Thông tư 43/2020/TT-BTC

Thông tư 43/2020 / TT-BTC được Bộ Vốn đầu tư ban hành ngày 26/5/2020 về Quy định phí nhận định tài liệu ko kinh doanh và cấp giấy phép chỉnh sửa. Với văn bản quy phạm luật pháp này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 5 5 2020 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020. Sau đây là nội dung cụ thể của thông tư này, mời các bạn cùng tham khảo.

TẨYChúa ơi TÀI CHÍNH

___________

Số: 43/2020 / TT-BTC

CỘNG LỬA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 5 2020

Thông tư 43/2020 / TT-BTC

Quy định mức thu, nộp lệ phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm vì mục tiêu kinh doanh.

___________________

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 5 2015;

Căn cứ Nghị định số 87/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư;

Thực hiện Chỉ thị số 11 / CT-TTg ngày 04 tháng 3 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, biện pháp cần kíp tháo gỡ gian khổ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập cảng. cho các ấn phẩm phi thương nghiệp. ấn phẩm kinh doanh.

Điều 1. Thu phí, nộp phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm đối với doanh nghiệp.

Khi nộp giấy má xin cấp giấy phép xuất bản tài liệu, các cơ quan, tổ chức phi thương nghiệp; Cơ quan, tổ chức, tư nhân nộp giấy má yêu cầu cấp phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm nhằm mục tiêu thương nghiệp phải nộp các khoản phí, lệ phí sau đây:

1. Từ ngày 26 tháng 5 5 2020 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp phí và lệ phí tương đương 50% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016 / TT-BTC ngày 10 tháng 11 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí nhận định nội dung tài liệu phi mậu dịch cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng tài liệu phi mậu dịch. xuất bản phẩm thương nghiệp, thương nghiệp và đăng ký Phí nhập cảng xuất bản phẩm đối với doanh nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 214/2016 / TT-BTC).

Trong thời hạn của Thông tư này, ko vận dụng phí nhận định nội dung tài liệu phi mậu dịch để cấp giấy phép chỉnh sửa, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm phi mậu dịch và lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm phi mậu dịch. xuất bản phẩm dùng cho công ty quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016 / TT-BTC.

2. Từ ngày 01 tháng 01 5 2021, nộp phí nhận định nội dung tài liệu phi mậu dịch để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm phi mậu dịch và lệ phí đăng ký ký xuất bản phẩm để kinh doanh theo mức quy định tại Điều 4. của Thông tư số 214/2016 / TT-BTC.

Điều 2. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 26 tháng 5 5 2020 tới ngày 31 tháng 12 5 2020.

2. Nội dung khuôn khổ điều chỉnh; nhân vật của đề xuất; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; bản kê khai thu, nộp phí, lệ phí; điều hành và sử dụng giá cước; chứng từ thu, PR cơ chế thu phí, lệ phí và các nội dung khác có liên can ko quy định tại Thông tư này phải tiến hành theo quy định tại Thông tư số 214/2016 / TT-BTC.

3. Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, yêu cầu các tổ chức, tư nhân đề đạt ngay về Bộ Vốn đầu tư để nghiên cứu, chỉ dẫn thêm. /.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng chủ tịch nước;
– Văn phòng Công tố Nhân dân Vô thượng;
– Tòa án quần chúng vô thượng;
– kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Công đoàn cơ quan Trung ương;
– Ủy ban quần chúng, Cục Kho bạc, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Quảng cáo;
– Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Vốn đầu tư;
– Trang thông tin điện tử Bộ Vốn đầu tư;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

PHÓ PHÓ

Vũ Thị Mai

Xem thêm thông tin Thông tư 43/2020/TT-BTC

Thông tư 43/2020/TT-BTC

Thông tư 43/2020/TT-BTC đã được Bộ Vốn đầu tư ban hành vào ngày 26/05/2020 về Quy định về phí nhận định tài liệu ko kinh doanh cấp giấy phép xuất bản. Với văn bản luật pháp này, sẽ được từ khi ngày  26/05/2020 tới hết ngày 31/12/2020. Sau đây là nội dung cụ thể của thông tư này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ TÀI CHÍNH
___________
Số: 43/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 5 2020

THÔNG TƯ 43/2020/TT-BTC
Quy định mức thu, nộp phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm để kinh doanh
___________________
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư;
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, biện pháp cần kíp tháo gỡ gian khổ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội đối phó với dịch Covid-19;
Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm để kinh doanh.
Điều 1. Mức thu, nộp phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm để kinh doanh
Cơ quan, tổ chức lúc nộp giấy má yêu cầu cấp giấy phép xuất bản tài liệu ko kinh doanh; cơ quan, tổ chức, tư nhân lúc nộp giấy má yêu cầu cấp phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm để kinh doanh phải nộp phí, lệ phí nhu sau:
1. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 5 5 2020 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm để kinh doanh (sau đây gọi là Thông tư số 214/2016/TT-BTC).
Trong thời kì hiệu lực của Thông tư này, ko vận dụng mức thu phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm để kinh doanh quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC.
2. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, tiến hành nộp phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm để kinh doanh theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 26 tháng 5 5 2020 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020.
2. Các nội dung về khuôn khổ điều chỉnh; nhân vật vận dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; kê khai thu, nộp phí, lệ phí; điều hành, sử dụng phí; chứng từ thu, công khai cơ chế thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên can ko quy định tại Thông tư này tiến hành theo quy định Thông tư số 214/2016/TT-BTC.
3. Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc yêu cầu các tổ chức, tư nhân đề đạt kịp thời về Bộ Vốn đầu tư để nghiên cứu, chỉ dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng;– Tòa án quần chúng vô thượng;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– UBND, Sở Vốn đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Công báo;– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Các đơn vị thuộc Bộ Vốn đầu tư;– Cổng thông tin điện tử Bộ Vốn đầu tư;– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #432020TTBTC

Thông tư 43/2020/TT-BTC

Thông tư 43/2020/TT-BTC đã được Bộ Vốn đầu tư ban hành vào ngày 26/05/2020 về Quy định về phí nhận định tài liệu ko kinh doanh cấp giấy phép xuất bản. Với văn bản luật pháp này, sẽ được từ khi ngày  26/05/2020 tới hết ngày 31/12/2020. Sau đây là nội dung cụ thể của thông tư này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ TÀI CHÍNH
___________
Số: 43/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 5 2020

THÔNG TƯ 43/2020/TT-BTC
Quy định mức thu, nộp phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm để kinh doanh
___________________
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư;
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, biện pháp cần kíp tháo gỡ gian khổ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội đối phó với dịch Covid-19;
Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm để kinh doanh.
Điều 1. Mức thu, nộp phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm để kinh doanh
Cơ quan, tổ chức lúc nộp giấy má yêu cầu cấp giấy phép xuất bản tài liệu ko kinh doanh; cơ quan, tổ chức, tư nhân lúc nộp giấy má yêu cầu cấp phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm để kinh doanh phải nộp phí, lệ phí nhu sau:
1. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 5 5 2020 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm để kinh doanh (sau đây gọi là Thông tư số 214/2016/TT-BTC).
Trong thời kì hiệu lực của Thông tư này, ko vận dụng mức thu phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm để kinh doanh quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC.
2. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, tiến hành nộp phí nhận định nội dung tài liệu ko kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập cảng xuất bản phẩm ko kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập cảng xuất bản phẩm để kinh doanh theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 26 tháng 5 5 2020 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020.
2. Các nội dung về khuôn khổ điều chỉnh; nhân vật vận dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; kê khai thu, nộp phí, lệ phí; điều hành, sử dụng phí; chứng từ thu, công khai cơ chế thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên can ko quy định tại Thông tư này tiến hành theo quy định Thông tư số 214/2016/TT-BTC.
3. Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc yêu cầu các tổ chức, tư nhân đề đạt kịp thời về Bộ Vốn đầu tư để nghiên cứu, chỉ dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng;– Tòa án quần chúng vô thượng;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– UBND, Sở Vốn đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Công báo;– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Các đơn vị thuộc Bộ Vốn đầu tư;– Cổng thông tin điện tử Bộ Vốn đầu tư;– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #432020TTBTC


#Thông #tư #432020TTBTC

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button