Thông tư 54/2020/TT-BTC

Sau đây mời các bạn cùng tham khảo nội dung của Thông tư 54/2020 / TT-BTC về lệ phí thẩm tra hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước, do Bộ Vốn đầu tư cấp ngày 12/06/2020. Văn bản này có hiệu lực thi hành từ khi ngày ban hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020.

TÀI CHÍNH
______

Số: 54/2020 / TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà nộingày thứ mười 2 tháng 6 5 5 2020

Thông tư 54/2020 / TT-BTC

QUY ĐỊNH THU, NỘP PHÍ XÁC NHẬN HỒ SƠ, HỒ SƠ THEO YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN QUỐC TẾ, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÀM VIỆC LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

_______________

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 5 2015;

Căn cứ Nghị định số 87/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư;

Thực hiện Chỉ thị số 11 / CT-TTg ngày 04 tháng 3 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, biện pháp thúc bách tháo gỡ gian khổ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp lệ phí thẩm tra hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc ở nước ngoài.

Điều 1. Thu, nộp lệ phí thẩm tra hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa công nhân có thời hạn ở nước ngoài.

1. Thu phí, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại Giđó phép hoạt động đưa công nhân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hiệp đồng nộp lệ phí như sau:

a) Bắt đầu từ Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp mức phí tương đương 50% mức quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016 / TT-BTC ngày 31 tháng 11 5 2020. 11 5 2016 của Bộ Vốn đầu tư quy định mức thu, bề ngoài thu, nộp, điều hành và sử dụng phí thẩm tra giấy má, tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ( sau đây tiến hành theo Thông tư số 259/2016 / TT-BTC).

Trong thời kì Thông tư này có hiệu lực, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ko được nộp theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016 / TT-BTC.

b) Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 5 2021, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016 / TT-BTC.

2. Phí giám định hồ sơ, tài liệu được thu và nộp theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trên toàn quốc.

Doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân trong nước lúc đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát các hồ sơ, tài liệu liên can tới công nhân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải nộp lệ phí sau:

a) Bắt đầu từ Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016 / TT-BTC.

Trong thời kì Thông tư này có hiệu lực, tư nhân, pháp nhân trong nước không hề nộp phí xác minh hồ sơ, tài liệu theo mức quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016 / TT-BTC.

b) Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 5 2021, nộp phí thẩm tra hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong cả nước theo mức quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016 / TT-BTC.

Điều 2. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 12 tháng 6 5 2020 tới ngày 31 tháng 12 5 2020.

2. Nội dung khuôn khổ điều chỉnh và vấn đề vận dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; không tính tiền; kê khai và nộp phí, lệ phí; điều hành phí và lệ phí; chứng từ thu, PR phương án thu phí, lệ phí và các nội dung khác có liên can ko quy định tại Thông tư này phải tiến hành theo quy định tại Thông tư số 259/2016 / TT-BTC.

3. Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, đề xuất các tổ chức, tư nhân đề đạt ngay về Bộ Vốn đầu tư để nghiên cứu, chỉ dẫn thêm. /.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng chủ tịch nước;
– Văn phòng Công tố Nhân dân Vô thượng;
– Tòa án dân chúng vô thượng;
– kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Công đoàn cơ quan Trung ương;
– Ủy ban dân chúng, Cục Kho bạc, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;
– Quảng cáo;
– Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Vốn đầu tư;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Vốn đầu tư;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ
Vũ Thị Mai

Xem thêm thông tin Thông tư 54/2020/TT-BTC

Thông tư 54/2020/TT-BTC

Sau đây chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của Thông tư 54/2020/TT-BTC về phí xác minh hồ sơ, tài liệu theo đề nghị tổ chức, tư nhân trong nước, do Bộ Vốn đầu tư ban hành vào ngày 12/06/2020. Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực từ khi ngày được ban hành tới hết ngày 31/12/2020.

BỘ TÀI CHÍNH______
Số: 54/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 5 2020

THÔNG TƯ 54/2020/TT-BTC
QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ, TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI
_______________
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư;
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, biện pháp thúc bách tháo gỡ gian khổ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội đối phó với dịch Covid-19;
Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp phí xác minh hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước, lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Điều 1. Mức thu, nộp phí xác minh hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước, lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
1. Mức thu, nộp lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Tổ chức, công ty được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giđó phép hoạt động đưa công nhân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hiệp đồng tiến hành nộp lệ phí như sau:
a) Bắt đầu từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí xác minh hồ sơ tài liệu, lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (sau đây gọi là Thông tư số 259/2016/TT-BTC).
Trong thời kì có hiệu lực của Thông tư này, ko nộp lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
b) Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
2. Mức thu, nộp phí xác minh hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước
Doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân trong nước lúc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh hồ sơ, tài liệu liên can tới lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài nộp phí như sau:
a) Bắt đầu từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
Trong thời kì có hiệu lực của Thông tư này, ko nộp phí xác minh hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước theo mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
b) Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp phí xác minh hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước theo mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 12 tháng 6 5 2020 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020.
2. Các nội dung về khuôn khổ điều chỉnh, nhân vật vận dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; không tính tiền; kê khai, nộp phí, lệ phí; điều hành phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai cơ chế thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên can ko quy định tại Thông tư này tiến hành theo quy định Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
3. Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc đề xuất các tổ chức, tư nhân đề đạt kịp thời về Bộ Vốn đầu tư để nghiên cứu, chỉ dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;– Tòa án dân chúng vô thượng;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– UBND, Sở Vốn đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;– Công báo;– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Các đơn vị thuộc Bộ Vốn đầu tư;– Cổng thông tin điện tử Bộ Vốn đầu tư;– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #542020TTBTC

Thông tư 54/2020/TT-BTC

Sau đây chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của Thông tư 54/2020/TT-BTC về phí xác minh hồ sơ, tài liệu theo đề nghị tổ chức, tư nhân trong nước, do Bộ Vốn đầu tư ban hành vào ngày 12/06/2020. Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực từ khi ngày được ban hành tới hết ngày 31/12/2020.

BỘ TÀI CHÍNH______
Số: 54/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 5 2020

THÔNG TƯ 54/2020/TT-BTC
QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ, TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI
_______________
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư;
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, biện pháp thúc bách tháo gỡ gian khổ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội đối phó với dịch Covid-19;
Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp phí xác minh hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước, lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Điều 1. Mức thu, nộp phí xác minh hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước, lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
1. Mức thu, nộp lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Tổ chức, công ty được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giđó phép hoạt động đưa công nhân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hiệp đồng tiến hành nộp lệ phí như sau:
a) Bắt đầu từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí xác minh hồ sơ tài liệu, lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (sau đây gọi là Thông tư số 259/2016/TT-BTC).
Trong thời kì có hiệu lực của Thông tư này, ko nộp lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
b) Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
2. Mức thu, nộp phí xác minh hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước
Doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân trong nước lúc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh hồ sơ, tài liệu liên can tới lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài nộp phí như sau:
a) Bắt đầu từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
Trong thời kì có hiệu lực của Thông tư này, ko nộp phí xác minh hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước theo mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
b) Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp phí xác minh hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước theo mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 12 tháng 6 5 2020 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020.
2. Các nội dung về khuôn khổ điều chỉnh, nhân vật vận dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; không tính tiền; kê khai, nộp phí, lệ phí; điều hành phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai cơ chế thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên can ko quy định tại Thông tư này tiến hành theo quy định Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
3. Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc đề xuất các tổ chức, tư nhân đề đạt kịp thời về Bộ Vốn đầu tư để nghiên cứu, chỉ dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;– Tòa án dân chúng vô thượng;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– UBND, Sở Vốn đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;– Công báo;– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Các đơn vị thuộc Bộ Vốn đầu tư;– Cổng thông tin điện tử Bộ Vốn đầu tư;– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #542020TTBTC


#Thông #tư #542020TTBTC

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button