Tài Liệu

Thông tư 44/2020/TT-BTTTT Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Thông tư 44/2020/TT-BTTTT về việc ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.

Theo đó, quy định hao phí trực tiếp về nhân công, vật liệu, máy thi công sử dụng để làm căn cứ xác định chi phí xây dựng công trình bưu chính viễn thông của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công… (PPP) tại Định mức này. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến chi phí xây dựng các công trình nói trên có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định tại Định mức này. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Thông tư 44, mời các bạn đón đọc.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 44/2020/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ 44/2020/TT-BTTTT

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Định mức ban hành kèm theo Thông tư này quy định hao phí trực tiếp về nhân công, vật liệu, máy thi công sử dụng để làm căn cứ xác định chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

2. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Thông tư này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với trường hợp chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng đã được thẩm định hoặc phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, phải được cập nhật định mức tại các bước quản lý chi phí tiếp theo.

2. Đối với chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông trong các gói thầu xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định tại Thông tư này để thực hiện.

3. Trường hợp gói thầu xây dựng đã đóng thầu, hoặc đã lựa chọn được nhà thầu, hoặc đã ký kết hợp đồng trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, nội dung hợp đồng đã ký kết.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;
– Lưu: VT, KHTC.

B TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

ĐỊNH MỨC
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông)

MỤC LỤC

Phần I. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Phạm vi Định mức

2. Nội dung Định mức

3. Kết cấu Định mức:

4. Hướng dẫn áp dụng Định mức

Phần II. ĐỊNH MỨC BỐC DỠ VÀ VẬN CHUYỂN

10.000000.00 Bốc dỡ, vận chuyển

11.000000.00 Vận chuyển thủ công

11.010000.00 Vận chuyển thủ công các loại vật tư, phụ kiện

11.020000.00 Vận chuyển thủ công các loại cấu kiện

12.000000.00 Vận chuyển bằng cơ giới kết hợp với thủ công

Phần III. ĐỊNH MỨC XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CÁP, CỘT ĂNG TEN VÀ HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT CHỐNG SÉT

Chương I. LẮP DỰNG CỘT TREO CÁP, CỘT ĂNG TEN VÀ CẦU CÁP

21.010000.00 Lắp dựng tuyến cột treo cáp

21.010100.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 6 – 6,5 m

21.010200.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 7 – 8 m

21.010300.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 10 – 12 m

21.010400.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại >12 m

21.010401.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 12 – 15 m

21.010402.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 15 – 18 m

21.010403.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 18 – 20 m

21.010404.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại trên 20 m

21.010500.00 Lắp dựng cột sắt đơn loại 6 – 10 m

21.010600.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 6 – 6,5 m

21.010700.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 7 – 8 m

21.010800.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 10 – 12 m

21.010900.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại trên 12 m

21.010901.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 12 – 15 m

21.010902.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 15 m – 18 m

21.010903.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 18 m – 20m

21.010905.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại trên 20 m

21.011000.00 Lắp dựng cột sắt đôi loại 6 m – 10 m

21.020000.00 Lắp dựng chân chống loại 5,6 m đến 10 m

21.030000.00 Làm dây co

21.030100.00 Làm dây co cho cột sắt

21.030200.00 Làm dây co cho cột bê tông

21.040000.00 Nối cột bằng sắt L

21.040100.00 Nối cột sắt đơn bằng sắt L

21.040200.00 Nối cột sắt đôi bằng sắt L

21.050000.00 Lắp đặt ghế thao tác

21.060000.00 Lắp đặt các phụ kiện treo cáp trên cột bê tông

21.070000.00 Lắp phụ kiện để treo cáp đồng, cáp quang trên tuyến cột có sẵn

21.080000.00 Sơn đánh số tuyến cột treo cáp

21.090000.00 Lắp dựng cột ăng ten

21.090100.00 Lắp dựng cột ăng ten dây co (dây néo)

21.090200.00 Dựng cột ăng ten tự đứng

21.090300.00 Lắp đặt đèn tín hiệu trên cột ăng ten

21.090400.00 Lắp đặt dây tiếp đất trên cột ăng ten

21.090500.00 Lắp dựng cột monopole

21.100000.00 Lắp đặt cầu cáp

21.100100.00 Lắp đặt cầu cáp trong nhà có độ cao lắp đặt h = 3m

21.100200.00 Lắp đặt cầu cáp ngoài trời có độ cao lắp đặt h = 20 m

21.100300.00 Lắp đặt cột đỡ cầu cáp

21.100400.00 Lắp đặt dây đất cho tuyến cột treo cáp

Chương II. LẮP ĐẶT CÁP

22.010000.00 Lắp ống dẫn cáp thông tin

22.010100.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 40 nong một đầu

22.010200.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 60 nong một đầu

22.010300.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 114 nong một đầu

22.010400.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 40 không nong đầu

22.010500.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 60 không nong đầu

22.010600.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 114 không nong đầu

22.010700.00 Lắp đặt cút cong ϕ 61, ϕ 110

22.020000.00 Phân rải và đầm nén cát tuyến ống dẫn cáp thông tin

22.030000.00 Lắp đặt bộ gá cho ống dẫn cáp pvc và bộ măng xông nối ống cho ống nhựa HDPE

22.040000.00 Lắp đặt nút bịt ống dẫn cáp

22.050000.00 Lắp đặt 1 ống PVC HI- 3P từ bể cáp tới cột treo cáp

22.060000.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang 30 ≤ ϕ ≤ 35

22.060100.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang 30 ≤ ϕ ≤ 35 trong ống PVC ϕ 114/110

22.060200.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang 30 ≤ ϕ ≤ 35 luồn trong ống thép

22.060300.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang ϕ = 27 trong ống PVC ϕ 114/110

22.060400.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang ϕ =27 luồn trong ống thép

22.070000.00 Ra kéo cáp

22.070100.00 Ra, kéo, căng hãm cáp treo

22.070110.00 Ra, kéo, căng hãm cáp đồng treo

22.070120.00 Ra, kéo, căng hãm cáp quang treo

22.070200.00 Ra, kéo cáp trong cống bể

22.070210.00 Ra, kéo cáp đồng từ 50 x 2 đến 2000 x 2

22.090220.00 Ra, kéo cáp đồng loại cáp ≥ 1000 x 2 trong cống bể bằng xe kéo cáp

22.070230.00 Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn

22.070240.00 Đeo biển cáp tại bể cho cáp cống

22.070300.00 Ra, kéo cáp chôn trực tiếp

22.070310.00 Ra, kéo cáp đồng chôn trực tiếp

22.070320.00 Ra, kéo cáp quang chôn trực tiếp

22.070321.00 Ra, kéo cáp quang được bảo vệ bằng ống PVC 2 mảnh đường kính 40

22.070322.00 Ra, kéo cáp quang được bảo vệ bằng tấm đậy bê tông

22.070323.00 Ra, kéo cáp quang chỉ có băng báo hiệu

22.070400.00 Bắn cáp trong ống nhựa HDPE

22.070420.00 Bắn cáp trong ống nhựa HDPE ϕ ≤ 50 mm

22.070430.00 Bắn cáp trong ống nhựa HDPE ϕ ≤ 63 mm

22.080000.00 Lắp đặt cọc mốc

22.090000.00 Rải băng báo hiệu

22.100000.00 Cáp thả sông

22.100100.00 Đào rãnh cáp (bằng tàu hút bùn) (kích thước rãnh cáp 4000 x 1000 x 1500 mm)

22.100110.00 Đào rãnh cáp thả sông cấp đất I & II

22.100120.00 Đào rãnh cáp thả sông cấp đất III & IV

22.100200.00 Lắp ghép ống thép

22.100300.00 Kéo cáp, hạ ống thép xuống rãnh cáp

22.100400.00 Lấp rãnh cáp, hoàn trả mặt bằng

22.110000.00 Hàn nối cáp

22.110100.00 Hàn nối cáp đồng

22.110110.00 Hàn nối măng sông cáp đồng

22.110111.00 Hàn nối măng sông co nhiệt

22.110112.00 Hàn nối măng sông cơ khí

22.110120.00 Hàn nối cáp đồng tại tủ cáp, hộp cáp, giá MDF

22.110121.00 Hàn nối cáp đồng tại tủ cáp

22.110122.00 Hàn nối cáp đồng tại hộp cáp

22.110123.00 Hàn nối cáp đồng tại MDF

22.110200.00 Hàn nối cáp quang

22.110210.00 Hàn nối măng sông cáp sợi quang

22.110230.00 Hàn nối bộ chia quang

22.120000.00 Lắp đặt cấu kiện kết cuối cáp

22.120100.00 Lắp đặt tủ bệ

22.120200.00 Lắp đặt tủ quỳ

22.120210.00 Lắp đặt tủ quỳ trên cột đơn

22.120220.00 Lắp đặt tủ quì trên cột vuông, cột tròn

22.120230.00 Lắp ống cao su ϕ50 vào tủ quỳ

22.120300.00 Lắp đặt tủ treo

22.120310.00 Lắp đặt tủ treo trên cột tròn đơn hoặc trên cột vuông ghép

22.120320.00 Lắp đặt tủ treo trên cột tròn chữ H hoặc cột vuông chữ H (Với khoảng cách tâm giữa 2 cột 1 ≤ 1 m)

22.120400.00 Lắp đặt tủ cáp điện thoại ngầm trong tường

Chương III. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT VÀ CHỐNG SÉT (TRỪ THIẾT BỊ)

23.010000.00 Đo kiểm tra điện trở suất của đất

23.020000.00 Chôn các điện cực tiếp đất

23.020100.00 Đóng trực tiếp điện cực chiều dài 1 ≤ 2,5 mét xuống đất

23.020200.00 Chôn điện cực tiếp đất bằng phương pháp khoan thủ công

23.020210.00 Chôn điện cực tiếp đất hoàn toàn bằng thủ công

23.020220.00 Chôn điện cực tiếp đất bằng thủ công kết hợp với máy khoan địa chất nhỏ. Độ sâu khoan 1m đến 10 m

23.020300.00 Chôn điện cực chiều dài L ≤ 2.5 m bằng phương pháp đào

23.030000.00 Kéo, rải dây liên kết các điện cực tiếp đất

23.040000.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết

23.040100.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn điện

23.040200.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn hơi

23.040300.00 Nối điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng bộ kẹp tiếp đất

23.040400.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn hoá nhiệt

23.050100.00 Cải tạo đất bằng muối ăn

23.050200.00 Cải tạo đất bằng đất mượn

23.050300.00 Cải tạo đất bằng bột than cốc

23.050400.00 Cải tạo đất bằng hợp chất hoá học

23.060000.00 Thi công cáp dẫn đất

23.060100.00 Lắp đặt dây chống sét trên tuyến cáp quang

23.060200.00 Hàn cáp dẫn đất của hệ thống tiếp đất

23.070000.00 Kiểm tra, xác lập số liệu, sơ đồ lắp đặt hệ thống tiếp đất theo thực tế thi công

23.080000.00 Lắp đặt các mạng liên kết dây nối đất trong nhà trạm viễn thông

23.080100.00 Lắp đặt mạng liên kết chung (CBN)

23.080110.00 Hàn dây liên kết cáp đồng bằng phương pháp hàn điện

23.080120.00 Hàn dây liên kết cáp đồng bằng phương pháp hàn hơi

23.080200.00 Lắp đặt mạng liên kết mắt lưới (MBN)

23.080300.00 Lắp đặt mạng liên kết cách ly mắt lưới (M-IBN)

23.080400.00 Lắp đặt mạng liên kết cách ly hình sao (S-IBN)

23.080410.00 Lắp đặt tấm thảm cách điện

23.080420.00 Lắp đặt thanh nối đơn bằng đồng 2000 x 1000 x 5

23.090000.00 Lắp đặt tấm tiếp đất

23.100000.00 Lắp đặt thiết bị đẳng thế

Phần IV. ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG THÔNG TIN

Chương I. LẮP ĐẶT

31.010000.00 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất

31.010100.00 Lắp đặt cáp nguồn treo

31.010200.00 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nổi, trên cầu cáp

31.010300.00 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong ống chìm

31.020000.00 Lắp đặt cáp thông tin

31.020100.00 Lắp đặt cáp thoại trong máng cáp, trên cầu cáp

31.020200.00 Lắp đặt cáp đồng trục, cáp đối xứng, cáp quang trong máng cáp, trên cầu cáp

31.020300.00 Lắp đặt cáp tín hiệu trên máng cáp, trên cầu cáp

31.030000.00 Hàn, đấu nối cáp

31.030100.00 Hàn, đấu nối cáp vào đầu giắc cắm, đầu cút

31.030200.00 Ép đầu cốt cáp nguồn, dây đất

31.030300.00 Hàn đầu cốt cáp nguồn, dây đất

31.030400.00 Đấu nối cáp vào phiến, bảng

31.040000.00 Lắp đặt khung giá đấu dây

31.040100.00 Lắp đặt khung giá

31.040200.00 Lắp đặt bloc

31.040300.00 Lắp đặt phiến đấu dây vào khung giá, vào tủ

31.040400.00 Lắp đặt bộ phối hợp trở kháng 120 Ω/75 Ω

31.050000.00 Lắp đặt ăng ten, Fiđơ

31.050100.00 Lắp đặt, điều chỉnh ăng ten trạm mặt đất thông tin vệ tinh VSAT

31.050110.00 Lắp cân chỉnh chân đế cột ăng ten

31.050120.00 Lắp đặt ăng ten trạm VSAT

31.050130.00 Điều chỉnh ăng ten trạm VSAT

31.050200.00 Lắp đặt ăng ten các loại

31.050300.00 Lắp đặt hiệu chỉnh ăng ten parabol trạm thu truyền hình vệ tinh (4 chương trình)

31.050310.00 Lắp đặt và cân chỉnh bộ giá đỡ ăng ten parabol

31.050320.00 Lắp đặt ăng ten parabol có đường kính 2,4 m ≤ D ≤ 3 m

31.050330.00 Điều chỉnh ăng ten parabol có đường kính 2,4 m ≤ D ≤ 3 m

31.050400.00 Lắp đặt điều chỉnh ăng ten UHF – VHF trạm thu truyền hình vệ tinh (4 chương trình)

31.050500.00 Lắp đặt Fiđơ

31.050510.00 Lắp đặt Fiđơ (loại ống dẫn sóng)

31.050520.00 Lắp đặt Fiđơ (loại cáp đồng trục)

31.050530.00 Lắp đặt Fiđơ (loại cáp đa chức năng)

31.060100.00 Lắp đặt thiết bị truyền dẫn cáp sợi quang

31.060101.00 Lắp đặt khung giá thiết bị

31.060102.00 Lắp đặt hộp máy thiết bị vào khung giá

31.060103.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp máy

31.060104.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị truyền dẫn cáp sợi quang

31.070000.00 Lắp đặt thiết bị đồng bộ

31.070100.00 Lắp đặt tủ thiết bị

31.070200.00 Lắp đặt hộp, ngăn (subrack) thiết bị vào tủ

31.070300.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp, ngăn

31.070400.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị đồng bộ

31.080000.00 Lắp đặt thiết bị kênh thuê riêng (data node, cross connect, modem)

31.080100.00 Lắp đặt khung giá thiết bị

31.080200.00 Lắp đặt hộp, ngăn (subrack) thiết bị vào khung giá

31.080300.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp, ngăn

31.080400.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị data node, cross connect

31.090100.00 Lắp đặt thiết bị truyền báo ảnh

31.100000.00 Lắp đặt thiết bị viễn thông nông thôn

31.100100.00 Lắp đặt thiết bị trạm

31.100200.00 Lắp đặt thiết bị quản trị mạng viễn thông nông thôn

31.110000.00 Lắp đặt thiết bị thông tin biển đảo

31.110100.00 Lắp đặt khung giá máy trạm gốc UHF, VHF

31.110200.00 Lắp đặt thiết bị vào khung giá

31.120100.00 Lắp đặt thiết bị Mạng

31.130000.00 Lắp đặt thiết bị mạng viễn thông thế hệ sau (NGN)

31.130100.00 Lắp đặt vỏ tủ thiết bị

31.130200.00 Lắp đặt ngăn chức năng tủ thiết bị

31.130300.00 Lắp đặt phiến (card) vào ngăn chức năng tủ thiết bị

31.130400.00 Lắp đặt thiết bị mạng, thiết bị giao tiếp người máy, thiết bị quản lý mạng

31.140000.00 Lắp đặt thiết bị nguồn

31.140100.00 Lắp đặt tủ phân phối nguồn

31.140110.00 Lắp đặt tủ phân phối nguồn AC

31.140120.00 Lắp đặt tủ phân phối nguồn DC

31.140200.00 Lắp đặt tủ nguồn

31.140210.00 Lắp đặt tủ nguồn < 50 A

31.140220.00 Lắp đặt tủ nguồn ≥ 50 A

31.140221.00 Lắp đặt vỏ tủ nguồn

31.140222.00 Lắp đặt ngăn chức năng tủ nguồn

31.140300.00 Lắp đặt thiết bị ổn áp xoay chiều (Automatic AC stabilizer)

31.140400.00 Lắp đặt bộ đổi điện một chiều sang xoay chiều (DC to AC converter)

31.140500.00 Lắp đặt tủ chuyển đổi điện có ngắt trung tính

31.140600.00 Lắp đặt thiết bị lưu điện UPS

31.140700.00 Lắp đặt tủ điều khiển tủ nguồn

31.140800.00 Bộ điều khiển tự động

31.140900.00 Lắp đặt máy phát điện

31.141000.00 Lắp đặt tủ ắc quy

31.141010.00 Lắp đặt ắc quy kín

31.141020.00 Lắp đặt ắc quy hở

31.141021.00 Lắp đặt ắc quy hở, loại bình 12 V

31.141022.00 Lắp đặt ắc quy hở, loại bình 2 V

31.141100.00 Lắp đặt tấm pin mặt trời

31.150000.00 Lắp đặt thiết bị chống sét

31.150100.00 Lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền trên lưới điện hạ áp

31.150110.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét

31.150120.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét

31.150121.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét 1 pha

31.150122.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét 3 pha

31.150200.00 Lắp đặt thiết bị đếm sét

31.150300.00 Lắp đặt thiết bị đẳng thế

31.150400.00 Lắp đặt thiết bị chống sét trên đường dây viễn thông

31.160000.00 Lắp đặt thiết bị cảnh giới bảo vệ

31.160100.00 Lắp đặt thiết bị của Hệ thống Camera

31.160200.00 Lắp đặt bộ điều khiển, bộ chuyển mạch và các đầu báo từ của hệ thống camera

31.160300.00 Lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động)

31.160400.00 Lắp đặt thiết bị điều khiển báo động

31.160500.00 Lắp đặt máy phát xung cao áp Hàng rào điện tử

31.160600.00 Lắp đặt hàng rào bảo vệ hàng rào điện tử

31.160700.00 Lắp đặt hệ thống bảng báo tín hiệu (bộ chỉ thị)

31.170000.00 Lắp đặt thiết bị mạng tin học

31.170100.00 Lắp đặt thiết bị tin học

31.180000.00 Lắp đặt thiết bị mạng điện nhẹ viễn thông

31.180110.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị tăng âm công suất

31.180120.00 Lắp đặt hiệu chỉnh loa

31.180200.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị ngoại vi

31.180300.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị trang âm

31.180400.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị thu truyền hình vệ tinh

31.180310.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị (thu tín hiệu vệ tinh, trộn tín hiệu và điều chế, khuyếch đại tín hiệu đường trục)

31.180420.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị điều khiển hướng quay ăng ten, thu tạp âm thấp LNA và dẫn sóng cao tần (feedhorn)

31.180500.00 Lắp đặt các thiết bị chia tín hiệu cao tần các đầu cuối tín hiệu (TV, PA, CCTV…)

31.190000.00 Lắp đặt sàn giả

31.200000.00 Lắp đặt thiết bị viba

31.200100.00 Lắp đặt khung giá thiết bị

31.200200.00 Lắp đặt khối máy vô tuyến (phần Radio)

31.200300.00 Lắp đặt hộp máy (ghép kênh, giám sát, điều khiển, nghiệp vụ)

31.200400.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp máy (ghép kênh, giám sát, điều khiển, nghiệp vụ)

31.200500.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị VIBA

31.300000.00 Lắp đặt thiết bị trạm BTS

31.300100.00 Lắp đặt giá treo tủ nguồn AC

31.300200.00 Lắp đặt tủ thiết bị

31.400000.00 Lắp đặt ắc quy

31.400200.00 Lắp đặt ắc quy lithium, loại ≤ 50ah

Chương II. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH, KHAI BÁO THAM SỐ THIẾT BỊ THÔNG TIN

32.010000.00 Cài đặt, khai báo tham số thiết bị truyền dẫn

32.010100.00 Cài đặt cấu hình, khai báo tham số thiết bị truyền dẫn cáp quang

32.010200.00 Cài đặt, khai báo tham số thiết bị quản lý thiết bị vi ba, truyền dẫn cáp quang

32.020000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị đồng bộ

32.030000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị kênh thuê riêng

32.030100.00 Cài đặt, khai báo thiết bị kênh thuê riêng

32.030200.00 Cài đặt, khai báo thiết bị quản lý thiết bị kênh thuê riêng

32.040000.00 Nạp số liệu, cài đặt thiết bị tổng đài

32.040100.00 Cài đặt, khai báo giá trung kế (trunk), giá thuê bao

32.040110.00 Cài đặt, khai báo giá trung kế (trunk)

32.040120.00 Cài đặt, khai báo giá thuê bao

32.100000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị các hệ thống truy nhập

32.110000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị viễn thông nông thôn trạm 64 line

32.120000.00 Cài đặt chương trình thiết bị thông tin biển đảo

32.130000.00 Cài đặt khai báo thiết bị mạng thông tin thế hệ sau (NGN)

32.130100.00 Cài đặt thiết bị định tuyến (ROUTER), thiết bị chuyển mạch (Switch)

32.130200.00 Cài đặt thiết bị quản lý thiết bị định tuyến

32.130300.00 Cài đặt thiết bị chuyển đổi mạch kênh/mạch gói, thiết bị chuyển mạch dịch vụ

32.130400.00 Cài đặt thiết bị quản lý dịch vụ

32.130500.00 Cài đặt thiết bị quản lý mạng

Chương III. ĐO THỬ, KIỂM TRA, KẾT NỘI HỆ THỐNG

33.010000.00 Đo thử, kiểm tra, thông tuyến thiết bị truyền dẫn

33.010100.00 Kiểm tra, đo thử hộp máy ghép kênh cơ sở 2mb/s (PCM30)

33.010200.00 Đo thử, kiểm tra, thông tuyến kết nối thiết bị truyền dẫn cáp sợi quang

33.010210.00 Đo thử luồng số tại trạm

33.010220.00 Đo thử thông tuyến

33.010230.00 Kiểm tra, hiệu chỉnh toàn trình mạng thiết bị truyền dẫn cáp quang

33.020000.00 Đo thử, hiệu chỉnh thiết bị đồng bộ

33.020100.00 Đo thử luồng đồng bộ 2 mb/s

33.020200.00 Kiểm tra, đo thử thiết bị đồng bộ

33.030000.00 Đo thử, hiệu chỉnh, thông tuyến thiết bị kênh thuê riêng (thiết bị Data Node, Cross Connect, Modem)

33.030200.00 Kiểm tra, đo thử, hiệu chỉnh toàn trình thiết bị kênh thuê riêng

33.040000.00 Kiểm tra, đo thử, kết nối thiết bị vô tuyến cố định

33.050000.00 Kiểm tra, đo thử, thông tuyến thiết bị viễn thông nông thôn

33.060000.00 Đo thử, hiệu chỉnh , thông tuyến thiết bị thông tin biển đảo

33.060100.00 Kiểm tra, đo thử thiết bị

33.060200.00 Kiểm tra, đo thử toàn trình, thông tuyến

33.070000.00 Đo thử, Kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị mạng thông tin thế hệ sau (NGN)

33.070100.00 Thiết bị định tuyến (ROUTER), thiết bị chuyển mạch (Switch)

33.070200.00 Thiết bị quản lý thiết bị định tuyến

33.070300.00 Thiết bị chuyển đổi mạch kênh/mạch gói, thiết bị chuyển mạch dịch vụ

33.070400.00 Thiết bị quản lý dịch vụ

33.070500.00 Thiết bị quản lý mạng

33.080000.00 Kiểm tra, đo thử kết nối ADSL

33.090000.00 Đo thử, kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống thiết bị phụ trợ

33.090100.00 Thiết bị cảnh giới bảo vệ

33.090110.00 Kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống camera

33.090120.00 Kiểm tra và hiệu chỉnh đầu báo từ

33.090130.00 Hiệu chỉnh toàn trình hệ thống bảo vệ

33.090300.00 Đo thử, kiểm tra mạng điện nhẹ viễn thông

33.090310.00 Đo thử, kiểm tra hiệu chỉnh toàn trình hệ thống truyền thanh

33.090311.00 Hệ thống truyền thanh có thiết bị trang âm: Thiết bị chuyển đổi A/D – D/A, tạo vang, phân chia tần số và bàn trộn 16 kênh

33.090312.00 Hệ thống truyền thanh có thiết bị ngoại vi: Quay băng, quay đĩa, ghi âm, đài AM/FM chuyên dụng

Phần I

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Phạm vi Định mức

Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông (sau đây gọi tắt là Định mức) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc. Định mức được xây dựng dựa theo hệ thống các quy trình, quy phạm về chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế và thi công, tổ chức sản xuất, trang thiết bị của các đơn vị thi công xây lắp chuyên ngành, tiến bộ khoa học kỹ thuật và thiết bị công nghệ bưu chính viễn thông

2. Nội dung Định mức

Định mức này bao gồm: Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, điều kiện áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:

a) Mức hao phí vật liệu: Là mức quy định về sử dụng khối lượng vật liệu cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây lắp (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu chi trong khoản chi phí chung).

Số lượng vật liệu trong các bảng định mức bao gồm vật liệu chính, vật liệu phụ và có tính đến tỷ lệ hao hụt qua các khâu thi công và luân chuyển theo quy định chung của Nhà nước. Định mức vật liệu chính và vật liệu phụ được xác định bằng khối lượng hao phí, định mức vật liệu khác được xác định bằng tỷ lệ phần trăm so với vật liệu phụ. Trong thực tế tuỳ theo điều kiện thi công cụ thể có thể thay thế một số vật liệu tương tự, số lượng vật liệu thay thế căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, tính chất vật liệu mà quy đổi tương đương.

Đối với một số loại công tác xây lắp mà trong bảng mức không ghi “Vật liệu chính” thì được tính cụ thể theo thiết kế (nếu có hao hụt thì tính theo tỷ lệ được quy định hiện hành của Nhà nước).

b) Mức hao phí lao động: Là ngày công lao động tương ứng với cấp bậc công việc quy định để hoàn thành khối lượng công tác xây lắp, trong mức đã bao gồm công của lao động trực tiếp thực hiện công tác xây lắp và công của lao động phục vụ xây lắp (vận chuyển bốc dỡ vật liệu, bán thành phẩm, lắp đặt, cài đặt, đo thử trong phạm vi mặt bằng xây lắp).

Mức lao động đã tính đến cho việc vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 mét ở điều kiện bình thường.

c) Mức hao phí máy thi công: Là mức quy định số ca máy thi công trực tiếp cần thiết phục vụ xây lắp. Tuỳ theo loại công tác xây lắp cụ thể có thể thay thế một số máy thi công tương tự, thời gian sử dụng máy thi công thay thế căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, tính chất máy thi công để quy đổi tương đương.

3. Kết cấu Định mức:

Định mức này được trình bày sắp xếp thành một hệ thống và trình tự: Xây lắp – Lắp đặt thiết bị – Lập trình – Cài đặt – Hiệu chỉnh.

Bộ Định mức được trình bày và bố cục thành 04 phần:

– Phần I: Hướng dẫn áp dụng

– Phần II: Bốc dỡ, vận chuyển.

– Phần III: Xây lắp công trình cáp, cột ăng ten và hệ thống tiếp đất chống sét.

– Phần IV: Lắp đặt thiết bị mạng thông tin.

Định mức được trình bày theo phần, nhóm loại công tác hoặc kết cấu xây lắp và được mã hoá gồm 10 số, theo hệ thống số như sau:

– Số thứ nhất chỉ số thứ tự phần trong bộ định mức, số thứ hai chỉ số thứ tự chương trong từng phần bộ định mức.

– 6 số tiếp theo chỉ thứ tự danh mục của các phần trong chương

– 2 số tiếp theo chỉ định mức cho công việc cụ thể.

4. Hướng dẫn áp dụng Định mức

a) Trường hợp những công tác xây lắp không có trong Định mức này thì áp dụng theo các hệ thống định mức Nhà nước hoặc các bộ, ngành khác đã được ban hành;

b) Trường hợp có công tác xây lắp mới hoặc công tác xây lắp có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công khác quy định trong Định mức này thì áp dụng theo các hệ thống định mức Nhà nước hoặc các bộ, ngành khác đã được ban hành.

c) Trong định mức lắp đặt thiết bị đã đề cập đến các trường hợp lắp đặt theo bộ, khối hoặc lắp đặt thiết bị thông tin từ các chi tiết lẻ (nếu lắp thiết bị theo bộ, khối thì không chia lẻ các chi tiết để tính định mức).

d) Khi lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống thông tin thuộc công trình cải tạo mở rộng đang hoạt động, thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,10.

đ) Trong thành phần hao phí nhân công chưa tính đến công của chuyên gia nước ngoài đối với những công việc cần chuyên gia.

Phần II

ĐỊNH MỨC BỐC DỠ VÀ VẬN CHUYỂN

10.000000.00 Bốc dỡ, vận chuyển

Quy định áp dụng: Định mức áp dụng cho các công trình theo tuyến, vận chuyển, bốc dỡ thiết bị chuyên ngành.

11.000000.00 Vận chuyển thủ công

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc, dỡ, vận chuyển đến vị trí đổ thành đống, xếp gọn vào nơi quy định.

11.010000.00 Vận chuyển thủ công các loại vật tư, phụ kiện

Công nhân: 3,0/7

Đơn vị tính: công/tấn

Mã hiệu

Tên vật liệu, phụ liệu, phụ kiện

Đơn vị

Bốc dỡ

Cự ly vận chuyển (m)

≤ 100

≤ 200

≤ 300

≤ 400

≤ 500

≤ 600

11.010100.00

Dây dẫn điện, dây cáp các loại

tấn

0,48

0,68

1,32

1,91

2,54

3,16

3,76

11.010200.00

Bi tum

tấn

0,54

0,43

0,81

1,16

1,53

1,89

2,24

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển > 600 m, khi tăng thêm 100 m thì định mức liền kề được nhân thêm với hệ số k theo bảng hệ số dưới đây:

Cự ly vận chuyển

600 < k ≤ 1200

1200 < k ≤ 1800

> 1800

Hệ số

1,12

1,09

1,05

11.020000.00 Vận chuyển thủ công các loại cấu kiện

Công nhân: 3,0/7

Đơn vị tính: công/cấu kiện

Mã hiệu

Tên vật liệu, phụ liệu, phụ kiện

Đơn vị

Bốc dỡ

Cự ly vận chuyển (m)

≤ 100

≤ 200

≤ 300

≤ 400

500

≤ 600

11.020100.00

Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 30 kg

cấu kiện

0,038

0,04

0,07

0,11

0,14

0,18

0,21

11.020200.00

Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 50 kg

cấu kiện

0,042

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,23

11.020300.00

Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 80 kg

cấu kiện

0,063

0,06

0,12

0,18

0,24

0,29

0,35

11.020400.00

Thiết bị theo cấu kiện khối lớn ≤ 100 kg

cấu kiện

0,079

0,08

0,15

0,22

0,30

0,37

0,44

11.020500.00

Thiết bị theo cấu kiện khối lớn > 100 kg

cấu kiện

0,081

0,08

0,16

0,23

0,30

0,38

0,45

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển > 600 m, khi tăng thêm 100 m thì định mức liền kề được nhân thêm với hệ số k theo bảng hệ số dưới đây:

Cự ly vận chuyển

600 < k ≤ 1200

1200 < k ≤ 1800

> 1800

Hệ số

1,12

1,09

1,05

Hệ số áp dụng: Cho công tác vận chuyển ở địa hình khác

– Định mức trên tính cho vận chuyển bằng gánh bộ, khiêng vác trong điều kiện độ dốc ≤ 15o hoặc bùn nước có độ sâu ≤ 20 cm. Nếu gặp địa hình khác thì định mức nhân công vận chuyển được áp dụng theo bảng hệ số sau:

TT

Địa hình cho công tác vận chuyển

Hệ số

1

Qua địa hình vùng cát khô

1,5

2

Qua suối, khe núi

1,5

3

Bùn nước có độ sâu ≤ 30 cm, hoặc đồi dốc ≤ 20o

1,5

4

Bùn nước có độ sâu ≤ 40 cm, hoặc đồi dốc ≤ 25o

2,0

5

Bùn nước có độ sâu ≤ 50 cm, hoặc đồi dốc ≤ 30o

2,5

6

Bùn nước có độ sâu ≤ 60 cm, hoặc đồi dốc ≤ 35o

3,0

7

Đường dốc từ 36o đến 40o

4,5

8

Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40o, đường mới khai thông hoặc nơi chưa có đường

6,0

………………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung Thông tư 14


Thông tin thêm

Thông tư 44/2020/TT-BTTTT Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Thông tư 44/2020/TT-BTTTT về việc ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.
Theo đó, quy định hao phí trực tiếp về nhân công, vật liệu, máy thi công sử dụng để làm căn cứ xác định chi phí xây dựng công trình bưu chính viễn thông của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công… (PPP) tại Định mức này. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến chi phí xây dựng các công trình nói trên có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định tại Định mức này. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Thông tư 44, mời các bạn đón đọc.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 44/2020/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ 44/2020/TT-BTTTT
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Định mức ban hành kèm theo Thông tư này quy định hao phí trực tiếp về nhân công, vật liệu, máy thi công sử dụng để làm căn cứ xác định chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Điều 3. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.
2. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Thông tư này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 4. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với trường hợp chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng đã được thẩm định hoặc phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, phải được cập nhật định mức tại các bước quản lý chi phí tiếp theo.
2. Đối với chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông trong các gói thầu xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định tại Thông tư này để thực hiện.
3. Trường hợp gói thầu xây dựng đã đóng thầu, hoặc đã lựa chọn được nhà thầu, hoặc đã ký kết hợp đồng trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, nội dung hợp đồng đã ký kết.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương Đảng;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Toà án nhân dân tối cao;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Công báo;– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;– Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;– Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNGNguyễn Mạnh Hùng

ĐỊNH MỨCXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông)
MỤC LỤC
Phần I. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
1. Phạm vi Định mức
2. Nội dung Định mức
3. Kết cấu Định mức:
4. Hướng dẫn áp dụng Định mức
Phần II. ĐỊNH MỨC BỐC DỠ VÀ VẬN CHUYỂN
10.000000.00 Bốc dỡ, vận chuyển
11.000000.00 Vận chuyển thủ công
11.010000.00 Vận chuyển thủ công các loại vật tư, phụ kiện
11.020000.00 Vận chuyển thủ công các loại cấu kiện
12.000000.00 Vận chuyển bằng cơ giới kết hợp với thủ công
Phần III. ĐỊNH MỨC XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CÁP, CỘT ĂNG TEN VÀ HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT CHỐNG SÉT
Chương I. LẮP DỰNG CỘT TREO CÁP, CỘT ĂNG TEN VÀ CẦU CÁP
21.010000.00 Lắp dựng tuyến cột treo cáp
21.010100.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 6 – 6,5 m
21.010200.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 7 – 8 m
21.010300.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 10 – 12 m
21.010400.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại >12 m
21.010401.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 12 – 15 m
21.010402.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 15 – 18 m
21.010403.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 18 – 20 m
21.010404.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại trên 20 m
21.010500.00 Lắp dựng cột sắt đơn loại 6 – 10 m
21.010600.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 6 – 6,5 m
21.010700.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 7 – 8 m
21.010800.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 10 – 12 m
21.010900.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại trên 12 m
21.010901.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 12 – 15 m
21.010902.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 15 m – 18 m
21.010903.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 18 m – 20m
21.010905.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại trên 20 m
21.011000.00 Lắp dựng cột sắt đôi loại 6 m – 10 m
21.020000.00 Lắp dựng chân chống loại 5,6 m đến 10 m
21.030000.00 Làm dây co
21.030100.00 Làm dây co cho cột sắt
21.030200.00 Làm dây co cho cột bê tông
21.040000.00 Nối cột bằng sắt L
21.040100.00 Nối cột sắt đơn bằng sắt L
21.040200.00 Nối cột sắt đôi bằng sắt L
21.050000.00 Lắp đặt ghế thao tác
21.060000.00 Lắp đặt các phụ kiện treo cáp trên cột bê tông
21.070000.00 Lắp phụ kiện để treo cáp đồng, cáp quang trên tuyến cột có sẵn
21.080000.00 Sơn đánh số tuyến cột treo cáp
21.090000.00 Lắp dựng cột ăng ten
21.090100.00 Lắp dựng cột ăng ten dây co (dây néo)
21.090200.00 Dựng cột ăng ten tự đứng
21.090300.00 Lắp đặt đèn tín hiệu trên cột ăng ten
21.090400.00 Lắp đặt dây tiếp đất trên cột ăng ten
21.090500.00 Lắp dựng cột monopole
21.100000.00 Lắp đặt cầu cáp
21.100100.00 Lắp đặt cầu cáp trong nhà có độ cao lắp đặt h = 3m
21.100200.00 Lắp đặt cầu cáp ngoài trời có độ cao lắp đặt h = 20 m
21.100300.00 Lắp đặt cột đỡ cầu cáp
21.100400.00 Lắp đặt dây đất cho tuyến cột treo cáp
Chương II. LẮP ĐẶT CÁP
22.010000.00 Lắp ống dẫn cáp thông tin
22.010100.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 40 nong một đầu
22.010200.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 60 nong một đầu
22.010300.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 114 nong một đầu
22.010400.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 40 không nong đầu
22.010500.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 60 không nong đầu
22.010600.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 114 không nong đầu
22.010700.00 Lắp đặt cút cong ϕ 61, ϕ 110
22.020000.00 Phân rải và đầm nén cát tuyến ống dẫn cáp thông tin
22.030000.00 Lắp đặt bộ gá cho ống dẫn cáp pvc và bộ măng xông nối ống cho ống nhựa HDPE
22.040000.00 Lắp đặt nút bịt ống dẫn cáp
22.050000.00 Lắp đặt 1 ống PVC HI- 3P từ bể cáp tới cột treo cáp
22.060000.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang 30 ≤ ϕ ≤ 35
22.060100.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang 30 ≤ ϕ ≤ 35 trong ống PVC ϕ 114/110
22.060200.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang 30 ≤ ϕ ≤ 35 luồn trong ống thép
22.060300.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang ϕ = 27 trong ống PVC ϕ 114/110
22.060400.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang ϕ =27 luồn trong ống thép
22.070000.00 Ra kéo cáp
22.070100.00 Ra, kéo, căng hãm cáp treo
22.070110.00 Ra, kéo, căng hãm cáp đồng treo
22.070120.00 Ra, kéo, căng hãm cáp quang treo
22.070200.00 Ra, kéo cáp trong cống bể
22.070210.00 Ra, kéo cáp đồng từ 50 x 2 đến 2000 x 2
22.090220.00 Ra, kéo cáp đồng loại cáp ≥ 1000 x 2 trong cống bể bằng xe kéo cáp
22.070230.00 Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn
22.070240.00 Đeo biển cáp tại bể cho cáp cống
22.070300.00 Ra, kéo cáp chôn trực tiếp
22.070310.00 Ra, kéo cáp đồng chôn trực tiếp
22.070320.00 Ra, kéo cáp quang chôn trực tiếp
22.070321.00 Ra, kéo cáp quang được bảo vệ bằng ống PVC 2 mảnh đường kính 40
22.070322.00 Ra, kéo cáp quang được bảo vệ bằng tấm đậy bê tông
22.070323.00 Ra, kéo cáp quang chỉ có băng báo hiệu
22.070400.00 Bắn cáp trong ống nhựa HDPE
22.070420.00 Bắn cáp trong ống nhựa HDPE ϕ ≤ 50 mm
22.070430.00 Bắn cáp trong ống nhựa HDPE ϕ ≤ 63 mm
22.080000.00 Lắp đặt cọc mốc
22.090000.00 Rải băng báo hiệu
22.100000.00 Cáp thả sông
22.100100.00 Đào rãnh cáp (bằng tàu hút bùn) (kích thước rãnh cáp 4000 x 1000 x 1500 mm)
22.100110.00 Đào rãnh cáp thả sông cấp đất I & II
22.100120.00 Đào rãnh cáp thả sông cấp đất III & IV
22.100200.00 Lắp ghép ống thép
22.100300.00 Kéo cáp, hạ ống thép xuống rãnh cáp
22.100400.00 Lấp rãnh cáp, hoàn trả mặt bằng
22.110000.00 Hàn nối cáp
22.110100.00 Hàn nối cáp đồng
22.110110.00 Hàn nối măng sông cáp đồng
22.110111.00 Hàn nối măng sông co nhiệt
22.110112.00 Hàn nối măng sông cơ khí
22.110120.00 Hàn nối cáp đồng tại tủ cáp, hộp cáp, giá MDF
22.110121.00 Hàn nối cáp đồng tại tủ cáp
22.110122.00 Hàn nối cáp đồng tại hộp cáp
22.110123.00 Hàn nối cáp đồng tại MDF
22.110200.00 Hàn nối cáp quang
22.110210.00 Hàn nối măng sông cáp sợi quang
22.110230.00 Hàn nối bộ chia quang
22.120000.00 Lắp đặt cấu kiện kết cuối cáp
22.120100.00 Lắp đặt tủ bệ
22.120200.00 Lắp đặt tủ quỳ
22.120210.00 Lắp đặt tủ quỳ trên cột đơn
22.120220.00 Lắp đặt tủ quì trên cột vuông, cột tròn
22.120230.00 Lắp ống cao su ϕ50 vào tủ quỳ
22.120300.00 Lắp đặt tủ treo
22.120310.00 Lắp đặt tủ treo trên cột tròn đơn hoặc trên cột vuông ghép
22.120320.00 Lắp đặt tủ treo trên cột tròn chữ H hoặc cột vuông chữ H (Với khoảng cách tâm giữa 2 cột 1 ≤ 1 m)
22.120400.00 Lắp đặt tủ cáp điện thoại ngầm trong tường
Chương III. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT VÀ CHỐNG SÉT (TRỪ THIẾT BỊ)
23.010000.00 Đo kiểm tra điện trở suất của đất
23.020000.00 Chôn các điện cực tiếp đất
23.020100.00 Đóng trực tiếp điện cực chiều dài 1 ≤ 2,5 mét xuống đất
23.020200.00 Chôn điện cực tiếp đất bằng phương pháp khoan thủ công
23.020210.00 Chôn điện cực tiếp đất hoàn toàn bằng thủ công
23.020220.00 Chôn điện cực tiếp đất bằng thủ công kết hợp với máy khoan địa chất nhỏ. Độ sâu khoan 1m đến 10 m
23.020300.00 Chôn điện cực chiều dài L ≤ 2.5 m bằng phương pháp đào
23.030000.00 Kéo, rải dây liên kết các điện cực tiếp đất
23.040000.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết
23.040100.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn điện
23.040200.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn hơi
23.040300.00 Nối điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng bộ kẹp tiếp đất
23.040400.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn hoá nhiệt
23.050100.00 Cải tạo đất bằng muối ăn
23.050200.00 Cải tạo đất bằng đất mượn
23.050300.00 Cải tạo đất bằng bột than cốc
23.050400.00 Cải tạo đất bằng hợp chất hoá học
23.060000.00 Thi công cáp dẫn đất
23.060100.00 Lắp đặt dây chống sét trên tuyến cáp quang
23.060200.00 Hàn cáp dẫn đất của hệ thống tiếp đất
23.070000.00 Kiểm tra, xác lập số liệu, sơ đồ lắp đặt hệ thống tiếp đất theo thực tế thi công
23.080000.00 Lắp đặt các mạng liên kết dây nối đất trong nhà trạm viễn thông
23.080100.00 Lắp đặt mạng liên kết chung (CBN)
23.080110.00 Hàn dây liên kết cáp đồng bằng phương pháp hàn điện
23.080120.00 Hàn dây liên kết cáp đồng bằng phương pháp hàn hơi
23.080200.00 Lắp đặt mạng liên kết mắt lưới (MBN)
23.080300.00 Lắp đặt mạng liên kết cách ly mắt lưới (M-IBN)
23.080400.00 Lắp đặt mạng liên kết cách ly hình sao (S-IBN)
23.080410.00 Lắp đặt tấm thảm cách điện
23.080420.00 Lắp đặt thanh nối đơn bằng đồng 2000 x 1000 x 5
23.090000.00 Lắp đặt tấm tiếp đất
23.100000.00 Lắp đặt thiết bị đẳng thế
Phần IV. ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG THÔNG TIN
Chương I. LẮP ĐẶT
31.010000.00 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất
31.010100.00 Lắp đặt cáp nguồn treo
31.010200.00 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nổi, trên cầu cáp
31.010300.00 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong ống chìm
31.020000.00 Lắp đặt cáp thông tin
31.020100.00 Lắp đặt cáp thoại trong máng cáp, trên cầu cáp
31.020200.00 Lắp đặt cáp đồng trục, cáp đối xứng, cáp quang trong máng cáp, trên cầu cáp
31.020300.00 Lắp đặt cáp tín hiệu trên máng cáp, trên cầu cáp
31.030000.00 Hàn, đấu nối cáp
31.030100.00 Hàn, đấu nối cáp vào đầu giắc cắm, đầu cút
31.030200.00 Ép đầu cốt cáp nguồn, dây đất
31.030300.00 Hàn đầu cốt cáp nguồn, dây đất
31.030400.00 Đấu nối cáp vào phiến, bảng
31.040000.00 Lắp đặt khung giá đấu dây
31.040100.00 Lắp đặt khung giá
31.040200.00 Lắp đặt bloc
31.040300.00 Lắp đặt phiến đấu dây vào khung giá, vào tủ
31.040400.00 Lắp đặt bộ phối hợp trở kháng 120 Ω/75 Ω
31.050000.00 Lắp đặt ăng ten, Fiđơ
31.050100.00 Lắp đặt, điều chỉnh ăng ten trạm mặt đất thông tin vệ tinh VSAT
31.050110.00 Lắp cân chỉnh chân đế cột ăng ten
31.050120.00 Lắp đặt ăng ten trạm VSAT
31.050130.00 Điều chỉnh ăng ten trạm VSAT
31.050200.00 Lắp đặt ăng ten các loại
31.050300.00 Lắp đặt hiệu chỉnh ăng ten parabol trạm thu truyền hình vệ tinh (4 chương trình)
31.050310.00 Lắp đặt và cân chỉnh bộ giá đỡ ăng ten parabol
31.050320.00 Lắp đặt ăng ten parabol có đường kính 2,4 m ≤ D ≤ 3 m
31.050330.00 Điều chỉnh ăng ten parabol có đường kính 2,4 m ≤ D ≤ 3 m
31.050400.00 Lắp đặt điều chỉnh ăng ten UHF – VHF trạm thu truyền hình vệ tinh (4 chương trình)
31.050500.00 Lắp đặt Fiđơ
31.050510.00 Lắp đặt Fiđơ (loại ống dẫn sóng)
31.050520.00 Lắp đặt Fiđơ (loại cáp đồng trục)
31.050530.00 Lắp đặt Fiđơ (loại cáp đa chức năng)
31.060100.00 Lắp đặt thiết bị truyền dẫn cáp sợi quang
31.060101.00 Lắp đặt khung giá thiết bị
31.060102.00 Lắp đặt hộp máy thiết bị vào khung giá
31.060103.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp máy
31.060104.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị truyền dẫn cáp sợi quang
31.070000.00 Lắp đặt thiết bị đồng bộ
31.070100.00 Lắp đặt tủ thiết bị
31.070200.00 Lắp đặt hộp, ngăn (subrack) thiết bị vào tủ
31.070300.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp, ngăn
31.070400.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị đồng bộ
31.080000.00 Lắp đặt thiết bị kênh thuê riêng (data node, cross connect, modem)
31.080100.00 Lắp đặt khung giá thiết bị
31.080200.00 Lắp đặt hộp, ngăn (subrack) thiết bị vào khung giá
31.080300.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp, ngăn
31.080400.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị data node, cross connect
31.090100.00 Lắp đặt thiết bị truyền báo ảnh
31.100000.00 Lắp đặt thiết bị viễn thông nông thôn
31.100100.00 Lắp đặt thiết bị trạm
31.100200.00 Lắp đặt thiết bị quản trị mạng viễn thông nông thôn
31.110000.00 Lắp đặt thiết bị thông tin biển đảo
31.110100.00 Lắp đặt khung giá máy trạm gốc UHF, VHF
31.110200.00 Lắp đặt thiết bị vào khung giá
31.120100.00 Lắp đặt thiết bị Mạng
31.130000.00 Lắp đặt thiết bị mạng viễn thông thế hệ sau (NGN)
31.130100.00 Lắp đặt vỏ tủ thiết bị
31.130200.00 Lắp đặt ngăn chức năng tủ thiết bị
31.130300.00 Lắp đặt phiến (card) vào ngăn chức năng tủ thiết bị
31.130400.00 Lắp đặt thiết bị mạng, thiết bị giao tiếp người máy, thiết bị quản lý mạng
31.140000.00 Lắp đặt thiết bị nguồn
31.140100.00 Lắp đặt tủ phân phối nguồn
31.140110.00 Lắp đặt tủ phân phối nguồn AC
31.140120.00 Lắp đặt tủ phân phối nguồn DC
31.140200.00 Lắp đặt tủ nguồn
31.140210.00 Lắp đặt tủ nguồn < 50 A
31.140220.00 Lắp đặt tủ nguồn ≥ 50 A
31.140221.00 Lắp đặt vỏ tủ nguồn
31.140222.00 Lắp đặt ngăn chức năng tủ nguồn
31.140300.00 Lắp đặt thiết bị ổn áp xoay chiều (Automatic AC stabilizer)
31.140400.00 Lắp đặt bộ đổi điện một chiều sang xoay chiều (DC to AC converter)
31.140500.00 Lắp đặt tủ chuyển đổi điện có ngắt trung tính
31.140600.00 Lắp đặt thiết bị lưu điện UPS
31.140700.00 Lắp đặt tủ điều khiển tủ nguồn
31.140800.00 Bộ điều khiển tự động
31.140900.00 Lắp đặt máy phát điện
31.141000.00 Lắp đặt tủ ắc quy
31.141010.00 Lắp đặt ắc quy kín
31.141020.00 Lắp đặt ắc quy hở
31.141021.00 Lắp đặt ắc quy hở, loại bình 12 V
31.141022.00 Lắp đặt ắc quy hở, loại bình 2 V
31.141100.00 Lắp đặt tấm pin mặt trời
31.150000.00 Lắp đặt thiết bị chống sét
31.150100.00 Lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền trên lưới điện hạ áp
31.150110.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét
31.150120.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét
31.150121.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét 1 pha
31.150122.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét 3 pha
31.150200.00 Lắp đặt thiết bị đếm sét
31.150300.00 Lắp đặt thiết bị đẳng thế
31.150400.00 Lắp đặt thiết bị chống sét trên đường dây viễn thông
31.160000.00 Lắp đặt thiết bị cảnh giới bảo vệ
31.160100.00 Lắp đặt thiết bị của Hệ thống Camera
31.160200.00 Lắp đặt bộ điều khiển, bộ chuyển mạch và các đầu báo từ của hệ thống camera
31.160300.00 Lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động)
31.160400.00 Lắp đặt thiết bị điều khiển báo động
31.160500.00 Lắp đặt máy phát xung cao áp Hàng rào điện tử
31.160600.00 Lắp đặt hàng rào bảo vệ hàng rào điện tử
31.160700.00 Lắp đặt hệ thống bảng báo tín hiệu (bộ chỉ thị)
31.170000.00 Lắp đặt thiết bị mạng tin học
31.170100.00 Lắp đặt thiết bị tin học
31.180000.00 Lắp đặt thiết bị mạng điện nhẹ viễn thông
31.180110.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị tăng âm công suất
31.180120.00 Lắp đặt hiệu chỉnh loa
31.180200.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị ngoại vi
31.180300.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị trang âm
31.180400.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị thu truyền hình vệ tinh
31.180310.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị (thu tín hiệu vệ tinh, trộn tín hiệu và điều chế, khuyếch đại tín hiệu đường trục)
31.180420.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị điều khiển hướng quay ăng ten, thu tạp âm thấp LNA và dẫn sóng cao tần (feedhorn)
31.180500.00 Lắp đặt các thiết bị chia tín hiệu cao tần các đầu cuối tín hiệu (TV, PA, CCTV…)
31.190000.00 Lắp đặt sàn giả
31.200000.00 Lắp đặt thiết bị viba
31.200100.00 Lắp đặt khung giá thiết bị
31.200200.00 Lắp đặt khối máy vô tuyến (phần Radio)
31.200300.00 Lắp đặt hộp máy (ghép kênh, giám sát, điều khiển, nghiệp vụ)
31.200400.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp máy (ghép kênh, giám sát, điều khiển, nghiệp vụ)
31.200500.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị VIBA
31.300000.00 Lắp đặt thiết bị trạm BTS
31.300100.00 Lắp đặt giá treo tủ nguồn AC
31.300200.00 Lắp đặt tủ thiết bị
31.400000.00 Lắp đặt ắc quy
31.400200.00 Lắp đặt ắc quy lithium, loại ≤ 50ah
Chương II. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH, KHAI BÁO THAM SỐ THIẾT BỊ THÔNG TIN
32.010000.00 Cài đặt, khai báo tham số thiết bị truyền dẫn
32.010100.00 Cài đặt cấu hình, khai báo tham số thiết bị truyền dẫn cáp quang
32.010200.00 Cài đặt, khai báo tham số thiết bị quản lý thiết bị vi ba, truyền dẫn cáp quang
32.020000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị đồng bộ
32.030000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị kênh thuê riêng
32.030100.00 Cài đặt, khai báo thiết bị kênh thuê riêng
32.030200.00 Cài đặt, khai báo thiết bị quản lý thiết bị kênh thuê riêng
32.040000.00 Nạp số liệu, cài đặt thiết bị tổng đài
32.040100.00 Cài đặt, khai báo giá trung kế (trunk), giá thuê bao
32.040110.00 Cài đặt, khai báo giá trung kế (trunk)
32.040120.00 Cài đặt, khai báo giá thuê bao
32.100000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị các hệ thống truy nhập
32.110000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị viễn thông nông thôn trạm 64 line
32.120000.00 Cài đặt chương trình thiết bị thông tin biển đảo
32.130000.00 Cài đặt khai báo thiết bị mạng thông tin thế hệ sau (NGN)
32.130100.00 Cài đặt thiết bị định tuyến (ROUTER), thiết bị chuyển mạch (Switch)
32.130200.00 Cài đặt thiết bị quản lý thiết bị định tuyến
32.130300.00 Cài đặt thiết bị chuyển đổi mạch kênh/mạch gói, thiết bị chuyển mạch dịch vụ
32.130400.00 Cài đặt thiết bị quản lý dịch vụ
32.130500.00 Cài đặt thiết bị quản lý mạng
Chương III. ĐO THỬ, KIỂM TRA, KẾT NỘI HỆ THỐNG
33.010000.00 Đo thử, kiểm tra, thông tuyến thiết bị truyền dẫn
33.010100.00 Kiểm tra, đo thử hộp máy ghép kênh cơ sở 2mb/s (PCM30)
33.010200.00 Đo thử, kiểm tra, thông tuyến kết nối thiết bị truyền dẫn cáp sợi quang
33.010210.00 Đo thử luồng số tại trạm
33.010220.00 Đo thử thông tuyến
33.010230.00 Kiểm tra, hiệu chỉnh toàn trình mạng thiết bị truyền dẫn cáp quang
33.020000.00 Đo thử, hiệu chỉnh thiết bị đồng bộ
33.020100.00 Đo thử luồng đồng bộ 2 mb/s
33.020200.00 Kiểm tra, đo thử thiết bị đồng bộ
33.030000.00 Đo thử, hiệu chỉnh, thông tuyến thiết bị kênh thuê riêng (thiết bị Data Node, Cross Connect, Modem)
33.030200.00 Kiểm tra, đo thử, hiệu chỉnh toàn trình thiết bị kênh thuê riêng
33.040000.00 Kiểm tra, đo thử, kết nối thiết bị vô tuyến cố định
33.050000.00 Kiểm tra, đo thử, thông tuyến thiết bị viễn thông nông thôn
33.060000.00 Đo thử, hiệu chỉnh , thông tuyến thiết bị thông tin biển đảo
33.060100.00 Kiểm tra, đo thử thiết bị
33.060200.00 Kiểm tra, đo thử toàn trình, thông tuyến
33.070000.00 Đo thử, Kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị mạng thông tin thế hệ sau (NGN)
33.070100.00 Thiết bị định tuyến (ROUTER), thiết bị chuyển mạch (Switch)
33.070200.00 Thiết bị quản lý thiết bị định tuyến
33.070300.00 Thiết bị chuyển đổi mạch kênh/mạch gói, thiết bị chuyển mạch dịch vụ
33.070400.00 Thiết bị quản lý dịch vụ
33.070500.00 Thiết bị quản lý mạng
33.080000.00 Kiểm tra, đo thử kết nối ADSL
33.090000.00 Đo thử, kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống thiết bị phụ trợ
33.090100.00 Thiết bị cảnh giới bảo vệ
33.090110.00 Kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống camera
33.090120.00 Kiểm tra và hiệu chỉnh đầu báo từ
33.090130.00 Hiệu chỉnh toàn trình hệ thống bảo vệ
33.090300.00 Đo thử, kiểm tra mạng điện nhẹ viễn thông
33.090310.00 Đo thử, kiểm tra hiệu chỉnh toàn trình hệ thống truyền thanh
33.090311.00 Hệ thống truyền thanh có thiết bị trang âm: Thiết bị chuyển đổi A/D – D/A, tạo vang, phân chia tần số và bàn trộn 16 kênh
33.090312.00 Hệ thống truyền thanh có thiết bị ngoại vi: Quay băng, quay đĩa, ghi âm, đài AM/FM chuyên dụng
Phần I
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
1. Phạm vi Định mức
Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông (sau đây gọi tắt là Định mức) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc. Định mức được xây dựng dựa theo hệ thống các quy trình, quy phạm về chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế và thi công, tổ chức sản xuất, trang thiết bị của các đơn vị thi công xây lắp chuyên ngành, tiến bộ khoa học kỹ thuật và thiết bị công nghệ bưu chính viễn thông
2. Nội dung Định mức
Định mức này bao gồm: Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, điều kiện áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:
a) Mức hao phí vật liệu: Là mức quy định về sử dụng khối lượng vật liệu cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây lắp (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu chi trong khoản chi phí chung).
Số lượng vật liệu trong các bảng định mức bao gồm vật liệu chính, vật liệu phụ và có tính đến tỷ lệ hao hụt qua các khâu thi công và luân chuyển theo quy định chung của Nhà nước. Định mức vật liệu chính và vật liệu phụ được xác định bằng khối lượng hao phí, định mức vật liệu khác được xác định bằng tỷ lệ phần trăm so với vật liệu phụ. Trong thực tế tuỳ theo điều kiện thi công cụ thể có thể thay thế một số vật liệu tương tự, số lượng vật liệu thay thế căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, tính chất vật liệu mà quy đổi tương đương.
Đối với một số loại công tác xây lắp mà trong bảng mức không ghi “Vật liệu chính” thì được tính cụ thể theo thiết kế (nếu có hao hụt thì tính theo tỷ lệ được quy định hiện hành của Nhà nước).
b) Mức hao phí lao động: Là ngày công lao động tương ứng với cấp bậc công việc quy định để hoàn thành khối lượng công tác xây lắp, trong mức đã bao gồm công của lao động trực tiếp thực hiện công tác xây lắp và công của lao động phục vụ xây lắp (vận chuyển bốc dỡ vật liệu, bán thành phẩm, lắp đặt, cài đặt, đo thử trong phạm vi mặt bằng xây lắp).
Mức lao động đã tính đến cho việc vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 mét ở điều kiện bình thường.
c) Mức hao phí máy thi công: Là mức quy định số ca máy thi công trực tiếp cần thiết phục vụ xây lắp. Tuỳ theo loại công tác xây lắp cụ thể có thể thay thế một số máy thi công tương tự, thời gian sử dụng máy thi công thay thế căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, tính chất máy thi công để quy đổi tương đương.
3. Kết cấu Định mức:
Định mức này được trình bày sắp xếp thành một hệ thống và trình tự: Xây lắp – Lắp đặt thiết bị – Lập trình – Cài đặt – Hiệu chỉnh.
Bộ Định mức được trình bày và bố cục thành 04 phần:
– Phần I: Hướng dẫn áp dụng
– Phần II: Bốc dỡ, vận chuyển.
– Phần III: Xây lắp công trình cáp, cột ăng ten và hệ thống tiếp đất chống sét.
– Phần IV: Lắp đặt thiết bị mạng thông tin.
Định mức được trình bày theo phần, nhóm loại công tác hoặc kết cấu xây lắp và được mã hoá gồm 10 số, theo hệ thống số như sau:
– Số thứ nhất chỉ số thứ tự phần trong bộ định mức, số thứ hai chỉ số thứ tự chương trong từng phần bộ định mức.
– 6 số tiếp theo chỉ thứ tự danh mục của các phần trong chương
– 2 số tiếp theo chỉ định mức cho công việc cụ thể.
4. Hướng dẫn áp dụng Định mức
a) Trường hợp những công tác xây lắp không có trong Định mức này thì áp dụng theo các hệ thống định mức Nhà nước hoặc các bộ, ngành khác đã được ban hành;
b) Trường hợp có công tác xây lắp mới hoặc công tác xây lắp có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công khác quy định trong Định mức này thì áp dụng theo các hệ thống định mức Nhà nước hoặc các bộ, ngành khác đã được ban hành.
c) Trong định mức lắp đặt thiết bị đã đề cập đến các trường hợp lắp đặt theo bộ, khối hoặc lắp đặt thiết bị thông tin từ các chi tiết lẻ (nếu lắp thiết bị theo bộ, khối thì không chia lẻ các chi tiết để tính định mức).
d) Khi lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống thông tin thuộc công trình cải tạo mở rộng đang hoạt động, thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,10.
đ) Trong thành phần hao phí nhân công chưa tính đến công của chuyên gia nước ngoài đối với những công việc cần chuyên gia.
Phần II
ĐỊNH MỨC BỐC DỠ VÀ VẬN CHUYỂN
10.000000.00 Bốc dỡ, vận chuyển
Quy định áp dụng: Định mức áp dụng cho các công trình theo tuyến, vận chuyển, bốc dỡ thiết bị chuyên ngành.
11.000000.00 Vận chuyển thủ công
+ Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc, dỡ, vận chuyển đến vị trí đổ thành đống, xếp gọn vào nơi quy định.
11.010000.00 Vận chuyển thủ công các loại vật tư, phụ kiện
Công nhân: 3,0/7
Đơn vị tính: công/tấn

Mã hiệu

Tên vật liệu, phụ liệu, phụ kiện

Đơn vị

Bốc dỡ

Cự ly vận chuyển (m)

≤ 100

≤ 200

≤ 300

≤ 400

≤ 500

≤ 600

11.010100.00

Dây dẫn điện, dây cáp các loại

tấn

0,48

0,68

1,32

1,91

2,54

3,16

3,76

11.010200.00

Bi tum

tấn

0,54

0,43

0,81

1,16

1,53

1,89

2,24

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển > 600 m, khi tăng thêm 100 m thì định mức liền kề được nhân thêm với hệ số k theo bảng hệ số dưới đây:

Cự ly vận chuyển

600 < k ≤ 1200

1200 < k ≤ 1800

> 1800

Hệ số

1,12

1,09

1,05

11.020000.00 Vận chuyển thủ công các loại cấu kiện
Công nhân: 3,0/7
Đơn vị tính: công/cấu kiện

Mã hiệu

Tên vật liệu, phụ liệu, phụ kiện

Đơn vị

Bốc dỡ

Cự ly vận chuyển (m)

≤ 100

≤ 200

≤ 300

≤ 400

≤ 500

≤ 600

11.020100.00

Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 30 kg

cấu kiện

0,038

0,04

0,07

0,11

0,14

0,18

0,21

11.020200.00

Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 50 kg

cấu kiện

0,042

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,23

11.020300.00

Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 80 kg

cấu kiện

0,063

0,06

0,12

0,18

0,24

0,29

0,35

11.020400.00

Thiết bị theo cấu kiện khối lớn ≤ 100 kg

cấu kiện

0,079

0,08

0,15

0,22

0,30

0,37

0,44

11.020500.00

Thiết bị theo cấu kiện khối lớn > 100 kg

cấu kiện

0,081

0,08

0,16

0,23

0,30

0,38

0,45

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển > 600 m, khi tăng thêm 100 m thì định mức liền kề được nhân thêm với hệ số k theo bảng hệ số dưới đây:

Cự ly vận chuyển

600 < k ≤ 1200

1200 < k ≤ 1800

> 1800

Hệ số

1,12

1,09

1,05

Hệ số áp dụng: Cho công tác vận chuyển ở địa hình khác
– Định mức trên tính cho vận chuyển bằng gánh bộ, khiêng vác trong điều kiện độ dốc ≤ 15o hoặc bùn nước có độ sâu ≤ 20 cm. Nếu gặp địa hình khác thì định mức nhân công vận chuyển được áp dụng theo bảng hệ số sau:

TT

Địa hình cho công tác vận chuyển

Hệ số

1

Qua địa hình vùng cát khô

1,5

2

Qua suối, khe núi

1,5

3

Bùn nước có độ sâu ≤ 30 cm, hoặc đồi dốc ≤ 20o

1,5

4

Bùn nước có độ sâu ≤ 40 cm, hoặc đồi dốc ≤ 25o

2,0

5

Bùn nước có độ sâu ≤ 50 cm, hoặc đồi dốc ≤ 30o

2,5

6

Bùn nước có độ sâu ≤ 60 cm, hoặc đồi dốc ≤ 35o

3,0

7

Đường dốc từ 36o đến 40o

4,5

8

Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40o, đường mới khai thông hoặc nơi chưa có đường

6,0

………………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung Thông tư 14

#Thông #tư #442020TTBTTTT #Định #mức #xây #dựng #công #trình #bưu #chính #viễn #thông

Thông tư 44/2020/TT-BTTTT Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Thông tư 44/2020/TT-BTTTT về việc ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.
Theo đó, quy định hao phí trực tiếp về nhân công, vật liệu, máy thi công sử dụng để làm căn cứ xác định chi phí xây dựng công trình bưu chính viễn thông của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công… (PPP) tại Định mức này. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến chi phí xây dựng các công trình nói trên có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định tại Định mức này. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Thông tư 44, mời các bạn đón đọc.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 44/2020/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ 44/2020/TT-BTTTT
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Định mức ban hành kèm theo Thông tư này quy định hao phí trực tiếp về nhân công, vật liệu, máy thi công sử dụng để làm căn cứ xác định chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Điều 3. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.
2. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Thông tư này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 4. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với trường hợp chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng đã được thẩm định hoặc phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, phải được cập nhật định mức tại các bước quản lý chi phí tiếp theo.
2. Đối với chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông trong các gói thầu xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định tại Thông tư này để thực hiện.
3. Trường hợp gói thầu xây dựng đã đóng thầu, hoặc đã lựa chọn được nhà thầu, hoặc đã ký kết hợp đồng trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, nội dung hợp đồng đã ký kết.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương Đảng;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Toà án nhân dân tối cao;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Công báo;– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;– Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;– Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNGNguyễn Mạnh Hùng

ĐỊNH MỨCXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông)
MỤC LỤC
Phần I. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
1. Phạm vi Định mức
2. Nội dung Định mức
3. Kết cấu Định mức:
4. Hướng dẫn áp dụng Định mức
Phần II. ĐỊNH MỨC BỐC DỠ VÀ VẬN CHUYỂN
10.000000.00 Bốc dỡ, vận chuyển
11.000000.00 Vận chuyển thủ công
11.010000.00 Vận chuyển thủ công các loại vật tư, phụ kiện
11.020000.00 Vận chuyển thủ công các loại cấu kiện
12.000000.00 Vận chuyển bằng cơ giới kết hợp với thủ công
Phần III. ĐỊNH MỨC XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CÁP, CỘT ĂNG TEN VÀ HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT CHỐNG SÉT
Chương I. LẮP DỰNG CỘT TREO CÁP, CỘT ĂNG TEN VÀ CẦU CÁP
21.010000.00 Lắp dựng tuyến cột treo cáp
21.010100.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 6 – 6,5 m
21.010200.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 7 – 8 m
21.010300.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 10 – 12 m
21.010400.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại >12 m
21.010401.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 12 – 15 m
21.010402.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 15 – 18 m
21.010403.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 18 – 20 m
21.010404.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại trên 20 m
21.010500.00 Lắp dựng cột sắt đơn loại 6 – 10 m
21.010600.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 6 – 6,5 m
21.010700.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 7 – 8 m
21.010800.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 10 – 12 m
21.010900.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại trên 12 m
21.010901.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 12 – 15 m
21.010902.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 15 m – 18 m
21.010903.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 18 m – 20m
21.010905.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại trên 20 m
21.011000.00 Lắp dựng cột sắt đôi loại 6 m – 10 m
21.020000.00 Lắp dựng chân chống loại 5,6 m đến 10 m
21.030000.00 Làm dây co
21.030100.00 Làm dây co cho cột sắt
21.030200.00 Làm dây co cho cột bê tông
21.040000.00 Nối cột bằng sắt L
21.040100.00 Nối cột sắt đơn bằng sắt L
21.040200.00 Nối cột sắt đôi bằng sắt L
21.050000.00 Lắp đặt ghế thao tác
21.060000.00 Lắp đặt các phụ kiện treo cáp trên cột bê tông
21.070000.00 Lắp phụ kiện để treo cáp đồng, cáp quang trên tuyến cột có sẵn
21.080000.00 Sơn đánh số tuyến cột treo cáp
21.090000.00 Lắp dựng cột ăng ten
21.090100.00 Lắp dựng cột ăng ten dây co (dây néo)
21.090200.00 Dựng cột ăng ten tự đứng
21.090300.00 Lắp đặt đèn tín hiệu trên cột ăng ten
21.090400.00 Lắp đặt dây tiếp đất trên cột ăng ten
21.090500.00 Lắp dựng cột monopole
21.100000.00 Lắp đặt cầu cáp
21.100100.00 Lắp đặt cầu cáp trong nhà có độ cao lắp đặt h = 3m
21.100200.00 Lắp đặt cầu cáp ngoài trời có độ cao lắp đặt h = 20 m
21.100300.00 Lắp đặt cột đỡ cầu cáp
21.100400.00 Lắp đặt dây đất cho tuyến cột treo cáp
Chương II. LẮP ĐẶT CÁP
22.010000.00 Lắp ống dẫn cáp thông tin
22.010100.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 40 nong một đầu
22.010200.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 60 nong một đầu
22.010300.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 114 nong một đầu
22.010400.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 40 không nong đầu
22.010500.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 60 không nong đầu
22.010600.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 114 không nong đầu
22.010700.00 Lắp đặt cút cong ϕ 61, ϕ 110
22.020000.00 Phân rải và đầm nén cát tuyến ống dẫn cáp thông tin
22.030000.00 Lắp đặt bộ gá cho ống dẫn cáp pvc và bộ măng xông nối ống cho ống nhựa HDPE
22.040000.00 Lắp đặt nút bịt ống dẫn cáp
22.050000.00 Lắp đặt 1 ống PVC HI- 3P từ bể cáp tới cột treo cáp
22.060000.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang 30 ≤ ϕ ≤ 35
22.060100.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang 30 ≤ ϕ ≤ 35 trong ống PVC ϕ 114/110
22.060200.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang 30 ≤ ϕ ≤ 35 luồn trong ống thép
22.060300.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang ϕ = 27 trong ống PVC ϕ 114/110
22.060400.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang ϕ =27 luồn trong ống thép
22.070000.00 Ra kéo cáp
22.070100.00 Ra, kéo, căng hãm cáp treo
22.070110.00 Ra, kéo, căng hãm cáp đồng treo
22.070120.00 Ra, kéo, căng hãm cáp quang treo
22.070200.00 Ra, kéo cáp trong cống bể
22.070210.00 Ra, kéo cáp đồng từ 50 x 2 đến 2000 x 2
22.090220.00 Ra, kéo cáp đồng loại cáp ≥ 1000 x 2 trong cống bể bằng xe kéo cáp
22.070230.00 Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn
22.070240.00 Đeo biển cáp tại bể cho cáp cống
22.070300.00 Ra, kéo cáp chôn trực tiếp
22.070310.00 Ra, kéo cáp đồng chôn trực tiếp
22.070320.00 Ra, kéo cáp quang chôn trực tiếp
22.070321.00 Ra, kéo cáp quang được bảo vệ bằng ống PVC 2 mảnh đường kính 40
22.070322.00 Ra, kéo cáp quang được bảo vệ bằng tấm đậy bê tông
22.070323.00 Ra, kéo cáp quang chỉ có băng báo hiệu
22.070400.00 Bắn cáp trong ống nhựa HDPE
22.070420.00 Bắn cáp trong ống nhựa HDPE ϕ ≤ 50 mm
22.070430.00 Bắn cáp trong ống nhựa HDPE ϕ ≤ 63 mm
22.080000.00 Lắp đặt cọc mốc
22.090000.00 Rải băng báo hiệu
22.100000.00 Cáp thả sông
22.100100.00 Đào rãnh cáp (bằng tàu hút bùn) (kích thước rãnh cáp 4000 x 1000 x 1500 mm)
22.100110.00 Đào rãnh cáp thả sông cấp đất I & II
22.100120.00 Đào rãnh cáp thả sông cấp đất III & IV
22.100200.00 Lắp ghép ống thép
22.100300.00 Kéo cáp, hạ ống thép xuống rãnh cáp
22.100400.00 Lấp rãnh cáp, hoàn trả mặt bằng
22.110000.00 Hàn nối cáp
22.110100.00 Hàn nối cáp đồng
22.110110.00 Hàn nối măng sông cáp đồng
22.110111.00 Hàn nối măng sông co nhiệt
22.110112.00 Hàn nối măng sông cơ khí
22.110120.00 Hàn nối cáp đồng tại tủ cáp, hộp cáp, giá MDF
22.110121.00 Hàn nối cáp đồng tại tủ cáp
22.110122.00 Hàn nối cáp đồng tại hộp cáp
22.110123.00 Hàn nối cáp đồng tại MDF
22.110200.00 Hàn nối cáp quang
22.110210.00 Hàn nối măng sông cáp sợi quang
22.110230.00 Hàn nối bộ chia quang
22.120000.00 Lắp đặt cấu kiện kết cuối cáp
22.120100.00 Lắp đặt tủ bệ
22.120200.00 Lắp đặt tủ quỳ
22.120210.00 Lắp đặt tủ quỳ trên cột đơn
22.120220.00 Lắp đặt tủ quì trên cột vuông, cột tròn
22.120230.00 Lắp ống cao su ϕ50 vào tủ quỳ
22.120300.00 Lắp đặt tủ treo
22.120310.00 Lắp đặt tủ treo trên cột tròn đơn hoặc trên cột vuông ghép
22.120320.00 Lắp đặt tủ treo trên cột tròn chữ H hoặc cột vuông chữ H (Với khoảng cách tâm giữa 2 cột 1 ≤ 1 m)
22.120400.00 Lắp đặt tủ cáp điện thoại ngầm trong tường
Chương III. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT VÀ CHỐNG SÉT (TRỪ THIẾT BỊ)
23.010000.00 Đo kiểm tra điện trở suất của đất
23.020000.00 Chôn các điện cực tiếp đất
23.020100.00 Đóng trực tiếp điện cực chiều dài 1 ≤ 2,5 mét xuống đất
23.020200.00 Chôn điện cực tiếp đất bằng phương pháp khoan thủ công
23.020210.00 Chôn điện cực tiếp đất hoàn toàn bằng thủ công
23.020220.00 Chôn điện cực tiếp đất bằng thủ công kết hợp với máy khoan địa chất nhỏ. Độ sâu khoan 1m đến 10 m
23.020300.00 Chôn điện cực chiều dài L ≤ 2.5 m bằng phương pháp đào
23.030000.00 Kéo, rải dây liên kết các điện cực tiếp đất
23.040000.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết
23.040100.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn điện
23.040200.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn hơi
23.040300.00 Nối điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng bộ kẹp tiếp đất
23.040400.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn hoá nhiệt
23.050100.00 Cải tạo đất bằng muối ăn
23.050200.00 Cải tạo đất bằng đất mượn
23.050300.00 Cải tạo đất bằng bột than cốc
23.050400.00 Cải tạo đất bằng hợp chất hoá học
23.060000.00 Thi công cáp dẫn đất
23.060100.00 Lắp đặt dây chống sét trên tuyến cáp quang
23.060200.00 Hàn cáp dẫn đất của hệ thống tiếp đất
23.070000.00 Kiểm tra, xác lập số liệu, sơ đồ lắp đặt hệ thống tiếp đất theo thực tế thi công
23.080000.00 Lắp đặt các mạng liên kết dây nối đất trong nhà trạm viễn thông
23.080100.00 Lắp đặt mạng liên kết chung (CBN)
23.080110.00 Hàn dây liên kết cáp đồng bằng phương pháp hàn điện
23.080120.00 Hàn dây liên kết cáp đồng bằng phương pháp hàn hơi
23.080200.00 Lắp đặt mạng liên kết mắt lưới (MBN)
23.080300.00 Lắp đặt mạng liên kết cách ly mắt lưới (M-IBN)
23.080400.00 Lắp đặt mạng liên kết cách ly hình sao (S-IBN)
23.080410.00 Lắp đặt tấm thảm cách điện
23.080420.00 Lắp đặt thanh nối đơn bằng đồng 2000 x 1000 x 5
23.090000.00 Lắp đặt tấm tiếp đất
23.100000.00 Lắp đặt thiết bị đẳng thế
Phần IV. ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG THÔNG TIN
Chương I. LẮP ĐẶT
31.010000.00 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất
31.010100.00 Lắp đặt cáp nguồn treo
31.010200.00 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nổi, trên cầu cáp
31.010300.00 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong ống chìm
31.020000.00 Lắp đặt cáp thông tin
31.020100.00 Lắp đặt cáp thoại trong máng cáp, trên cầu cáp
31.020200.00 Lắp đặt cáp đồng trục, cáp đối xứng, cáp quang trong máng cáp, trên cầu cáp
31.020300.00 Lắp đặt cáp tín hiệu trên máng cáp, trên cầu cáp
31.030000.00 Hàn, đấu nối cáp
31.030100.00 Hàn, đấu nối cáp vào đầu giắc cắm, đầu cút
31.030200.00 Ép đầu cốt cáp nguồn, dây đất
31.030300.00 Hàn đầu cốt cáp nguồn, dây đất
31.030400.00 Đấu nối cáp vào phiến, bảng
31.040000.00 Lắp đặt khung giá đấu dây
31.040100.00 Lắp đặt khung giá
31.040200.00 Lắp đặt bloc
31.040300.00 Lắp đặt phiến đấu dây vào khung giá, vào tủ
31.040400.00 Lắp đặt bộ phối hợp trở kháng 120 Ω/75 Ω
31.050000.00 Lắp đặt ăng ten, Fiđơ
31.050100.00 Lắp đặt, điều chỉnh ăng ten trạm mặt đất thông tin vệ tinh VSAT
31.050110.00 Lắp cân chỉnh chân đế cột ăng ten
31.050120.00 Lắp đặt ăng ten trạm VSAT
31.050130.00 Điều chỉnh ăng ten trạm VSAT
31.050200.00 Lắp đặt ăng ten các loại
31.050300.00 Lắp đặt hiệu chỉnh ăng ten parabol trạm thu truyền hình vệ tinh (4 chương trình)
31.050310.00 Lắp đặt và cân chỉnh bộ giá đỡ ăng ten parabol
31.050320.00 Lắp đặt ăng ten parabol có đường kính 2,4 m ≤ D ≤ 3 m
31.050330.00 Điều chỉnh ăng ten parabol có đường kính 2,4 m ≤ D ≤ 3 m
31.050400.00 Lắp đặt điều chỉnh ăng ten UHF – VHF trạm thu truyền hình vệ tinh (4 chương trình)
31.050500.00 Lắp đặt Fiđơ
31.050510.00 Lắp đặt Fiđơ (loại ống dẫn sóng)
31.050520.00 Lắp đặt Fiđơ (loại cáp đồng trục)
31.050530.00 Lắp đặt Fiđơ (loại cáp đa chức năng)
31.060100.00 Lắp đặt thiết bị truyền dẫn cáp sợi quang
31.060101.00 Lắp đặt khung giá thiết bị
31.060102.00 Lắp đặt hộp máy thiết bị vào khung giá
31.060103.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp máy
31.060104.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị truyền dẫn cáp sợi quang
31.070000.00 Lắp đặt thiết bị đồng bộ
31.070100.00 Lắp đặt tủ thiết bị
31.070200.00 Lắp đặt hộp, ngăn (subrack) thiết bị vào tủ
31.070300.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp, ngăn
31.070400.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị đồng bộ
31.080000.00 Lắp đặt thiết bị kênh thuê riêng (data node, cross connect, modem)
31.080100.00 Lắp đặt khung giá thiết bị
31.080200.00 Lắp đặt hộp, ngăn (subrack) thiết bị vào khung giá
31.080300.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp, ngăn
31.080400.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị data node, cross connect
31.090100.00 Lắp đặt thiết bị truyền báo ảnh
31.100000.00 Lắp đặt thiết bị viễn thông nông thôn
31.100100.00 Lắp đặt thiết bị trạm
31.100200.00 Lắp đặt thiết bị quản trị mạng viễn thông nông thôn
31.110000.00 Lắp đặt thiết bị thông tin biển đảo
31.110100.00 Lắp đặt khung giá máy trạm gốc UHF, VHF
31.110200.00 Lắp đặt thiết bị vào khung giá
31.120100.00 Lắp đặt thiết bị Mạng
31.130000.00 Lắp đặt thiết bị mạng viễn thông thế hệ sau (NGN)
31.130100.00 Lắp đặt vỏ tủ thiết bị
31.130200.00 Lắp đặt ngăn chức năng tủ thiết bị
31.130300.00 Lắp đặt phiến (card) vào ngăn chức năng tủ thiết bị
31.130400.00 Lắp đặt thiết bị mạng, thiết bị giao tiếp người máy, thiết bị quản lý mạng
31.140000.00 Lắp đặt thiết bị nguồn
31.140100.00 Lắp đặt tủ phân phối nguồn
31.140110.00 Lắp đặt tủ phân phối nguồn AC
31.140120.00 Lắp đặt tủ phân phối nguồn DC
31.140200.00 Lắp đặt tủ nguồn
31.140210.00 Lắp đặt tủ nguồn < 50 A
31.140220.00 Lắp đặt tủ nguồn ≥ 50 A
31.140221.00 Lắp đặt vỏ tủ nguồn
31.140222.00 Lắp đặt ngăn chức năng tủ nguồn
31.140300.00 Lắp đặt thiết bị ổn áp xoay chiều (Automatic AC stabilizer)
31.140400.00 Lắp đặt bộ đổi điện một chiều sang xoay chiều (DC to AC converter)
31.140500.00 Lắp đặt tủ chuyển đổi điện có ngắt trung tính
31.140600.00 Lắp đặt thiết bị lưu điện UPS
31.140700.00 Lắp đặt tủ điều khiển tủ nguồn
31.140800.00 Bộ điều khiển tự động
31.140900.00 Lắp đặt máy phát điện
31.141000.00 Lắp đặt tủ ắc quy
31.141010.00 Lắp đặt ắc quy kín
31.141020.00 Lắp đặt ắc quy hở
31.141021.00 Lắp đặt ắc quy hở, loại bình 12 V
31.141022.00 Lắp đặt ắc quy hở, loại bình 2 V
31.141100.00 Lắp đặt tấm pin mặt trời
31.150000.00 Lắp đặt thiết bị chống sét
31.150100.00 Lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền trên lưới điện hạ áp
31.150110.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét
31.150120.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét
31.150121.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét 1 pha
31.150122.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét 3 pha
31.150200.00 Lắp đặt thiết bị đếm sét
31.150300.00 Lắp đặt thiết bị đẳng thế
31.150400.00 Lắp đặt thiết bị chống sét trên đường dây viễn thông
31.160000.00 Lắp đặt thiết bị cảnh giới bảo vệ
31.160100.00 Lắp đặt thiết bị của Hệ thống Camera
31.160200.00 Lắp đặt bộ điều khiển, bộ chuyển mạch và các đầu báo từ của hệ thống camera
31.160300.00 Lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động)
31.160400.00 Lắp đặt thiết bị điều khiển báo động
31.160500.00 Lắp đặt máy phát xung cao áp Hàng rào điện tử
31.160600.00 Lắp đặt hàng rào bảo vệ hàng rào điện tử
31.160700.00 Lắp đặt hệ thống bảng báo tín hiệu (bộ chỉ thị)
31.170000.00 Lắp đặt thiết bị mạng tin học
31.170100.00 Lắp đặt thiết bị tin học
31.180000.00 Lắp đặt thiết bị mạng điện nhẹ viễn thông
31.180110.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị tăng âm công suất
31.180120.00 Lắp đặt hiệu chỉnh loa
31.180200.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị ngoại vi
31.180300.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị trang âm
31.180400.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị thu truyền hình vệ tinh
31.180310.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị (thu tín hiệu vệ tinh, trộn tín hiệu và điều chế, khuyếch đại tín hiệu đường trục)
31.180420.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị điều khiển hướng quay ăng ten, thu tạp âm thấp LNA và dẫn sóng cao tần (feedhorn)
31.180500.00 Lắp đặt các thiết bị chia tín hiệu cao tần các đầu cuối tín hiệu (TV, PA, CCTV…)
31.190000.00 Lắp đặt sàn giả
31.200000.00 Lắp đặt thiết bị viba
31.200100.00 Lắp đặt khung giá thiết bị
31.200200.00 Lắp đặt khối máy vô tuyến (phần Radio)
31.200300.00 Lắp đặt hộp máy (ghép kênh, giám sát, điều khiển, nghiệp vụ)
31.200400.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp máy (ghép kênh, giám sát, điều khiển, nghiệp vụ)
31.200500.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị VIBA
31.300000.00 Lắp đặt thiết bị trạm BTS
31.300100.00 Lắp đặt giá treo tủ nguồn AC
31.300200.00 Lắp đặt tủ thiết bị
31.400000.00 Lắp đặt ắc quy
31.400200.00 Lắp đặt ắc quy lithium, loại ≤ 50ah
Chương II. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH, KHAI BÁO THAM SỐ THIẾT BỊ THÔNG TIN
32.010000.00 Cài đặt, khai báo tham số thiết bị truyền dẫn
32.010100.00 Cài đặt cấu hình, khai báo tham số thiết bị truyền dẫn cáp quang
32.010200.00 Cài đặt, khai báo tham số thiết bị quản lý thiết bị vi ba, truyền dẫn cáp quang
32.020000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị đồng bộ
32.030000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị kênh thuê riêng
32.030100.00 Cài đặt, khai báo thiết bị kênh thuê riêng
32.030200.00 Cài đặt, khai báo thiết bị quản lý thiết bị kênh thuê riêng
32.040000.00 Nạp số liệu, cài đặt thiết bị tổng đài
32.040100.00 Cài đặt, khai báo giá trung kế (trunk), giá thuê bao
32.040110.00 Cài đặt, khai báo giá trung kế (trunk)
32.040120.00 Cài đặt, khai báo giá thuê bao
32.100000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị các hệ thống truy nhập
32.110000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị viễn thông nông thôn trạm 64 line
32.120000.00 Cài đặt chương trình thiết bị thông tin biển đảo
32.130000.00 Cài đặt khai báo thiết bị mạng thông tin thế hệ sau (NGN)
32.130100.00 Cài đặt thiết bị định tuyến (ROUTER), thiết bị chuyển mạch (Switch)
32.130200.00 Cài đặt thiết bị quản lý thiết bị định tuyến
32.130300.00 Cài đặt thiết bị chuyển đổi mạch kênh/mạch gói, thiết bị chuyển mạch dịch vụ
32.130400.00 Cài đặt thiết bị quản lý dịch vụ
32.130500.00 Cài đặt thiết bị quản lý mạng
Chương III. ĐO THỬ, KIỂM TRA, KẾT NỘI HỆ THỐNG
33.010000.00 Đo thử, kiểm tra, thông tuyến thiết bị truyền dẫn
33.010100.00 Kiểm tra, đo thử hộp máy ghép kênh cơ sở 2mb/s (PCM30)
33.010200.00 Đo thử, kiểm tra, thông tuyến kết nối thiết bị truyền dẫn cáp sợi quang
33.010210.00 Đo thử luồng số tại trạm
33.010220.00 Đo thử thông tuyến
33.010230.00 Kiểm tra, hiệu chỉnh toàn trình mạng thiết bị truyền dẫn cáp quang
33.020000.00 Đo thử, hiệu chỉnh thiết bị đồng bộ
33.020100.00 Đo thử luồng đồng bộ 2 mb/s
33.020200.00 Kiểm tra, đo thử thiết bị đồng bộ
33.030000.00 Đo thử, hiệu chỉnh, thông tuyến thiết bị kênh thuê riêng (thiết bị Data Node, Cross Connect, Modem)
33.030200.00 Kiểm tra, đo thử, hiệu chỉnh toàn trình thiết bị kênh thuê riêng
33.040000.00 Kiểm tra, đo thử, kết nối thiết bị vô tuyến cố định
33.050000.00 Kiểm tra, đo thử, thông tuyến thiết bị viễn thông nông thôn
33.060000.00 Đo thử, hiệu chỉnh , thông tuyến thiết bị thông tin biển đảo
33.060100.00 Kiểm tra, đo thử thiết bị
33.060200.00 Kiểm tra, đo thử toàn trình, thông tuyến
33.070000.00 Đo thử, Kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị mạng thông tin thế hệ sau (NGN)
33.070100.00 Thiết bị định tuyến (ROUTER), thiết bị chuyển mạch (Switch)
33.070200.00 Thiết bị quản lý thiết bị định tuyến
33.070300.00 Thiết bị chuyển đổi mạch kênh/mạch gói, thiết bị chuyển mạch dịch vụ
33.070400.00 Thiết bị quản lý dịch vụ
33.070500.00 Thiết bị quản lý mạng
33.080000.00 Kiểm tra, đo thử kết nối ADSL
33.090000.00 Đo thử, kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống thiết bị phụ trợ
33.090100.00 Thiết bị cảnh giới bảo vệ
33.090110.00 Kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống camera
33.090120.00 Kiểm tra và hiệu chỉnh đầu báo từ
33.090130.00 Hiệu chỉnh toàn trình hệ thống bảo vệ
33.090300.00 Đo thử, kiểm tra mạng điện nhẹ viễn thông
33.090310.00 Đo thử, kiểm tra hiệu chỉnh toàn trình hệ thống truyền thanh
33.090311.00 Hệ thống truyền thanh có thiết bị trang âm: Thiết bị chuyển đổi A/D – D/A, tạo vang, phân chia tần số và bàn trộn 16 kênh
33.090312.00 Hệ thống truyền thanh có thiết bị ngoại vi: Quay băng, quay đĩa, ghi âm, đài AM/FM chuyên dụng
Phần I
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
1. Phạm vi Định mức
Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông (sau đây gọi tắt là Định mức) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc. Định mức được xây dựng dựa theo hệ thống các quy trình, quy phạm về chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế và thi công, tổ chức sản xuất, trang thiết bị của các đơn vị thi công xây lắp chuyên ngành, tiến bộ khoa học kỹ thuật và thiết bị công nghệ bưu chính viễn thông
2. Nội dung Định mức
Định mức này bao gồm: Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, điều kiện áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:
a) Mức hao phí vật liệu: Là mức quy định về sử dụng khối lượng vật liệu cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây lắp (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu chi trong khoản chi phí chung).
Số lượng vật liệu trong các bảng định mức bao gồm vật liệu chính, vật liệu phụ và có tính đến tỷ lệ hao hụt qua các khâu thi công và luân chuyển theo quy định chung của Nhà nước. Định mức vật liệu chính và vật liệu phụ được xác định bằng khối lượng hao phí, định mức vật liệu khác được xác định bằng tỷ lệ phần trăm so với vật liệu phụ. Trong thực tế tuỳ theo điều kiện thi công cụ thể có thể thay thế một số vật liệu tương tự, số lượng vật liệu thay thế căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, tính chất vật liệu mà quy đổi tương đương.
Đối với một số loại công tác xây lắp mà trong bảng mức không ghi “Vật liệu chính” thì được tính cụ thể theo thiết kế (nếu có hao hụt thì tính theo tỷ lệ được quy định hiện hành của Nhà nước).
b) Mức hao phí lao động: Là ngày công lao động tương ứng với cấp bậc công việc quy định để hoàn thành khối lượng công tác xây lắp, trong mức đã bao gồm công của lao động trực tiếp thực hiện công tác xây lắp và công của lao động phục vụ xây lắp (vận chuyển bốc dỡ vật liệu, bán thành phẩm, lắp đặt, cài đặt, đo thử trong phạm vi mặt bằng xây lắp).
Mức lao động đã tính đến cho việc vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 mét ở điều kiện bình thường.
c) Mức hao phí máy thi công: Là mức quy định số ca máy thi công trực tiếp cần thiết phục vụ xây lắp. Tuỳ theo loại công tác xây lắp cụ thể có thể thay thế một số máy thi công tương tự, thời gian sử dụng máy thi công thay thế căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, tính chất máy thi công để quy đổi tương đương.
3. Kết cấu Định mức:
Định mức này được trình bày sắp xếp thành một hệ thống và trình tự: Xây lắp – Lắp đặt thiết bị – Lập trình – Cài đặt – Hiệu chỉnh.
Bộ Định mức được trình bày và bố cục thành 04 phần:
– Phần I: Hướng dẫn áp dụng
– Phần II: Bốc dỡ, vận chuyển.
– Phần III: Xây lắp công trình cáp, cột ăng ten và hệ thống tiếp đất chống sét.
– Phần IV: Lắp đặt thiết bị mạng thông tin.
Định mức được trình bày theo phần, nhóm loại công tác hoặc kết cấu xây lắp và được mã hoá gồm 10 số, theo hệ thống số như sau:
– Số thứ nhất chỉ số thứ tự phần trong bộ định mức, số thứ hai chỉ số thứ tự chương trong từng phần bộ định mức.
– 6 số tiếp theo chỉ thứ tự danh mục của các phần trong chương
– 2 số tiếp theo chỉ định mức cho công việc cụ thể.
4. Hướng dẫn áp dụng Định mức
a) Trường hợp những công tác xây lắp không có trong Định mức này thì áp dụng theo các hệ thống định mức Nhà nước hoặc các bộ, ngành khác đã được ban hành;
b) Trường hợp có công tác xây lắp mới hoặc công tác xây lắp có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công khác quy định trong Định mức này thì áp dụng theo các hệ thống định mức Nhà nước hoặc các bộ, ngành khác đã được ban hành.
c) Trong định mức lắp đặt thiết bị đã đề cập đến các trường hợp lắp đặt theo bộ, khối hoặc lắp đặt thiết bị thông tin từ các chi tiết lẻ (nếu lắp thiết bị theo bộ, khối thì không chia lẻ các chi tiết để tính định mức).
d) Khi lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống thông tin thuộc công trình cải tạo mở rộng đang hoạt động, thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,10.
đ) Trong thành phần hao phí nhân công chưa tính đến công của chuyên gia nước ngoài đối với những công việc cần chuyên gia.
Phần II
ĐỊNH MỨC BỐC DỠ VÀ VẬN CHUYỂN
10.000000.00 Bốc dỡ, vận chuyển
Quy định áp dụng: Định mức áp dụng cho các công trình theo tuyến, vận chuyển, bốc dỡ thiết bị chuyên ngành.
11.000000.00 Vận chuyển thủ công
+ Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc, dỡ, vận chuyển đến vị trí đổ thành đống, xếp gọn vào nơi quy định.
11.010000.00 Vận chuyển thủ công các loại vật tư, phụ kiện
Công nhân: 3,0/7
Đơn vị tính: công/tấn

Mã hiệu

Tên vật liệu, phụ liệu, phụ kiện

Đơn vị

Bốc dỡ

Cự ly vận chuyển (m)

≤ 100

≤ 200

≤ 300

≤ 400

≤ 500

≤ 600

11.010100.00

Dây dẫn điện, dây cáp các loại

tấn

0,48

0,68

1,32

1,91

2,54

3,16

3,76

11.010200.00

Bi tum

tấn

0,54

0,43

0,81

1,16

1,53

1,89

2,24

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển > 600 m, khi tăng thêm 100 m thì định mức liền kề được nhân thêm với hệ số k theo bảng hệ số dưới đây:

Cự ly vận chuyển

600 < k ≤ 1200

1200 < k ≤ 1800

> 1800

Hệ số

1,12

1,09

1,05

11.020000.00 Vận chuyển thủ công các loại cấu kiện
Công nhân: 3,0/7
Đơn vị tính: công/cấu kiện

Mã hiệu

Tên vật liệu, phụ liệu, phụ kiện

Đơn vị

Bốc dỡ

Cự ly vận chuyển (m)

≤ 100

≤ 200

≤ 300

≤ 400

≤ 500

≤ 600

11.020100.00

Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 30 kg

cấu kiện

0,038

0,04

0,07

0,11

0,14

0,18

0,21

11.020200.00

Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 50 kg

cấu kiện

0,042

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,23

11.020300.00

Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 80 kg

cấu kiện

0,063

0,06

0,12

0,18

0,24

0,29

0,35

11.020400.00

Thiết bị theo cấu kiện khối lớn ≤ 100 kg

cấu kiện

0,079

0,08

0,15

0,22

0,30

0,37

0,44

11.020500.00

Thiết bị theo cấu kiện khối lớn > 100 kg

cấu kiện

0,081

0,08

0,16

0,23

0,30

0,38

0,45

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển > 600 m, khi tăng thêm 100 m thì định mức liền kề được nhân thêm với hệ số k theo bảng hệ số dưới đây:

Cự ly vận chuyển

600 < k ≤ 1200

1200 < k ≤ 1800

> 1800

Hệ số

1,12

1,09

1,05

Hệ số áp dụng: Cho công tác vận chuyển ở địa hình khác
– Định mức trên tính cho vận chuyển bằng gánh bộ, khiêng vác trong điều kiện độ dốc ≤ 15o hoặc bùn nước có độ sâu ≤ 20 cm. Nếu gặp địa hình khác thì định mức nhân công vận chuyển được áp dụng theo bảng hệ số sau:

TT

Địa hình cho công tác vận chuyển

Hệ số

1

Qua địa hình vùng cát khô

1,5

2

Qua suối, khe núi

1,5

3

Bùn nước có độ sâu ≤ 30 cm, hoặc đồi dốc ≤ 20o

1,5

4

Bùn nước có độ sâu ≤ 40 cm, hoặc đồi dốc ≤ 25o

2,0

5

Bùn nước có độ sâu ≤ 50 cm, hoặc đồi dốc ≤ 30o

2,5

6

Bùn nước có độ sâu ≤ 60 cm, hoặc đồi dốc ≤ 35o

3,0

7

Đường dốc từ 36o đến 40o

4,5

8

Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40o, đường mới khai thông hoặc nơi chưa có đường

6,0

………………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung Thông tư 14

#Thông #tư #442020TTBTTTT #Định #mức #xây #dựng #công #trình #bưu #chính #viễn #thông


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button