Tài Liệu

Thông tư 57/2020/TT-BTC

Thông tư 57/2020 / TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu và giấy thông hành do Bộ Nguồn vốn ban hành ngày 12 tháng 6 5 2020. Hiệu lực của văn bản quy phạm luật pháp này tính từ lúc ngày ban hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020. Sau đây là nội dung cụ thể của thông tư này, mời các bạn cùng tham khảo.

TÀI CHÍNH
________

Số: 57/2020 / TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày thứ mười 2 tháng 6 20s2 mươi

Thông tư 57/2020 / TT-BTC

QUY ĐỊNH THU, NỘP PHÍ CẤP GIẤY PHÉP, GIẤY PHÉP GIAO THÔNG, GIẤY PHÉP XUẤT CẢNH, NHIỆT ĐỘ AB, MỨC CẤP GIẤY PHÉP QUẢN LÝ CHÁY, LỆ PHÍ GIẤY PHÉP QUẢN LÝ CÔNG, TRẺ EM

________________

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 5 2015;

Căn cứ Nghị định số 87/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nguồn vốn;

Thực hiện Chỉ thị số 11 / CT-TTg ngày 04 tháng 3 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, biện pháp cần kíp tháo gỡ gieo neo cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy phép chuyển di, giấy phép xuất cảnh, dấu AB, lệ phí cấp giấy phép xử lý vũ khí và lệ phí cấp giấy phép xử lý vũ khí. vũ khí, nguyên liệu nổ, dụng cụ cung ứng.

Điều 1. Thu phí và nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy phép chuyển di, giấy phép xuất cảnh, dấu AB.

Công dân Việt Nam lúc làm thủ tục yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp các hồ sơ liên can tới hộ chiếu, đi, về, nộp lệ phí như sau:

1. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp phí bằng 80% giá tiền vé quy định tại Phần I Biểu phí và lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016 / TT. -BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Nguồn vốn quy định mức thu, phương thức thu, nộp, điều hành và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, trú ngụ tại Việt Nam (sau đây gọi là Thông tư số 219 / 2016 / TT-BTC).

Trong thời kì Thông tư này có hiệu lực thi hành, lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, dấu AB sẽ chẳng hề nộp theo mức quy định tại Phần I Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016 / TT-BTC.

2. Tính từ lúc ngày 01 tháng 01 5 2021, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy phép chuyển di, giấy phép xuất cảnh, dấu AB theo mức quy định tại Phần I Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016 / TT. -BTC.

Điều 2. Thu, nộp lệ phí cấp giấy phép điều hành pháo và lệ phí cấp giấy phép điều hành vũ khí, nguyên liệu nổ và vật tư tranh đấu.

Cơ quan, tổ chức lúc được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp phép điều hành việc bắn pháo hoa trong và ngoài bờ cõi Việt Nam; Việc cấp giấy phép sử dụng, vận tải, sắm bán, vận tải, tu sửa vũ khí, nguyên liệu nổ, vật tư tranh đấu có các quyền sau đây:

1. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp lệ phí bằng 80% mức thu quy định tại Phần III và Phần IV Điều 1 Thông tư số 23/2019 / TT-BTC ngày Ngày 19 tháng 4 5 2019 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 218/2016 / TT-BTC ngày 10 tháng 11 5 2016 quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng bình chọn các điều kiện trong lĩnh vực an ninh; lệ phí thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép xử lý các loại pháo; lệ phí cấp giấy phép điều hành vũ khí, nguyên liệu nổ và vật tư tranh đấu (sau đây gọi là Thông tư số 23/2019 / TT-BTC).

Trong thời kì Thông tư này có hiệu lực, lệ phí cấp giấy phép xử lý các loại pháo và lệ phí cấp giấy phép xử lý vũ khí, nguyên liệu nổ và vật tư tranh đấu sẽ ko nộp theo mức quy định tại Phần III và Phần IV Điều 1 của Thông tư số. 23/2019 / TT-BTC.

2. Tính từ lúc ngày 01 tháng 01 5 2021, nộp lệ phí cấp giấy phép xử lý các loại pháo và lệ phí cấp giấy phép xử lý vũ khí, nguyên liệu nổ và vật tư tranh đấu theo quy định tại mục III và IV Điều 1 Thông tư này. 2019/23 / TT-BTC.

Điều 3. Thời hạn

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 12 tháng 6 5 2020 tới ngày 31 tháng 12 5 2020.

2. Nội dung khuôn khổ điều chỉnh và vấn đề vận dụng; tổ chức thu phí; nhân vật được miễn học phí; kê khai và nộp phí; hoàn phí; điều hành tỷ giá; các chứng từ thu, quảng bá về cơ chế thu phí và các nội dung khác có liên can ko quy định tại Thông tư này phải tiến hành theo quy định tại Thông tư số 218/2016 / TT-BTC, Thông tư số 23/2019 / TT – BTC, Thông tư Số 219/2016 / TT-BTC và Thông tư số 41/2020 / TT-BTC ngày 18/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 219/2016 / TT-BTC.

3. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, yêu cầu các tổ chức, tư nhân phản ảnh ngay về Bộ Nguồn vốn để nghiên cứu, chỉ dẫn thêm. /.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng chủ tịch nước;
– Văn phòng Công tố Nhân dân Vô thượng;
– Tòa án quần chúng vô thượng;
– kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Công đoàn cơ quan Trung ương;
– UBND, Sở Nguồn vốn, Cục Thuế các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Quảng cáo;
– Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Nguồn vốn;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Nguồn vốn;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ
Vũ Thị Mai

Xem thêm thông tin Thông tư 57/2020/TT-BTC

Thông tư 57/2020/TT-BTC

Thông tư 57/2020/TT-BTC về quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành được Bộ Nguồn vốn ban hành vào ngày 12/06/2020. Hiệu lực của văn bản luật pháp này sẽ được kể từ ngày ban hành tới hết ngày 31/12/2020. Sau đây, là nội dung cụ thể của thông tư này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ TÀI CHÍNH________
Số: 57/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 5 2020

THÔNG TƯ 57/2020/TT-BTC
QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU, GIẤY THÔNG HÀNH, GIẤY PHÉP XUẤT CẢNH, TEM AB, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP QUẢN LÝ PHÁO, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
________________
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nguồn vốn;
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, biện pháp cần kíp tháo gỡ gieo neo cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội đối phó với dịch Covid-19;
Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép điều hành pháo, lệ phí cấp giấy phép điều hành vũ khí, nguyên liệu nổ, dụng cụ cung ứng.
Điều 1. Mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB
Công dân Việt Nam lúc làm thủ tục yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp các hồ sơ liên can tới hộ chiếu, thông hành, xuất cảnh, tiến hành nộp lệ phí như sau:
1. Tính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp lệ phí bằng 80% mức thu quy định tại Phần I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, trú ngụ tại Việt Nam (sau đây gọi là Thông tư số 219/2016/TT-BTC).
Trong thời kì có hiệu lực của Thông tư này, ko nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB theo mức thu quy định tại Phần I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC.
2. Tính từ lúc ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB theo mức thu quy định tại Phần I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC.
Điều 2. Mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép điều hành pháo, lệ phí cấp giấy phép điều hành vũ khí, nguyên liệu nổ, dụng cụ cung ứng
Cơ quan, tổ chức lúc được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy phép điều hành pháo hoa vào, ra Việt Nam; cấp giấy phép sử dụng, vận tải, sắm, mang và tu sửa các loại vũ khí, nguyên liệu nổ và dụng cụ cung ứng tiến hành nộp lệ phí như sau:
1. Tính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp lệ phí bằng 80% mức thu quy định tại Phần III và Phần IV Điều 1 Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 4 5 2019 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 5 2016 quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí nhận định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép điều hành pháo; lệ phí cấp giấy phép điều hành vũ khí, nguyên liệu nổ, dụng cụ cung ứng (sau đây gọi là Thông tư số 23/2019/TT-BTC).
Trong thời kì có hiệu lực của Thông tư này, ko nộp lệ phí cấp giấy phép điều hành pháo, lệ phí cấp giấy phép điều hành vũ khí, nguyên liệu nổ, dụng cụ cung ứng theo mức quy định tại Phần III và Phần IV Điều 1 Thông tư số 23/2019/TT-BTC.
2. Tính từ lúc ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp lệ phí cấp giấy phép điều hành pháo, lệ phí cấp giấy phép điều hành vũ khí, nguyên liệu nổ, dụng cụ cung ứng theo quy định Phần III và Phần IV Điều 1 Thông tư số 23/2019/TT-BTC.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 12 tháng 6 5 2020 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020.
2. Các nội dung về khuôn khổ điều chỉnh, nhân vật vận dụng; tổ chức thu lệ phí; các nhân vật được miễn lệ phí; kê khai, nộp lệ phí; hoàn trả lệ phí; điều hành lệ phí; chứng từ thu, công khai cơ chế thu lệ phí và các nội dung khác liên can ko quy định tại Thông tư này tiến hành theo quy định tại Thông tư số 218/2016/TT-BTC, Thông tư số 23/2019/TT-BTC, Thông tư số 219/2016/TT-BTC và Thông tư số 41/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 5 5 2020 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC.
3. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc yêu cầu các tổ chức, tư nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Nguồn vốn để nghiên cứu, chỉ dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng;– Toà án quần chúng vô thượng;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– UBND, Sở Nguồn vốn, Cục Thuế các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Công báo;– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Các đơn vị thuộc Bộ Nguồn vốn;– Cổng thông tin điện tử Bộ Nguồn vốn;– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #572020TTBTC

Thông tư 57/2020/TT-BTC

Thông tư 57/2020/TT-BTC về quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành được Bộ Nguồn vốn ban hành vào ngày 12/06/2020. Hiệu lực của văn bản luật pháp này sẽ được kể từ ngày ban hành tới hết ngày 31/12/2020. Sau đây, là nội dung cụ thể của thông tư này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ TÀI CHÍNH________
Số: 57/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 5 2020

THÔNG TƯ 57/2020/TT-BTC
QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU, GIẤY THÔNG HÀNH, GIẤY PHÉP XUẤT CẢNH, TEM AB, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP QUẢN LÝ PHÁO, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
________________
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nguồn vốn;
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, biện pháp cần kíp tháo gỡ gieo neo cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội đối phó với dịch Covid-19;
Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép điều hành pháo, lệ phí cấp giấy phép điều hành vũ khí, nguyên liệu nổ, dụng cụ cung ứng.
Điều 1. Mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB
Công dân Việt Nam lúc làm thủ tục yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp các hồ sơ liên can tới hộ chiếu, thông hành, xuất cảnh, tiến hành nộp lệ phí như sau:
1. Tính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp lệ phí bằng 80% mức thu quy định tại Phần I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, trú ngụ tại Việt Nam (sau đây gọi là Thông tư số 219/2016/TT-BTC).
Trong thời kì có hiệu lực của Thông tư này, ko nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB theo mức thu quy định tại Phần I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC.
2. Tính từ lúc ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB theo mức thu quy định tại Phần I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC.
Điều 2. Mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép điều hành pháo, lệ phí cấp giấy phép điều hành vũ khí, nguyên liệu nổ, dụng cụ cung ứng
Cơ quan, tổ chức lúc được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy phép điều hành pháo hoa vào, ra Việt Nam; cấp giấy phép sử dụng, vận tải, sắm, mang và tu sửa các loại vũ khí, nguyên liệu nổ và dụng cụ cung ứng tiến hành nộp lệ phí như sau:
1. Tính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp lệ phí bằng 80% mức thu quy định tại Phần III và Phần IV Điều 1 Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 4 5 2019 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 5 2016 quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí nhận định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép điều hành pháo; lệ phí cấp giấy phép điều hành vũ khí, nguyên liệu nổ, dụng cụ cung ứng (sau đây gọi là Thông tư số 23/2019/TT-BTC).
Trong thời kì có hiệu lực của Thông tư này, ko nộp lệ phí cấp giấy phép điều hành pháo, lệ phí cấp giấy phép điều hành vũ khí, nguyên liệu nổ, dụng cụ cung ứng theo mức quy định tại Phần III và Phần IV Điều 1 Thông tư số 23/2019/TT-BTC.
2. Tính từ lúc ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp lệ phí cấp giấy phép điều hành pháo, lệ phí cấp giấy phép điều hành vũ khí, nguyên liệu nổ, dụng cụ cung ứng theo quy định Phần III và Phần IV Điều 1 Thông tư số 23/2019/TT-BTC.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 12 tháng 6 5 2020 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020.
2. Các nội dung về khuôn khổ điều chỉnh, nhân vật vận dụng; tổ chức thu lệ phí; các nhân vật được miễn lệ phí; kê khai, nộp lệ phí; hoàn trả lệ phí; điều hành lệ phí; chứng từ thu, công khai cơ chế thu lệ phí và các nội dung khác liên can ko quy định tại Thông tư này tiến hành theo quy định tại Thông tư số 218/2016/TT-BTC, Thông tư số 23/2019/TT-BTC, Thông tư số 219/2016/TT-BTC và Thông tư số 41/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 5 5 2020 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC.
3. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc yêu cầu các tổ chức, tư nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Nguồn vốn để nghiên cứu, chỉ dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng;– Toà án quần chúng vô thượng;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– UBND, Sở Nguồn vốn, Cục Thuế các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Công báo;– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Các đơn vị thuộc Bộ Nguồn vốn;– Cổng thông tin điện tử Bộ Nguồn vốn;– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #572020TTBTC


#Thông #tư #572020TTBTC

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button