩn, khắc phục. /.

Người nhận:
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm luật pháp);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để b / c);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (chủ trì tiến hành);
– Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;
– Sở Y tế các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu trữ: VT, PC, QLTT (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ
Trương Quốc Cường

Tài liệu có phụ lục biểu mẫu kèm theo, các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung biểu mẫu.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Y tế này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.

Xem thêm thông tin Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi thông tư về quản lý mỹ phẩm

Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi thông tư về điều hành mỹ phẩm

Thông tư số 32/2019/TT-BYT
Thông tư 32/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều hành mỹ phẩm.
Bộ Y tế sửa đổi thành phần Giấy tờ ban bố thành phầm mỹ phẩm
Ngày 16/12/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 32/2019/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về điều hành mỹ phẩm.

BỘ Y TẾ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 32/2019/TT-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 5 2019

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 4 VÀ PHỤ LỤC SỐ 01-MP THÔNG TƯ SỐ 06/2011/TT-BYT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỸ PHẨM
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2018 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều của Luật Quản lý ngoại thương;
Thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký ngày 08 tháng 3 5 2018;
Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều hành mỹ phẩm.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều hành mỹ phẩm (sau đây viết tắt là Thông tư số 06/2011/TT-BYT)
Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT như sau:
“4. Giđấy chứng thực lưu hành tự do (CFS):
a) Trường hợp ban bố thành phầm mỹ phẩm nhập cảng từ các nước chẳng phải là thành viên CPTPP thì phải có CFS phục vụ các đề xuất sau:
– CFS do nước xuất khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam cấp là bản chính, còn hạn. Trường hợp CFS ko nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong khoảng 24 tháng tính từ lúc ngày cấp.
– CFS phải được hợp lí hoá lãnh sự theo quy định của luật pháp, trừ trường hợp được miễn hợp lí hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế nhưng mà Việt Nam là thành viên.
– CFS phải có tối thiểu các thông tin theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý Ngoại thương và Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2018 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
b) Trường hợp ban bố thành phầm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ các nước thành viên CPTPP (Nước thành viên CPTPP là bất cứ Nhà nước hoặc bờ cõi thương chính riêng nào nhưng mà Hiệp định CPTPP đã được phê duyệt và có hiệu lực) thì chẳng phải có CFS.”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 01-MP ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT
Phụ lục số 01-MP ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Quy định chuyển tiếp
a) Giấy tờ ban bố thành phầm mỹ phẩm nhập cảng từ các nước thành viên CPTPP nộp từ ngày Hiệp định CPTPP có hiệu lực thi hành tại Việt Nam (14/01/2019) được tiến hành theo quy định tại Thông tư này.
b) Giấy tờ ban bố thành phầm mỹ phẩm có kèm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiến hành theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT, trừ trường hợp cơ sở yêu cầu tiến hành theo quy định tại Thông tư này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 01 tháng 02 5 2020.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Quản lý Dược chịu bổn phận tổ chức, tiến hành Thông tư này.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương và các tổ chức, tư nhân có liên can chịu bổn phận thi hành Thông tư này.
Trong công đoạn tiến hành Thông tư này, nếu có vướng mắc, cơ quan tổ chức, tư nhân gửi quan điểm về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế, địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) để phê chuẩn, khắc phục./.

Nơi nhận:– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí Thư;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cục KSTTHC);– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để chỉ huy tiến hành);– UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;– Sở Y tế các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;– Lưu: VT, PC, Cục QLD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrương Quốc Cường

Văn bản có phụ lục biểu mẫu đính kèm, mời các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung biểu mẫu.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #322019TTBYT #sửa #đổi #thông #tư #về #quản #lý #mỹ #phẩm

Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi thông tư về điều hành mỹ phẩm

Thông tư số 32/2019/TT-BYT
Thông tư 32/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều hành mỹ phẩm.
Bộ Y tế sửa đổi thành phần Giấy tờ ban bố thành phầm mỹ phẩm
Ngày 16/12/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 32/2019/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về điều hành mỹ phẩm.

BỘ Y TẾ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 32/2019/TT-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 5 2019

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 4 VÀ PHỤ LỤC SỐ 01-MP THÔNG TƯ SỐ 06/2011/TT-BYT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỸ PHẨM
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2018 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều của Luật Quản lý ngoại thương;
Thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký ngày 08 tháng 3 5 2018;
Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều hành mỹ phẩm.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều hành mỹ phẩm (sau đây viết tắt là Thông tư số 06/2011/TT-BYT)
Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT như sau:
“4. Giđấy chứng thực lưu hành tự do (CFS):
a) Trường hợp ban bố thành phầm mỹ phẩm nhập cảng từ các nước chẳng phải là thành viên CPTPP thì phải có CFS phục vụ các đề xuất sau:
– CFS do nước xuất khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam cấp là bản chính, còn hạn. Trường hợp CFS ko nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong khoảng 24 tháng tính từ lúc ngày cấp.
– CFS phải được hợp lí hoá lãnh sự theo quy định của luật pháp, trừ trường hợp được miễn hợp lí hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế nhưng mà Việt Nam là thành viên.
– CFS phải có tối thiểu các thông tin theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý Ngoại thương và Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2018 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
b) Trường hợp ban bố thành phầm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ các nước thành viên CPTPP (Nước thành viên CPTPP là bất cứ Nhà nước hoặc bờ cõi thương chính riêng nào nhưng mà Hiệp định CPTPP đã được phê duyệt và có hiệu lực) thì chẳng phải có CFS.”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 01-MP ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT
Phụ lục số 01-MP ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Quy định chuyển tiếp
a) Giấy tờ ban bố thành phầm mỹ phẩm nhập cảng từ các nước thành viên CPTPP nộp từ ngày Hiệp định CPTPP có hiệu lực thi hành tại Việt Nam (14/01/2019) được tiến hành theo quy định tại Thông tư này.
b) Giấy tờ ban bố thành phầm mỹ phẩm có kèm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiến hành theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT, trừ trường hợp cơ sở yêu cầu tiến hành theo quy định tại Thông tư này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 01 tháng 02 5 2020.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Quản lý Dược chịu bổn phận tổ chức, tiến hành Thông tư này.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương và các tổ chức, tư nhân có liên can chịu bổn phận thi hành Thông tư này.
Trong công đoạn tiến hành Thông tư này, nếu có vướng mắc, cơ quan tổ chức, tư nhân gửi quan điểm về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế, địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) để phê chuẩn, khắc phục./.

Nơi nhận:– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí Thư;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cục KSTTHC);– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để chỉ huy tiến hành);– UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;– Sở Y tế các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;– Lưu: VT, PC, Cục QLD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrương Quốc Cường

Văn bản có phụ lục biểu mẫu đính kèm, mời các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung biểu mẫu.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #322019TTBYT #sửa #đổi #thông #tư #về #quản #lý #mỹ #phẩm


#Thông #tư #322019TTBYT #sửa #đổi #thông #tư #về #quản #lý #mỹ #phẩm

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button