Pháp Luật

Viên chức phải tự đóng góp một phần kinh phí đào tạo ngoại ngữ bậc 4

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1659 / QĐ-TTg xem xét Đề án “Chương trình tổ quốc học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên công đoạn 2019 – 2030”.

Các quan chức phải hỗ trợ kinh phí cho việc huấn luyện tiếng nói cấp độ 4

Theo đấy, chỉ tiêu tới 5 2025, 60% công chức và 50% công chức giữ chức phận chỉ đạo, điều hành đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên; Tới 5 2030, bảo đảm 70% công chức và 60% công chức giữ chức phận chỉ đạo, điều hành có trình độ ngoại ngữ 4 trở lên.

Trong đấy, nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng ngoại ngữ cho nhân viên được diễn ra tiến hành từ nguồn nguồn vốn của các đơn vị sự nghiệp công lập (ko bao gồm nguồn ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị); đóng góp của nhân viên và các nguồn hợp lí khác theo quy định của luật pháp.

Nội dung này thích hợp với quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 36/2018 / TT-BTC quy định: Kinh phí huấn luyện, bồi dưỡng, nâng ngạch nhân viên được đảm bảo bằng nguồn nguồn vốn của các đơn vị sự nghiệp công lập, sự đóng góp của nhân viên và các nguồn khác theo quy định của luật pháp.“.

Như vậy, với Đề án này, 1 bộ phận to công chức sẽ phải tham dự các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng về ngoại ngữ để đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4, và 1 phần kinh phí huấn luyện, bồi dưỡng sẽ do chính phủ. chính phủ. cán bộ đóng góp.

Ngoài ra, Quyết định 1659 / QĐ-TTg cũng nêu rõ thời kì tiến hành Đề án từ 5 2019 tới 5 2030, lịch trình 3 công đoạn của Đề án này được tiến hành như sau:

– Giai đoạn 2019 – 2020: Các Bộ, ngành, địa phương tập hợp xây dựng kế hoạch tiến hành Đề án “Chương trình tổ quốc học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên công đoạn 2019 – 2030” của các cơ quan, đơn vị mình. với chỉ tiêu, đề nghị và nội dung của các hoạt động. Kiểm tra, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, trình độ ngoại ngữ đối với công chức.

– Giai đoạn 2021-2025: Tổ chức tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp của Đề án để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. Mở mang màng lưới giáo dục, huấn luyện và uy tín tham dự tiến hành Đề án.

  • Giai đoạn 2026 – 2030: Đẩy nhanh tiến độ khai triển các hoạt động để xong xuôi các chỉ tiêu của Đề án. Đưa việc học ngoại ngữ biến thành hoạt động thiết thực, thường xuyên và được khai triển đồng bộ, rộng khắp trong cả nước nhằm tăng lên chất lượng, hiệu quả thật xây cất vụ và làm việc trong môi trường quốc tế.

Như vậy, tiến hành Chương trình tổ quốc học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên. Các quan chức sẽ được đề nghị đóng góp 1 phần chi tiêu huấn luyện tiếng nói ở cấp độ 4.

Xem thêm tại Quyết định 1659 / QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/11/2019.

xem thêm

  • Hệ số lương cao đẳng, đại học, trung cấp mới nhất
  • Nghị định 14/2020 / NĐ-CP quy định cơ chế trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên

Xem thêm thông tin Viên chức phải tự đóng góp một phần kinh phí đào tạo ngoại ngữ bậc 4

Viên chức phải tự đóng góp 1 phần kinh phí huấn luyện ngoại ngữ bậc 4

Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành Quyết định 1659/QĐ-TTg về xem xét Đề án “Chương trình tổ quốc về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên công đoạn 2019 – 2030”.
Viên chức phải đóng góp kinh phí huấn luyện ngoại ngữ bậc 4
Theo đấy, chỉ tiêu tới 5 2025, 60% nhân viên và 50% nhân viên giữ chức phận chỉ đạo điều hành đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên; hướng tới 5 2030 sẽ bảo đảm 70% nhân viên và 60% nhân viên giữ chức phận chỉ đạo điều hành đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên.
Đáng để ý, nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng ngoại ngữ cho nhân viên được sắp đặt từ nguồn nguồn vốn của đơn vị sự nghiệp công lập (ko bao gồm nguồn NSNN sắp đặt cho đơn vị); đóng góp của nhân viên và các nguồn hợp lí khác theo quy định luật pháp.
Nội dung này hợp nhất với quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 36/2018/TT-BTC có nêu: “Kinh phí huấn luyện, bồi dưỡng nhân viên được bảo đảm từ nguồn nguồn vốn của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của nhân viên và các nguồn khác theo quy định của luật pháp”.
Như vậy, với Đề án này sẽ có 1 bộ phận to nhân viên phải tham dự các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng ngoại ngữ để đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 và 1 phần kinh phí huấn luyện, bồi dưỡng sẽ do chính các nhân viên tự đóng góp.

Kế bên đấy, Quyết định 1659/QĐ-TTg cũng nêu rõ thời kì tiến hành Đề án từ 5 2019 tới 5 2030, lịch trình 03 công đoạn của Đề án này được tiến hành như sau:
– Giai đoạn 2019 – 2020: Bộ, ngành, địa phương tập hợp xây dựng kế hoạch khai triển Đề án “Chương trình tổ quốc về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên công đoạn 2019 – 2030” của cơ quan, đơn vị mình với các chỉ tiêu, đề nghị và nội dung hoạt động. Kiểm tra, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, trình độ ngoại ngữ đối với CBCCVC.
– Giai đoạn 2021 – 2025: Tổ chức tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp của Đề án để xong xuôi chỉ tiêu đề ra. Mở mang màng lưới huấn luyện, bồi dưỡng năng lực, uy tín tham dự tiến hành Đề án.
Giai đoạn 2026 – 2030: Tăng nhanh tiến hành các hoạt động để xong xuôi các chỉ tiêu Đề án. Đưa việc học tập ngoại ngữ biến thành hoạt động thường xuyên, thiết thực và khai triển đồng bộ, rộng khắp cả nước để tăng lên chất lượng, hiệu quả thật xây cất vụ và làm việc trong môi trường quốc tế của hàng ngũ CBCCVC.
Như vậy để tiến hành đề án Chương trình tổ quốc về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên. Viên chức sẽ phải đóng góp 1 phần kinh phí huấn luyện ngoại ngữ bậc 4.
Xem thêm tại Quyết định 1659/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/11/2019.
Xem thêm
Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp mới nhất
Nghị định 14/2020/NĐ-CP Quy định trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa thừa hưởng phụ cấp thâm niên

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Viên #chức #phải #tự #đóng #góp #1 #phần #kinh #phí #đào #tạo #ngoại #ngữ #bậc

Viên chức phải tự đóng góp 1 phần kinh phí huấn luyện ngoại ngữ bậc 4

Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành Quyết định 1659/QĐ-TTg về xem xét Đề án “Chương trình tổ quốc về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên công đoạn 2019 – 2030”.
Viên chức phải đóng góp kinh phí huấn luyện ngoại ngữ bậc 4
Theo đấy, chỉ tiêu tới 5 2025, 60% nhân viên và 50% nhân viên giữ chức phận chỉ đạo điều hành đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên; hướng tới 5 2030 sẽ bảo đảm 70% nhân viên và 60% nhân viên giữ chức phận chỉ đạo điều hành đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên.
Đáng để ý, nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng ngoại ngữ cho nhân viên được sắp đặt từ nguồn nguồn vốn của đơn vị sự nghiệp công lập (ko bao gồm nguồn NSNN sắp đặt cho đơn vị); đóng góp của nhân viên và các nguồn hợp lí khác theo quy định luật pháp.
Nội dung này hợp nhất với quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 36/2018/TT-BTC có nêu: “Kinh phí huấn luyện, bồi dưỡng nhân viên được bảo đảm từ nguồn nguồn vốn của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của nhân viên và các nguồn khác theo quy định của luật pháp”.
Như vậy, với Đề án này sẽ có 1 bộ phận to nhân viên phải tham dự các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng ngoại ngữ để đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 và 1 phần kinh phí huấn luyện, bồi dưỡng sẽ do chính các nhân viên tự đóng góp.

Kế bên đấy, Quyết định 1659/QĐ-TTg cũng nêu rõ thời kì tiến hành Đề án từ 5 2019 tới 5 2030, lịch trình 03 công đoạn của Đề án này được tiến hành như sau:
– Giai đoạn 2019 – 2020: Bộ, ngành, địa phương tập hợp xây dựng kế hoạch khai triển Đề án “Chương trình tổ quốc về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên công đoạn 2019 – 2030” của cơ quan, đơn vị mình với các chỉ tiêu, đề nghị và nội dung hoạt động. Kiểm tra, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, trình độ ngoại ngữ đối với CBCCVC.
– Giai đoạn 2021 – 2025: Tổ chức tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp của Đề án để xong xuôi chỉ tiêu đề ra. Mở mang màng lưới huấn luyện, bồi dưỡng năng lực, uy tín tham dự tiến hành Đề án.
Giai đoạn 2026 – 2030: Tăng nhanh tiến hành các hoạt động để xong xuôi các chỉ tiêu Đề án. Đưa việc học tập ngoại ngữ biến thành hoạt động thường xuyên, thiết thực và khai triển đồng bộ, rộng khắp cả nước để tăng lên chất lượng, hiệu quả thật xây cất vụ và làm việc trong môi trường quốc tế của hàng ngũ CBCCVC.
Như vậy để tiến hành đề án Chương trình tổ quốc về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên. Viên chức sẽ phải đóng góp 1 phần kinh phí huấn luyện ngoại ngữ bậc 4.
Xem thêm tại Quyết định 1659/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/11/2019.
Xem thêm
Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp mới nhất
Nghị định 14/2020/NĐ-CP Quy định trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa thừa hưởng phụ cấp thâm niên

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Viên #chức #phải #tự #đóng #góp #1 #phần #kinh #phí #đào #tạo #ngoại #ngữ #bậc


#Viên #chức #phải #tự #đóng #góp #1 #phần #kinh #phí #đào #tạo #ngoại #ngữ #bậc

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button