Toán 6 Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

Gicửa ải Toán lớp 6 bài 4: Phép trừ các số nguyên. Quy tắc Giá sách Diều là tài liệu cực kỳ có lợi nhưng mà Vik News muốn giới thiệu đến quý giáo viên và các em học trò lớp 6 tham khảo.

Toán 6 bài 4: Phép trừ số nguyên – Quy tắc dấu ngoắc Trang 78, 79 của sách Cánh diều giúp học trò tự đối chiếu với kết quả đã học, luyện tập, củng cố, khuyến khích và rà soát kiến ​​thức của bản thân. Cùng lúc cũng giúp các bậc phụ huynh có thêm tài liệu để chỉ dẫn con em mình tự học ở nhà tốt hơn. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm rất nhiều tài liệu học tập môn Toán lớp 6. Sau đây là nội dung cụ thể của tài liệu, mời các em cùng theo dõi tại đây. Vậy sau đây là nội dung cụ thể của tài liệu, mời các bạn theo dõi tại đây.

Gicửa ải Toán 6 phần Luyện tập thực hành

Hoạt động 1 (SGK trang 76): Tính và so sánh kết quả: 7 – 2 và 7 + (- 2)

câu giải đáp gợi ý

Có:

7 – 2 = 5

7 + (- 2) = 7 – 2 = 5

Do ấy: 7 – 2 = 7 + (–2).

Bài tập 1: Nhiệt độ khi 17 giờ là 5 ° C tới 21 giờ nhiệt độ giảm 6 ° C. Viết phép tính và tính nhiệt độ khi 21 giờ.

câu giải đáp gợi ý

Phép tính để tính nhiệt độ khi 21 giờ là: 5 – 6

Ta có: 5 – 6 = 5 + (–6) = – (6 – 5) = -1 (hoặcC)

Vậy nhiệt độ khi 21 giờ là -1hoặc

Hoạt động 2 (SGK trang 77): Tính và so sánh kết quả trong mỗi trường hợp sau:

a) 5 + (8 + 3) và 5 + 8 + 3; b) 8 + (10 – 5) và 8 + 10 – 5;
c) 12 – (2 + 16) và 12 – 2 – 16; d) 18 – (5 – 15) và 18 – 5 + 15.

câu giải đáp gợi ý

1. Có:

5 + (8 + 3) = 5 + 11 = 16

5 + 8 + 3 = 13 + 3 = 16

=> 5 + (8 + 3) = 5 + 8 + 3

b. Có:

8 + (10 – 5) = 8 + 5 = 13

8 + 10 – 5 = 18 – 5 = 13

=> 8 + (10 – 5) = 8 + 10 – 5

C. Có:

12 – (2 + 16) = 12 – 18 = 12 + (–18) = – (18 – 12) = – 6

12 – 2 – 16 = 10 – 16 = 10 + (–16) = – (16 – 10) = – 6

=> 12 – (2 + 16) = 12 – 2 – 16

d Có:

18 – (5 – 15)

= 18 – [5 + (–15)]

= 18 – [– (15 – 5)]

= 18 – (-10)

= 18 + 10 = 28

18 – 5 + 15 = 13 + 15 = 28

=> 18 – (5 – 15) = 18 – 5 + 15

Bài tập 2: Tính toán cân đối:

a) (- 215) + 63 + 37 b) (- 147) – (13 – 47)

câu giải đáp gợi ý

a) (- 215) + 63 + 37

= (- 215) + (63 + 37) —-> Thuộc tính kết hợp

= (- 215) + 100

= – (215 – 100)

= – 115

b) (- 147) – (13 – 47)

= (- 147) – 13 + 47 —> Quy tắc dấu ngoắc

= (- 147) + 47 – 13 —-> Thuộc tính giao hoán

= [(– 147) + 47] – 13 —> Thuộc tính liên kết

= [– (147 – 47)] – 13

= (- 100) – 13

= (- 100) + (- 13)

= – (100 + 13)

= – 113

Gicửa ải Toán 6 Phần Bài Tập trang 78, 79

Bài 1 (trang 78 SGK Toán 6 Tập 1)

Tính toán:

a) (- 10) – 21 – 18;

b) 24 – (-16) + (- 15);

c) 49 – [15 + (- 6)];

d) (- 44) – [(- 14) – 30].

Câu giải đáp gợi ý:

a) (- 10) – 21 – 18

= -49

b) 24 – (-16) + (-15)

= 25

c) 49 – [15 + (- 6)]

= 49 – 15 + 6

= 40

d) (- 44) – [(- 14) – 30]

= (-44) – (-44)

= 0

Bài 2 (trang 78 SGK Toán 6 Tập 1)

Tính toán cân đối:

a) 10 – 12 – 8;

b) 4 – (-15) – 5 + 6;

c) 2 – 12 – 4 – 6;

d) – 45 – 5 – (-12) + 8.

Câu giải đáp gợi ý:

a) 10 – 12 – 8

= 10 – (12 + 8)

= 10 – 20

= – 10

b) 4 – (-15) – 5 + 6

= (4 + 6) – [(-15) + 5)]

= 10 – (- 10) = 10 + 10

= 20

c) 2 – 12 – 4 – 6

= (2 – 12) – (4 + 6)

= -10 + (-10)

= – 20

d) – 45 – 5 – (-12) + 8

= – (45 + 5) + (12 + 8)

= (-50) + 20

= – 30

Bài 3 (trang 78 SGK Toán 6 Tập 1)

Tính trị giá của biểu thức:

a) (-12) – x với x = 28;

b) a – b với a = 12, b = – 48.

Câu giải đáp gợi ý:

a) (- 12) – x

= (- 12) – 28

= -40

b) a – b

= 12 – (-48)

= 12 + 48

= 60

Bài 4 (trang 78 SGK Toán 6 Tập 1)

Nhiệt độ khi 6 giờ là -30C, tới 12 giờ nhiệt độ ngày càng tăng 100C, khi 20 giờ nhiệt độ giảm 80C. Nhiệt độ khi 20 giờ là bao lăm?

Câu giải đáp gợi ý:

Nhiệt độ khi 20:00 là:

(-3) + 10 – 8 = -10C.

Vậy nhiệt độ khi 20 giờ trưa là -10C.

Bài 5 (trang 78 SGK Toán 6 Tập 1)

Bằng máy tính để tính:

56-182; 346 – (-89); (-76) – (103).

Câu giải đáp gợi ý:

Đối với bài toán này, họ bằng máy tính kết quả theo chỉ dẫn.

.

Xem thêm thông tin Toán 6 Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

Toán 6 Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoắc

Gicửa ải Toán lớp 6 Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoắc sách Cánh diều là tài liệu cực kỳ có lợi nhưng mà Vik News muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng các bạn lớp 6 tham khảo.
Toán 6 Bài 4: Phép trừ số nguyên – Quy tắc dấu ngoắc trang 78, 79 sách Cánh diều giúp các bạn học trò có thể so sánh với kết quả mình đã làm, đoàn luyện củng cố, bồi dưỡng và rà soát vốn tri thức của bản thân. Cùng lúc còn giúp phụ huynh có thêm tài liệu để chỉ dẫn con em học tốt hơn ở nhà. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm rất nhiều tài liệu học tập môn Toán tại phân mục Toán 6. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Gicửa ải Toán 6 phần Luyện tập áp dụng
Hoạt động 1 (SGK trang 76): Tính và so sánh kết quả: 7 – 2 và 7 + (– 2)
Gợi ý đáp án
Ta có:
7 – 2 = 5
7 + (– 2) = 7 – 2 = 5
Do ấy: 7 – 2 = 7 + (–2).
Luyện tập 1: Nhiệt độ khi 17 giờ là 5 °C tới 21 giờ nhiệt độ giảm đi 6 °C. Viết phép tính và tính nhiệt độ khi 21 giờ.
Gợi ý đáp án
Phép tính để tính nhiệt độ khi 21 giờ là: 5 – 6
Ta có: 5 – 6 = 5 + (–6) = – (6 – 5) = –1 (oC)
Vậy nhiệt độ khi 21 giờ là – 1oC
Hoạt động 2 (SGK trang 77): Tính và so sánh kết quả trong mỗi trường hợp sau:
a) 5 + (8 + 3) và 5 + 8 + 3;
b) 8 + (10 – 5) và 8 + 10 – 5;
c) 12 – (2 + 16) và 12 – 2 – 16;
d) 18 – (5 – 15) và 18 – 5 + 15.
Gợi ý đáp án
a. Ta có:
5 + (8 + 3) = 5 + 11 = 16
5 + 8 + 3 = 13 + 3 = 16
=> 5 + (8 + 3) = 5 + 8 + 3
b. Ta có:
8 + (10 – 5) = 8 + 5 = 13
8 + 10 – 5 = 18 – 5 = 13
=> 8 + (10 – 5) = 8 + 10 – 5
c. Ta có:
12 – (2 + 16) = 12 – 18 = 12 + (–18) = – (18 – 12) = – 6
12 – 2 – 16 = 10 – 16 = 10 + (–16) = – (16 – 10) = – 6
=> 12 – (2 + 16) = 12 – 2 – 16
d. Ta có:
18 – (5 – 15)
= 18 – [5 + (–15)] = 18 – [– (15 – 5)] = 18 – (–10)
= 18 + 10 = 28
18 – 5 + 15 = 13 + 15 = 28
=> 18 – (5 – 15) = 18 – 5 + 15
Luyện tập 2: Tính 1 cách có lí:
a) (– 215) + 63 + 37
b) (– 147) – (13 – 47)
Gợi ý đáp án
a) (– 215) + 63 + 37
= (– 215) + (63 + 37) —-> Thuộc tính liên kết
= (– 215) + 100
= – (215 – 100)
= – 115
b) (– 147) – (13 – 47)
= (– 147) – 13 + 47 —-> Quy tắc dấu ngoắc
= (– 147) + 47 – 13 —-> Thuộc tính giao hoán
= [(– 147) + 47] – 13 —-> Thuộc tính liên kết
= [– (147 – 47)] – 13
= (– 100) – 13
= (– 100) + (– 13)
= – (100 + 13)
= – 113
Gicửa ải Toán 6 phần Bài tập trang 78, 79
Bài 1 (trang 78 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Tính:
a) (- 10) – 21 – 18;
b) 24 – (- 16) + (- 15);
c) 49 – [15 + (- 6)];
d) (- 44) – [(- 14) – 30].
Gợi ý đáp án:
a) (- 10) – 21 – 18
= -49
b) 24 – (- 16) + (- 15)
= 25
c) 49 – [15 + (- 6)] = 49 – 15 + 6
= 40
d) (- 44) – [(- 14) – 30] = (- 44) – (- 44)
= 0
Bài 2 (trang 78 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Tính 1 cách có lí:
a) 10 – 12 – 8;
b) 4 – (- 15) – 5 + 6;
c) 2 – 12 – 4 – 6;
d) – 45 – 5 – (- 12) + 8.
Gợi ý đáp án:
a) 10 – 12 – 8
= 10 – (12 + 8)
= 10 – 20
= – 10
b) 4 – (- 15) – 5 + 6
= (4 + 6) – [(-15) + 5)] = 10 – (- 10) = 10 + 10
= 20
c) 2 – 12 – 4 – 6
= (2 – 12) – (4 + 6)
= -10 + (- 10)
= – 20
d) – 45 – 5 – (- 12) + 8
= – (45 + 5) + (12 + 8)
= (- 50) + 20
= – 30
Bài 3 (trang 78 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Tính trị giá biểu thức:
a) (- 12) – x với x = 28;
b) a – b với a = 12, b = – 48.
Gợi ý đáp án:
a) (- 12) – x
= (- 12) – 28
= -40
b) a – b
= 12 – (-48)
= 12 + 48
= 60
Bài 4 (trang 78 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Nhiệt độ khi 6 giờ là – 30C, tới 12 giờ nhiệt độ tăng 100C, tới 20 giờ nhiệt độ lại giảm 80C. Nhiệt độ khi 20 giờ là bao lăm?
Gợi ý đáp án:
Nhiệt độ khi 20 giờ là:
(- 3) + 10 – 8 = -10C.
Vậy nhiệt độ khi 20 giờ trưa là -10C.
Bài 5 (trang 78 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Dùng máy tính cầm tay để tính:
56 – 182; 346 – (- 89); (-76) – (103).
Gợi ý đáp án:
Đối với bài toán này các em bằng máy tính kết quả theo chỉ dẫn.

TagsCánh diều Gicửa ải Toán 6 Gicửa ải Toán lớp 6 SGK Toán 6 Toán 6 Toán lớp 6

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Toán #Bài #Phép #trừ #số #nguyên #Quy #tắc #dấu #ngoắc

Toán 6 Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoắc

Gicửa ải Toán lớp 6 Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoắc sách Cánh diều là tài liệu cực kỳ có lợi nhưng mà Vik News muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng các bạn lớp 6 tham khảo.
Toán 6 Bài 4: Phép trừ số nguyên – Quy tắc dấu ngoắc trang 78, 79 sách Cánh diều giúp các bạn học trò có thể so sánh với kết quả mình đã làm, đoàn luyện củng cố, bồi dưỡng và rà soát vốn tri thức của bản thân. Cùng lúc còn giúp phụ huynh có thêm tài liệu để chỉ dẫn con em học tốt hơn ở nhà. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm rất nhiều tài liệu học tập môn Toán tại phân mục Toán 6. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Gicửa ải Toán 6 phần Luyện tập áp dụng
Hoạt động 1 (SGK trang 76): Tính và so sánh kết quả: 7 – 2 và 7 + (– 2)
Gợi ý đáp án
Ta có:
7 – 2 = 5
7 + (– 2) = 7 – 2 = 5
Do ấy: 7 – 2 = 7 + (–2).
Luyện tập 1: Nhiệt độ khi 17 giờ là 5 °C tới 21 giờ nhiệt độ giảm đi 6 °C. Viết phép tính và tính nhiệt độ khi 21 giờ.
Gợi ý đáp án
Phép tính để tính nhiệt độ khi 21 giờ là: 5 – 6
Ta có: 5 – 6 = 5 + (–6) = – (6 – 5) = –1 (oC)
Vậy nhiệt độ khi 21 giờ là – 1oC
Hoạt động 2 (SGK trang 77): Tính và so sánh kết quả trong mỗi trường hợp sau:
a) 5 + (8 + 3) và 5 + 8 + 3;
b) 8 + (10 – 5) và 8 + 10 – 5;
c) 12 – (2 + 16) và 12 – 2 – 16;
d) 18 – (5 – 15) và 18 – 5 + 15.
Gợi ý đáp án
a. Ta có:
5 + (8 + 3) = 5 + 11 = 16
5 + 8 + 3 = 13 + 3 = 16
=> 5 + (8 + 3) = 5 + 8 + 3
b. Ta có:
8 + (10 – 5) = 8 + 5 = 13
8 + 10 – 5 = 18 – 5 = 13
=> 8 + (10 – 5) = 8 + 10 – 5
c. Ta có:
12 – (2 + 16) = 12 – 18 = 12 + (–18) = – (18 – 12) = – 6
12 – 2 – 16 = 10 – 16 = 10 + (–16) = – (16 – 10) = – 6
=> 12 – (2 + 16) = 12 – 2 – 16
d. Ta có:
18 – (5 – 15)
= 18 – [5 + (–15)] = 18 – [– (15 – 5)] = 18 – (–10)
= 18 + 10 = 28
18 – 5 + 15 = 13 + 15 = 28
=> 18 – (5 – 15) = 18 – 5 + 15
Luyện tập 2: Tính 1 cách có lí:
a) (– 215) + 63 + 37
b) (– 147) – (13 – 47)
Gợi ý đáp án
a) (– 215) + 63 + 37
= (– 215) + (63 + 37) —-> Thuộc tính liên kết
= (– 215) + 100
= – (215 – 100)
= – 115
b) (– 147) – (13 – 47)
= (– 147) – 13 + 47 —-> Quy tắc dấu ngoắc
= (– 147) + 47 – 13 —-> Thuộc tính giao hoán
= [(– 147) + 47] – 13 —-> Thuộc tính liên kết
= [– (147 – 47)] – 13
= (– 100) – 13
= (– 100) + (– 13)
= – (100 + 13)
= – 113
Gicửa ải Toán 6 phần Bài tập trang 78, 79
Bài 1 (trang 78 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Tính:
a) (- 10) – 21 – 18;
b) 24 – (- 16) + (- 15);
c) 49 – [15 + (- 6)];
d) (- 44) – [(- 14) – 30].
Gợi ý đáp án:
a) (- 10) – 21 – 18
= -49
b) 24 – (- 16) + (- 15)
= 25
c) 49 – [15 + (- 6)] = 49 – 15 + 6
= 40
d) (- 44) – [(- 14) – 30] = (- 44) – (- 44)
= 0
Bài 2 (trang 78 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Tính 1 cách có lí:
a) 10 – 12 – 8;
b) 4 – (- 15) – 5 + 6;
c) 2 – 12 – 4 – 6;
d) – 45 – 5 – (- 12) + 8.
Gợi ý đáp án:
a) 10 – 12 – 8
= 10 – (12 + 8)
= 10 – 20
= – 10
b) 4 – (- 15) – 5 + 6
= (4 + 6) – [(-15) + 5)] = 10 – (- 10) = 10 + 10
= 20
c) 2 – 12 – 4 – 6
= (2 – 12) – (4 + 6)
= -10 + (- 10)
= – 20
d) – 45 – 5 – (- 12) + 8
= – (45 + 5) + (12 + 8)
= (- 50) + 20
= – 30
Bài 3 (trang 78 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Tính trị giá biểu thức:
a) (- 12) – x với x = 28;
b) a – b với a = 12, b = – 48.
Gợi ý đáp án:
a) (- 12) – x
= (- 12) – 28
= -40
b) a – b
= 12 – (-48)
= 12 + 48
= 60
Bài 4 (trang 78 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Nhiệt độ khi 6 giờ là – 30C, tới 12 giờ nhiệt độ tăng 100C, tới 20 giờ nhiệt độ lại giảm 80C. Nhiệt độ khi 20 giờ là bao lăm?
Gợi ý đáp án:
Nhiệt độ khi 20 giờ là:
(- 3) + 10 – 8 = -10C.
Vậy nhiệt độ khi 20 giờ trưa là -10C.
Bài 5 (trang 78 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)
Dùng máy tính cầm tay để tính:
56 – 182; 346 – (- 89); (-76) – (103).
Gợi ý đáp án:
Đối với bài toán này các em bằng máy tính kết quả theo chỉ dẫn.

TagsCánh diều Gicửa ải Toán 6 Gicửa ải Toán lớp 6 SGK Toán 6 Toán 6 Toán lớp 6

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Toán #Bài #Phép #trừ #số #nguyên #Quy #tắc #dấu #ngoắc


#Toán #Bài #Phép #trừ #số #nguyên #Quy #tắc #dấu #ngoắc

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button