Giáo Dục

Toán 6 Bài tập cuối chương III – Kết nối tri thức với cuộc sống

Vở bài tập Toán 6 cuối chương III giúp các em học trò lớp 6 tham khảo, biết giải tất cả các bài tập trong sách SGK Toán 6 Tập 1 trang 76 Gắn kiến ​​thức với cuộc sống.

Với lời giải cụ thể bài tập Toán 6 này còn giúp các em học trò ôn tập, củng cố các dạng bài tập trong chương 3 cũng như đoàn luyện kĩ năng giải bài tập Toán 6 thật tốt. Nhờ ấy, bạn sẽ đạt kết quả cao trong các bài rà soát, bài thi sắp đến. Để biết thêm cụ thể, vui lòng theo dõi bài viết về Dữ liệu béo sau đây:

Gicửa ải Toán 6 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 76 tập 1

Bài 3.50

Sử dụng số âm để biểu lộ thông tin sau:

a) Ở nơi lạnh nhất trên toàn cầu, nhiệt độ có thể giảm xuống 600C dưới 00

b) Do dịch bệnh, 1 tháng doanh nghiệp bị lỗ 2 triệu đồng.

Hướng áp giải pháp

– số nguyên âm đăng ký như sau: -1; -hai; -3; … Và được đọc là: âm 1, âm 2, âm 3,… hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3,…

– Các số thiên nhiên khác 0 còn được gọi là trọn.

– Các số -1; -hai; -3; … Là số nguyên âm.

– Số 0 chẳng hề là số nguyên âm cũng chẳng hề là số nguyên dương.

Câu giải đáp gợi ý:

a) Ở nơi lạnh nhất trên toàn cầu, nhiệt độ có thể giảm xuống -600

b) Do dịch bệnh, 1 doanh nghiệp nhận được: 2 triệu đồng trong tháng.

Bài 3.51

Trong các số a, b, c, d, số nào dương và số nào âm nếu:

a> 0; b <0; c ≥ 1; d-2

Hhướng áp giải pháp

– Bằng cách bỏ dấu ngoắc có dấu “-” phía trước, chúng ta phải đổi dấu của tất cả các từ trong ngoắc: dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.

– Khi bỏ dấu ngoắc có dấu “+” phía trước thì dấu của các số hạng trong ngoắc vẫn giữ nguyên.

Câu giải đáp gợi ý:

  • Các số dương là: a, c
  • Các số âm là: b, d

Bài 3.52

Liệt kê các phần tử của tập trung sau và tính tổng của chúng:

a) S = -5

b) T = -7x <1

Câu giải đáp gợi ý:

a) S = {-4; -3; -hai; -Trước nhất; Số 0; Trước nhất; 2; 3; 4; 5}

Tổng các phần tử trong S là 5

b) T = {-7; -6; -5; -4; -3; -hai; -Trước nhất; 0}

Tổng các phần tử trong T là -28

Bài 3.53

Tính toán xác thực:

a) 15. (- 236) + 15,235

b) 237. (- 28) + 28,137

c) 38. (27 – 44) – 27. (38 – 44)

Câu giải đáp gợi ý:

a) 15. (- 236) + 15,235 = 15. (- 236 + 235) = 15. (- 1) = -15

b) 237. (- 28) + 28.137 = 237. (- 28) – (-28) .137 = (-28). (237 – 137) = (-28) .100 = -2800

c) 38. (27 – 44) – 27. (38 – 44) = 38,27 – 38,44 – 27,38 + 27,44 = 44. (27 – 38) = 44. (- 11) = -484

Bài 3.54

Tìm trị giá của biểu thức P = (-35) .x – (-15) .37 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 15 b) x = -37

Câu giải đáp gợi ý:

a) x = 15 thì P = (-35) .x – (-15) .37 = (-35) .15 – (-15) .37 = (-35) .15 + 15.37 = 2.15 = 30

b) x = -37 nên P = (-35). (- 37) – (-15) .37 = 35,37 + 15,37 = 37. (15 + 35) = 37,50 = 1850

Bài 3.55

Có 2 số nguyên a và b có hiệu là a – b ko?

  1. béo hơn a và b
  2. béo hơn a nhưng mà bé hơn b

Hướng áp giải pháp

Cách nhận diện tín hiệu của thành phầm:

(+). (+) → (+)

(+). (-) → (-)

(-). (+) → (-)

(-). (-) → (+)

ab = 0 thì a = 0 hoặc b = 0.

– Thay đổi tín hiệu của 1 nhân tố làm chỉnh sửa tín hiệu của thành phầm. Thay đổi tín hiệu của 2 nhân tố ko làm chỉnh sửa thành phầm.

Câu giải đáp gợi ý:

a) Chẳng hạn, a = 3 và b = -7, do ấy hiệu a – b = 10 béo hơn a và b.

b) Thí dụ a = -7 và b = -2 thì hiệu a – b = -5 béo hơn a nhưng mà bé hơn b.

Bài 3.56

Cho 15 số có thuộc tính: Tích của 5 số ấy là số âm. Tích của 15 số ấy là dấu gì?

Câu giải đáp gợi ý:

Ta chia 15 số thành 3 nhóm, mỗi nhóm 5 số, tích của mỗi nhóm có dấu âm.

Vậy tích của 15 số có dấu âm.

.

Xem thêm thông tin Toán 6 Bài tập cuối chương III – Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 6 Bài tập cuối chương III – Kết nối kiến thức với cuộc sống

Toán 6 Bài tập cuối chương III giúp các em học trò lớp 6 tham khảo, biết cách giải toàn thể các bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 76 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống.
Với lời giải cụ thể bài tập Toán 6 này, còn giúp các em học trò ôn tập và củng cố các dạng bài tập trong chương 3, cũng như đoàn luyện kĩ năng giải môn Toán thật tốt. Nhờ ấy, sẽ đạt kết quả cao trong các bài rà soát, bài thi sắp đến. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Vik News:
Gicửa ải Toán 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống trang 76 tập 1
Bài 3.50
Dùng số âm để diễn đạt các thông tin sau:
a) Ở nơi lạnh nhất toàn cầu, nhiệt độ có thể xuống tới 600C dưới 00C
b) Do dịch bệnh, 1 doanh nghiệp trong 1 tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.
Hướng áp giải
– Số nguyên âm được ghi như sau: -1; -2; -3; … và được đọc là: âm 1, âm 2, âm 3, … hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3, …
– Các số thiên nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương.
– Các số -1; -2; -3; … là các số nguyên âm.
– Số 0 chẳng hề là số nguyên âm và cũng chẳng hề là số nguyên dương.
Gợi ý đáp án:
a) Ở nơi lạnh nhất toàn cầu, nhiệt độ có thể xuống tới -600C
b) Do dịch bệnh, 1 doanh nghiệp trong 1 tháng đã thu về – 2 triệu đồng.
Bài 3.51
Trong các số a, b, c, d, số nào dương, số nào âm nếu:
a > 0;      b < 0;      c ≥ 1;       d ≤ -2
Hướng áp giải
– Khi bỏ dấu ngoắc có dấu “–” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoắc: dấu “+” thành dấu “–” và dấu “–” thành dấu “+”.
– Khi bỏ dấu ngoắc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoắc vẫn giữ nguyên.
Gợi ý đáp án:
Các số dương là: a, c
Các số âm là: b, d
Bài 3.52
Liệt kê các phần tử của tập trung sau rồi tính tổng của chúng:
a) S = -5 < x ≤ 5
b) T = -7 ≤ x < 1
Gợi ý đáp án:
a) S = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}
Tổng các phần tử trong S bằng 5
b) T = {-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0}
Tổng các phần tử trong T bằng -28
Bài 3.53
Tính 1 cách hợp li:
a) 15.(-236) + 15.235
b) 237.(-28) + 28.137
c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44)
Gợi ý đáp án:
a) 15.(-236) + 15.235 = 15.(-236 + 235) = 15.(-1) = -15
b) 237.(-28) + 28.137 = 237.(-28) – (-28).137 = (-28).(237 – 137) = (-28).100 = -2800
c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44) = 38.27 – 38.44 – 27.38 + 27.44 = 44.(27 – 38) = 44.(-11) = -484
Bài 3.54
Tính trị giá của biểu thức P = (-35).x – (-15).37 trong mỗi trường hợp sau:
a) x = 15                b) x = -37
Gợi ý đáp án:
a) x = 15 thì P = (-35).x – (-15).37 = (-35).15 – (-15).37 = (-35).15 + 15.37 = 2.15 = 30
b) x = -37 thì P = (-35).(-37) – (-15).37 = 35.37 + 15.37 = 37.(15 + 35) = 37.50 = 1850
Bài 3.55
Có hay ko 2 số nguyên a và b nhưng hiệu a – b:
béo hơn cả a và b
béo hơn a nhưng mà bé hơn b
Hướng áp giải
Cách nhận diện dấu của tích:
(+).(+) → (+)
(+).(-) → (-)
(-).(+) → (-)
(-).(-) → (+)
a.b = 0 thì hoặc a = 0 hoặc b = 0.
– Khi đổi dấu 1 thừa số thì tích đổi dấu. Khi đổi dấu 2 thừa số thì tích ko chỉnh sửa.
Gợi ý đáp án:
a) Thí dụ a = 3 và b = -7 thì hiệu a – b = 10 béo hơn cả a và b.
b) Thí dụ a = -7 và b = -2 thì hiệu a – b = -5 béo hơn a nhưng mà bé hơn b.
Bài 3.56
Cho 15 số có thuộc tính: Tích của 5 số bất kì trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số ấy mang dấu gì?
Gợi ý đáp án:
Ta chia 15 số thành 3 nhóm mỗi nhóm 5 số thì được tích mỗi nhóm mang dấu âm
Do ấy tích của cả 15 số mang dấu âm

TagsGicửa ải Toán lớp 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống Toán lớp 6

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Toán #Bài #tập #cuối #chương #III #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

Toán 6 Bài tập cuối chương III – Kết nối kiến thức với cuộc sống

Toán 6 Bài tập cuối chương III giúp các em học trò lớp 6 tham khảo, biết cách giải toàn thể các bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 76 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống.
Với lời giải cụ thể bài tập Toán 6 này, còn giúp các em học trò ôn tập và củng cố các dạng bài tập trong chương 3, cũng như đoàn luyện kĩ năng giải môn Toán thật tốt. Nhờ ấy, sẽ đạt kết quả cao trong các bài rà soát, bài thi sắp đến. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Vik News:
Gicửa ải Toán 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống trang 76 tập 1
Bài 3.50
Dùng số âm để diễn đạt các thông tin sau:
a) Ở nơi lạnh nhất toàn cầu, nhiệt độ có thể xuống tới 600C dưới 00C
b) Do dịch bệnh, 1 doanh nghiệp trong 1 tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.
Hướng áp giải
– Số nguyên âm được ghi như sau: -1; -2; -3; … và được đọc là: âm 1, âm 2, âm 3, … hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3, …
– Các số thiên nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương.
– Các số -1; -2; -3; … là các số nguyên âm.
– Số 0 chẳng hề là số nguyên âm và cũng chẳng hề là số nguyên dương.
Gợi ý đáp án:
a) Ở nơi lạnh nhất toàn cầu, nhiệt độ có thể xuống tới -600C
b) Do dịch bệnh, 1 doanh nghiệp trong 1 tháng đã thu về – 2 triệu đồng.
Bài 3.51
Trong các số a, b, c, d, số nào dương, số nào âm nếu:
a > 0;      b < 0;      c ≥ 1;       d ≤ -2
Hướng áp giải
– Khi bỏ dấu ngoắc có dấu “–” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoắc: dấu “+” thành dấu “–” và dấu “–” thành dấu “+”.
– Khi bỏ dấu ngoắc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoắc vẫn giữ nguyên.
Gợi ý đáp án:
Các số dương là: a, c
Các số âm là: b, d
Bài 3.52
Liệt kê các phần tử của tập trung sau rồi tính tổng của chúng:
a) S = -5 < x ≤ 5
b) T = -7 ≤ x < 1
Gợi ý đáp án:
a) S = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}
Tổng các phần tử trong S bằng 5
b) T = {-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0}
Tổng các phần tử trong T bằng -28
Bài 3.53
Tính 1 cách hợp li:
a) 15.(-236) + 15.235
b) 237.(-28) + 28.137
c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44)
Gợi ý đáp án:
a) 15.(-236) + 15.235 = 15.(-236 + 235) = 15.(-1) = -15
b) 237.(-28) + 28.137 = 237.(-28) – (-28).137 = (-28).(237 – 137) = (-28).100 = -2800
c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44) = 38.27 – 38.44 – 27.38 + 27.44 = 44.(27 – 38) = 44.(-11) = -484
Bài 3.54
Tính trị giá của biểu thức P = (-35).x – (-15).37 trong mỗi trường hợp sau:
a) x = 15                b) x = -37
Gợi ý đáp án:
a) x = 15 thì P = (-35).x – (-15).37 = (-35).15 – (-15).37 = (-35).15 + 15.37 = 2.15 = 30
b) x = -37 thì P = (-35).(-37) – (-15).37 = 35.37 + 15.37 = 37.(15 + 35) = 37.50 = 1850
Bài 3.55
Có hay ko 2 số nguyên a và b nhưng hiệu a – b:
béo hơn cả a và b
béo hơn a nhưng mà bé hơn b
Hướng áp giải
Cách nhận diện dấu của tích:
(+).(+) → (+)
(+).(-) → (-)
(-).(+) → (-)
(-).(-) → (+)
a.b = 0 thì hoặc a = 0 hoặc b = 0.
– Khi đổi dấu 1 thừa số thì tích đổi dấu. Khi đổi dấu 2 thừa số thì tích ko chỉnh sửa.
Gợi ý đáp án:
a) Thí dụ a = 3 và b = -7 thì hiệu a – b = 10 béo hơn cả a và b.
b) Thí dụ a = -7 và b = -2 thì hiệu a – b = -5 béo hơn a nhưng mà bé hơn b.
Bài 3.56
Cho 15 số có thuộc tính: Tích của 5 số bất kì trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số ấy mang dấu gì?
Gợi ý đáp án:
Ta chia 15 số thành 3 nhóm mỗi nhóm 5 số thì được tích mỗi nhóm mang dấu âm
Do ấy tích của cả 15 số mang dấu âm

TagsGicửa ải Toán lớp 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống Toán lớp 6

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Toán #Bài #tập #cuối #chương #III #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống


#Toán #Bài #tập #cuối #chương #III #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button