Thông tư 57/2020/TT-BCA

Ngày 10/6/2020, Bí thơ Công an TP. Thông tư 57/2020 / TT-BCA sửa đổi mẫu thông tư 04/2015 / TT-BCA về xuất nhập cảnh của người nước ngoài. Có hiệu lực diễn ra từ ngày 01/07/2020. Dưới đây là nội dung cụ thể của thông tư, mời các bạn cùng tham khảo.

CẢNH SÁT VIÊN

_____________

Số: 57/2020 / TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 5 2020

Thông tư 57/2020 / TT-BCA

Trong ấy, 1 loạt điều của Thông tư số 04/2015 / TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định về mẫu hồ sơ liên can tới xuất, nhập cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung.

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 5 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 5 2014 , 2019;

Căn cứ Nghị định số 01/2018 / NĐ-CP ngày 06 tháng 8 5 2018 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 04/2015 / TT-BCA quy định về mẫu văn bản liên can tới việc nhập cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 1. 1 số điều của Thông tư số 04/2015 / TT-BCA ngày 05 tháng 01 5 2015 của Bộ Công an quy định về mẫu hồ sơ liên can tới việc nhập cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

“Thứ nhất. Thông tư này quy định, chỉ dẫn việc sử dụng và điều hành các biểu mẫu văn bản liên can tới việc nhập cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung 1 loạt điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam ”.

2. Thêm 1 loạt tiểu mục vào Điều 2 như sau:

a) Bổ sung khoản 1a sau khoản 1 như sau:

“1a. Thông tin về đề xuất cấp thị thực điện tử (NA1a) ”.

b) Bổ sung khoản 19 và khoản 20 sau khoản 18 như sau:

“19. Đơn đăng ký account điện tử (NA19).

20. Văn bản đề xuất hủy account điện tử (NA20) ”.

3. Bổ sung các khoản 3a, 3b và 3c sau khoản 3 Điều 3 như sau:

“3a. Công văn giải đáp đề xuất cấp account điện tử (NB8).

3b. Gửi công bố khước từ cấp account điện tử (NB9).

3c. Gửi công bố hủy account điện tử (NB10) ”.

4. Bổ sung khoản 2a và khoản 2b sau khoản 2 và khoản 14, khoản 15 vào sau khoản 13 Điều 4 như sau:

“2a. Thị thực điện tử (NC2a).

2b. Thị thực theo danh sách rà soát của viên chức Bộ Di trú (NC2b).

14. Mẫu tem hủy trị giá sử dụng (NC17).

15. Mẫu tem đã hết hạn sử dụng (NC18) ”.

5. Điều 5, chữ a), mục 1, được sửa đổi như sau:

“A) Cục Di dân có nghĩa vụ giao kèo với Viện Khoa học và Công nghệ – Bộ Công an dò la, thiết kế, sản xuất ấn phẩm trắng để phục vụ kịp thời các đề xuất của cơ quan có thẩm quyền, cấp thị thực, thẻ lưu trú, thường trú. thẻ, giấy miễn thị thực ”.

6. Thay cụm từ “ngày 29 tháng 01 5 2012” bằng cụm từ “ngày 29 tháng 01 5 2002”, cụm từ “Thông tư số 02/2012 / TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 02/2013 / TT-BCA” và cụm từ “Thông tư số 25/2013 / TT-BCA” với cụm từ “Thông tư số 25/2014 / TT-BCA” tại khoản 1 Điều 6.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và nghĩa vụ thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01 tháng 7 5 2020.

2. Cục Quản lý xuất nhập cảnh có nghĩa vụ chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị khác có liên can tổ chức khai triển, chỉ dẫn và rà soát việc tiến hành Thông tư này. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương chịu nghĩa vụ thi hành Thông tư này. Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương đề đạt về Bộ (qua Cục Xuất nhập cảnh) để được chỉ dẫn kịp thời. /.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng chủ tịch nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Công tố Nhân dân Vô thượng;
– Tòa án quần chúng vô thượng;
Các đồng đội Thứ trưởng Bộ Công an;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
– Công an tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm luật pháp Bộ Tư pháp;
– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ,
Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
– Lưu: VT, QLXNC

BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

Chung toi Lam

Xem thêm thông tin Thông tư 57/2020/TT-BCA

Thông tư 57/2020/TT-BCA

Vào ngày 10/06/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 57/2020/TT-BCA về việc sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-BCA mẫu hồ sơ nhập, xuất cảnh người nước ngoài. Hiệu lực diễn ra từ ngày 01/07/2020. Dưới đây là nội dung cụ thể của thông tư, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ CÔNG AN
_____________
Số: 57/2020/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 5 2020

THÔNG TƯ 57/2020/TT-BCA
Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu hồ sơ liên can tới việc nhập cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 5 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 5 2019;
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/08/2018 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định mẫu hồ sơ liên can tới việc nhập cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu hồ sơ liên can tới việc nhập cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:
“1. Thông tư này quy định, chỉ dẫn sử dụng và điều hành các loại mẫu hồ sơ liên can tới việc nhập cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam”.
2. Bổ sung 1 số khoản của Điều 2 như sau:
a) Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 như sau:
“1a. Thông tin đề xuất cấp thị thực điện tử (NA1a).”.
b) Bổ sung khoản 19 và 20 vào sau khoản 18 như sau:
“19. Văn bản đề xuất cấp account điện tử (NA19).
20. Văn bản đề xuất hủy account điện tử (NA20)”.
3. Bổ sung khoản 3a, 3b và 3c vào sau khoản 3 Điều 3 như sau:
“3a. Công văn giải đáp đề xuất cấp account điện tử (NB8).
3b. Công văn công bố khước từ cấp account điện tử (NB9).
3c. Công văn công bố hủy account điện tử (NB10).”.
4. Bổ sung khoản 2a, 2b vào sau khoản 2 và khoản 14, 15 vào sau khoản 13 Điều 4 như sau:
“2a. Thị thực điện tử (NC2a).
2b. Thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan điều hành xuất nhập cảnh (NC2b).
14. Mẫu dấu hủy trị giá sử dụng (NC17).
15. Mẫu dấu hết trị giá sử dụng (NC18).”.
5. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:
“a) Cục Quản lý xuất nhập cảnh có nghĩa vụ giao kèo với Viện Khoa học và công nghệ – Bộ Công an để nghiên cứu, thiết kế, sản xuất ấn phẩm trắng cung cấp kịp thời đề xuất của các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực, thẻ lưu trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực.”.
6. Thay thế cụm từ “ngày 29/01/2012” bằng cụm từ “ngày 29/01/2002”, cụm từ “Thông tư số 02/2012/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 02/2013/TT-BCA” và cụm từ “Thông tư số 25/2013/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 25/2014/TT-BCA” tại khoản 1 Điều 6.
Điều 2. Hiệu lực thi hành và nghĩa vụ thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 5 2020.
2. Cục Quản lý xuất nhập cảnh có nghĩa vụ chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị khác có liên can tổ chức tiến hành và chỉ dẫn, rà soát việc tiến hành Thông tư này. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương chịu nghĩa vụ thi hành Thông tư này. Trong công đoạn tiến hành nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để có chỉ dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:– Văn phòng Chính phủ;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Ủy ban quần chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Viện kiểm sát quần chúng vô thượng;– Tòa án quần chúng vô thượng;– Các đồng đội Thứ trưởng Bộ Công an;– Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;– Công an tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương;– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm luật pháp Bộ Tư pháp;– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ,Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;– Lưu: VT, QLXNC

BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Tô Lâm

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #572020TTBCA

Thông tư 57/2020/TT-BCA

Vào ngày 10/06/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 57/2020/TT-BCA về việc sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-BCA mẫu hồ sơ nhập, xuất cảnh người nước ngoài. Hiệu lực diễn ra từ ngày 01/07/2020. Dưới đây là nội dung cụ thể của thông tư, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ CÔNG AN
_____________
Số: 57/2020/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 5 2020

THÔNG TƯ 57/2020/TT-BCA
Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu hồ sơ liên can tới việc nhập cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 5 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 5 2019;
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/08/2018 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định mẫu hồ sơ liên can tới việc nhập cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu hồ sơ liên can tới việc nhập cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:
“1. Thông tư này quy định, chỉ dẫn sử dụng và điều hành các loại mẫu hồ sơ liên can tới việc nhập cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam”.
2. Bổ sung 1 số khoản của Điều 2 như sau:
a) Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 như sau:
“1a. Thông tin đề xuất cấp thị thực điện tử (NA1a).”.
b) Bổ sung khoản 19 và 20 vào sau khoản 18 như sau:
“19. Văn bản đề xuất cấp account điện tử (NA19).
20. Văn bản đề xuất hủy account điện tử (NA20)”.
3. Bổ sung khoản 3a, 3b và 3c vào sau khoản 3 Điều 3 như sau:
“3a. Công văn giải đáp đề xuất cấp account điện tử (NB8).
3b. Công văn công bố khước từ cấp account điện tử (NB9).
3c. Công văn công bố hủy account điện tử (NB10).”.
4. Bổ sung khoản 2a, 2b vào sau khoản 2 và khoản 14, 15 vào sau khoản 13 Điều 4 như sau:
“2a. Thị thực điện tử (NC2a).
2b. Thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan điều hành xuất nhập cảnh (NC2b).
14. Mẫu dấu hủy trị giá sử dụng (NC17).
15. Mẫu dấu hết trị giá sử dụng (NC18).”.
5. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:
“a) Cục Quản lý xuất nhập cảnh có nghĩa vụ giao kèo với Viện Khoa học và công nghệ – Bộ Công an để nghiên cứu, thiết kế, sản xuất ấn phẩm trắng cung cấp kịp thời đề xuất của các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực, thẻ lưu trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực.”.
6. Thay thế cụm từ “ngày 29/01/2012” bằng cụm từ “ngày 29/01/2002”, cụm từ “Thông tư số 02/2012/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 02/2013/TT-BCA” và cụm từ “Thông tư số 25/2013/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 25/2014/TT-BCA” tại khoản 1 Điều 6.
Điều 2. Hiệu lực thi hành và nghĩa vụ thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 5 2020.
2. Cục Quản lý xuất nhập cảnh có nghĩa vụ chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị khác có liên can tổ chức tiến hành và chỉ dẫn, rà soát việc tiến hành Thông tư này. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương chịu nghĩa vụ thi hành Thông tư này. Trong công đoạn tiến hành nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để có chỉ dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:– Văn phòng Chính phủ;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Ủy ban quần chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Viện kiểm sát quần chúng vô thượng;– Tòa án quần chúng vô thượng;– Các đồng đội Thứ trưởng Bộ Công an;– Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;– Công an tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương;– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm luật pháp Bộ Tư pháp;– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ,Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;– Lưu: VT, QLXNC

BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Tô Lâm

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #572020TTBCA


#Thông #tư #572020TTBCA

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button