Tài Liệu

Thông tư 48/2020/TT-BTC

Thông tư 48/2020 / TT-BTC sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối với tàu cao tốc dự trữ tổ quốc, được Bộ Nguồn vốn ban hành ngày 29 tháng 5 5 2020. Hiệu lực của văn bản quy phạm luật pháp này từ ngày 15 tháng 7 5 2020. Nội dung cụ thể của thông tư được chỉ dẫn cụ thể dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

TẨYChúa ơi TÀI CHÍNH
___________

Số: 48/2020 / TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 29 Tháng 5 5 2020

Thông tư 48/2020 / TT-BTC

Sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018 / BTC Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối với tàu (thuyền) dự trữ tổ quốc được ban hành

________________

Căn cứ Luật Định mức và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 5 2006;

Căn cứ Luật Dự trữ Quốc gia ngày 20 tháng 11 5 2012;

Căn cứ Nghị định số 127/2007 / NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2007 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 94/2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 8 5 2013 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Luật Dự trữ tổ quốc;

Căn cứ Nghị định số 87/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nguồn vốn;

Căn cứ Nghị định số 78/2018 / NĐ-CP ngày 16 tháng 5 5 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 12772007 / NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2007 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 loạt các điều của Luật Định mức và Quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề xuất của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1: 2020 QCVN 08: 2018 / BTC của Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối với tàu cao tốc (xuồng) dự trữ tổ quốc như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 1: 2020 QCVN 08: 2018 / BTC sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối với tàu cao tốc (tàu) hàng dự trữ tổ quốc.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 15 tháng 7 5 2020.

Điều 3. Nó tương ứng với Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, người đứng đầu tư quan, sinh vật và con người can thiệp vào công việc thám sát (xuất du nhập), bảo tồn và điều hành tàu bè nhanh của khu bảo tồn tổ quốc, việc tổ chức tiến hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Công tố Nhân dân Vô thượng;
– Tòa án dân chúng vô thượng;
– kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Nguồn vốn;
– Các đơn vị trực thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Quảng cáo; trang web của chính phủ; Trang thông tin điện tử Bộ Nguồn vốn;
– Lưu: TV; TCDT (80b).

KT. TẨYChúa ơi CHỦ TỊCH

cácBỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

Vũ Thị Mai

SỬA ĐỔI 1: 2020 QCVN 08: 2018 / BTC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THUYỀN TỐC ĐỘ CAO DỰ TRỮ QUỐC GIA

Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về tàu cao tốc hàng dự trữ tổ quốc

Lời nói đầu

Bản sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018 / BTC sửa đổi, bổ sung hàng loạt quy chuẩn QCVN 08: 2018 / BTC.

Sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018 / BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn, phê chuẩn, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định và Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành tại Thông tư số 48/2020 / TT-BTC ngày 29/5. 5 2020.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI TÀU THUYỀN TỐC ĐỘ CAO (TÀU THUYỀN) DỰ TRỮ QUỐC GIA Sửa đổi 1: 2020

Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về tàu bè cao tốc hàng dự trữ tổ quốc Sửa đổi 1: 2020

1. Sửa đổi mục 4.1.1.1 điểm 4.1.1 khoản 4.1 mục 4 như sau:

“4.1.1.1 Trách nhiệm của cơ quan dự trữ tổ quốc chuyên trách: Nghiệm thu thành phầm sau lúc kết thúc.”

2. Sửa đổi điểm 4.1.2 khoản 4.1 Mục 4 như sau:

“4.1.2 Kiểm tra trước lúc hết thời hạn bảo hành trong giai đoạn bảo quản và trước lúc giao hàng

4.1.2.1. Kiểm tra trước lúc hết hạn bảo hành

Trước lúc hết thời hạn bảo hành 3 tháng, đơn vị dự trữ tổ quốc thực hiện rà soát trực giác tổng số dụng cụ và rà soát hoạt động. Trường hợp trục trẹo kỹ thuật, đơn vị dự trữ tổ quốc phải công bố cho đơn vị phân phối hàng hóa để rà soát, tu sửa.

4.1.2.2. Kiểm tra trước lúc xuất xưởng: Đơn vị dự trữ tổ quốc tổ chức rà soát vẻ ngoài và hoạt động của tàu. Đối với các trang thiết bị (ắc quy, áo phao …) trong trường hợp ko bảo đảm chất lượng hoặc hết thời hạn bảo quản theo quy định thì đơn vị dự trữ tổ quốc bổ sung để bảo đảm chất lượng, đúng chủng loại theo quy định. nhà kho. ”

Xem thêm thông tin Thông tư 48/2020/TT-BTC

Thông tư 48/2020/TT-BTC

Thông tư 48/2020/TT-BTC về sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc xuồng cao tốc dự trữ tổ quốc, đã được Bộ Nguồn vốn ban hành vào ngày 29/05/2020. Hiệu lực của văn bản luật pháp này sẽ được kể từ ngày 15/07/2020. Dưới đây là nội dung cụ thể của thông tư, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ TÀI CHÍNH___________
Số: 48/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_________________________
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 5 2020

THÔNG TƯ 48/2020/TT-BTC
Ban hành Sửa đổi 1:2020 QCVN 08:2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ tổ quốc
________________
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 5 2006;
Căn cứ Luật Dự trữ tổ quốc ngày 20 tháng 11 5 2012;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2007 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 5 2013 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Luật Dự trữ tổ quốc;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nguồn vốn;
Căn cứ Nghị định số 78/2018/ND-CP ngày 16 tháng 5 5 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 12772007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2007 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Theo đề xuất của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành Thông tư ban hành Sửa đổi 1:2020 QCVN 08:2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ tổ quốc như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Sửa đổi 1:2020 QCVN 08:2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ tổ quốc.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ khi ngày 15 tháng 7 5 2020.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can tới hoạt động giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và điều hành xuồng (tàu) cao tốc dự trữ tổ quốc có bổn phận tổ chức tiến hành Thông tư này./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Văn phòng Chính phủ;– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;– Tòa án dân chúng vô thượng;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– Các đơn vị thuộc Bộ Nguồn vốn;– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước;– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;– Công báo; website Chính phủ; website Bộ Nguồn vốn;– Lưu: VT; TCDT (80b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

SỬA ĐỔI 1:2020 QCVN 08:2018/BTC
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA
National technical regulation on high speed craft for national reserve
Lời nói đầu
Sửa đổi 1:2020 QCVN 08:2018/BTC sửa đổi, bổ sung 1 số quy định của QCVN 08:2018/BTC.
Sửa đổi 1:2020 QCVN 08:2018/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định và được Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành tại Thông tư số 48/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 5 5 2020.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA SỬA ĐỔI 1:2020
National technical regulation on high Speed Craft for national reserve Amendmen 1:2020
1. Sửa đổi tiết 4.1.1.1 điểm 4.1.1 khoản 4.1 Mục 4 như sau:
“4.1.1.1 Trách nhiệm của cơ quan dự trữ tổ quốc chuyên trách: Nghiệm thu thành phầm sau lúc hoàn thiện.”
2. Sửa đổi điểm 4.1.2 khoản 4.1 Mục 4 như sau:
“4.1.2 Kiểm tra trước thời kì hết hạn bảo hành trong giai đoạn lưu kho và trước lúc xuất kho
4.1.2.1. Kiểm tra trước thời kì hết hạn bảo hành
Trước thời kì hết hạn bảo hành 3 tháng, đơn vị dự trữ tổ quốc thực hiện rà soát ngoại quan toàn thể số lượng xuồng và rà soát vận hành. Trường hợp có sự cố kỹ thuật, đơn vị dự trữ tổ quốc công bố để đơn vị phân phối hàng rà soát, giải quyết.
4.1.2.2. Kiểm tra trước lúc xuất kho: Đơn vị dự trữ tổ quốc tổ chức rà soát ngoại quan, vận hành xuồng. Đối với trang thiết bị (ắc quy, phao áo cứu sinh…) trường hợp ko bảo đảm chất lượng hoặc đã hết thời hạn lưu kho theo quy định thì đơn vị dự trữ tổ quốc phải thay thế đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại theo quy định để xuất kho.”

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #482020TTBTC

Thông tư 48/2020/TT-BTC

Thông tư 48/2020/TT-BTC về sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc xuồng cao tốc dự trữ tổ quốc, đã được Bộ Nguồn vốn ban hành vào ngày 29/05/2020. Hiệu lực của văn bản luật pháp này sẽ được kể từ ngày 15/07/2020. Dưới đây là nội dung cụ thể của thông tư, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ TÀI CHÍNH___________
Số: 48/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_________________________
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 5 2020

THÔNG TƯ 48/2020/TT-BTC
Ban hành Sửa đổi 1:2020 QCVN 08:2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ tổ quốc
________________
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 5 2006;
Căn cứ Luật Dự trữ tổ quốc ngày 20 tháng 11 5 2012;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2007 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 5 2013 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Luật Dự trữ tổ quốc;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nguồn vốn;
Căn cứ Nghị định số 78/2018/ND-CP ngày 16 tháng 5 5 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 12772007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2007 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Theo đề xuất của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành Thông tư ban hành Sửa đổi 1:2020 QCVN 08:2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ tổ quốc như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Sửa đổi 1:2020 QCVN 08:2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ tổ quốc.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ khi ngày 15 tháng 7 5 2020.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can tới hoạt động giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và điều hành xuồng (tàu) cao tốc dự trữ tổ quốc có bổn phận tổ chức tiến hành Thông tư này./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Văn phòng Chính phủ;– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;– Tòa án dân chúng vô thượng;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– Các đơn vị thuộc Bộ Nguồn vốn;– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước;– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;– Công báo; website Chính phủ; website Bộ Nguồn vốn;– Lưu: VT; TCDT (80b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

SỬA ĐỔI 1:2020 QCVN 08:2018/BTC
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA
National technical regulation on high speed craft for national reserve
Lời nói đầu
Sửa đổi 1:2020 QCVN 08:2018/BTC sửa đổi, bổ sung 1 số quy định của QCVN 08:2018/BTC.
Sửa đổi 1:2020 QCVN 08:2018/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định và được Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành tại Thông tư số 48/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 5 5 2020.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA SỬA ĐỔI 1:2020
National technical regulation on high Speed Craft for national reserve Amendmen 1:2020
1. Sửa đổi tiết 4.1.1.1 điểm 4.1.1 khoản 4.1 Mục 4 như sau:
“4.1.1.1 Trách nhiệm của cơ quan dự trữ tổ quốc chuyên trách: Nghiệm thu thành phầm sau lúc hoàn thiện.”
2. Sửa đổi điểm 4.1.2 khoản 4.1 Mục 4 như sau:
“4.1.2 Kiểm tra trước thời kì hết hạn bảo hành trong giai đoạn lưu kho và trước lúc xuất kho
4.1.2.1. Kiểm tra trước thời kì hết hạn bảo hành
Trước thời kì hết hạn bảo hành 3 tháng, đơn vị dự trữ tổ quốc thực hiện rà soát ngoại quan toàn thể số lượng xuồng và rà soát vận hành. Trường hợp có sự cố kỹ thuật, đơn vị dự trữ tổ quốc công bố để đơn vị phân phối hàng rà soát, giải quyết.
4.1.2.2. Kiểm tra trước lúc xuất kho: Đơn vị dự trữ tổ quốc tổ chức rà soát ngoại quan, vận hành xuồng. Đối với trang thiết bị (ắc quy, phao áo cứu sinh…) trường hợp ko bảo đảm chất lượng hoặc đã hết thời hạn lưu kho theo quy định thì đơn vị dự trữ tổ quốc phải thay thế đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại theo quy định để xuất kho.”

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #482020TTBTC


#Thông #tư #482020TTBTC

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button