Giáo Dục

Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên

Toán 6 bài 16: Phép nhân các số nguyên giúp các em học trò lớp 6 ôn tập, giải đáp các câu hỏi phần Luyện tập, Phần mềm cũng như phần bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 70, 71, 72 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống.

Với đầy đủ lời giải cụ thể trong bài viết dưới đây, các em sẽ biết cách giải bài 16 Chương III. Vậy mời các em cùng theo dõi bài đọc để sẵn sàng thật tốt trước lúc tới lớp cũng như bài tập nhưng cô giáo giao:

Gicửa ải Toán 6 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống Thực hành và áp dụng

Thực hành 1

1. Thực hiện các phép nhân sau:

a) (-12) .12

b) 137. (-mười lăm)

2. Tính nhẩm 5. (-12)

Câu giải đáp gợi ý:

1) a) (-12) .12 = – (12,12) = -144

b) 137. (-15) = – (137.15) = – 2.055

2) 5. (-12) = – (5.12) = – 60

Xử lý

Sử dụng phép nhân 2 số nguyên khác dấu để giải bài toán lúc đầu.

Để điều hành chi phí tư nhân, Cao sử dụng số nguyên âm để đánh dấu các khoản chi của mình vào sổ tay. Cuối tháng, Cao thấy trong sổ có 3 khoản: 15.000 đồng. Trong 3 lần đấy, Cao tổng cộng đã tiêu hết bao lăm tiền?

Bạn có thể khắc phục vấn đề trên nhưng ko cần thêm số âm ko?

Câu giải đáp gợi ý:

Vì cuối tháng, Cao thấy trong sổ có 3 lần: 15.000 đồng.

=> Trong 3 lần đấy, Cao đã tiêu hết số tiền là:

(-15.000). 3 = – (15.000. 3) = – 45.000 (đồng)

Vậy Cao đã bỏ ra số tiền 45.000 đồng.

thực hành 2

Thực hiện các phép nhân sau:

a) (-12). (- 12) b) (-137). (- 15)

Câu giải đáp gợi ý:

a) (-12). (- 12) = 12. 12 = 144

b) (-137). (- 15) = 137. 15 = 2055

Thực hành 3

a) Tính trị giá của tích P = 3. (- 4). 5. (-6).

b) Thành phầm P sẽ chỉnh sửa như thế nào nếu chúng ta chỉnh sửa tín hiệu của tất cả các nhân tố?

Tìm 4. (-39) – 4. (-14).

Câu giải đáp gợi ý:

Trước nhất)

a) P = 3. (- 4). 5. (-6)

= 3. (- 6). (- 4). 5 -> Thuộc tính giao hoán

= [3. (- 6)]. [(- 4). 5] -> Thuộc tính liên kết

= [- (3. 6)]. [- (4. 5)]

= (-18). (- 2 mươi)

= 18. 20

= 360

b) Nếu chỉnh sửa dấu của tất cả các thừa số, ta có:

P= (-3). 4 5). 6 = [(- 3). (- 5)]. [4. 6] = 3. 5. 4. 6 = (3. 6). (5. 4) = 18. 20 = 360

Vậy P = P

Do đấy, thành phầm P ko chỉnh sửa.

2)

4. (-39) – 4. (-14)

= 4. [-39 – (- 14)] -> Thuộc tính cung ứng của phép nhân với phép trừ

= 4 (- 39 + 14)

= 4. [- (39 – 14)]

= 4. (-25)

= – (4. 25)

= – 100

Gicửa ải Toán 6 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 72 tập 1

Bài 3.32

Nhân 2 số có dấu không giống nhau:

a) 24. (- 25)

b) (-15) .12

Câu giải đáp gợi ý:

a) 24. (- 25) = -600

b) (-15) .12 = -180

Bài 3.33

Nhân 2 số cùng dấu:

a) (-298). (- 4)

b) (-10). (- 135)

Câu giải đáp gợi ý:

a) (-298). (- 4) = 1 192

b) (-10). (- 135) = 1,350

Bài 3.34

1 thành phầm đa nhân tố sẽ có vết tích cực hoặc thụ động nếu thành phầm đấy chứa:

a) Ba nhân tố có cực âm, các nhân tố còn lại có cực dương?

b) 4 nhân tố âm, tất cả các nhân tố khác dương?

Câu giải đáp gợi ý:

a) Ba nhân tố cùng dấu âm, các nhân tố còn lại cùng dấu dương, thành phầm mang tín hiệu âm.

b) 4 nhân tố cùng dấu âm, tất cả các nhân tố còn lại cùng dương thì tích có dấu dương.

Bài 3.35

Tính toán cân đối:

a) 4. (1,930 + 2,019) + 4. (- 2,019)

b) (-3). (- 17) + 3. (120 – 17)

Câu giải đáp gợi ý:

a) 4. (1,930 + 2,019) + 4. (- 2,019) = 4. (1,930 + 2,019 – 2,019) = 4,1,930 = 7,720

b) (-3). (- 17) + 3. (120 – 17) = 3.17 + 3. (120 – 17) = 3. (17 + 120 – 17) = 3.120 = 360

Bài 3.36

Tích của 2 số thiên nhiên n và m là 36. Mỗi tích của n. (- m) và (-n). (- m) là bao lăm?

Câu giải đáp gợi ý:

n (-m) = – (nm) = -36

(-n). (- m) = nm = 36

Bài 3.37

Tính trị giá của biểu thức sau 1 cách cân đối:

a) (-8,72 + 8. (- 19) – (-8)

b) (-27) .1011 – 27. (- 12) + 27. (- 1)

Câu giải đáp gợi ý:

a) (-8,72 + 8. (- 19) – (-8)

= (-8,72 + (-8) .19 – (-8)

= (-8). (72 + 19 – 1)

= (-8) .90 = -720

b) (-27) .1011 – 27. (- 12) + 27. (- 1)

= 27. (- 1011) – 27 (-12) + 27. (- 1)

= 27. (- 1011 + 12 – 1)

= 27. (- 1000) = -27000

Bài 3.38

Ba bạn An, Bình và Cường chơi ném tiêu 5 vòng như hình 3.19. Kết quả được ghi trong bảng sau:

Nhẫn10 điểm7 điểm3 điểm-1 điểm-3 điểm
MỘTTrước nhất20Trước nhấtTrước nhất
Cái lọ20Trước nhất02
Mạnh03Trước nhấtTrước nhất0

Trong 3 người, người nào đạt điểm cao nhất?

Câu giải đáp gợi ý:

Điểm của An là: 10,1 + 2,7 + 1. (- 1) + 1. (- 3) = 20

Điểm của Bình là: 2.10 + 1.3 + 2. (- 3) = 17

Điểm của Cường là: 3,7 + 1,3 + 1. (- 1) = 23

Vậy bạn Cường đạt điểm cao nhất.

.

Xem thêm thông tin Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên

Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên

Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên giúp các em học trò lớp 6 ôn tập, giải đáp các câu hỏi Luyện tập, Áp dụng, cũng như các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 trang 70, 71, 72 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống.
Với toàn thể lời giải cụ thể trong bài viết dưới đây, các em sẽ biết cách giải toàn thể các bài tập của bài 16 Chương III. Vậy mời các em cùng theo dõi để sẵn sàng thật tốt bài trước lúc đến lớp, cũng như các bài tập cô giáo giao về nhà:
Gicửa ải Toán 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống Luyện tập và Áp dụng
Luyện tập 1
1. Thực hiện các phép nhân sau:
a) (-12).12
b)137. (-15)
2. Tính nhẩm 5. (-12)
Gợi ý đáp án:
1) a) (-12).12 = – (12.12) = -144
b) 137. (-15) = – (137.15) = – 2 055
2) 5. (-12) = – (5.12) = – 60
Áp dụng
Sử dụng phép nhân 2 số nguyên khác dấu để giải bài toán bắt đầu.
Để quản lí chi phí tư nhân, bạn Cao dùng số nguyên âm để ghi vào sổ tay các khoản chi của mình. Cuối tháng, bạn Cao thấy trong sổ có 3 lần ghi – 15 000 đồng. Trong 3 lần đó, bạn Cao đã chi tất cả bao lăm tiền?
Em có thể giải bài toán trên nhưng ko dùng phép cộng các số âm hay ko?
Gợi ý đáp án:
Do cuối tháng, bạn Cao thấy trong sổ có 3 lần ghi – 15 000 đồng
=> Trong 3 lần đấy bạn Cao đã chi tất cả số tiền là:
(-15 000). 3 = – (15 000. 3) = – 45 000 (đồng)
Vậy Cao đã chi tất cả 45 000 đồng.
Luyện tập 2
Thực hiện các phép nhân sau:
a) (-12).(-12)            b) (-137).(-15)
Gợi ý đáp án:
a) (-12).(-12) = 12. 12 = 144
b) (-137).(-15) = 137. 15 = 2 055
Luyện tập 3
a) Tính trị giá của tích P = 3. (- 4). 5. (- 6).
b) Tích P sẽ chỉnh sửa thế nào nếu ta đổi dấu tất cả các thừa số?
Tính 4. (-39) – 4. (-14).
Gợi ý đáp án:
1)
a) P = 3. (- 4). 5. (- 6)
= 3. (- 6). (- 4). 5 —> Thuộc tính giao hoán
= [3. (- 6)]. [(- 4). 5] —> Thuộc tính liên kết
= [- (3. 6)]. [- (4. 5)] = (- 18). (- 20)
= 18. 20
= 360
b) Nếu ta đổi dấu tất cả các thừa số, ta có:
P‘ = (- 3). 4. (- 5). 6 = [(- 3). (- 5)]. [4. 6] = 3. 5. 4. 6 = (3. 6). (5. 4) = 18. 20 = 360
Nên P = P‘
Do đấy tích P ko chỉnh sửa.
2)
4. (-39) – 4. (-14)
= 4. [-39 – (- 14)] —> Thuộc tính cung ứng của phép nhân đối với phép trừ
= 4. (- 39 + 14)
= 4. [- (39 – 14)] = 4. (-25)
= – (4. 25)
= – 100
Gicửa ải Toán 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống trang 72 tập 1
Bài 3.32
Nhân 2 số khác dấu:
a) 24.(-25)
b) (-15).12
Gợi ý đáp án:
a) 24.(-25) = -600
b) (-15).12 = -180
Bài 3.33
Nhân 2 số cùng dấu:
a) (-298).(-4)
b) (-10).(-135)
Gợi ý đáp án:
a) (-298).(-4) = 1 192
b) (-10).(-135) = 1 350
Bài 3.34
1 tích nhiều thừa số sẽ mang dấu âm hay dương nếu trong tích đấy có:
a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đầu dương?
b) 4 thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương?
Gợi ý đáp án:
a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đầu dương thì tích mang dấu âm.
b) 4 thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương thì tích mang dấu dương.
Bài 3.35
Tính 1 cách có lí:
a) 4.(1 930 + 2 019) + 4.(-2 019)
b) (-3).(-17) + 3.(120 – 17)
Gợi ý đáp án:
a) 4.(1 930 + 2 019) + 4.(-2 019) = 4.(1 930 + 2 019 – 2 019) = 4.1 930 = 7 720
b) (-3).(-17) + 3.(120 – 17) = 3.17 + 3.(120 – 17) = 3.(17 + 120 – 17) = 3.120 = 360
Bài 3.36
Cho biết tích của 2 số thiên nhiên n và m là 36. Mỗi tích n.(-m) và (-n).(-m) bằng bao lăm?
Gợi ý đáp án:
n(-m) = -(n.m) = -36
(-n).(-m) = n.m = 36
Bài 3.37
Tính trị giá của biểu thức sau 1 cách có lí:
a) (-8).72 + 8.(-19) – (-8)
b) (-27).1011 – 27.(-12) + 27.(-1)
Gợi ý đáp án:
a) (-8).72 + 8.(-19) – (-8)
= (-8).72 + (-8).19 – (-8)
= (-8).(72 + 19 – 1)
= (-8).90 = -720
b) (-27).1011 – 27.(-12) + 27.(-1)
= 27.(-1011) – 27(-12) + 27.(-1)
= 27.(-1011 + 12 – 1)
= 27.(-1000) = -27000
Bài 3.38
Ba bạn An, Bình, Cường chơi ném tiêu với bia gồm 5 vòng như hình 3.19. Kết quả được đánh dấu trong bảng sau:
Vòng
10 điểm
7 điểm
3 điểm
-1 điểm
-3 điểm
An
1
2
0
1
1
Bình
2
0
1
0
2
Cường
0
3
1
1
0

Hỏi trong 3 bạn, bạn nào đạt điểm cao nhất?
Gợi ý đáp án:
Số điểm của An là: 10.1 + 2.7 + 1.(-1) + 1.(-3) = 20
Số điểm của Bình là: 2.10 + 1.3 + 2.(-3) = 17
Số điểm của Cường là: 3.7 + 1.3 + 1.(-1) = 23
Vậy bạn Cường đạt điểm cao nhất

TagsGicửa ải Toán lớp 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống Toán lớp 6

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Toán #Bài #Phép #nhân #số #nguyên

Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên

Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên giúp các em học trò lớp 6 ôn tập, giải đáp các câu hỏi Luyện tập, Áp dụng, cũng như các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 trang 70, 71, 72 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống.
Với toàn thể lời giải cụ thể trong bài viết dưới đây, các em sẽ biết cách giải toàn thể các bài tập của bài 16 Chương III. Vậy mời các em cùng theo dõi để sẵn sàng thật tốt bài trước lúc đến lớp, cũng như các bài tập cô giáo giao về nhà:
Gicửa ải Toán 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống Luyện tập và Áp dụng
Luyện tập 1
1. Thực hiện các phép nhân sau:
a) (-12).12
b)137. (-15)
2. Tính nhẩm 5. (-12)
Gợi ý đáp án:
1) a) (-12).12 = – (12.12) = -144
b) 137. (-15) = – (137.15) = – 2 055
2) 5. (-12) = – (5.12) = – 60
Áp dụng
Sử dụng phép nhân 2 số nguyên khác dấu để giải bài toán bắt đầu.
Để quản lí chi phí tư nhân, bạn Cao dùng số nguyên âm để ghi vào sổ tay các khoản chi của mình. Cuối tháng, bạn Cao thấy trong sổ có 3 lần ghi – 15 000 đồng. Trong 3 lần đó, bạn Cao đã chi tất cả bao lăm tiền?
Em có thể giải bài toán trên nhưng ko dùng phép cộng các số âm hay ko?
Gợi ý đáp án:
Do cuối tháng, bạn Cao thấy trong sổ có 3 lần ghi – 15 000 đồng
=> Trong 3 lần đấy bạn Cao đã chi tất cả số tiền là:
(-15 000). 3 = – (15 000. 3) = – 45 000 (đồng)
Vậy Cao đã chi tất cả 45 000 đồng.
Luyện tập 2
Thực hiện các phép nhân sau:
a) (-12).(-12)            b) (-137).(-15)
Gợi ý đáp án:
a) (-12).(-12) = 12. 12 = 144
b) (-137).(-15) = 137. 15 = 2 055
Luyện tập 3
a) Tính trị giá của tích P = 3. (- 4). 5. (- 6).
b) Tích P sẽ chỉnh sửa thế nào nếu ta đổi dấu tất cả các thừa số?
Tính 4. (-39) – 4. (-14).
Gợi ý đáp án:
1)
a) P = 3. (- 4). 5. (- 6)
= 3. (- 6). (- 4). 5 —> Thuộc tính giao hoán
= [3. (- 6)]. [(- 4). 5] —> Thuộc tính liên kết
= [- (3. 6)]. [- (4. 5)] = (- 18). (- 20)
= 18. 20
= 360
b) Nếu ta đổi dấu tất cả các thừa số, ta có:
P‘ = (- 3). 4. (- 5). 6 = [(- 3). (- 5)]. [4. 6] = 3. 5. 4. 6 = (3. 6). (5. 4) = 18. 20 = 360
Nên P = P‘
Do đấy tích P ko chỉnh sửa.
2)
4. (-39) – 4. (-14)
= 4. [-39 – (- 14)] —> Thuộc tính cung ứng của phép nhân đối với phép trừ
= 4. (- 39 + 14)
= 4. [- (39 – 14)] = 4. (-25)
= – (4. 25)
= – 100
Gicửa ải Toán 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống trang 72 tập 1
Bài 3.32
Nhân 2 số khác dấu:
a) 24.(-25)
b) (-15).12
Gợi ý đáp án:
a) 24.(-25) = -600
b) (-15).12 = -180
Bài 3.33
Nhân 2 số cùng dấu:
a) (-298).(-4)
b) (-10).(-135)
Gợi ý đáp án:
a) (-298).(-4) = 1 192
b) (-10).(-135) = 1 350
Bài 3.34
1 tích nhiều thừa số sẽ mang dấu âm hay dương nếu trong tích đấy có:
a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đầu dương?
b) 4 thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương?
Gợi ý đáp án:
a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đầu dương thì tích mang dấu âm.
b) 4 thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương thì tích mang dấu dương.
Bài 3.35
Tính 1 cách có lí:
a) 4.(1 930 + 2 019) + 4.(-2 019)
b) (-3).(-17) + 3.(120 – 17)
Gợi ý đáp án:
a) 4.(1 930 + 2 019) + 4.(-2 019) = 4.(1 930 + 2 019 – 2 019) = 4.1 930 = 7 720
b) (-3).(-17) + 3.(120 – 17) = 3.17 + 3.(120 – 17) = 3.(17 + 120 – 17) = 3.120 = 360
Bài 3.36
Cho biết tích của 2 số thiên nhiên n và m là 36. Mỗi tích n.(-m) và (-n).(-m) bằng bao lăm?
Gợi ý đáp án:
n(-m) = -(n.m) = -36
(-n).(-m) = n.m = 36
Bài 3.37
Tính trị giá của biểu thức sau 1 cách có lí:
a) (-8).72 + 8.(-19) – (-8)
b) (-27).1011 – 27.(-12) + 27.(-1)
Gợi ý đáp án:
a) (-8).72 + 8.(-19) – (-8)
= (-8).72 + (-8).19 – (-8)
= (-8).(72 + 19 – 1)
= (-8).90 = -720
b) (-27).1011 – 27.(-12) + 27.(-1)
= 27.(-1011) – 27(-12) + 27.(-1)
= 27.(-1011 + 12 – 1)
= 27.(-1000) = -27000
Bài 3.38
Ba bạn An, Bình, Cường chơi ném tiêu với bia gồm 5 vòng như hình 3.19. Kết quả được đánh dấu trong bảng sau:
Vòng
10 điểm
7 điểm
3 điểm
-1 điểm
-3 điểm
An
1
2
0
1
1
Bình
2
0
1
0
2
Cường
0
3
1
1
0

Hỏi trong 3 bạn, bạn nào đạt điểm cao nhất?
Gợi ý đáp án:
Số điểm của An là: 10.1 + 2.7 + 1.(-1) + 1.(-3) = 20
Số điểm của Bình là: 2.10 + 1.3 + 2.(-3) = 17
Số điểm của Cường là: 3.7 + 1.3 + 1.(-1) = 23
Vậy bạn Cường đạt điểm cao nhất

TagsGicửa ải Toán lớp 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống Toán lớp 6

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Toán #Bài #Phép #nhân #số #nguyên


#Toán #Bài #Phép #nhân #số #nguyên

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button